?Pristup je odbijen? ili druge gre?ke prilikom pristupa ili rada sa datotekama i fasciklama u operativnom sistemu Windows

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 2623670 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Rezime

Kada poku?ate da pristupite ili radite sa datotekama ili fasciklama, mo?ete da primite gre?ku ?Pristup je odbijen? ili druge gre?ke. Mo?ete da nai?ete na slede?e probleme dok radite sa datotekama ili fasciklama u operativnom sistemu Windows.

1. problem: Mo?ete da dobijete poruku u gre?ci ?Pristup je odbijen?

2. problem: Mo?da niste u mogu?nosti da pristupite, ure?ujete, ?uvate ili bri?ete datoteke i fascikle

3. problem: Mo?da ne?ete mo?i da otvorite fasciklu nakon instaliranja nove verzije operativnog sistema Windows

4. problem: Mo?da ?ete da radite sa datotekama i fasciklama

Do problema pri radu sa datotekama i fasciklama u operativnom sistemu Windows mo?e da do?e usled problema sa dozvolama, o?te?enih korisni?kih naloga ili ?ak o?te?enih datoteka. Do ovih problema ?esto dolazi nakon nadogra?ivanja na drugu verziju operativnog sistema Windows, povezivanja sa drugim ra?unarima preko mre?e ili ?ak jednostavnog povezivanja spoljnog ?vrstog diska na ra?unar.

Re?enje

Da biste re?ili problem, prika?ite odeljak koji najbli?e opisuje va?u situaciju, a zatim sledite korake navedene u tom odeljku.

Napomena: Mo?da ne?ete uvek dobiti poruku o gre?ci ?Pristup je odbijen? za ove tipove problema, ako koraci za va?u specifi?nu situaciju ne re?e problem, poku?ajte korake za druge situacije.

Problem 1: Dobijam poruku o gre?ci ?Pristup je odbijen? prilikom pristupanja ili rada sa datotekama i fasciklama

Problem 2: Ne mogu da pristupam, ure?ujem, ?uvam ili bri?em datoteke i fascikle

Problem 3: Ne mogu da otvorim fasciklu nakon nadogradnje na novu verziju operativnog sistema Windows

Problem 4: Rad sa datotekama i fasciklama


Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 2623670 - Poslednji pregled: 29. mart 2013. - Revizija: 2.0
Odnosi se na:
 • Microsoft Windows XP Starter Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Pro
Klju?ne re?i: 
KB2623670

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com