"0x00000027" p?rtrauk?anas k??da, piek??stot koplietotu t?kla resursu, kas atrodas dator?, kur? darbojas sist?ma Windows Server 2008 R2 vai Windows 7

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2624677
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Atverot koplietojamu t?kla resurss, kas atrodas dator?, kur? darbojas sist?ma Windows Server 2008 R2 vai Windows 7, tiek sa?emts p?rtrauk?anas k??das zi?ojums, kas l?dz?gs darb?b?m dator?:
PIETURA: 0X00000027 (parameter1, parameter2, parameter3, parameter4)
Piez?mes
 • P?rtrauk?anas k??da raksturo RDR_FILE_SYSTEM jaut?jums.
 • ?aj? k??das zi?ojum? parametrus at??iras atkar?b? no datora konfigur?cijas.
 • Ne visi "0x00000027" Stop k??das izraisa ?o probl?mu.

IEMESLS

?? probl?ma rodas, jo novirz?ts vad?t Buffering apak?sist?mas (Rdbss.sys) vad?t?ja nepareizi atbr?vo faila papla?in?jumu (FOBX) objekts divas reizes.

RISIN?JUMS

Inform?cija par labojumfailu

Ir pieejama no Microsoft pied?v? atbalst?tu labojumfailu. Tom?r ?is labojumfails ir paredz?ts tikai ?aj? rakst? aprakst?t?s probl?mas nov?r?anai. Lai lietotu ?o labojumfailu tikai t?m sist?m?m, kur?m ir radusies tie?i ?aj? rakst? izkl?st?to probl?mu. ?is labojumfails, iesp?jams, tiks veikta papildu test??ana. T?d??, ja jums ir ?? probl?ma nerada nopietnus, ieteicams pagaid?t n?kamaj? programmat?ras atjaunin?jums, kur? ir iek?auts ?is labojumfails.

Ja labojumfails ir pieejams lejupiel?dei, ir sada?a "Pieejama labojumfaila lejupiel?de" ", ?? zin??anu b?zes raksta aug?pus?. Ja ??das sada?as nav, sazinieties ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta, lai ieg?tu labojumfailu.

Piez?me Ja rodas papildu probl?mas vai nepiecie?ama probl?mu nov?r?ana, iesp?jams, b?s j?izveido atsevi??s pakalpojuma piepras?jums. Parasti atbalsta izmaksas tiek piem?rotas jaut?jumiem par papildu atbalstu un probl?m?m, kas neattiecas uz ?o konkr?to labojumfailu. Lai ieg?tu pilnu sarakstu ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta t?lru?u numuri vai izveidotu atsevi??u pakalpojuma piepras?jumu, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support
Piez?me Veidlap? "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" par?da valodas, kur?m ir pieejams labojumfails. Ja taj? nav vajadz?g?s valodas, tas ir, jo labojumfails nav pieejams, ?ai valodai.

Priek?noteikumi

Lai lietotu ?o labojumfailu, j?b?t palaistai Windows 7 Service Pack 1 (SP1) vai Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1).Lai ieg?tu papildinform?ciju par Windows 7 vai Windows Server 2008 R2 servisa pakotnes ieg??anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
976932Inform?cija par servisa pakotne 1 Windows 7 un Windows Server 2008 R2

Re?istra inform?cija

Lai lietotu labojumfailu ?aj? paket?, jums nav, veikt izmai?as re?istram.

Restart?jiet pras?ba

P?c ?? labojumfaila lieto?anas dators ir j?restart?.

Labojumfails Nomai?a inform?ciju

?is labojumfails neaizst?j iepriek? izlaistus labojumfailu.

Inform?ciju par failu

Pasaules ?? labojumfaila versija instal? failus, kas ir atrib?ti, kas ir uzskait?tas ?aj?s tabul?s. ?o failu datumi un laiki nor?d?ti p?c koordin?t? univers?l? laika (UTC). ?o failu datumi un laiki lok?laj? dator? tiek r?d?ts p?c viet?j? laika kop? ar pa?reiz?jo vasaras laiks (DST) neobjektivit?ti. Turkl?t datumus un laikus var main?t, veicot noteiktas darb?bas ar failiem.
Windows 7 un Windows Server 2008 R2 faila inform?cija
Svar?gi Labojumfailus Windows 7 un Windows Server 2008 R2 labojumfaili tiek iek?auti pa?u iepakojumu. Tom?r labojumfailus Hotfix piepras?juma lap? ir uzskait?ti gan oper?t?jsist?m?m. Lai piepras?tu labojumfailu pakotni, kas attiecas uz vienu vai ab?m oper?t?jsist?m?m, atlasiet labojumfails, kas ir uzskait?tas sada?? "Windows 7/Windows Server 2008 R2" lap?. Vienm?r skatiet sada?? "Attiecas uz", raksti, lai noteiktu faktisko oper?t?jsist?mu, kas katru labojumfails ir paredz?ts.
 • Failus, kas attiecas uz konkr?to produktu, pagrieziena punkts (RTM, SPn) un pakalpojumu nozare (LDR, VDR) var noteikt, p?rbaudot faila versiju numuri, k? par?d?ts ?aj? tabul?:
  Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
  VersijaProduktsPagrieziena punktsServisa fili?le
  6.1.760 1.17XXXWindows 7 un Windows Server 2008 R2SP1VDR
  6.1.760 1.21XXXWindows 7 un Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • VDR pakalpojumu nozar?m ir tikai labojumi, kas pla?i izdots pla?i, kritisks risina. LDR pakalpojumu nozar?m ietver labojumfailus, papildus pla?i pieejami labojumi.
 • MANIFESTA failos (.manifest) un mamma failus (.mum), kas uzst?d?ti katrai videi atsevi??i sada?? "papildu inform?cija, Windows 7 un Windows Server 2008 R2". MAMMU un MANIFESTA failos un saist?to dro??bas katalogs (CAT) failus, ir iz??iro?a noz?me, lai uztur?tu atjaunin?tu komponentu st?voklis. Dro??bas katalogu failus, kuriem nav uzskait?ti atrib?ti, parakst?ti ar Microsoft ciparparakstu.
Visiem, kas atbalsta Windows 7 versij?m, kuru pamat? ir 86
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiks
Rdbss.sys6.1.7601.17737242,68807-Dec-201103: 25
Rdbss.sys6.1.7601.21874241,66407-Dec-201103: 12
Visiem atbalsta x64 versijas Windows 7 un Windows Server 2008 R2
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiks
Rdbss.sys6.1.7601.17737309,24807-Dec-201103: 43
Rdbss.sys6.1.7601.21874308,73607-Dec-201103: 34
Visiem piem?rotajiem IA x64 versijas Windows Server 2008 R2
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiks
Rdbss.sys6.1.7601.17737721,40807-Dec-201102: 44
Rdbss.sys6.1.7601.21874719,87207-Dec-201102: 53

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas ir min?ti sada?? "Attiecas uz".

PAPILDINDORM?CIJA

Lai ieg?tu papildinform?ciju par programmat?ras atjaunin?jumu terminolo?iju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
824684Microsoft programmat?ras atjaunin?jumu standarta terminolo?ijas apraksts

Papildu inform?cija

Papildu inform?ciju par Windows 7 un Windows Server 2008 R2

Papildu failus visiem, kas atbalsta Windows 7 versij?m, kuru pamat? ir 86
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsX86_080c769621364eebbde4ab4f48d0cbc3_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21874_none_1ed490ddf5ea7682.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums693
Datums (UTC)07-Dec-2011
Laika (UTC)16: 36
Faila nosaukumsX86_77ce6e8dad1edd7d433bca0bbb869b2e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17737_none_16891f5a18ab1eba.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums693
Datums (UTC)07-Dec-2011
Laika (UTC)16: 36
Faila nosaukumsX86_microsoft-windows-rdbss_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17737_none_5bc9a689bfb906d4.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums21,803
Datums (UTC)07-Dec-2011
Laika (UTC)06: 14
Faila nosaukumsX86_microsoft-windows-rdbss_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21874_none_5c2502c6d8f9ca5d.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums21,803
Datums (UTC)07-Dec-2011
Laika (UTC)06: 06
Papildu failus visiem atbalsta x64 versijas Windows 7 un Windows Server 2008 R2
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsAmd64_2229fe88ed0c3caa88160b5b89f36e5c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21874_none_29a8d40c8c143c69.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums697
Datums (UTC)07-Dec-2011
Laika (UTC)16: 36
Faila nosaukumsAmd64_6ae2b77cf23057f01cf299ce3f486d63_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17737_none_4c3955285dde21b5.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums697
Datums (UTC)07-Dec-2011
Laika (UTC)16: 36
Faila nosaukumsAmd64_microsoft-windows-rdbss_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17737_none_b7e8420d7816780a.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums21,809
Datums (UTC)07-Dec-2011
Laika (UTC)07: 11
Faila nosaukumsAmd64_microsoft-windows-rdbss_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21874_none_b8439e4a91573b93.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums21,809
Datums (UTC)07-Dec-2011
Laika (UTC)06: 58
Papildu failus visiem atbalst?tajiem IA x64 versijas Windows Server 2008 R2
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsIa64_08f53095488331c029e757047faac174_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21874_none_da6d6adc26353ae7.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums695
Datums (UTC)07-Dec-2011
Laika (UTC)16: 36
Faila nosaukumsIa64_e260817cc8561c6bf4a38131192ec3ae_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17737_none_d7b47bb866e5c78d.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums695
Datums (UTC)07-Dec-2011
Laika (UTC)16: 36
Faila nosaukumsIa64_microsoft-windows-rdbss_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17737_none_5bcb4a7fbfb70fd0.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums21,806
Datums (UTC)07-Dec-2011
Laika (UTC)06: 58
Faila nosaukumsIa64_microsoft-windows-rdbss_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21874_none_5c26a6bcd8f7d359.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums21,806
Datums (UTC)07-Dec-2011
Laika (UTC)06: 46

Rekviz?ti

Raksta ID: 2624677 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2012. gada 15. febru?ris - P?rskat??ana: 1.0
Atsl?gv?rdi: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2624677 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2624677

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com