SSRS 2008, noklik??inot uz saites drillthrough atskaite k??da "Nevar lejupiel?d?t j?su piepras?to inform?ciju."

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2625989 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Microsoft izplata Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 2 (SP2) nosaka k? viena lejupiel?d?jamo failu. Jo labojumi ir kumulat?vi, katru jauno release ietver labojumfailus un dro??bas atjaunin?jumus, kas bija iek?auta iepriek??j?s SQL Server 2008 SP2 atjaunina atbr?vo?anu.

SIMPTOMI

Iedom?jieties ??du situ?ciju:
  • Dator? j?instal? Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services (SSRS 2008).
  • Drillthrough atskaites saites pievieno?ana atskaitei. Saites m?r?i citas atskaites.
  • J?iestata da?i Null?jams parametrus, kas tiek nodoti drillthrough p?rskatu un k?da parametra v?rt?ba ir null.
  • Eksport?t atskaiti, kas satur Word dokumentu vai Excel darblapu saites drillthrough atskaite.
  • Noklik??in?t uz saites drillthrough atskaite.
??d? gad?jum? tiek par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:
Nevar lejupiel?d?t j?su piepras?to inform?ciju.

IEMESLS

?? probl?ma rodas t?p?c, ka eksport??anas oper?cija izveido saites drillthrough atskaite nepareizi.

RISIN?JUMS

Kumulat?vais atjaunin?jums inform?ciju

SQL Server 2008 3. servisa pakotne

Noteikt, ka ?is jaut?jums pirmo reizi izdota kumulat?vo atjaunin?jumu 3 par SQL Server 2008 3. servisa pakotne. Papildinform?ciju par ?o kumulat?vo atjaunin?jumu pakotnes, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
2648098 3. Kumulat?vo atjaunin?jumu pakotne SQL Server 2008 3. servisa pakotne
Piez?me Jo pamat? ir kumulat?vi, katru jauno labojums release ietver labojumfailus un dro??bas labojumi, kas bija iek?auta iepriek??j?s SQL Server 2008 noteikt izlai?anu. Microsoft iesaka, ka j?s uzskat?t, piem?rojot jaun?ko noteikt izlai?anu, kur? ir iek?auts ?is labojumfails. Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
2629969 SQL Server 2008 b?v?, kas tika izlaists p?c tam, kad tika izdots SQL Server 2008 3. servisa pakotne
Microsoft SQL Server 2008 labojumfaili tiek veidotas ?pa?as SQL Server servisa pakotnes. SQL Server 2008 Service Pack 3 labojumfails ir j?piem?ro SQL Server 2008 3. servisa pakotnes instal??anas. P?c noklus?juma, labojumfails, ko pied?v? SQL Server servisa pakotne ir iek?auts n?kamaj? SQL Server servisa pakotne.

SQL Server 2008 2. servisa pakotne

Noteikt, ka ?is jaut?jums pirmo reizi izdota kumulat?vo atjaunin?jumu paketi 7 par SQL Server 2008 Service Pack 2. Lai ieg?tu papildinform?ciju par ?? kumulat?v? atjaunin?juma pakotne sist?mai SQL Server 2008 2. servisa pakotni, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
2617148 7. Kumulat?vo atjaunin?jumu pakotne SQL Server 2008 2. servisa pakotne
Piez?me Jo pamat? ir kumulat?vi, katru jauno atjaunin?jumu atbr?vot ietver labojumfailus un dro??bas atjaunin?jumus, kas bija iek?auta iepriek??j?s SQL Server 2008 Service Pack 2 atjaunin?t atbr?vo?anu. Ieteicams izv?rt?t, lietojot jaun?ko atjaunin?jumu laidienam, kas ir iek?auts ?is labojumfails. Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
2402659 SQL Server 2008 b?v?, kas tika izlaists p?c tam, kad tika izdots SQL Server 2008 2. servisa pakotne

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas min?ti sada?? "Attiecas uz".

PROFILAKSE

Lai apietu ?o probl?mu, nevar izmantot Null?jams parametrus zi?ojum?.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2625989 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2012. gada 16. janv?ris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
  • Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services
Atsl?gv?rdi: 
kbqfe kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2625989 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2625989

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com