Chi?u dài khóa RSA tăng lên 2048 bit cho AD RMS trong Windows Server 2008 R2 và Windows Server 2008

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2627272 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Gi?i thi?u

Bài vi?t này gi?i thi?u m?t hotfix tăng chi?u dài c?a RSA phím cho b?n ghi d?ch v? Thư mục Họat động quy?n qu?n l? (AD RMS) 2048 bit trên m?t máy ch? RMS d?a trên Windows Server 2008 R2 ho?c Windows Server 2008-d?a. Hi?n nay, AD RMS s? d?ng ch?a khóa RSA 1024 bit dài cho m? hóa. Ngoài ra, các thu?t toán c?a hashing đư?c C?p Nh?t t? SHA-1 đ?n SHA-256.

GI?I PHÁP

Lưu ? Đ? tăng chi?u dài c?a RSA phím, b?n ph?i áp d?ng các hotfix trên máy tính khách RMS và trên máy ch? RMS riêng r?.

B?n có th? áp d?ng hotfix đư?c mô t? trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft (KB) này đ? hệ điều hành sau:
 • Windows Vista Service Pack 2 (SP2)-d?a RMS khách hàng
 • Windows Server 2008 SP2 d?a RMS khách hàng
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)-d?a trên các máy ch? RMS
Hotfix cho khách hàng d?a trên Windows 7 SP1 RMS ho?c cho các khách hàng d?a trên Windows Server 2008 R2 SP1 RMS đư?c bao g?m trong bài KB sau:

2627273 Chi?u dài khóa RSA tăng lên 2048 bit cho AD RMS trong Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2


S? d?ng các tính năng đư?c mô t? trong bài vi?t này KB trong môi trư?ng c?a b?n, áp d?ng hotfix sau, như là thích h?p cho b?n đi?u hành h? th?ng:
 • Đ?i v?i máy tính khách hàng d?a trên Windows Vista SP2 RMS, cài đ?t chuyên bi?t hotfix đư?c mô t? trong bài KB 2627272
 • Đ?i v?i máy tính khách hàng d?a trên Windows Server 2008 RMS, cài đ?t chuyên bi?t hotfix đư?c mô t? trong bài KB 2627272
 • D?a trên Windows 7 SP1 RMS khách hàng máy tính ho?c máy tính khách hàng d?a trên Windows Server 2008 R2 SP1 RMS, cài đ?t chuyên bi?t hotfix đư?c mô t? trong bài KB 2627273
 • Đ?i v?i máy ch? d?a trên Windows Server 2008 R2 SP1 RMS máy vi tính, cài đ?t chuyên bi?t hotfix đư?c mô t? trong bài KB 2627272

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i b?n C?p Nh?t ti?p theo ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, đó là m?t "Hotfix download available" ph?n đ?u c?a bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không vư?t qua v?ng lo?i cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, truy c?p vào web site c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, nó là b?i v? m?t hotfix không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2) ho?c Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1). Ngoài ra, b?n ph?i có vai tr? máy ch? AD RMS đư?c cài đ?t chuyên bi?t.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows Server 2008, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
968849Làm th? nào đ? có đư?c gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t cho Windows Server 2008
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin v? Service Pack 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

ki?m nh?p thông tin

S? d?ng các hotfix trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n không c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này. Đ? tránh kh?i đ?ng l?i, d?ng b?n ghi d?ch v? qu?ng cáo RMS.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p tin có các thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính đ?a phương c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian local c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows Server 2008 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows Vista và Windows Server 2008 hotfixes đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, ch? "Windows Vista" đư?c li?t kê trên trang yêu c?u Hotfix. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows Vista" trong trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như đư?c hi?n th? trong b?ng sau.
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mSR_Levelb?n ghi d?ch v? chi nhánh
  6.0.600 2 . 22xxxWindows Server 2008SP2LDR
 • Các t?p tin b?n kê (.manifest) và MUM t?p (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê riêng trong ph?n "thông tin b? sung t?p tin cho Windows Server 2008". MUM t?p và bi?u hi?n t?p và t?p catalô (.cat) b?o m?t liên quan, là c?c k? quan tr?ng đ? duy tr? nhà nư?c c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Msdrm.dll6.0.6002.22761350,20822-Dec-201116: 05x 86
Rmactivate_ssp_isv.exe6.0.6002.22761485,37622-Dec-201115: 34x 86
Secproc_ssp_isv.dll6.0.6002.2276187,04022-Dec-201116: 07x 86
Rmactivate_isv.exe6.0.6002.22761558,59222-Dec-201115: 34x 86
Secproc_isv.dll6.0.6002.22761395,26422-Dec-201116: 07x 86
Rmactivate_ssp.exe6.0.6002.22761485,37622-Dec-201115: 34x 86
Secproc_ssp.dll6.0.6002.2276187,04022-Dec-201116: 07x 86
Rmactivate.exe6.0.6002.22761542,20822-Dec-201115: 34x 86
Secproc.dll6.0.6002.22761395,77622-Dec-201116: 07x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Msdrm.dll6.0.6002.22761490,49622-Dec-201118: 15x 64
Rmactivate_ssp_isv.exe6.0.6002.22761531,96822-Dec-201115: 37x 64
Secproc_ssp_isv.dll6.0.6002.22761122,88022-Dec-201118: 17x 64
Rmactivate_isv.exe6.0.6002.22761620,03222-Dec-201115: 37x 64
Secproc_isv.dll6.0.6002.22761458,24022-Dec-201118: 17x 64
Rmactivate_ssp.exe6.0.6002.22761527,87222-Dec-201115: 37x 64
Secproc_ssp.dll6.0.6002.22761122,88022-Dec-201118: 17x 64
Rmactivate.exe6.0.6002.22761591,87222-Dec-201115: 37x 64
Secproc.dll6.0.6002.22761458,24022-Dec-201118: 16x 64
Msdrm.dll6.0.6002.22761350,20822-Dec-201116: 05x 86
Rmactivate_ssp_isv.exe6.0.6002.22761485,37622-Dec-201115: 34x 86
Secproc_ssp_isv.dll6.0.6002.2276187,04022-Dec-201116: 07x 86
Rmactivate_isv.exe6.0.6002.22761558,59222-Dec-201115: 34x 86
Secproc_isv.dll6.0.6002.22761395,26422-Dec-201116: 07x 86
Rmactivate_ssp.exe6.0.6002.22761485,37622-Dec-201115: 34x 86
Secproc_ssp.dll6.0.6002.2276187,04022-Dec-201116: 07x 86
Rmactivate.exe6.0.6002.22761542,20822-Dec-201115: 34x 86
Secproc.dll6.0.6002.22761395,77622-Dec-201116: 07x 86
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Msdrm.dll6.0.6002.22761828,41622-Dec-201115: 33IA-64
Rmactivate_ssp_isv.exe6.0.6002.22761704,00022-Dec-201115: 06IA-64
Secproc_ssp_isv.dll6.0.6002.22761284,67222-Dec-201115: 34IA-64
Rmactivate_isv.exe6.0.6002.22761806,40022-Dec-201115: 06IA-64
Secproc_isv.dll6.0.6002.22761758,78422-Dec-201115: 34IA-64
Rmactivate_ssp.exe6.0.6002.22761701,44022-Dec-201115: 06IA-64
Secproc_ssp.dll6.0.6002.22761284,67222-Dec-201115: 34IA-64
Rmactivate.exe6.0.6002.22761763,90422-Dec-201115: 06IA-64
Secproc.dll6.0.6002.22761759,80822-Dec-201115: 34IA-64
Msdrm.dll6.0.6002.22761350,20822-Dec-201116: 05x 86
Rmactivate_ssp_isv.exe6.0.6002.22761485,37622-Dec-201115: 34x 86
Secproc_ssp_isv.dll6.0.6002.2276187,04022-Dec-201116: 07x 86
Rmactivate_isv.exe6.0.6002.22761558,59222-Dec-201115: 34x 86
Secproc_isv.dll6.0.6002.22761395,26422-Dec-201116: 07x 86
Rmactivate_ssp.exe6.0.6002.22761485,37622-Dec-201115: 34x 86
Secproc_ssp.dll6.0.6002.2276187,04022-Dec-201116: 07x 86
Rmactivate.exe6.0.6002.22761542,20822-Dec-201115: 34x 86
Secproc.dll6.0.6002.22761395,77622-Dec-201116: 07x 86
Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như đư?c hi?n th? trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngb?n ghi d?ch v? chi nhánh
  6.1.760 1.21xxxWindows Server 2008 R2SP1LDR
 • Các t?p tin b?n kê (.manifest) và MUM t?p (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê riêng trong ph?n "thông tin b? sung t?p tin cho Windows Server 2008 R2". MUM và b?n kê t?p và t?p catalô (.cat) b?o m?t liên quan, là c?c k? quan tr?ng đ? duy tr? nhà nư?c c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Microsoft.rightsmanagementservices.provision.exe6.1.7601.2185673,72807-Nov-201112: 01x 64
Microsoft.rightsmanagementservices.eventmessages.dll6.1.7601.218569,21607-Nov-201111: 50x 64
Microsoft.rightsmanagementservices.loggingservice.exe6.1.7601.2185628.67207-Nov-201112: 01x 64
Microsoft.rightsmanagementservices.upgradewizard.exe6.1.7601.21856278,52807-Nov-201112: 01x 64
Microsoft.rightsmanagementservices.admin.dll-help.xmlkhông áp d?ng268,21202-Nov-201100: 09không áp d?ng
Microsoft.rightsmanagementservices.provisioninterface.dll6.1.7601.2185645,05607-Nov-201111: 56x 64
Microsoft.rightsmanagementservices.upgradewizard.Resources.dll6.1.7601.2185557,34405-Nov-201106: 59x 64
Microsoft.rightsmanagementservices.Shared.Resources.dll6.1.7601.21855958,46405-Nov-201106: 59x 64
Microsoft.rightsmanagementservices.productkey2048.dll6.1.7601.218566,14407-Nov-201111: 56x 64
Microsoft.rightsmanagementservices.isvkey.dll6.1.7601.218565.63207-Nov-201111: 56x 64
Microsoft.rightsmanagementservices.Shared.dll6.1.7601.218562,637,82407-Nov-201111: 56x 64
Microsoft.rightsmanagementservices.Pipeline.dll6.1.7601.21856360,44807-Nov-201111: 56x 64
Microsoft.rightsmanagementservices.Federation.dll6.1.7601.2185616,38407-Nov-201111: 56x 64
Microsoft.rightsmanagementservices.isvkey2048.dll6.1.7601.218566,14407-Nov-201111: 56x 64
Microsoft.rightsmanagementservices.productkey.dll6.1.7601.218565.63207-Nov-201111: 56x 64
Microsoft.rightsmanagementservices.Configuration.dll6.1.7601.21856815,10407-Nov-201111: 56x 64
Microsoft.rightsmanagementservices.admin.dll6.1.7601.218561,482,75207-Nov-201111: 56x 64
Rmconfighelper.dll-help.xmlkhông áp d?ng34,15304-Tháng mư?i m?t-201122: 40không áp d?ng
Rmconfighelper.Resources.dll6.1.7601.21855401,40805-Nov-201106: 59x 64
Adrms.psd1không áp d?ng4215 Tháng 1-tháng mư?i m?t 201002: 13không áp d?ng
Rmconfighelper.dll6.1.7601.218561,613,82407-Nov-201111: 56x 64
Rmconfighelper.format.ps1xmlkhông áp d?ng17,9565 Tháng 1-tháng mư?i m?t 201002: 13không áp d?ng

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? ph?n m?m C?p Nh?t, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin thêm t?p

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows Server 2008

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pUpdate.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,415
Ngày (UTC)22-Dec-2011
Th?i gian (UTC)21: 53
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_5b8914ff924c04f71275b314df692e5f_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22761_none_1a7f7d244f2851c3.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,193
Ngày (UTC)22-Dec-2011
Th?i gian (UTC)21: 53
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-r...ement-khách hàng-v1-api_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22761_none_ea2ddd63a9b82e30.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin20,370
Ngày (UTC)22-Dec-2011
Th?i gian (UTC)16: 29
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-s...Anh-serverbox-isv_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22761_none_f747101414e27c8f.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5,467
Ngày (UTC)22-Dec-2011
Th?i gian (UTC)16: 31
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-s...ngu?n g?c-whitebox-isv_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22761_none_eb821e8a061d5275.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin6,603
Ngày (UTC)22-Dec-2011
Th?i gian (UTC)16: 27
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-s...ho?c-ngu?n g?c-serverbox_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22761_none_71ef00197a856bd4.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5,448
Ngày (UTC)22-Dec-2011
Th?i gian (UTC)16: 25
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-s...Sor-ngu?n g?c-whitebox_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22761_none_a325afee47ebba34.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin6593 ngư?i
Ngày (UTC)22-Dec-2011
Th?i gian (UTC)16: 25
N?n t?ngkhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pAmd64_57f597823cc5c6b17671896270cb481b_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22761_none_80018af4a9c19183.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,042
Ngày (UTC)22-Dec-2011
Th?i gian (UTC)21: 53
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-r...ement-khách hàng-v1-api_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22761_none_464c78e762159f66.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin20,410
Ngày (UTC)22-Dec-2011
Th?i gian (UTC)18: 32
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-s...Anh-serverbox-isv_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22761_none_5365ab97cd3fedc5.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5,799
Ngày (UTC)22-Dec-2011
Th?i gian (UTC)18: 33
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-s...ngu?n g?c-whitebox-isv_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22761_none_47a0ba0dbe7ac3ab.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin6.937
Ngày (UTC)22-Dec-2011
Th?i gian (UTC)18: 31
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-s...ho?c -ngu?n g?c-serverbox_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22761_none_ce0d9b9d32e2dd0a.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5,780
Ngày (UTC)22-Dec-2011
Th?i gian (UTC)18: 31
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-s...Sor-ngu?n g?c-whitebox_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22761_none_ff444b7200492b6a.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin6,927
Ngày (UTC)22-Dec-2011
Th?i gian (UTC)18: 31
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pUpdate.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.433 ngư?i
Ngày (UTC)22-Dec-2011
Th?i gian (UTC)21: 53
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-r...ement-khách hàng-v1-api_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22761_none_ea2ddd63a9b82e30.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin20,370
Ngày (UTC)22-Dec-2011
Th?i gian (UTC)16: 29
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-s...Anh-serverbox-isv_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22761_none_f747101414e27c8f.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5,467
Ngày (UTC)22-Dec-2011
Th?i gian (UTC)16: 31
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-s...ngu?n g?c-whitebox-isv_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22761_none_eb821e8a061d5275.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin6,603
Ngày (UTC)22-Dec-2011
Th?i gian (UTC)16: 27
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-s...ho?c-ngu?n g?c-serverbox_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22761_none_71ef00197a856bd4.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5,448
Ngày (UTC)22-Dec-2011
Th?i gian (UTC)16: 25
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-s...Sor-ngu?n g?c-whitebox_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22761_none_a325afee47ebba34.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin6593 ngư?i
Ngày (UTC)22-Dec-2011
Th?i gian (UTC)16: 25
N?n t?ngkhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pIa64_e185b335967cae80a384c97b9287cfbd_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22761_none_d86f6fbe7fd09f2e.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4.036 ngư?i
Ngày (UTC)22-Dec-2011
Th?i gian (UTC)21: 53
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-r...ement-khách hàng-v1-api_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22761_none_ea2f8159a9b6372c.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin20,389
Ngày (UTC)22-Dec-2011
Th?i gian (UTC)15: 45
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-s...Anh-serverbox-isv_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22761_none_f748b40a14e0858b.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5,787
Ngày (UTC)22-Dec-2011
Th?i gian (UTC)15: 47
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-s...ngu?n g?c-whitebox-isv_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22761_none_eb83c280061b5b71.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin6,294
Ngày (UTC)22-Dec-2011
Th?i gian (UTC)15: 45
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-s...ho?c-ngu?n g?c-serverbox_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22761_none_71f0a40f7a8374d0.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5,768
Ngày (UTC)22-Dec-2011
Th?i gian (UTC)15: 44
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-s...Sor-ngu?n g?c-whitebox_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22761_none_a32753e447e9c330.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin6,284
Ngày (UTC)22-Dec-2011
Th?i gian (UTC)15: 44
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pUpdate.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,593
Ngày (UTC)22-Dec-2011
Th?i gian (UTC)21: 53
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-r...ement-khách hàng-v1-api_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22761_none_ea2ddd63a9b82e30.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin20,370
Ngày (UTC)22-Dec-2011
Th?i gian (UTC)16: 29
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-s...Anh-serverbox-isv_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22761_none_f747101414e27c8f.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5,467
Ngày (UTC)22-Dec-2011
Th?i gian (UTC)16: 31
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-s...ngu?n g?c-whitebox-isv_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22761_none_eb821e8a061d5275.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin6,603
Ngày (UTC)22-Dec-2011
Th?i gian (UTC)16: 27
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-s...ho?c-ngu?n g?c-serverbox_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22761_none_71ef00197a856bd4.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5,448
Ngày (UTC)22-Dec-2011
Th?i gian (UTC)16: 25
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-s...Sor-ngu?n g?c-whitebox_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22761_none_a325afee47ebba34.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin6593 ngư?i
Ngày (UTC)22-Dec-2011
Th?i gian (UTC)16: 25
N?n t?ngkhông áp d?ng

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pAmd64_0000febe65aae033b9951e55959d8862_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21856_none_691dc99f01a0b70a.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin695
Ngày (UTC)07-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 04
Tên t?pAmd64_008994ecbbb2aabd9954d434a25358d6_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21856_none_c19a4301832b1c90.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin728
Ngày (UTC)07-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 04
Tên t?pAmd64_00b8a4882abc1b26dff2206975ccd345_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21856_none_fe5f6f8db255387d.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin729 ngư?i
Ngày (UTC)07-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 04
Tên t?pAmd64_01e797928ce4b7d279be88c7da728c25_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21856_none_8ce2f6541c2cb050.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin695
Ngày (UTC)07-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 04
Tên t?pAmd64_04c96b6a9f06f6039541ae5d93d9a238_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_ced82e4e84f96ffd.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin722
Ngày (UTC)07-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 04
Tên t?pAmd64_0548c7526d8bc8bdddccf34b6adba12c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_d63cf5434ddfcb51.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin728
Ngày (UTC)07-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 04
Tên t?pAmd64_075becbccc476f63dd6aa27685ba7a44_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_eadcd60b01fd9c57.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin722
Ngày (UTC)07-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 04
Tên t?pAmd64_0a5ef37f025f685a1200541f465e2d97_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_ba9b80f7903f488e.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin729 ngư?i
Ngày (UTC)07-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 04
Tên t?pAmd64_11a61ec00576a71bd7b0558f6b157713_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_234e5c8647130cb5.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin695
Ngày (UTC)07-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 04
Tên t?pAmd64_13fbf33229c08578ad18a8648d9593ed_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21856_none_81be72e1f1e02c1a.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin718
Ngày (UTC)07-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 04
Tên t?pAmd64_1713ca9def6ce009596dd66350221bf3_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_62d4693a95cfd4fe.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin729 ngư?i
Ngày (UTC)07-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 04
Tên t?pAmd64_1cbf017e553af5348d00bdf9e762b15e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21856_none_cf6cbdd89b8d21e3.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin722
Ngày (UTC)07-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 04
Tên t?pAmd64_1ef3e3f94dd00b39ba3260a74b406a84_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_a6dbb91411efa182.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin722
Ngày (UTC)07-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 04
Tên t?pAmd64_1f3f5d095f4e291bde6bc721be164408_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_8e90bbbda192a903.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin722
Ngày (UTC)07-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 04
Tên t?pAmd64_2197521bc03a411cbe24f8ee1d831f0b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_fe3e90705371d5a2.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin695
Ngày (UTC)07-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 04
Tên t?pAmd64_25860d7bacb7ac925947e4cf21096944_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_f859b5d954648a5f.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin728
Ngày (UTC)07-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 04
Tên t?pAmd64_28ef5223ebcc8ae5639eb1e6cee137c7_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21856_none_06661ad39e43e692.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin722
Ngày (UTC)07-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 04
Tên t?pAmd64_2ab78294ed8abd73b44890f7f93cfdbe_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_16632c8bfb60ac5e.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin728
Ngày (UTC)07-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 04
Tên t?pAmd64_2b08433a2af6cf365a5a8286f0f6c888_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21856_none_77bdd93c0be9ea7d.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin722
Ngày (UTC)07-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 04
Tên t?pAmd64_2bacef0e5d14ee3cc08a775e634118dc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21856_none_f80b5b551e81137e.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin729 ngư?i
Ngày (UTC)07-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 04
Tên t?pAmd64_317937f74c779b785bfed6e9b2a25599_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21856_none_9ba59902a885e277.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin734
Ngày (UTC)07-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 04
Tên t?pAmd64_32504ddfe39e30d39e7ef1547c890204_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_448146be3a9e818a.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin695
Ngày (UTC)07-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 04
Tên t?pAmd64_35c23865f290e4617c03b9a7254b77e7_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_320dbc394d068b00.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin734
Ngày (UTC)07-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 04
Tên t?pAmd64_3a2d5562c8644cc77ee130c28dd2ca5a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_0ecf77fb63837c3d.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin729 ngư?i
Ngày (UTC)07-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 04
Tên t?pAmd64_3aef2c69b79daff4c8451bfd3b7b0d7a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_37131c73da47c5bc.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin728
Ngày (UTC)07-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 04
Tên t?pAmd64_3ef7918c9064fadcc6f54b1a515a85ee_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21856_none_371630507957cd4c.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.077 ngư?i
Ngày (UTC)07-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 04
Tên t?pAmd64_41a02db3914ed5bd03ae584cd0bcac36_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21856_none_0609aa14c69105da.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin734
Ngày (UTC)07-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 04
Tên t?pAmd64_428b2680b027d0bd7560b404e992783a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_1891a96a8a41c326.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin729 ngư?i
Ngày (UTC)07-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 04
Tên t?pAmd64_46933bf8068c22f40d7b13ce1aa51b33_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21856_none_61d561c786c67c02.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin687
Ngày (UTC)07-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 04
Tên t?pAmd64_4e8e04246c644e21f3f292d1010c28f6_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_076283ee025df2e3.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin729 ngư?i
Ngày (UTC)07-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 04
Tên t?pAmd64_5179b864c3cd60b677aeedb46f0c01c0_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21856_none_dcbe43eebe6c9861.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin714
Ngày (UTC)07-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 04
Tên t?pAmd64_549cddd07ad3c966aeb735c8d87199ed_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21856_none_1112c2cb94d28595.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin734
Ngày (UTC)07-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 04
Tên t?pAmd64_56a6056e85b180f9743e17abb95ffb93_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21856_none_9452eeb4f4dc8bb9.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin734
Ngày (UTC)07-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 04
Tên t?pAmd64_572d39a9b87d74c25ec283204201d72f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21856_none_0ff17db097ed75bb.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin729 ngư?i
Ngày (UTC)07-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 04
Tên t?pAmd64_57f2b010157f9881c1c22515645b4e41_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21856_none_82edb9b68952fa6f.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin722
Ngày (UTC)07-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 04
Tên t?pAmd64_5d02f6c0972c70471252d26323af91a0_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_a98559fb3a00fede.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin722
Ngày (UTC)07-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 04
Tên t?pAmd64_5d501aa051cae89b97183b4562130433_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21856_none_b41f2d41804ae5e6.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin734
Ngày (UTC)07-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 04
Tên t?pAmd64_5e07a3bf958fdb187cc91bb332b68d3f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21856_none_2011ab0734d24d24.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin722
Ngày (UTC)07-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 04
Tên t?pAmd64_5e6d26a68ae9608c4364ecdad6c29eea_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_eebe8e28aaa8a5ff.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin729 ngư?i
Ngày (UTC)07-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 04
Tên t?pAmd64_5f4b99b3ff1e95ad1ee48f48729e706a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_0329ba1c877b7728.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin734
Ngày (UTC)07-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 04
Tên t?pAmd64_60697cffef2f13c9e7dbade5ff749c1c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_bf94ea15ba2d45c3.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin722
Ngày (UTC)07-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 04
Tên t?pAmd64_60819afbe7b74ae09f52a50b0437bc79_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21856_none_98fc68172d0e27af.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin722
Ngày (UTC)07-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 04
Tên t?pAmd64_63c3fec2b534013d47cf9c5838f72095_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21856_none_509613c55c035df8.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin722
Ngày (UTC)07-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 04
Tên t?pAmd64_665fa56a32fd604daba74d1300dc9de1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_12f45804e0a3d6bd.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin695
Ngày (UTC)07-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 04
Tên t?pAmd64_667acc42388cf6fa3e1d00129093ebd5_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_bfbd3a938a1153cf.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin729 ngư?i
Ngày (UTC)07-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 04
Tên t?pAmd64_6774dad5a60ebd4b023d1a6ba8d659b0_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_0b42a8ddf1c4c707.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin695
Ngày (UTC)07-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 04
Tên t?pAmd64_6d65690c385510a2c97c77c8a4b08425_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_f4ca077baa513bdc.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin722
Ngày (UTC)07-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 04
Tên t?pAmd64_6e8d9d6e739eff6746f4d20eabf83a14_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21856_none_bd62f4c1dfaa163f.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin728
Ngày (UTC)07-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 04
Tên t?pAmd64_7187ab5dda2a30c29f09b17efe634c7e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_3c9331880a4b886e.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin695
Ngày (UTC)07-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 04
Tên t?pAmd64_71c083e0d0d99b011350042106a1ec00_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_1f556ac8fc4f47c5.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin728
Ngày (UTC)07-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 04
Tên t?pAmd64_71c1a8427d9f51d46b07c1b8f249a784_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21856_none_2d07261055d8d887.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin718
Ngày (UTC)07-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 04
Tên t?pAmd64_766afda06bfc40056c2155e6d1dc1453_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_1541d504826ee254.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin728
Ngày (UTC)07-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 04
Tên t?pAmd64_79c3b909b58c778f5434de6e2f320d5e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_37a89f89b7a0ba36.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin695
Ngày (UTC)07-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 04
Tên t?pAmd64_7a7ca46465599c5ba3471fdf6c496316_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21856_none_659cdc5870701a8f.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin718
Ngày (UTC)07-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 04
Tên t?pAmd64_7dea86d0ae15e8356e44c587a317281e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21856_none_f8cd2e2a5a6bb3a8.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin728
Ngày (UTC)07-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 04
Tên t?pAmd64_84ab1a42beb8ef57355c76ba77951798_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21856_none_1dbe8777810b00a0.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin695
Ngày (UTC)07-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 04
Tên t?pAmd64_864300b9d9d1f9398f658e689143f3c8_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21856_none_b19cb64f56babc6c.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin726
Ngày (UTC)07-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 04
Tên t?pAmd64_878e8793f786579b85e76e6d7f34d2bd_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21856_none_479a4a993751447d.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin695
Ngày (UTC)07-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 04
Tên t?pAmd64_8a5d442d3b57c6e969b8b2fa2b336c84_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_73a2603331fd7c4a.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin695
Ngày (UTC)07-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 04
Tên t?pAmd64_8d5eb9012b1d09c59eae9fbac6fce096_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21856_none_045a80c409cd7e66.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin726
Ngày (UTC)07-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 04
Tên t?pAmd64_8d9ceba1e3f7af696dae9b33653f1df1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21856_none_0051c28f57723559.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin728
Ngày (UTC)07-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 04
Tên t?pAmd64_90170a288cbd5e10b0967c5c3ade2489_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_3ccca58a9665e93e.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin734
Ngày (UTC)07-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 04
Tên t?pAmd64_92db4011edb7e0a975cb48775aff8e8a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21856_none_57182cef10e3b523.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin695
Ngày (UTC)07-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 04
Tên t?pAmd64_972ddb58619919c0a6177309ef1aded4_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21856_none_ac791b8c2a53b7cb.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin729 ngư?i
Ngày (UTC)07-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 04
Tên t?pAmd64_981826b7ba66e1eb84f1fa4f4de10853_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_38eea30a5e921e0c.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin728
Ngày (UTC)07-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 04
Tên t?pAmd64_99444ae2cf9ca3b660371f015118b927_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_893eca7887e8578b.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin695
Ngày (UTC)07-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 04
Tên t?pAmd64_9a27447e988903d89d0da2b5a76f5a3f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21856_none_6f1ce59eb21e99cc.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin728
Ngày (UTC)07-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 04
Tên t?pAmd64_a1d1e14e685acf4b669465f4b20207f0_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21856_none_7009c4fd673b8ba2.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin729 ngư?i
Ngày (UTC)07-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 04
Tên t?pAmd64_a5ac585d581b77bb663fbb3f4f630784_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_180234626ef93a53.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin722
Ngày (UTC)07-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 04
Tên t?pAmd64_ad1d432f663120b450f305a76a3ae610_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21856_none_e5b3b88b594d54cf.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin728
Ngày (UTC)07-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 04
Tên t?pAmd64_b012b31e073732544dc50d68ae5c0dd4_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21856_none_8d3ab843b912b635.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin734
Ngày (UTC)07-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 04
Tên t?pAmd64_b07c404a6761586c03c8aa793b75d6f1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_2f2aaf794829c2f4.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin722
Ngày (UTC)07-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 04
Tên t?pAmd64_b1e6958128929f6c6e98a66165e80624_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_14ac60f2c484725f.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin728
Ngày (UTC)07-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 04
Tên t?pAmd64_b248dd444b2bfab7df46870413f37131_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21856_none_f16a4a55aa8e8bb4.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin738
Ngày (UTC)07-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 04
Tên t?pAmd64_b43dfa8b1edeaddc8a851433e99715fc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21856_none_410c3db3b94a6551.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin734
Ngày (UTC)07-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 04
Tên t?pAmd64_ba380729572dcfd9220d526c3e1695de_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_e8aedc52e382c421.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin729 ngư?i
Ngày (UTC)07-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 04
Tên t?pAmd64_bae988c77d50ee4f08f04888e86f5cd6_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_11aace8b3d30c971.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin734
Ngày (UTC)07-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 04
Tên t?pAmd64_bc12a81b6e8f514e432373e67f422f0c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_477d60966fccb584.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin695
Ngày (UTC)07-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 04
Tên t?pAmd64_c36ca2f2573b12257349d0202c8a47eb_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_cb6a0abf1462d199.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin734
Ngày (UTC)07-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 04
Tên t?pAmd64_c716f42eef03364b77db835c817a56e4_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_33edf00aa7061e94.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin695
Ngày (UTC)07-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 04
Tên t?pAmd64_c772e93017cba1b54b323f3ab68db250_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21856_none_3aaa026d37e4a2ed.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin695
Ngày (UTC)07-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 04
Tên t?pAmd64_c7ebc926dd364f37c1be00cb8c090971_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21856_none_d27b0c6ab72a580f.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin713
Ngày (UTC)07-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 04
Tên t?pAmd64_c91a2990bb11d651e4e17853ff69f3e5_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_a8194a62081af2a3.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin729 ngư?i
Ngày (UTC)07-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 04
Tên t?pAmd64_cae0857f30240e71bde9564dca5a6a1e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_267392ef798747d2.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin722
Ngày (UTC)07-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 04
Tên t?pAmd64_d55a78cbd3a67acd0a434eff99e80155_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21856_none_b17aada18bc89f07.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin729 ngư?i
Ngày (UTC)07-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 04
Tên t?pAmd64_da5bf766c9405ba7a6e548580ed217e3_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21856_none_5bc0c6ab69bddea9.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin728
Ngày (UTC)07-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 04
Tên t?pAmd64_db2f57ff8c351cb19869b53cae43fd3a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_698f45bfa3d568d5.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin728
Ngày (UTC)07-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 04
Tên t?pAmd64_df1f854ebac84222128206f1bd557c5f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_05536cbd2ee223c1.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin729 ngư?i
Ngày (UTC)07-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 04
Tên t?pAmd64_df7ac8dfae26f84217f8cfc86f0d3e98_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_c01c54f0761fb7af.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin722
Ngày (UTC)07-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 04
Tên t?pAmd64_df9cb6cef9e7e587a5eb6b300c17b1bc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21856_none_ae980b5541ca3659.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin722
Ngày (UTC)07-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 04
Tên t?pAmd64_e08fcdc427c84ec78ec5e08f418a2a98_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21856_none_081a748ca509000c.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin729 ngư?i
Ngày (UTC)07-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 04
Tên t?pAmd64_e3607c6c7f476a5ea944eb4198483d9b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21856_none_1c74ba29fa830b01.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin728
Ngày (UTC)07-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 04
Tên t?pAmd64_e41232119486ce96d50776ff608bb340_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21856_none_38b4ee8a9c497e5b.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin722
Ngày (UTC)07-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 04
Tên t?pAmd64_e7465d39ec35b2e85b5ff00342ff1472_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_4e7b0f6ffc717012.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin729 ngư?i
Ngày (UTC)07-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 04
Tên t?pAmd64_e7a36691077453a93e3d40692c7b1db4_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21856_none_64f5b47bcb9cbe31.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin695
Ngày (UTC)07-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 04
Tên t?pAmd64_f401fba279e53bf372e549dde2a1b252_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_c5b6867ce1992269.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin728
Ngày (UTC)07-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 04
Tên t?pAmd64_f4ced4d404ce9b1e856ef775d60206cd_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21856_none_eb32dcf474abbf33.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin716
Ngày (UTC)07-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 04
Tên t?pAmd64_fa61eb720434a2338f8da5e264779cd8_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_09a4eaa667193cbc.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin728
Ngày (UTC)07-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 04
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-r...-d?ch v?-provision_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21856_none_1cdeec011bea9fc9.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.811 ngư?i
Ngày (UTC)07-Nov-2011
Th?i gian (UTC)13: 19
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-r...s? ki?n-đăng nh?p-resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21856_none_6007e15009ebb337.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin59,206
Ngày (UTC)07-Nov-2011
Th?i gian (UTC)13: 12
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-r...NT-d?ch v?-logging_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21856_none_a3a6774fe7097aa3.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,336
Ngày (UTC)07-Nov-2011
Th?i gian (UTC)13: 12
Tên t?pAmd64_microsoft.rightsman...vices.upgradewizard_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21856_none_27576a5531a501a1.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,592
Ngày (UTC)07-Nov-2011
Th?i gian (UTC)13: 16
Tên t?pMsil_microsoft.rightsman...provisioninterface_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21856_none_0ddf9c9127e47f5d.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,858
Ngày (UTC)07-Nov-2011
Th?i gian (UTC)12: 17
Tên t?pMsil_microsoft.rightsman...ICES.productkey2048_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21856_none_1d6a93f429d4fb11.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,646
Ngày (UTC)07-Nov-2011
Th?i gian (UTC)12: 19
Tên t?pMsil_microsoft.rightsman...mentservices.isvkey_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21856_none_594624fbd8304ffa.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.622
Ngày (UTC)07-Nov-2011
Th?i gian (UTC)12: 16
Tên t?pMsil_microsoft.rightsman...mentservices.shared_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21856_none_6a8b220671c92846.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.009
Ngày (UTC)07-Nov-2011
Th?i gian (UTC)12: 20
Tên t?pMsil_microsoft.rightsman...ntservices.pipeline_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21856_none_2ca01a8a4a4446e7.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,628
Ngày (UTC)07-Nov-2011
Th?i gian (UTC)12: 20
Tên t?pMsil_microsoft.rightsman...Services.federation_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21856_none_adf263973795485e.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.634
Ngày (UTC)07-Nov-2011
Th?i gian (UTC)12: 16
Tên t?pMsil_microsoft.rightsman...Services.isvkey2048_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21856_none_53e4269e94363c56.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.634
Ngày (UTC)07-Nov-2011
Th?i gian (UTC)12: 20
Tên t?pMsil_microsoft.rightsman...Services.productkey_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21856_none_cb88a5794ccf327f.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.634
Ngày (UTC)07-Nov-2011
Th?i gian (UTC)12: 18
Tên t?pMsil_microsoft.rightsman...vices.configuration_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21856_none_879a24e613a0d6e3.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.643 ngư?i
Ngày (UTC)07-Nov-2011
Th?i gian (UTC)12: 14
Tên t?pMsil_microsoft.rightsmanagementservices.admin_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21856_none_7a60eac80f7b279a.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.325 ngư?i
Ngày (UTC)07-Nov-2011
Th?i gian (UTC)12: 23
Tên t?pMsil_rmconfighelper_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21856_none_4b27091df0091550.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,491
Ngày (UTC)07-Nov-2011
Th?i gian (UTC)12: 18

Thu?c tính

ID c?a bài: 2627272 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Sáu 2012 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Microsoft Windows Server Foundation 2008 Windows Server Foundation
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2627272 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2627272

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com