Kh?c ph?c: Thông báo l?i khi b?n t?o ho?c ch?nh s?a m?t UDL trong d? li?u truy c?p công c?: "l?i thư vi?n n?i b? m?ng đ? x?y ra. M?t m?ng lư?i c?p cú pháp l?i đ? x?y ra."

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2629395 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

H?y xem xét k?ch b?n sau đây trong m?t môi trư?ng Microsoft máy ch? lưu tr? tích h?p máy ch? 2009 hay Microsoft Host Integration Server 2010:
  • B?n s? d?ng Microsoft OLE DB Provider DB2 hay Microsoft BizTalk Adapter cho DB2 đ? k?t n?i v?i IBM DB2 cho z/OS Phiên b?n 7 ho?c IBM DB2 cho z/OS Phiên b?n 8.
  • B?n áp d?ng các C?p Nh?t đư?c mô t? trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau ho?c b?t c? C?p Nh?t sau này cho các nhà cung c?p d? li?u máy ch? lưu tr? tích h?p máy ch? 2009:
    2538036 Kh?c ph?c: D? li?u không chính xác có th? đư?c chèn vào các lo?i d? li?u đ? h?a DB2 khi b?n s? d?ng các nhà cung c?p d? li?u máy ch? lưu tr? tích h?p máy ch? 2009
  • B?n đăng k? Microsoft máy ch? lưu tr? tích h?p máy ch? 2010 Cumulative Update 1 (CU1) đư?c mô t? trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau:
    2533330 Tích l?y gói 1 cho máy ch? lưu tr? Integration Server 2010

Trong trư?ng h?p này, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau khi b?n nh?p chu?t vào các K?t n?i, M?u truy v?n, ho?c Gói nút trong các d? li?u truy c?p công c? (DAT) khi b?n t?o ho?c ch?nh s?a m?t t?p tin liên k?t d? li?u Microsoft (.udl):
L?i thư vi?n n?i b? m?ng đ? x?y ra. M?t m?ng lư?i c?p cú pháp l?i đ? xu?t hi?n.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra v? các b?n c?p nh?t b?n n?p bao g?m thay đ?i đ? truy c?p RDB (ACCRDB) phân ph?i d? li?u qu?n l? (DDM) l?nh cho phép m? thông báo s? tương quan (CRRTKN) đư?c trên 12 k? t?. IBM DB2 z/OS các phiên b?n 8 phiên b?n trư?c đó và h? tr? giá tr? CRRTKN là r?t dài hơn 12 k? t?.

GI?I PHÁP

Lưu tr? tích h?p máy ch? 2010

Hotfix gi?i quy?t v?n đ? này đư?c bao g?m trong gói tích l?y 2 cho máy ch? lưu tr? Integration Server 2010.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c gói tích l?y, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2616519 Tích l?y gói 2 cho máy ch? lưu tr? Integration Server 2010

Lưu tr? tích h?p máy ch? 2009

Hotfix gi?i quy?t v?n đ? này đư?c bao g?m trong gói tích l?y 2 cho máy ch? lưu tr? tích h?p máy ch? 2009.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c gói tích l?y, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2645939 Tích l?y gói 2 cho máy ch? lưu tr? tích h?p máy ch? 2009

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Các s?n ph?m bên th? ba mà th?o lu?n v? bài vi?t này đư?c s?n xu?t b?i các công ty đ?c l?p c?a Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, v? hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a các s?n ph?m này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2629395 - L?n xem xét sau cùng: 31 Tháng Mười Hai 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Host Integration Server 2010
  • Microsoft Host Integration Server 2009
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbbug kbsurveynew kbmt KB2629395 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2629395

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com