Labojums: K??das zi?ojumu darb?bas integrators tras??anas faila atv?r?anas Host Integration Server 2010. gad?: "failu nevar interpret?t - virkne netiek atpaz?ta k? der?ga DateTime"

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2629661 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

SIMPTOMI

Tverot dar?juma integrators tras??anas failu server?, kur? darbojas Microsoft Host Integration Server 2010. Atverot tras??anas failu server?, kur? darbojas Host Integration Server un kas izmanto da??das sist?mas lokaliz?ciju, tiek par?d?ts ??ds Trace Viewer lietder?ba k??das zi?ojums:
Tras??anas faila k??da- ce??\trace_file_name
Failu nevar interpret?t - virkne netiek atpaz?ta k? der?ga DateTime.

RISIN?JUMS

Labojumfails, kas nov?r? ?o probl?mu, ir iek?auts kumulat?vo atjaunin?jumu pakotni % 2 Host Integration Server 2010.

Pla??ku inform?ciju par to, k? ieg?t ?o kumulat?vo atjaunin?jumu pakotnes, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
2616519 Kumulat?vo atjaunin?jumu pakotni % 2 Host Integration Server 2010

PROFILAKSE

Lai nov?rstu ?o probl?mu, atveriet tras??anas failu server?, kur? darbojas Host Integration Server un kas ir konfigur?ta, lai izmantotu pa?as atra?an?s vietas k? servera izseko?ana notverti.

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas min?ti sada?? "Attiecas uz".

Rekviz?ti

Raksta ID: 2629661 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: sestdiena, 2011. gada 10. decembris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
  • Microsoft Host Integration Server 2010
Atsl?gv?rdi: 
kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbbug kbsurveynew kbmt KB2629661 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2629661

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com