Labojums: Nepareiza darb?ba integrators re?istra parametru d?? necilas k??du zi?ojumi

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2629666 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Iedom?jieties ??du situ?ciju:
  • Izvietot dar?juma Integrators (TI) piem?ro?anu.
  • Ir defin?ts viens vai vair?ki dar?juma integrators re?istra parametri main?t da?as darb?bas integratora funkcijas.

??d? gad?jum? jebkuru TI re?istra parametri ir noteikti nepareizi, var rasties necilas k??du zi?ojumi palai?ot programmu darb?ba integrators.

T?, piem?ram, k??du zi?ojumus nesniedz inform?ciju, kas ?auj identific?t, ka nepareiza re?istra parametru izraisa izpildlaika k??da.

RISIN?JUMS

Inform?cija par labojumfailu

Labojumfails, kas nov?r? ?o probl?mu, ir iek?auti kumulat?vo atjaunin?jumu pakete 3 Microsoft Host Integration Server 2010.

Lai ieg?tu papildinform?ciju, k? ieg?t kumulat?vo atjaunin?jumu pakotnes, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
2654652 Kumulat?vo atjaunin?jumu pakete 3 Host Integration Server 2010

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas ir min?ti sada?? "Attiecas uz".

PAPILDINDORM?CIJA

P?c ?? atjaunin?juma lieto?anas darb?bas integrators atgrie? k??du zi?ojumus, kas sniedz detaliz?tu inform?ciju par nepareizu re?istra parametri, kas izraisa izpildlaika k??das.

?is ir k??das zi?ojumu, kur? dar?juma integrators piesak?s p?c TrimTrainingNulls re?istra parametru nepareizi defin?ts:
Notikuma ID: 102
Avots: Vi?a programmu integr?cijas
Apraksts:
HISETBG0001 pieteikuma integrators ir p?rtverta metodi Nezin?ms iz??mums.  ?is ir iz??muma aprakstu: "Microsoft.HostIntegration.TI.RuntimeCallContext" tipa inicializ?t?js izmeta iz??mumu.

Piez?meFaktisk?s k??das zi?ojumu, kas tiek atgriezta, ja ?? probl?ma rodas, at??irsies atkar?b? no pieteikuma TI.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2629666 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2012. gada 22. febru?ris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
  • Microsoft Host Integration Server 2010
Atsl?gv?rdi: 
kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbbug kbsurveynew kbmt KB2629666 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2629666

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com