SQL Server 2008 xây d?ng mà đ? đư?c phát hành sau khi SQL Server 2008 SP3 CTP đư?c phát hành

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2629969 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Bài này li?t kê các b?n xây d?ng Microsoft SQL Server 2008 đư?c phát hành sau khi Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 3 (SP3) đư?c phát hành.

Thông tin thêm

Xây d?ng 10.00.5861.00 (gói cumulative update)

Này gói tích l?y đư?c phát hành vào 19 Tháng ba, 2014.

Ph? huynh này xây d?ng là 10.00.5852.00.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
295869617 gói cumulative update cho SQL Server 2008 Service Pack 3


Xây d?ng 10.00.5852.00 (gói cumulative update)

Này gói tích l?y đư?c phát hành vào 17 Tháng ba, 2014.

Ph? huynh này xây d?ng là 10.00.5850.00.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2936421 16 gói cumulative update cho SQL Server 2008 Service Pack 3


Xây d?ng 10.00.5850.00 (gói cumulative update)

Này gói tích l?y đư?c phát hành ngày 20 tháng 1 năm 2014.

Ph? huynh này xây d?ng là 10.00.5848.00.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2923520 15 gói cumulative update cho SQL Server 2008 Service Pack 3


Xây d?ng 10.00.5848.00 (gói cumulative update)

Này gói tích l?y đư?c phát hành vào ngày 18 tháng 8 năm 2013.

Ph? huynh này xây d?ng là 10.00.5846.00.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2893410 14 gói cumulative update cho SQL Server 2008 Service Pack 3


Xây d?ng 10.00.5846.00 (gói cumulative update)

Này gói tích l?y đư?c phát hành vào ngày 16 tháng 8 năm 2013.

Ph? huynh này xây d?ng là 10.00.5844.00.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2880350 Cumulative update C?p Nh?t gói 13 cho SQL Server 2008 Service Pack 3

Xây d?ng 10.00.5844.00 (gói cumulative update)

Này gói tích l?y đư?c phát hành vào ngày 15 tháng 8 năm 2013.

Ph? huynh này xây d?ng là 10.00.5840.00.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2863205 Cumulative update C?p Nh?t gói 12 cho SQL Server 2008 Service Pack 3

Xây d?ng 10.00.5840.00 (gói cumulative update)

Này gói tích l?y đư?c phát hành vào ngày 20 tháng 8 năm 2013.

Ph? huynh này xây d?ng là 10.00.5835.00.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2834048 11 gói cumulative update cho SQL Server 2008 Service Pack 3


Tuyên b? v? h? tr?


Đó là m?t v?n đ? v?i gói cumulative update ban đ?u. Do đó, nó đ? đư?c thay th? b?ng m?t gói ph?n m?m C?p Nh?t m?i Phiên b?n mà là 10.00.5841.00. Các gói bao g?m t?t c? các b?n s?a l?i tài li?u trong bài vi?t này. Khách hàng cài đ?t chuyên bi?t xây d?ng ban đ?u (10.00.5840.00), nên nâng c?p đ? xây d?ng m?i nh?t càng s?m càng t?t.

Lưu ? T?i v? liên k?t trong bài vi?t sau trong Cơ s? tri th?c Microsoft bây gi? ch? đ? C?p Nh?t gói:

2834048 11 gói cumulative update cho SQL Server 2008 SP3 CTP

Xây d?ng 10.00.5835.00 (gói cumulative update)

Này gói tích l?y đư?c phát hành vào ngày 18 tháng 8 năm 2013.

Ph? huynh này xây d?ng là 10.00.5829.00.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2814783 10 gói cumulative update cho SQL Server 2008 Service Pack 3

Tuyên b? v? h? tr?

Đó là m?t v?n đ? v?i gói này cumulative update. V? v?y, b?n không th? t?i v? gói này bây gi?. Tuy nhiên, b?n có th? thay vào đó áp d?ng các gói sau đ? gi?i quy?t các v?n đ? đư?c mô t? trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft (KB) cho b?n C?p Nh?t tích l?y đư?c mô t? trong bài KB 2814783:

SQLServer2008_SP3_COD_2834048_10_00_5841

Xin vui l?ng lưu ? r?ng trên gói c?ng bao g?m các b?n s?a l?i cho Cumulative update C?p Nh?t gói 11 cho SQL Server 2008 Service Pack 3 như di?n t? trong bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2834048 11 gói cumulative update cho SQL Server 2008 SP3 CTP

Khách hàng cài đ?t chuyên bi?t gói Cumulative Update b? ?nh hư?ng (xây d?ng s? 10.00.5835.00), nên nâng c?p lên các b?n xây d?ng m?i càng s?m càng t?t.

Xây d?ng 10.00.5829.00 (gói cumulative update)

Này gói tích l?y đư?c phát hành vào ngày 21 tháng 8 năm 2013.

Ph? huynh này xây d?ng là 10.00.5828.00.

Đ? bi?t thêm thông tin, hãy nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
2799883 9 gói cumulative update cho SQL Server 2008 Service Pack 3

Xây d?ng 10.00.5828.00 (gói cumulative update)

Này gói tích l?y đư?c phát hành vào ngày 19 tháng 1 năm 2012.

Ph? huynh này xây d?ng là 10.00.5794.00.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2771833 Cumulative update C?p Nh?t gói 8 cho SQL Server 2008 Service Pack 3

Xây d?ng 10.00.5794.00 (gói cumulative update)

Này gói tích l?y đư?c phát hành vào ngày 17 tháng 1 năm 2012.

Ph? huynh này xây d?ng là 10.00.5788.00.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2738350 Cumulative update C?p Nh?t gói 7 cho SQL Server 2008 Service Pack 3

Xây d?ng 10.00.5788.00 (gói cumulative update)

Này gói tích l?y đư?c phát hành vào ngày 16 tháng 1 năm 2012.

Ph? huynh này xây d?ng là 10.00.5785.0.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2715953 Cumulative update C?p Nh?t gói 6 cho SQL Server 2008 Service Pack 3

Xây d?ng 10.00.5785.00 (gói cumulative update)

Này gói tích l?y đư?c phát hành vào ngày 21 tháng 1 năm 2012.

Ph? huynh này xây d?ng là 10.00.5775.0.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2696626 Cumulative update C?p Nh?t gói 5 cho SQL Server 2008 Service Pack 3

Xây d?ng 10.00.5775.0 (gói cumulative update)

Này gói tích l?y đư?c phát hành vào ngày 19 tháng 1 năm 2012.

Ph? huynh này xây d?ng là 10.00.5770.00.

Đ? bi?t thêm thông tin, hãy nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
2673383 Cumulative update C?p Nh?t gói 4 cho SQL Server 2008 Service Pack 3

Xây d?ng 10.00.5770.00 (gói cumulative update)

Này gói tích l?y đư?c phát hành ngày 16 tháng 1 năm 2012.

Ph? huynh này xây d?ng là 10.00.5768.00.

Đ? bi?t thêm thông tin, hãy nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
2648098 Gói cumulative update 3 cho SQL Server 2008 Service Pack 3

Xây d?ng 10.00.5768.00 (gói cumulative update)

Này gói tích l?y đư?c phát hành ngày 21 tháng 11 năm 2011.

Ph? huynh này xây d?ng là 10.00.5766.00.

Đ? bi?t thêm thông tin, hãy nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
2633143 Cumulative update C?p Nh?t gói 2 cho SQL Server 2008 Service Pack 3

Xây d?ng 10.00.5766.00 (gói cumulative update)

Này gói tích l?y đư?c phát hành ngày 17 tháng 10 năm 2011.

Ph? huynh này xây d?ng là 10.00.5500.00.

Đ? bi?t thêm thông tin, hãy nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
2617146 Cumulative update C?p Nh?t gói 1 cho SQL Server 2008 Service Pack 3

Xây d?ng 10.00.5500.00 (SQL Server 2008 SP3 CTP)

Đi?u này là xây d?ng SQL Server 2008 gói d?ch v? đ? đư?c phát hành ngày 6 tháng 10 năm 2011.

Đ? bi?t thêm thông tin, hãy nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
2546951 Danh sách các v?n đ? đư?c c? đ?nh b?i SQL Server 2008 Service Pack 3

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm thông tin v? mô h?nh d?ch v? gia tăng cho SQL Server, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
935897 M?t mô h?nh d?ch v? gia tăng là có s?n t? nhóm SQL Server đ? cung c?p hotfixes cho báo cáo v?n đ?
Đ? bi?t thêm thông tin v? b?n C?p Nh?t cho SQL Server 2005 và cho SQL Server 2008, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
957826 Nơi đ? t?m thông tin v? SQL Server đ?t xây d?ng
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? lư?c đ? đ?t tên cho SQL Server C?p Nh?t, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
822499 Lư?c đ? đ?t tên m?i cho gói c?p nh?t ph?n m?m Microsoft SQL Server
Đ? bi?t thêm thông tin v? thu?t ng? c?p nh?t ph?n m?m, b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? các bản c?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2629969 - L?n xem xét sau cùng: 19 Tháng Năm 2014 - Xem xét l?i: 16.0
Áp d?ng
 • Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 3
 • Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 2
 • Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 1
 • Microsoft SQL Server 2008 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise Evaluation
 • Microsoft SQL Server 2008 Express
 • Microsoft SQL Server 2008 Express with Advanced Services
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard Edition for Small Business
 • Microsoft SQL Server 2008 Web
 • Microsoft SQL Server 2008 Workgroup
T? khóa: 
kbsurveynew kbhowto kbinfo kbexpertiseadvanced kbmt KB2629969 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2629969

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com