4.ákumulat?vo atjaunin?jumu pakotne SQL Serverá2008áR2 1.áservisa pakotnei

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2633146 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

IEVADS

?aj? rakst? ir pieejama inform?cija par 4.ákumulat?vo atjaunin?jumu pakotni Microsoft SQL Serverá2008áR2 1.áservisa pakotnei (SP1). ?is atjaunin?jums satur labojumfailus probl?m?m, kas tika nov?rstas p?c SQL Serverá2008áR2 SP1 izlai?anas.

Piez?me. ??s kumulat?vo atjaunin?jumu pakotnes b?v?jums ir zin?ms k? b?v?jums 10.50.2796.0.

Ieteicams p?rbaud?t labojumfailus pirms to izvieto?anas ra?o?anas vid?. T? k? b?v?jumi ir kumulat?vi, katrs jauns atjaunin?jumu laidiens ietver visus labojumfailus un visus dro??bas atjaunin?jumus, kas bija ietverti iepriek??j? SQL Serverá2008áR2 atjaunin?jumu laidien?. Ieteicams lietot visjaun?ko atjaunin?jumu laidienu, kur? ietverts ?is labojumfails.

Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
2567616 SQL Serverá2008áR2 b?v?jumi, kas tika izlaisti p?c SQL Serverá2008áR2 1.áservisa pakotnes izlai?anas

Svar?gas piez?mes par ?o kumulat?vo atjaunin?jumu pakotni

 • SQL Serverá2008 labojumfaili tagad ir pieejami vair?k?s valod?s. ?? iemesla d?? kumulat?vo atjaunin?jumu pakotne nav paredz?ta vienai valodai un attiecas uz vis?m atbalst?taj?m valod?m.
 • Vien? kumulat?vo atjaunin?jumu pakotn? ir ietvertas visas komponentu pakotnes. Tom?r, izmantojot kumulat?vo atjaunin?jumu pakotni, tiek atjaunin?ti tikai tie komponenti, kas ir instal?ti sist?m?.

Papildindorm?cija

K? ieg?t ?o kumulat?vo atjaunin?jumu pakotni

Tagad ir pieejama Microsoft atbalst?ta kumulat?vo atjaunin?jumu pakotne. Tom?r t? ir paredz?ta tikai ?aj? rakst? nor?d?to probl?mu nov?r?anai. Izmantojiet to tikai t?m sist?m?m, kur?s ir radu??s tie?i ??s probl?mas. ?ai kumulat?vo atjaunin?jumu pakotnei var tikt veiktas papildu p?rbaudes. T?d??, ja neviena no ??m probl?m?m nerada nopietnus trauc?jumus, ieteicams pagaid?t, l?dz tiek izlaista n?kam? SQL Serverá2008áR2 servisa pakotne, kur? ir iek?auti ??s kumulat?vo atjaunin?jumu pakotnes labojumfaili.

Ja kumulat?vais atjaunin?jums ir pieejams lejupiel?dei, ?? zin??anu b?zes raksta aug?pus? ir sada?a ?Pieejama labojumfaila lejupiel?de?. Ja ??das sada?as nav, sazinieties ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta dienestu, lai ieg?tu ?o kumulat?vo atjaunin?jumu pakotni.

Piez?me. Ja rodas papildu probl?mas vai nepiecie?ama probl?mu nov?r?ana, iesp?jams, b?s j?izveido atsevi??s pakalpojuma piepras?jums. Parasti atbalsta izmaksas tiek piem?rotas jaut?jumiem par papildu atbalstu un jaut?jumiem, kas neattiecas uz ?o konkr?to kumulat?vo atjaunin?jumu pakotni. Lai ieg?tu piln?gu Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta centra t?lru?a numuru sarakstu vai izveidotu atsevi??u pakalpojuma piepras?jumu, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://support.microsoft.com/contactus/?ln=lv&ws=support#tab0

Labojumfaili, kas ir ietverti ?aj? kumulat?vo atjaunin?jumu pakotn?

Microsoft zin??anu b?zes raksti, kuros apspriesti ?ie labojumfaili, tiks izlaisti, tikl?dz tie b?s pieejami.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par SQL Server probl?m?m, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
VSTS k??das numurs KB raksta numurs Apraksts
834628 955850 K??das zi?ojums, kad m??in?t izmantot bin?ros failus no SQL Server System CLR Types pakotnes (SQLSysClrTypes.msi): ?Nevar iel?d?t DLL SqlServerSpatial.dll?: ?o programmu neizdev?s palaist, jo programmas konfigur?cija nav pareiza?
765507 970198 LABOJUMS. Programm? SQL Serverá2008 vai SQL Serverá2008áR2 izpildot vaic?jumu, kur? izmantota funkcija row_number function, tiek sa?emts nepareizs rezult?ts
843693 2159286 LABOJUMS. Att?l? re?istra pakalpojums avar?, kad programma m??ina izg?t veiktsp?jas skait?t?ja datus no SQL Server gad?juma cit? dator?
826730 2445812 LABOJUMS. Kolonna, kur? tiek izmantots datu tips DATETIME, netiek pavairota Oracle abonent?, izmantojot transakciju replic??anu programm? SQL Serverá2008 vai SQL Serverá2008áR2
783498 2510788 LABOJUMS. Zi?ojums par veiksm?gu pabeig?anu tiek nepareizi re?istr?ts, kad tiek priek?laikus p?rtraukta SSISá2005 pakotnes, SSISá2008 pakotnes vai SSISá2008áR2 pakotnes dal?t? transakcija
799308 2515286 LABOJUMS. K??da ?Nav funkcijas ?{urn:schemas-microsoft-com:xml-sql}:variable()" vaic?jumam XQuery, kas atjaunina XML kolonnas v?rt?bu programm? SQL Serverá2005, SQL Serverá2008 vai SQL Serverá2008 R2
818397 2550375 LABOJUMS. Funkcij? sys.dm_database_encryption_keys DMV programm? SQL Serverá2008áR2 var rasties strupsa?ere, ja s?t?t ?urn?lu no jebkuras datu b?zes uz vienu sekund?ro serveri
738050 2562753 LABOJUMS. L?na veiktsp?ja, kad MDX vaic?jum? tiek izmantoti un?rie operatori galven?s/pak?rtot?s hierarhijas dal?bnieki SSASá2008áR2, ja defin?jat tv?ruma apr??inu ?iem dal?bniekiem un ja vaic?jums piek??st vair?kiem laika dimensijas datumiem
818842 2567366 LABOJUMS. L?na veiktsp?ja, kad atjaunojat datu b?zi programm? SQL Serverá2008áR2, ja ir iesp?jots CDC
818849 2580224 LABOJUMS. Nepareizi rezult?ti, kad veicat Unpivot transform?ciju SSIS pakotn? programm? SSISá2008 vai SSISá2008áR2
799296 2583994 LABOJUMS. SSIS kontrolpunkts atjauno nepareizu main?g? v?rt?bu vienuma Cilpas tvertnei vienumam Execute SQL Task programm? SSISá2008 vai SSISá2008áR2, ja SSIS pakotne tiek izpild?ta v?lreiz p?c tam, kad t?s izpilde neizdodas vai tiek aptur?ta
818843 2588506 LABOJUMS. Funkcija SQLGetDiagRec neatgrie? k??das programm? SQL Serverá2008 vai SQL Serverá2008áR2, ja tiek nos?t?ti vair?k nek? 2100ávaic?jumu parametri
799325 2588970 LABOJUMS. K??da ?Serveris: zi?ojums 7359?, kad izpild?t dal?to vaic?jumu programm? SQL Serverá2008 vai SQL Serverá2008áR2, ja sh?mas versija ir atjaunin?ta vair?k nek? piecas reizes
799293 2591461 LABOJUMS. K??da ?Neparedz?ta k??da no SE OLEDB interfeisa?, kad izpild?t pilnteksta mekl??anas vaic?jumu programm? SQL Serverá2008 vai SQL Serverá2008áR2
818848 2597229 LABOJUMS. Report Builderá3.0 p?rtrauc rea??t, ja programm? SSRSá2008áR2 tiek izmantota veidlapu autentifik?cija
799305 2598903 LABOJUMS. SQL Server Agent uzdevums laiku pa laikam p?rtrauc rea??t, kad iepl?nojat, lai darbs programm? SQL Serverá2005, SQL Serverá2008 vai SQL Serverá2008áR2 tiek izpild?ts noteikt?s dien?s p?c pusnakts
829282 2603910 LABOJUMS. Dubl??ana neizdodas programm? SQL Serverá2008 vai SQL Serverá2008áR2, ja iesp?jojat izmai?u izseko?anu datu b?z?
799312 2606301 LABOJUMS. Liels atmi?as lietojums, kad palai?at replic??anas momentuz??muma a?entu programm? SQL Serverá2008 vai SQL Serverá2008áR2
791492 2606918 LABOJUMS. Tabulas sysmergepublications kolonn? Saglab??ana tiek r?d?ta v?rt?ba NUL, un tiek ietekm?ts metadatu t?r??anas process, kad iestat?t sapludin??anas replic??anas vidi programmas SQL Serverá2008áR2 p?rpublic??anas topolo?ij?
818853 2616117 LABOJUMS. Programmas SQL Serverá2008áR2 lap? Br?din?juma sist?ma tiek par?d?ts nepareizs pasta profils
798464 2616718 LABOJUMS. V?ja veiktsp?ja, kad sinhroniz?jat SQL Serverá2008áR2 public?t?ja datus ar SQL Server Compactá3.5 abonentu
834621 2618676 LABOJUMS. Programm? SQL Serverá2008 vai SQL Serverá2008áR2 tiek izveidots transakcijas ?urn?lfaila dubl?jums, lai gan piln?ga dubl??ana ir atcelta
834618 2618680 LABOJUMS. Izmantojot vilc?jabonementu un replic??anas interakt?vo konfliktu risin?t?ju, tiek par?d?ta k??da ?Nav pareizi re?istr?ts?
805159 2620762 LABOJUMS. SQL Serverá2008áR2 pakalpojumu starpnieka m?r?is nes?ta apstiprin?juma zi?ojumus
807413 2622668 LABOJUMS. Dz??ot da?us tabulas ierakstus public?t?j?, tiek par?d?ts k??das zi?ojums, ja tabulas sh?mas nosaukums nav [dbo]
818851, 818852 2622823 LABOJUMS. Programm? SQL Serverá2008áR2 turpina pieaugt ghost_record_count v?rt?bas
809033 2624272 LABOJUMS. M??inot palaist SQL Server pakalpojumus p?c SQL Server 2008 R2áSP1 lieto?anas programmai SQL Serverá2008áR2, tiek par?d?ta k??daá9013
818844 2624527 LABOJUMS. SQL Serverá2008áR2 izpildes pl?n? netiek izmantots sagrup?ts r?d?t?js, ja vaic?jum? tiek izmantoti vismaz divi nodal?jumi
812723 2626637 LABOJUMS. Programm? SSASá2008áR2 nedarbojas priek?raksts DRILLTHROUGH, ja tas tiek izpild?ts da?iem atrib?tu dal?bniekiem, kuru v?rt?bas satur vienu vai vair?kas dubultp?di?as
834637 2628126 LABOJUMS. Izveidojot pilnteksta r?d?t?ju programm? SQL Serverá2008 vai SQL Serverá2008áR2, tiek par?d?ta k??da ?Pilnteksta r?d?t?ja k??da saspie?anas vai atspie?anas laik??, ja kolonn? BIGINT ir iestat?ta prim?r? atsl?ga
815917 2628712 LABOJUMS. Programmas SQL Serverá2008áR2 hierarhij?, kur? ietverta ri??veida rel?cija, rad?s bezgal?ga cilpa
804578 2629168 LABOJUMS. Programm? SSASá2008áR2 atjauninot ??nu komplektu, kas tiek atgriezts p?c vaic?juma izpild??anas perspekt?vai, rodas iek??ja k??da
817160 2629456 LABOJUMS. Piek?uves p?rk?pums, kad ievietojat ierakstu jaun? tuk?? nodal?jum? programm? SQL Serverá2008 vai SQL Serverá2008áR2
816667 2632021 LABOJUMS. SSRSá2008áR2 atskaite, kas p?rsl?dz vienumus, nav sadal?ta lap?s
821110 2633271 LABOJUMS. SQL Server pakalpojumu darb?bu nevar p?rtraukt dator?, kur? ir instal?ta programma SQL Serverá2008áR2 Express Edition
822390 2634571 Komandas DBCC CHECKDB uzlabojumi var izrais?t ?tr?ku veiktsp?ju, ja izmantojat opciju PHYSICAL_ONLY
834649 2635827 LABOJUMS. Piek?uves p?rk?pums, kad izpild?t komandu DBCC CHECKDB datu b?z?, kur? ietverta tabula ar telpisku indeksu programm? SQL Serverá2008 vai SQL Serverá2008áR2
827315 2638216 LABOJUMS. K??das zi?ojums, kad programm? SSASá2008áR2 izpild?t vaic?jumu, kur? MDX rezerves atsl?gv?rds tiek izmantots k? parametra nosaukums
834640 2638448 LABOJUMS. Piek?uves p?rk?pums, kad programm? SQL Serverá2008 vai SQL Serverá2008áR2 tiek kompil?ts vai p?rkompil?ts vaic?jums
828867 2639301 LABOJUMS. K??das zi?ojums, kad p?rskat?t SSRSá2008áR2 atskaiti, kur? ir ietverts tabulveida matricas datu apgabals, ja apgabal? ir ietverta diagramma, skala vai kar?u vienumi
831931 2641923 LABOJUMS. Nepareiza piel?goto kr?su sadale, kad programm? SSRSá2008áR2 piel?goto kr?su sadales spai?a s?kuma v?rt?bai un beigu v?rt?bai izmantojat skaitliskas v?rt?bas
832040 2641971 LABOJUMS. ?K??da: Datu konvert??ana neizdev?s?, kad programmas SSIS 2008 R2 bez hierarhijas failu savienojuma p?rvaldniek? k? kolonnas norobe?ot?js tiek izmantotas vair?kas rakstz?mes
834705 2643340 LABOJUMS. Darb?bas rekviz?ts nedarbojas, kad skat?t SSRSá2008áR2 atskaiti atskai?u p?rvaldniek?
836483 2644396 LABOJUMS. SQL Server Compact abonent? tr?kst sapludin??anas replic??anas izmai?u, kad tiek abon?ts nodal?jums programm? SQL Serverá2008áR2
835438 2645648 LABOJUMS. Eksport??anas proced?ra neizdodas, kad eksport?jat 64ábitu versijas SSRSá2008áR2 atskaiti, kur? ietverti vair?ki PDF form?ta dokumenta kartes l?me?i
822171 2646224 LABOJUMS. Vaic?jumu pl?ns tiek nepareizi r?d?ts k? XML dokuments, kad iestat?t opciju SHOWPLAN_XML uz IESL?GTS programm? SQL Serverá2008áR2 SP1
842206 2647120 LABOJUMS. Eksport?jot SSRSá2008áR2 atskaiti PDF form?t?, tiek r?d?ti nepareizi lappu?u numuri
844587 2648158 LABOJUMS. Programm? SQL Serverá2008áR2 ?urn?lfailu las?t?ja a?enta parametr? MaxCmdsInTran iestatot v?rt?bu, kas nav nulle, tiek par?d?ts k??das zi?ojums ?Procesu nevar?ja izpild?t?
845530 2649359 LABOJUMS. Programmas SQL Serverá2008áR2 klas? ?sqlservr!CSbMsgDispatcher::CSbReceivedDialog::AppendMsg? rodas piek?uves p?rk?pums
836497 2651629 LABOJUMS. K??das zi?ojums, kad izmantojat DTA, lai regul?tu vienu vai vair?kus vaic?jumus datu b?z?, kur? ietverti daudzi SQL Serverá2008áR2 objekti
834224 2652582 LABOJUMS. K??das zi?ojums ?Neder?ga autoriz?cijas specifik?cija?, kad palai?at SQL Serverá2008áR2 anal?tisko pakalpojumu izvietojuma vedni, izmantojot SQL Server autentifik?cijas re??mu
837758 2653893 LABOJUMS. Datu b?zes atjauno?anai programm? SQL Serverá2008áR2 ir nepiecie?ams ilgs laiks
831388 2633151 SQL Server datu b?zes transakciju ?urn?lfails netiek papla?in?ts atbilsto?i konfigur?tajai faila papla?in??anas v?rt?bai

Kumulat?vo atjaunin?jumu pakotnes inform?cija

Restart??anas inform?cija

P?c ??s kumulat?vo atjaunin?jumu pakotnes instal??anas, iesp?jams, b?s j?restart? dators.

Inform?cija par re?istru

Lai izmantotu k?du no pakotn? iek?autajiem labojumfailiem, nek?das izmai?as re?istr? nav j?veic.

Dro?i dati

Inform?cija par failiem

?aj? kumulat?vo atjaunin?jumu pakotn?, iesp?jams, nav visi nepiecie?amie faili, lai piln?b? atjaunin?tu produktu uz jaun?ko b?v?jumu. ?aj? kumulat?vo atjaunin?jumu pakotn? ir iek?auti tikai tie faili, kas nepiecie?ami ?aj? rakst? uzskait?to probl?mu nov?r?anai.

??s kumulat?vo atjaunin?jumu pakotnes versijai ang?u valod? ir ?aj? tabul? sniegtie (vai jaun?ki) faila atrib?ti. ?o failu datumi un laiki ir nor?d?ti atbilsto?i univers?lajam koordin?tajam laikam (UTC). Skatot faila inform?ciju, t? tiek p?rv?rsta atbilsto?i viet?jam laikam. Lai noskaidrotu at??ir?bu starp UTC un viet?jo laiku, lietojiet vad?bas pane?a vienuma Datums un laiks cilni Laika josla.

x86ábitu versijas

Kop?gots SQL Serverá2008áR2 datu b?zes pakalpojumu kodols
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Bcp.exe2009.100.2796.089,44010-Dec-201107:18x86
Commanddest.dll2009.100.2796.0165,21610-Dec-201107:16x86
Distrib.exe2009.100.2796.075,61610-Dec-201107:18x86
Dtepkg.dll2009.100.2796.078,17610-Dec-201107:16x86
Dts.dll2009.100.2796.01,442,14410-Dec-201107:16x86
Dtscomexpreval.dll2009.100.2796.0334,68810-Dec-201107:16x86
Dtsconn.dll2009.100.2796.0285,53610-Dec-201107:16x86
Dtspipeline.dll2009.100.2796.0697,18410-Dec-201107:16x86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.2796.032,60810-Dec-201107:16x86
Exceldest.dll2009.100.2796.0173,92010-Dec-201107:16x86
Excelsrc.dll2009.100.2796.0183,64810-Dec-201107:16x86
Flatfiledest.dll2009.100.2796.0276,83210-Dec-201107:16x86
Flatfilesrc.dll2009.100.2796.0284,51210-Dec-201107:16x86
Logread.exe2009.100.2796.0425,31210-Dec-201107:16x86
Mergetxt.dll2009.100.2796.030,04810-Dec-201107:12x86
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.2796.067,42410-Dec-201107:14x86
Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll10.50.2796.0153,44009-Dec-201112:40x86
Microsoft.sqlserver.dmf.dll10.50.2796.0350,04809-Dec-201112:40x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.50.2796.0296,80010-Dec-201107:13x86
Microsoft.sqlserver.management.collectortasks.dll10.50.2796.083,80810-Dec-201107:13x86
Microsoft.sqlserver.management.sdk.sfc.dll10.50.2796.0452,44809-Dec-201112:40x86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2009.100.2796.01,768,28810-Dec-201107:13x86
Microsoft.sqlserver.rmo.dll10.50.2796.0563,04010-Dec-201107:13x86
Microsoft.sqlserver.smo.dll10.50.2796.03,049,31209-Dec-201112:40x86
Microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.50.2796.0186,20810-Dec-201107:13x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.50.2796.01,140,57609-Dec-201112:40x86
Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.50.2796.0108,38410-Dec-201107:10x86
Oledbdest.dll2009.100.2796.0174,43210-Dec-201107:11x86
Oledbsrc.dll2009.100.2796.0186,72010-Dec-201107:11x86
Rawdest.dll2009.100.2796.0128,86410-Dec-201107:11x86
Rawsource.dll2009.100.2796.0120,67210-Dec-201107:11x86
Rdistcom.dll2009.100.2796.0655,20010-Dec-201107:11x86
Recordsetdest.dll2009.100.2796.0116,06410-Dec-201107:11x86
Replagnt.dll2009.100.2796.018,78410-Dec-201107:11x86
Repldp.dll2009.100.2796.0192,86410-Dec-201107:11x86
Replmerg.exe2009.100.2796.0342,88010-Dec-201107:16x86
Replsync.dll2009.100.2796.0100,70410-Dec-201107:11x86
Snapshot.exe10.50.2796.013,66410-Dec-201107:18x86
Spresolv.dll2009.100.2796.0180,57610-Dec-201107:11x86
Sql_engine_core_shared_keyfile.dll2009.100.2796.013,66410-Dec-201107:12x86
Sqlcmd.exe2009.100.2796.0154,46410-Dec-201107:16x86
Sqlmergx.dll2009.100.2796.0194,40010-Dec-201107:11x86
Sqlsvc.dll2009.100.2796.0106,33610-Dec-201106:59x86
Sqlwep100.dll2009.100.2796.089,44010-Dec-201106:59x86
Ssradd.dll2009.100.2796.041,82410-Dec-201106:59x86
Ssravg.dll2009.100.2796.041,82410-Dec-201106:59x86
Ssrdown.dll2009.100.2796.026,97610-Dec-201106:59x86
Ssrmax.dll2009.100.2796.040,28810-Dec-201106:59x86
Ssrmin.dll2009.100.2796.040,28810-Dec-201106:59x86
Ssrpub.dll2009.100.2796.027,48810-Dec-201106:59x86
Ssrup.dll2009.100.2796.026,97610-Dec-201106:59x86
Txagg.dll2009.100.2796.0243,04010-Dec-201106:59x86
Txdataconvert.dll2009.100.2796.0207,20010-Dec-201106:59x86
Txderived.dll2009.100.2796.0414,04810-Dec-201106:59x86
Txlookup.dll2009.100.2796.0354,65610-Dec-201106:59x86
Txmerge.dll2009.100.2796.0138,59210-Dec-201106:59x86
Txmergejoin.dll2009.100.2796.0180,06410-Dec-201106:59x86
Txrowcount.dll2009.100.2796.065,37610-Dec-201106:59x86
Txsort.dll2009.100.2796.0164,19210-Dec-201106:59x86
Txsplit.dll2009.100.2796.0410,46410-Dec-201106:59x86
SQL Serverá2008áR2 datu b?zes pakalpojumu pamatinstance
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Atxcore.dll2009.100.2796.026,46410-Dec-201107:16x86
Datacollectorcontroller.dll2009.100.2796.0135,52010-Dec-201107:16x86
Sqlagentctr100.dll2009.100.2796.047,96810-Dec-201107:11x86
Sqlctr100.dll2009.100.2796.073,56810-Dec-201107:11x86
Sqlos.dll2009.100.2796.014,68810-Dec-201107:11x86
Sqlscriptdowngrade.dll2009.100.2796.014,68810-Dec-201106:59x86
Sqlscriptupgrade.dll2009.100.2796.04,626,27210-Dec-201106:59x86
Sqlserverspatial.dll2009.100.2796.0234,84810-Dec-201106:59x86
Sqlservr.exe2009.100.2796.043,060,57610-Dec-201107:16x86
Sqlsvc.dll2009.100.2796.0106,33610-Dec-201106:59x86
Sqsrvres.dll2009.100.2796.089,95210-Dec-201106:59x86
SQL Serverá2008áR2 datu b?zes pakalpojumu kop?jais kodols
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll10.50.2796.0563,04010-Dec-201107:15x86
Microsoft.analysisservices.deploymentengine.dll10.50.2796.0149,34410-Dec-201107:15x86
Microsoft.analysisservices.dll10.50.2796.01,349,47210-Dec-201107:15x86
Microsoft.analysisservices.xmla.dll10.50.2796.0243,55210-Dec-201107:15x86
Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll10.50.2796.0153,44009-Dec-201112:40x86
Microsoft.sqlserver.management.dac.dll10.50.2796.02,864,99210-Dec-201107:13x86
Microsoft.sqlserver.management.dacenum.dll10.50.2796.015,71210-Dec-201107:13x86
Microsoft.sqlserver.management.dacserialization.dll10.50.2796.063,32810-Dec-201107:13x86
Microsoft.sqlserver.management.sdk.sfc.dll10.50.2796.0452,44809-Dec-201112:40x86
Microsoft.sqlserver.management.smometadataprovider.dll10.50.2796.0112,48010-Dec-201107:13x86
Microsoft.sqlserver.management.sqlparser.dll10.50.2796.07,051,10410-Dec-201107:13x86
Microsoft.sqlserver.rmo.dll10.50.2796.0563,04010-Dec-201107:13x86
Microsoft.sqlserver.smo.dll10.50.2796.03,049,31209-Dec-201112:40x86
Microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.50.2796.0186,20810-Dec-201107:13x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.50.2796.01,140,57609-Dec-201112:40x86
Msgprox.dll2009.100.2796.0203,61610-Dec-201107:12x86
Replerrx.dll2009.100.2796.0120,67210-Dec-201107:11x86
Replisapi.dll2009.100.2796.0272,73610-Dec-201107:11x86
Replprov.dll2009.100.2796.0577,88810-Dec-201107:11x86
Replrec.dll2009.100.2796.0792,92810-Dec-201107:10x86
Replsub.dll2009.100.2796.0413,53610-Dec-201107:11x86
Sql_common_core_keyfile.dll2009.100.2796.013,66410-Dec-201107:12x86
Sqlmanager.dll2009.100.2796.0521,05610-Dec-201107:11x86
Sqlmgmprovider.dll2009.100.2796.0271,71210-Dec-201107:11x86
Svrenumapi100.dll2009.100.2796.0780,64010-Dec-201106:59x86
Xmlsub.dll2009.100.2796.0193,37610-Dec-201106:59x86
SQL Serverá2008áR2 biznesa inform?cijas izstr?des studija
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Commanddest.dll2009.100.2796.0165,21610-Dec-201107:16x86
Dataprofileviewer.exe10.50.2796.0313,18410-Dec-201107:18x86
Ddsshapeslib.dll2009.100.2796.046,94410-Dec-201107:17x86
Dtepkg.dll2009.100.2796.078,17610-Dec-201107:16x86
Dts.dll2009.100.2796.01,442,14410-Dec-201107:16x86
Dtscomexpreval.dll2009.100.2796.0334,68810-Dec-201107:16x86
Dtsconn.dll2009.100.2796.0285,53610-Dec-201107:16x86
Dtspipeline.dll2009.100.2796.0697,18410-Dec-201107:16x86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.2796.032,60810-Dec-201107:16x86
Exceldest.dll2009.100.2796.0173,92010-Dec-201107:16x86
Excelsrc.dll2009.100.2796.0183,64810-Dec-201107:16x86
Flatfiledest.dll2009.100.2796.0276,83210-Dec-201107:16x86
Flatfilesrc.dll2009.100.2796.0284,51210-Dec-201107:16x86
Mdxquerygenerator.dll10.50.2796.087,90410-Dec-201107:15x86
Microsoft.analysisservices.controls.dll10.50.2796.03,233,63210-Dec-201107:15x86
Microsoft.analysisservices.design.dll10.50.2796.05,920,60810-Dec-201107:15x86
Microsoft.analysisservices.dll10.50.2796.01,349,47210-Dec-201107:15x86
Microsoft.analysisservices.managementdialogs.dll10.50.2796.01,890,14410-Dec-201107:15x86
Microsoft.analysisservices.project.dll2009.100.2796.01,988,44810-Dec-201107:15x86
Microsoft.analysisservices.viewers.dll10.50.2796.01,001,31210-Dec-201107:15x86
Microsoft.analysisservices.wizards.dll10.50.2796.05,928,80010-Dec-201107:15x86
Microsoft.datatransformationservices.design.dll10.50.2796.04,163,42410-Dec-201107:15x86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.50.2796.0333,66410-Dec-201107:15x86
Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll10.50.2796.02,824,03210-Dec-201107:15x86
Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.dll10.50.2796.03,835,74410-Dec-201107:15x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll10.50.2796.034,65610-Dec-201107:15x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll10.50.2796.0563,04010-Dec-201107:14x86
Microsoft.reportingservices.datarendering.dll10.50.2796.0128,86410-Dec-201107:14x86
Microsoft.reportingservices.designer.controls.dll10.50.2796.011,564,89610-Dec-201107:15x86
Microsoft.reportingservices.designer.dll10.50.2796.0911,20010-Dec-201107:14x86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll10.50.2796.01,251,16810-Dec-201107:14x86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll10.50.2796.0255,84010-Dec-201107:14x86
Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll10.50.2796.01,812,32010-Dec-201107:14x86
Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll10.50.2796.0321,37610-Dec-201107:14x86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll10.50.2796.0272,22410-Dec-201107:14x86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll10.50.2796.0153,44010-Dec-201107:14x86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll10.50.2796.05,183,32810-Dec-201107:14x86
Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll10.50.2796.0112,48010-Dec-201107:14x86
Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll10.50.2796.02,557,79210-Dec-201107:14x86
Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll10.50.2796.01,259,36010-Dec-201107:14x86
Microsoft.reportingservices.reportpreview.dll10.50.2796.0612,19210-Dec-201107:14x86
Microsoft.reportingservices.richtext.dll10.50.2796.0104,28810-Dec-201107:14x86
Microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll10.50.2796.0104,28810-Dec-201107:14x86
Microsoft.reportingservices.rsclient.dll10.50.2796.0292,70410-Dec-201107:14x86
Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll10.50.2796.0378,72010-Dec-201107:14x86
Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll10.50.2796.0296,80010-Dec-201107:14x86
Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll10.50.2796.0198,49610-Dec-201107:14x86
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.2796.067,42410-Dec-201107:14x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.50.2796.0296,80010-Dec-201107:13x86
Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.50.2796.0108,38410-Dec-201107:10x86
Msmdlocal.dll10.50.2796.028,073,31210-Dec-201107:12x86
Msmdpp.dll10.50.2796.06,236,51210-Dec-201107:12x86
Msmgdsrv.dll10.50.2796.08,671,07210-Dec-201107:10x86
Msolap100.dll10.50.2796.06,676,83210-Dec-201107:12x86
Msolui100.dll10.50.2796.0272,73610-Dec-201107:12x86
Oledbdest.dll2009.100.2796.0174,43210-Dec-201107:11x86
Oledbsrc.dll2009.100.2796.0186,72010-Dec-201107:11x86
Rawdest.dll2009.100.2796.0128,86410-Dec-201107:11x86
Rawsource.dll2009.100.2796.0120,67210-Dec-201107:11x86
Recordsetdest.dll2009.100.2796.0116,06410-Dec-201107:11x86
Sql_bids_keyfile.dll2009.100.2796.013,66410-Dec-201107:12x86
Sqldest.dll2009.100.2796.0180,57610-Dec-201107:11x86
Sqlmanagerui.dll10.50.2796.07,583,58410-Dec-201107:10x86
Sqlmgmt.dll10.50.2796.03,499,87210-Dec-201107:10x86
Txagg.dll2009.100.2796.0243,04010-Dec-201106:59x86
Txbestmatch.dll2009.100.2796.0444,25610-Dec-201106:59x86
Txcharmap.dll2009.100.2796.0195,42410-Dec-201106:59x86
Txdataconvert.dll2009.100.2796.0207,20010-Dec-201106:59x86
Txderived.dll2009.100.2796.0414,04810-Dec-201106:59x86
Txfileextractor.dll2009.100.2796.0126,81610-Dec-201106:59x86
Txfileinserter.dll2009.100.2796.0125,28010-Dec-201106:59x86
Txgroupdups.dll2009.100.2796.0258,40010-Dec-201106:59x86
Txlineage.dll2009.100.2796.068,44810-Dec-201106:59x86
Txlookup.dll2009.100.2796.0354,65610-Dec-201106:59x86
Txmerge.dll2009.100.2796.0138,59210-Dec-201106:59x86
Txmergejoin.dll2009.100.2796.0180,06410-Dec-201106:59x86
Txpivot.dll2009.100.2796.0130,40010-Dec-201106:59x86
Txrowcount.dll2009.100.2796.065,37610-Dec-201106:59x86
Txscd.dll2009.100.2796.0127,84010-Dec-201106:59x86
Txsort.dll2009.100.2796.0164,19210-Dec-201106:59x86
Txsplit.dll2009.100.2796.0410,46410-Dec-201106:59x86
Txtermextraction.dll2009.100.2796.08,608,60810-Dec-201106:59x86
Txtermlookup.dll2009.100.2796.04,088,67210-Dec-201106:59x86
Txunpivot.dll2009.100.2796.0128,86410-Dec-201106:59x86
SQL Serverá2008áR2 anal?tiskie pakalpojumi
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.dll10.50.2796.0845,66410-Dec-201107:15x86
SQL Serverá2008áR2 atskai?u izveides pakalpojumi
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Mdxquerygenerator.dll.deploy10.50.2796.087,90410-Dec-201107:15x86
Mdxquerygenerator.dll10.50.2796.087,90410-Dec-201107:15x86
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll.deploy10.50.2796.0563,04010-Dec-201107:15x86
Microsoft.analysisservices.controls.dll.deploy10.50.2796.03,233,63210-Dec-201107:15x86
Microsoft.analysisservices.dll.deploy10.50.2796.01,349,47210-Dec-201107:15x86
Microsoft.analysisservices.modeling.dll10.50.2796.0567,13610-Dec-201107:15x86
Microsoft.reportingservices.authorization.dll10.50.2796.071,52010-Dec-201107:15x86
Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll.deploy10.50.2796.02,824,03210-Dec-201107:15x86
Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll10.50.2796.02,824,03210-Dec-201107:15x86
Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.dll.deploy10.50.2796.03,835,74410-Dec-201107:15x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll.deploy10.50.2796.034,65610-Dec-201107:15x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll10.50.2796.034,65610-Dec-201107:15x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll.deploy10.50.2796.0563,04010-Dec-201107:14x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll10.50.2796.0563,04010-Dec-201107:14x86
Microsoft.reportingservices.datarendering.dll.deploy10.50.2796.0128,86410-Dec-201107:14x86
Microsoft.reportingservices.datarendering.dll10.50.2796.0128,86410-Dec-201107:14x86
Microsoft.reportingservices.designer.controls.dll.deploy10.50.2796.011,564,89610-Dec-201107:15x86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll.deploy10.50.2796.01,251,16810-Dec-201107:14x86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll10.50.2796.01,251,16810-Dec-201107:14x86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll.deploy10.50.2796.0255,84010-Dec-201107:14x86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll10.50.2796.0255,84010-Dec-201107:14x86
Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll.deploy10.50.2796.01,812,32010-Dec-201107:14x86
Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll10.50.2796.01,812,32010-Dec-201107:14x86
Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll.deploy10.50.2796.0321,37610-Dec-201107:14x86
Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll10.50.2796.0321,37610-Dec-201107:14x86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll.deploy10.50.2796.0272,22410-Dec-201107:14x86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll10.50.2796.0272,22410-Dec-201107:14x86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll.deploy10.50.2796.0153,44010-Dec-201107:14x86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll10.50.2796.0153,44010-Dec-201107:14x86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll.deploy10.50.2796.05,183,32810-Dec-201107:14x86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll10.50.2796.05,183,32810-Dec-201107:14x86
Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll.deploy10.50.2796.0112,48010-Dec-201107:14x86
Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll10.50.2796.0112,48010-Dec-201107:14x86
Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll.deploy10.50.2796.02,557,79210-Dec-201107:14x86
Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll.deploy10.50.2796.01,259,36010-Dec-201107:14x86
Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll10.50.2796.01,259,36010-Dec-201107:14x86
Microsoft.reportingservices.reportpreview.dll.deploy10.50.2796.0612,19210-Dec-201107:14x86
Microsoft.reportingservices.richtext.dll.deploy10.50.2796.0104,28810-Dec-201107:14x86
Microsoft.reportingservices.richtext.dll10.50.2796.0104,28810-Dec-201107:14x86
Microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll.deploy10.50.2796.0104,28810-Dec-201107:14x86
Microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll10.50.2796.0104,28810-Dec-201107:14x86
Microsoft.reportingservices.rsclient.dll.deploy10.50.2796.0292,70410-Dec-201107:14x86
Microsoft.reportingservices.rsclient.dll10.50.2796.0292,70410-Dec-201107:14x86
Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll.deploy10.50.2796.0378,72010-Dec-201107:14x86
Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll10.50.2796.0378,72010-Dec-201107:14x86
Microsoft.reportingservices.sharepoint.objectmodel.dll10.50.2796.051,04010-Dec-201107:14x86
Microsoft.reportingservices.sharepoint.server.dll10.50.2796.0186,20810-Dec-201107:14x86
Microsoft.reportingservices.sharepoint12.server.dll10.50.2796.059,23210-Dec-201107:14x86
Microsoft.reportingservices.sharepoint14.server.dll10.50.2796.059,23210-Dec-201107:14x86
Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll.deploy10.50.2796.0296,80010-Dec-201107:14x86
Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll10.50.2796.0296,80010-Dec-201107:14x86
Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll.deploy10.50.2796.0198,49610-Dec-201107:14x86
Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll10.50.2796.0198,49610-Dec-201107:14x86
Msmdlocal.dll10.50.2796.028,073,31210-Dec-201107:12x86
Msmgdsrv.dll10.50.2796.08,671,07210-Dec-201107:10x86
Msolap100.dll10.50.2796.06,676,83210-Dec-201107:12x86
Msolui100.dll10.50.2796.0272,73610-Dec-201107:12x86
Msreportbuilder.exe.deploy10.50.2796.01,300,32010-Dec-201107:18x86
Sql_rs_keyfile.dll2009.100.2796.013,66410-Dec-201107:12x86
Sqlrsos.dll2009.100.2796.014,68810-Dec-201106:59x86
Sqlserverspatial.dll.deploy2009.100.2796.0234,84810-Dec-201106:59x86
Sqlserverspatial.dll2009.100.2796.0234,84810-Dec-201106:59x86
SQL Serverá2008áR2 Management Studio
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Appidpackage.dll10.50.2796.01,066,84810-Dec-201107:18x86
Bcp.exe2009.100.2796.089,44010-Dec-201107:18x86
Commanddest.dll2009.100.2796.0165,21610-Dec-201107:16x86
Copydatabasewizard.exe10.50.2796.0661,34410-Dec-201107:18x86
Dataprofileviewer.exe10.50.2796.0313,18410-Dec-201107:18x86
Dtepkg.dll2009.100.2796.078,17610-Dec-201107:16x86
Dts.dll2009.100.2796.01,442,14410-Dec-201107:16x86
Dtscomexpreval.dll2009.100.2796.0334,68810-Dec-201107:16x86
Dtsconn.dll2009.100.2796.0285,53610-Dec-201107:16x86
Dtsinstall.exe10.50.2796.0427,87210-Dec-201107:18x86
Dtspipeline.dll2009.100.2796.0697,18410-Dec-201107:16x86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.2796.032,60810-Dec-201107:16x86
Exceldest.dll2009.100.2796.0173,92010-Dec-201107:16x86
Excelsrc.dll2009.100.2796.0183,64810-Dec-201107:16x86
Flatfiledest.dll2009.100.2796.0276,83210-Dec-201107:16x86
Flatfilesrc.dll2009.100.2796.0284,51210-Dec-201107:16x86
Microsoft.datatransformationservices.design.dll10.50.2796.04,163,42410-Dec-201107:15x86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.50.2796.0333,66410-Dec-201107:15x86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll10.50.2796.01,251,16810-Dec-201107:14x86
Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll10.50.2796.02,557,79210-Dec-201107:14x86
Microsoft.reportingservices.rsclient.dll10.50.2796.0292,70410-Dec-201107:14x86
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.2796.067,42410-Dec-201107:14x86
Microsoft.sqlserver.dmf.dll10.50.2796.0350,04809-Dec-201112:40x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.50.2796.0296,80010-Dec-201107:13x86
Microsoft.sqlserver.management.collectortasks.dll10.50.2796.083,80810-Dec-201107:13x86
Microsoft.sqlserver.management.dac.dll10.50.2796.02,864,99210-Dec-201107:13x86
Microsoft.sqlserver.management.dacenum.dll10.50.2796.015,71210-Dec-201107:13x86
Microsoft.sqlserver.management.dacserialization.dll10.50.2796.063,32810-Dec-201107:13x86
Microsoft.sqlserver.management.datacollectionuitasks.dll10.50.2796.03,290,97610-Dec-201107:13x86
Microsoft.sqlserver.management.reports.dll10.50.2796.09,193,31210-Dec-201107:13x86
Microsoft.sqlserver.management.resourcemonitorwidgets.dll10.50.2796.0386,91210-Dec-201107:13x86
Microsoft.sqlserver.management.smometadataprovider.dll10.50.2796.0112,48010-Dec-201107:13x86
Microsoft.sqlserver.management.sqlparser.dll10.50.2796.07,051,10410-Dec-201107:13x86
Microsoft.sqlserver.management.sqlstudio.actions.dll10.50.2796.063,32810-Dec-201107:13x86
Microsoft.sqlserver.management.sqlstudio.explorer.dll10.50.2796.0378,72010-Dec-201107:13x86
Microsoft.sqlserver.management.sqlstudio.resourcemonitor.dll10.50.2796.092,00010-Dec-201107:13x86
Microsoft.sqlserver.management.ui.rsclient.dll10.50.2796.01,054,56010-Dec-201107:13x86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2009.100.2796.01,768,28810-Dec-201107:13x86
Microsoft.sqlserver.sqltools.vsintegration.dll10.50.2796.0296,80010-Dec-201107:13x86
Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.50.2796.0108,38410-Dec-201107:10x86
Objectexplorer.dll10.50.2796.03,372,89610-Dec-201107:10x86
Oledbdest.dll2009.100.2796.0174,43210-Dec-201107:11x86
Oledbsrc.dll2009.100.2796.0186,72010-Dec-201107:11x86
Radlangsvc.dll10.50.2796.0145,24810-Dec-201107:10x86
Rawdest.dll2009.100.2796.0128,86410-Dec-201107:11x86
Rawsource.dll2009.100.2796.0120,67210-Dec-201107:11x86
Recordsetdest.dll2009.100.2796.0116,06410-Dec-201107:11x86
Replicationmonitor.dll10.50.2796.02,910,04810-Dec-201107:10x86
Reportingservicesnativeclient.dll2009.100.2796.0131,93610-Dec-201107:10x86
Rsconfigtool.exe10.50.2796.01,333,08810-Dec-201107:18x86
Txagg.dll2009.100.2796.0243,04010-Dec-201106:59x86
Txbestmatch.dll2009.100.2796.0444,25610-Dec-201106:59x86
Txcharmap.dll2009.100.2796.0195,42410-Dec-201106:59x86
Txdataconvert.dll2009.100.2796.0207,20010-Dec-201106:59x86
Txderived.dll2009.100.2796.0414,04810-Dec-201106:59x86
Txfileextractor.dll2009.100.2796.0126,81610-Dec-201106:59x86
Txfileinserter.dll2009.100.2796.0125,28010-Dec-201106:59x86
Txgroupdups.dll2009.100.2796.0258,40010-Dec-201106:59x86
Txlineage.dll2009.100.2796.068,44810-Dec-201106:59x86
Txlookup.dll2009.100.2796.0354,65610-Dec-201106:59x86
Txmerge.dll2009.100.2796.0138,59210-Dec-201106:59x86
Txmergejoin.dll2009.100.2796.0180,06410-Dec-201106:59x86
Txpivot.dll2009.100.2796.0130,40010-Dec-201106:59x86
Txrowcount.dll2009.100.2796.065,37610-Dec-201106:59x86
Txscd.dll2009.100.2796.0127,84010-Dec-201106:59x86
Txsort.dll2009.100.2796.0164,19210-Dec-201106:59x86
Txsplit.dll2009.100.2796.0410,46410-Dec-201106:59x86
Txtermextraction.dll2009.100.2796.08,608,60810-Dec-201106:59x86
Txtermlookup.dll2009.100.2796.04,088,67210-Dec-201106:59x86
Txunpivot.dll2009.100.2796.0128,86410-Dec-201106:59x86
SQL Serverá2008áR2 r?ki un darbstacijas komponenti
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Autoadmin.dll2009.100.2796.0937,82410-Dec-201107:16x86
Ddsshapeslib.dll2009.100.2796.046,94410-Dec-201107:17x86
Dtepkg.dll2009.100.2796.078,17610-Dec-201107:16x86
Dts.dll2009.100.2796.01,442,14410-Dec-201107:16x86
Dtscomexpreval.dll2009.100.2796.0334,68810-Dec-201107:16x86
Dtsconn.dll2009.100.2796.0285,53610-Dec-201107:16x86
Dtspipeline.dll2009.100.2796.0697,18410-Dec-201107:16x86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.2796.032,60810-Dec-201107:16x86
Exceldest.dll2009.100.2796.0173,92010-Dec-201107:16x86
Excelsrc.dll2009.100.2796.0183,64810-Dec-201107:16x86
Flatfiledest.dll2009.100.2796.0276,83210-Dec-201107:16x86
Flatfilesrc.dll2009.100.2796.0284,51210-Dec-201107:16x86
Mdxquerygenerator.dll10.50.2796.087,90410-Dec-201107:15x86
Mergetxt.dll2009.100.2796.030,04810-Dec-201107:12x86
Microsoft.analysisservices.controls.dll10.50.2796.03,233,63210-Dec-201107:15x86
Microsoft.analysisservices.deployment.exe10.50.2796.0505,69610-Dec-201107:18x86
Microsoft.analysisservices.design.dll10.50.2796.05,920,60810-Dec-201107:15x86
Microsoft.analysisservices.dll10.50.2796.01,349,47210-Dec-201107:15x86
Microsoft.analysisservices.managementdialogs.dll10.50.2796.01,890,14410-Dec-201107:15x86
Microsoft.analysisservices.project.dll2009.100.2796.01,988,44810-Dec-201107:15x86
Microsoft.analysisservices.viewers.dll10.50.2796.01,001,31210-Dec-201107:15x86
Microsoft.analysisservices.wizards.dll10.50.2796.05,928,80010-Dec-201107:15x86
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.2796.067,42410-Dec-201107:14x86
Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll10.50.2796.0280,41610-Dec-201107:14x86
Microsoft.sqlserver.configuration.sco.dll10.50.2796.01,345,37610-Dec-201107:14x86
Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.50.2796.0108,38410-Dec-201107:10x86
Msmdlocal.dll10.50.2796.028,073,31210-Dec-201107:12x86
Msmdpp.dll10.50.2796.06,236,51210-Dec-201107:12x86
Msmgdsrv.dll10.50.2796.08,671,07210-Dec-201107:10x86
Msolap100.dll10.50.2796.06,676,83210-Dec-201107:12x86
Msolui100.dll10.50.2796.0272,73610-Dec-201107:12x86
Oledbdest.dll2009.100.2796.0174,43210-Dec-201107:11x86
Oledbsrc.dll2009.100.2796.0186,72010-Dec-201107:11x86
Spresolv.dll2009.100.2796.0180,57610-Dec-201107:11x86
Txdataconvert.dll2009.100.2796.0207,20010-Dec-201106:59x86
SQL Serverá2008áR2 integr?cijas pakalpojumi
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Commanddest.dll2009.100.2796.0165,21610-Dec-201107:16x86
Dtepkg.dll2009.100.2796.078,17610-Dec-201107:16x86
Dts.dll2009.100.2796.01,442,14410-Dec-201107:16x86
Dtscomexpreval.dll2009.100.2796.0334,68810-Dec-201107:16x86
Dtsconn.dll2009.100.2796.0285,53610-Dec-201107:16x86
Dtsinstall.exe10.50.2796.0427,87210-Dec-201107:18x86
Dtspipeline.dll2009.100.2796.0697,18410-Dec-201107:16x86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.2796.032,60810-Dec-201107:16x86
Exceldest.dll2009.100.2796.0173,92010-Dec-201107:16x86
Excelsrc.dll2009.100.2796.0183,64810-Dec-201107:16x86
Flatfiledest.dll2009.100.2796.0276,83210-Dec-201107:16x86
Flatfilesrc.dll2009.100.2796.0284,51210-Dec-201107:16x86
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.2796.067,42410-Dec-201107:14x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.50.2796.0296,80010-Dec-201107:13x86
Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.50.2796.0108,38410-Dec-201107:10x86
Msdtssrvr.exe10.50.2796.0214,88010-Dec-201107:18x86
Msmdpp.dll10.50.2796.06,236,51210-Dec-201107:12x86
Oledbdest.dll2009.100.2796.0174,43210-Dec-201107:11x86
Oledbsrc.dll2009.100.2796.0186,72010-Dec-201107:11x86
Rawdest.dll2009.100.2796.0128,86410-Dec-201107:11x86
Rawsource.dll2009.100.2796.0120,67210-Dec-201107:11x86
Recordsetdest.dll2009.100.2796.0116,06410-Dec-201107:11x86
Sql_is_keyfile.dll2009.100.2796.013,66410-Dec-201107:12x86
Sqldest.dll2009.100.2796.0180,57610-Dec-201107:11x86
Txagg.dll2009.100.2796.0243,04010-Dec-201106:59x86
Txbestmatch.dll2009.100.2796.0444,25610-Dec-201106:59x86
Txcharmap.dll2009.100.2796.0195,42410-Dec-201106:59x86
Txdataconvert.dll2009.100.2796.0207,20010-Dec-201106:59x86
Txderived.dll2009.100.2796.0414,04810-Dec-201106:59x86
Txfileextractor.dll2009.100.2796.0126,81610-Dec-201106:59x86
Txfileinserter.dll2009.100.2796.0125,28010-Dec-201106:59x86
Txgroupdups.dll2009.100.2796.0258,40010-Dec-201106:59x86
Txlineage.dll2009.100.2796.068,44810-Dec-201106:59x86
Txlookup.dll2009.100.2796.0354,65610-Dec-201106:59x86
Txmerge.dll2009.100.2796.0138,59210-Dec-201106:59x86
Txmergejoin.dll2009.100.2796.0180,06410-Dec-201106:59x86
Txpivot.dll2009.100.2796.0130,40010-Dec-201106:59x86
Txrowcount.dll2009.100.2796.065,37610-Dec-201106:59x86
Txscd.dll2009.100.2796.0127,84010-Dec-201106:59x86
Txsort.dll2009.100.2796.0164,19210-Dec-201106:59x86
Txsplit.dll2009.100.2796.0410,46410-Dec-201106:59x86
Txtermextraction.dll2009.100.2796.08,608,60810-Dec-201106:59x86
Txtermlookup.dll2009.100.2796.04,088,67210-Dec-201106:59x86
Txunpivot.dll2009.100.2796.0128,86410-Dec-201106:59x86
SQL Serverá2008áR2 pilnteksta mekl?t?jprogramma
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Fd.dll2009.100.2796.0461,66410-Dec-201107:16x86
Sql_fulltext_keyfile.dll2009.100.2796.013,66410-Dec-201107:12x86
SQL Serverá2008áR2 p?rl?ka pakalpojums
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Msmdredir.dll10.50.2796.06,325,60010-Dec-201107:12x86
Msmdsrv.rll10.50.2796.0831,32810-Dec-201106:26x86
Sqlbrowser.exe2009.100.2796.0268,12810-Dec-201107:16x86
Sqlbrowser_keyfile.dll2009.100.2796.013,66410-Dec-201107:12x86
SQL Serverá2008áR2 rakst?t?js
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Sqlwriter_keyfile.dll2009.100.2796.013,66410-Dec-201107:12x86
Sqlwvss_xp.dll2009.100.2796.0210,27210-Dec-201106:59x86

x64ábitu versijas

Kop?gots SQL Serverá2008áR2 datu b?zes pakalpojumu kodols
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Bcp.exe2009.100.2796.096,60810-Dec-201106:24x64
Commanddest.dll2009.100.2796.0247,13610-Dec-201106:21x64
Distrib.exe2009.100.2796.087,90410-Dec-201106:24x64
Dtepkg.dll2009.100.2796.0106,84810-Dec-201106:21x64
Dts.dll2009.100.2796.02,228,57610-Dec-201106:21x64
Dtscomexpreval.dll2009.100.2796.0473,44010-Dec-201106:21x64
Dtsconn.dll2009.100.2796.0449,88810-Dec-201106:21x64
Dtspipeline.dll2009.100.2796.01,090,91210-Dec-201106:21x64
Dtspipelineperf100.dll2009.100.2796.042,33610-Dec-201106:21x64
Exceldest.dll2009.100.2796.0260,96010-Dec-201106:21x64
Excelsrc.dll2009.100.2796.0280,41610-Dec-201106:21x64
Flatfiledest.dll2009.100.2796.0414,56010-Dec-201106:21x64
Flatfilesrc.dll2009.100.2796.0423,77610-Dec-201106:21x64
Logread.exe2009.100.2796.0512,86410-Dec-201106:24x64
Mergetxt.dll2009.100.2796.034,65610-Dec-201106:21x64
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.2796.067,42410-Dec-201106:22x86
Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll10.50.2796.0153,44009-Dec-201112:40x86
Microsoft.sqlserver.dmf.dll10.50.2796.0350,04809-Dec-201112:40x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.50.2796.0296,80010-Dec-201107:13x86
Microsoft.sqlserver.management.collectortasks.dll10.50.2796.083,80810-Dec-201106:21x86
Microsoft.sqlserver.management.sdk.sfc.dll10.50.2796.0452,44809-Dec-201112:40x86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2009.100.2796.01,768,28810-Dec-201107:13x86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2009.100.2796.01,943,39210-Dec-201106:17x64
Microsoft.sqlserver.rmo.dll10.50.2796.0563,04010-Dec-201107:13x86
Microsoft.sqlserver.smo.dll10.50.2796.03,049,31209-Dec-201112:40x86
Microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.50.2796.0186,20810-Dec-201107:13x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.50.2796.01,140,57609-Dec-201112:40x86
Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.50.2796.0108,38410-Dec-201106:17x86
Oledbdest.dll2009.100.2796.0260,96010-Dec-201106:18x64
Oledbsrc.dll2009.100.2796.0286,04810-Dec-201106:18x64
Rawdest.dll2009.100.2796.0192,86410-Dec-201106:18x64
Rawsource.dll2009.100.2796.0182,11210-Dec-201106:18x64
Rdistcom.dll2009.100.2796.0794,46410-Dec-201106:18x64
Recordsetdest.dll2009.100.2796.0166,24010-Dec-201106:18x64
Replagnt.dll2009.100.2796.018,78410-Dec-201106:18x64
Replagnt.dll2009.100.2796.018,78410-Dec-201107:11x86
Repldp.dll2009.100.2796.0192,86410-Dec-201107:11x86
Repldp.dll2009.100.2796.0232,28810-Dec-201106:18x64
Replmerg.exe2009.100.2796.0410,46410-Dec-201106:24x64
Replsync.dll2009.100.2796.0126,81610-Dec-201106:18x64
Snapshot.exe10.50.2796.013,66410-Dec-201106:23x86
Spresolv.dll2009.100.2796.0217,44010-Dec-201106:18x64
Sql_engine_core_shared_keyfile.dll2009.100.2796.014,17610-Dec-201106:21x64
Sqlcmd.exe2009.100.2796.0345,95210-Dec-201106:24x64
Sqlmergx.dll2009.100.2796.0231,26410-Dec-201106:18x64
Sqlsvc.dll2009.100.2796.0106,33610-Dec-201106:59x86
Sqlsvc.dll2009.100.2796.0131,93610-Dec-201106:18x64
Sqlwep100.dll2009.100.2796.0107,36010-Dec-201106:18x64
Ssradd.dll2009.100.2796.046,94410-Dec-201106:18x64
Ssravg.dll2009.100.2796.047,45610-Dec-201106:18x64
Ssrdown.dll2009.100.2796.031,07210-Dec-201106:18x64
Ssrmax.dll2009.100.2796.045,40810-Dec-201106:18x64
Ssrmin.dll2009.100.2796.045,40810-Dec-201106:18x64
Ssrpub.dll2009.100.2796.031,58410-Dec-201106:18x64
Ssrup.dll2009.100.2796.030,56010-Dec-201106:18x64
Txagg.dll2009.100.2796.0366,43210-Dec-201106:11x64
Txdataconvert.dll2009.100.2796.0304,99210-Dec-201106:11x64
Txderived.dll2009.100.2796.0618,84810-Dec-201106:11x64
Txlookup.dll2009.100.2796.0535,39210-Dec-201106:11x64
Txmerge.dll2009.100.2796.0232,28810-Dec-201106:11x64
Txmergejoin.dll2009.100.2796.0272,73610-Dec-201106:11x64
Txrowcount.dll2009.100.2796.089,95210-Dec-201106:11x64
Txsort.dll2009.100.2796.0246,11210-Dec-201106:11x64
Txsplit.dll2009.100.2796.0611,68010-Dec-201106:11x64
SQL Serverá2008áR2 datu b?zes pakalpojumu pamatinstance
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Atxcore.dll2009.100.2796.031,58410-Dec-201106:21x64
Datacollectorcontroller.dll2009.100.2796.0262,49610-Dec-201106:21x64
Sqlagentctr100.dll2009.100.2796.047,96810-Dec-201107:11x86
Sqlagentctr100.dll2009.100.2796.076,64010-Dec-201106:18x64
Sqlctr100.dll2009.100.2796.073,56810-Dec-201107:11x86
Sqlctr100.dll2009.100.2796.079,20010-Dec-201106:18x64
Sqlos.dll2009.100.2796.015,71210-Dec-201106:18x64
Sqlscriptdowngrade.dll2009.100.2796.015,71210-Dec-201106:18x64
Sqlscriptupgrade.dll2009.100.2796.04,625,76010-Dec-201106:18x64
Sqlserverspatial.dll2009.100.2796.0464,73610-Dec-201106:18x64
Sqlservr.exe2009.100.2796.062,182,75210-Dec-201106:21x64
Sqlsvc.dll2009.100.2796.0131,93610-Dec-201106:18x64
Sqsrvres.dll2009.100.2796.0105,82410-Dec-201106:18x64
SQL Serverá2008áR2 datu b?zes pakalpojumu kop?jais kodols
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll10.50.2796.0563,04010-Dec-201106:23x86
Microsoft.analysisservices.deploymentengine.dll10.50.2796.0149,34410-Dec-201107:15x86
Microsoft.analysisservices.dll10.50.2796.01,349,47210-Dec-201107:15x86
Microsoft.analysisservices.xmla.dll10.50.2796.0243,55210-Dec-201106:23x86
Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll10.50.2796.0153,44009-Dec-201112:40x86
Microsoft.sqlserver.management.dac.dll10.50.2796.02,864,99210-Dec-201106:21x86
Microsoft.sqlserver.management.dacenum.dll10.50.2796.015,71210-Dec-201106:21x86
Microsoft.sqlserver.management.dacserialization.dll10.50.2796.063,32810-Dec-201106:21x86
Microsoft.sqlserver.management.sdk.sfc.dll10.50.2796.0452,44809-Dec-201112:40x86
Microsoft.sqlserver.management.smometadataprovider.dll10.50.2796.0112,48010-Dec-201106:21x86
Microsoft.sqlserver.management.sqlparser.dll10.50.2796.07,051,10410-Dec-201106:21x86
Microsoft.sqlserver.rmo.dll10.50.2796.0563,04010-Dec-201106:17x86
Microsoft.sqlserver.smo.dll10.50.2796.03,049,31209-Dec-201112:40x86
Microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.50.2796.0186,20810-Dec-201106:17x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.50.2796.01,140,57609-Dec-201112:40x86
Msgprox.dll2009.100.2796.0203,61610-Dec-201107:12x86
Msgprox.dll2009.100.2796.0248,67210-Dec-201106:21x64
Replerrx.dll2009.100.2796.0120,67210-Dec-201107:11x86
Replerrx.dll2009.100.2796.0137,05610-Dec-201106:18x64
Replisapi.dll2009.100.2796.0272,73610-Dec-201107:11x86
Replisapi.dll2009.100.2796.0379,23210-Dec-201106:18x64
Replprov.dll2009.100.2796.0577,88810-Dec-201107:11x86
Replprov.dll2009.100.2796.0730,97610-Dec-201106:18x64
Replrec.dll2009.100.2796.0792,92810-Dec-201107:10x86
Replrec.dll2009.100.2796.0980,83210-Dec-201106:17x64
Replsub.dll2009.100.2796.0413,53610-Dec-201107:11x86
Replsub.dll2009.100.2796.0496,48010-Dec-201106:18x64
Sql_common_core_keyfile.dll2009.100.2796.014,17610-Dec-201106:21x64
Sqlmanager.dll2009.100.2796.0521,05610-Dec-201107:11x86
Sqlmanager.dll2009.100.2796.0896,86410-Dec-201106:18x64
Sqlmgmprovider.dll2009.100.2796.0271,71210-Dec-201107:11x86
Sqlmgmprovider.dll2009.100.2796.0360,28810-Dec-201106:18x64
Svrenumapi100.dll2009.100.2796.01,042,78410-Dec-201106:11x64
Svrenumapi100.dll2009.100.2796.0780,64010-Dec-201106:59x86
Xmlsub.dll2009.100.2796.0193,37610-Dec-201106:59x86
Xmlsub.dll2009.100.2796.0309,08810-Dec-201106:11x64
SQL Server 2008 R2 biznesa inform?cijas izstr?des studija
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Commanddest.dll2009.100.2796.0165,21610-Dec-201107:16x86
Dataprofileviewer.exe10.50.2796.0313,18410-Dec-201107:18x86
Ddsshapeslib.dll2009.100.2796.046,94410-Dec-201107:17x86
Dtepkg.dll2009.100.2796.078,17610-Dec-201107:16x86
Dts.dll2009.100.2796.01,442,14410-Dec-201107:16x86
Dtscomexpreval.dll2009.100.2796.0334,68810-Dec-201107:16x86
Dtsconn.dll2009.100.2796.0285,53610-Dec-201107:16x86
Dtspipeline.dll2009.100.2796.0697,18410-Dec-201107:16x86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.2796.032,60810-Dec-201107:16x86
Exceldest.dll2009.100.2796.0173,92010-Dec-201107:16x86
Excelsrc.dll2009.100.2796.0183,64810-Dec-201107:16x86
Flatfiledest.dll2009.100.2796.0276,83210-Dec-201107:16x86
Flatfilesrc.dll2009.100.2796.0284,51210-Dec-201107:16x86
Mdxquerygenerator.dll10.50.2796.087,90410-Dec-201107:15x86
Microsoft.analysisservices.controls.dll10.50.2796.03,233,63210-Dec-201107:15x86
Microsoft.analysisservices.design.dll10.50.2796.05,920,60810-Dec-201107:15x86
Microsoft.analysisservices.dll10.50.2796.01,349,47210-Dec-201107:15x86
Microsoft.analysisservices.managementdialogs.dll10.50.2796.01,890,14410-Dec-201107:15x86
Microsoft.analysisservices.project.dll2009.100.2796.01,988,44810-Dec-201107:15x86
Microsoft.analysisservices.viewers.dll10.50.2796.01,001,31210-Dec-201107:15x86
Microsoft.analysisservices.wizards.dll10.50.2796.05,928,80010-Dec-201107:15x86
Microsoft.datatransformationservices.design.dll10.50.2796.04,163,42410-Dec-201107:15x86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.50.2796.0333,66410-Dec-201107:15x86
Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll10.50.2796.02,824,03210-Dec-201107:15x86
Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.dll10.50.2796.03,835,74410-Dec-201107:15x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll10.50.2796.034,65610-Dec-201107:15x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll10.50.2796.0563,04010-Dec-201107:14x86
Microsoft.reportingservices.datarendering.dll10.50.2796.0128,86410-Dec-201107:14x86
Microsoft.reportingservices.designer.controls.dll10.50.2796.011,564,89610-Dec-201107:15x86
Microsoft.reportingservices.designer.dll10.50.2796.0911,20010-Dec-201107:14x86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll10.50.2796.01,251,16810-Dec-201107:14x86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll10.50.2796.0255,84010-Dec-201107:14x86
Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll10.50.2796.01,812,32010-Dec-201107:14x86
Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll10.50.2796.0321,37610-Dec-201107:14x86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll10.50.2796.0272,22410-Dec-201107:14x86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll10.50.2796.0153,44010-Dec-201107:14x86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll10.50.2796.05,183,32810-Dec-201107:14x86
Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll10.50.2796.0112,48010-Dec-201107:14x86
Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll10.50.2796.02,557,79210-Dec-201107:14x86
Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll10.50.2796.01,259,36010-Dec-201107:14x86
Microsoft.reportingservices.reportpreview.dll10.50.2796.0612,19210-Dec-201107:14x86
Microsoft.reportingservices.richtext.dll10.50.2796.0104,28810-Dec-201107:14x86
Microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll10.50.2796.0104,28810-Dec-201107:14x86
Microsoft.reportingservices.rsclient.dll10.50.2796.0292,70410-Dec-201107:14x86
Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll10.50.2796.0378,72010-Dec-201107:14x86
Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll10.50.2796.0296,80010-Dec-201107:14x86
Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll10.50.2796.0198,49610-Dec-201107:14x86
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.2796.067,42410-Dec-201107:14x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.50.2796.0296,80010-Dec-201107:13x86
Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.50.2796.0108,38410-Dec-201107:10x86
Msmdlocal.dll10.50.2796.028,073,31210-Dec-201107:12x86
Msmdlocal.dll10.50.2796.055,730,52810-Dec-201106:21x64
Msmdpp.dll10.50.2796.06,236,51210-Dec-201107:12x86
Msmgdsrv.dll10.50.2796.012,613,98410-Dec-201106:17x64
Msmgdsrv.dll10.50.2796.08,671,07210-Dec-201107:10x86
Msolap100.dll10.50.2796.06,676,83210-Dec-201107:12x86
Msolap100.dll10.50.2796.08,502,11210-Dec-201106:21x64
Msolui100.dll10.50.2796.0272,73610-Dec-201107:12x86
Msolui100.dll10.50.2796.0315,74410-Dec-201106:21x64
Oledbdest.dll2009.100.2796.0174,43210-Dec-201107:11x86
Oledbsrc.dll2009.100.2796.0186,72010-Dec-201107:11x86
Rawdest.dll2009.100.2796.0128,86410-Dec-201107:11x86
Rawsource.dll2009.100.2796.0120,67210-Dec-201107:11x86
Recordsetdest.dll2009.100.2796.0116,06410-Dec-201107:11x86
Txagg.dll2009.100.2796.0243,04010-Dec-201106:59x86
Txbestmatch.dll2009.100.2796.0444,25610-Dec-201106:59x86
Txcharmap.dll2009.100.2796.0195,42410-Dec-201106:59x86
Txdataconvert.dll2009.100.2796.0207,20010-Dec-201106:59x86
Txderived.dll2009.100.2796.0414,04810-Dec-201106:59x86
Txfileextractor.dll2009.100.2796.0126,81610-Dec-201106:59x86
Txfileinserter.dll2009.100.2796.0125,28010-Dec-201106:59x86
Txgroupdups.dll2009.100.2796.0258,40010-Dec-201106:59x86
Txlineage.dll2009.100.2796.068,44810-Dec-201106:59x86
Txlookup.dll2009.100.2796.0354,65610-Dec-201106:59x86
Txmerge.dll2009.100.2796.0138,59210-Dec-201106:59x86
Txmergejoin.dll2009.100.2796.0180,06410-Dec-201106:59x86
Txpivot.dll2009.100.2796.0130,40010-Dec-201106:59x86
Txrowcount.dll2009.100.2796.065,37610-Dec-201106:59x8 6
Txscd.dll2009.100.2796.0127,84010-Dec-201106:59x86
Txsort.dll2009.100.2796.0164,19210-Dec-201106:59x86
Txsplit.dll2009.100.2796.0410,46410-Dec-201106:59x86
Txtermextraction.dll2009.100.2796.08,608,60810-Dec-201106:59x86
Txtermlookup.dll2009.100.2796.04,088,67210-Dec-201106:59x86
Txunpivot.dll2009.100.2796.0128,86410-Dec-201106:59x86
SQL Serverá2008áR2 anal?tiskie pakalpojumi
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.dll10.50.2796.0845,66410-Dec-201106:23x86
SQL Serverá2008áR2 atskai?u izveides pakalpojumi
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Mdxquerygenerator.dll.deploy10.50.2796.087,90410-Dec-201107:15x86
Mdxquerygenerator.dll10.50.2796.087,90410-Dec-201106:23x86
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll.deploy10.50.2796.0563,04010-Dec-201107:15x86
Microsoft.analysisservices.controls.dll.deploy10.50.2796.03,233,63210-Dec-201107:15x86
Microsoft.analysisservices.dll.deploy10.50.2796.01,349,47210-Dec-201107:15x86
Microsoft.analysisservices.modeling.dll10.50.2796.0567,13610-Dec-201106:23x86
Microsoft.reportingservices.authorization.dll10.50.2796.071,52010-Dec-201106:23x86
Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll.deploy10.50.2796.02,824,03210-Dec-201107:15x86
Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll10.50.2796.02,824,03210-Dec-201106:23x86
Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.dll.deploy10.50.2796.03,835,74410-Dec-201107:15x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll.deploy10.50.2796.034,65610-Dec-201107:15x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll10.50.2796.034,65610-Dec-201106:22x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll.deploy10.50.2796.0563,04010-Dec-201107:14x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll10.50.2796.0563,04010-Dec-201106:22x86
Microsoft.reportingservices.datarendering.dll.deploy10.50.2796.0128,86410-Dec-201107:14x86
Microsoft.reportingservices.datarendering.dll10.50.2796.0128,86410-Dec-201106:22x86
Microsoft.reportingservices.designer.controls.dll.deploy10.50.2796.011,564,89610-Dec-201107:15x86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll.deploy10.50.2796.01,251,16810-Dec-201107:14x86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll10.50.2796.01,251,16810-Dec-201106:22x86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll.deploy10.50.2796.0255,84010-Dec-201107:14x86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll10.50.2796.0255,84010-Dec-201106:22x86
Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll.deploy10.50.2796.01,812,32010-Dec-201107:14x86
Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll10.50.2796.01,812,32010-Dec-201106:22x86
Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll.deploy10.50.2796.0321,37610-Dec-201107:14x86
Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll10.50.2796.0321,37610-Dec-201106:22x86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll.deploy10.50.2796.0272,22410-Dec-201107:14x86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll10.50.2796.0272,22410-Dec-201106:22x86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll.deploy10.50.2796.0153,44010-Dec-201107:14x86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll10.50.2796.0153,44010-Dec-201106:22x86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll.deploy10.50.2796.05,183,32810-Dec-201107:14x86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll10.50.2796.05,183,32810-Dec-201106:22x86
Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll.deploy10.50.2796.0112,48010-Dec-201107:14x86
Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll10.50.2796.0112,48010-Dec-201106:22x86
Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll.deploy10.50.2796.02,557,79210-Dec-201107:14x86
Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll.deploy10.50.2796.01,259,36010-Dec-201107:14x86
Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll10.50.2796.01,259,36010-Dec-201106:22x86
Microsoft.reportingservices.reportpreview.dll.deploy10.50.2796.0612,19210-Dec-201107:14x86
Microsoft.reportingservices.richtext.dll.deploy10.50.2796.0104,28810-Dec-201107:14x86
Microsoft.reportingservices.richtext.dll10.50.2796.0104,28810-Dec-201106:22x86
Microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll.deploy10.50.2796.0104,28810-Dec-201107:14x86
Microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll10.50.2796.0104,28810-Dec-201106:22x86
Microsoft.reportingservices.rsclient.dll.deploy10.50.2796.0292,70410-Dec-201107:14x86
Microsoft.reportingservices.rsclient.dll10.50.2796.0292,70410-Dec-201106:22x86
Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll.deploy10.50.2796.0378,72010-Dec-201107:14x86
Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll10.50.2796.0378,72010-Dec-201106:22x86
Microsoft.reportingservices.sharepoint.objectmodel.dll10.50.2796.051,04010-Dec-201106:22x86
Microsoft.reportingservices.sharepoint.server.dll10.50.2796.0186,20810-Dec-201106:22x86
Microsoft.reportingservices.sharepoint12.server.dll10.50.2796.059,23210-Dec-201106:22x86
Microsoft.reportingservices.sharepoint14.server.dll10.50.2796.059,23210-Dec-201106:22x86
Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll.deploy10.50.2796.0296,80010-Dec-201107:14x86
Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll10.50.2796.0296,80010-Dec-201106:22x86
Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll.deploy10.50.2796.0198,49610-Dec-201107:14x86
Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll10.50.2796.0198,49610-Dec-201106:22x86
Msmdlocal.dll10.50.2796.028,073,31210-Dec-201107:12x86
Msmdlocal.dll10.50.2796.055,730,52810-Dec-201106:21x64
Msmgdsrv.dll10.50.2796.012,613,98410-Dec-201106:17x64
Msmgdsrv.dll10.50.2796.08,671,07210-Dec-201107:10x86
Msolap100.dll10.50.2796.06,676,83210-Dec-201107:12x86
Msolap100.dll10.50.2796.08,502,11210-Dec-201106:21x64
Msolui100.dll10.50.2796.0272,73610-Dec-201107:12x86
Msolui100.dll10.50.2796.0315,74410-Dec-201106:21x64
Msreportbuilder.exe.deploy10.50.2796.01,300,32010-Dec-201107:18x86
SQL Serverá2008áR2 Management Studio
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Appidpackage.dll10.50.2796.01,066,84810-Dec-201107:18x86
Bcp.exe2009.100.2796.096,60810-Dec-201106:24x64
Commanddest.dll2009.100.2796.0165,21610-Dec-201107:16x86
Copydatabasewizard.exe10.50.2796.0661,34410-Dec-201107:18x86
Dataprofileviewer.exe10.50.2796.0313,18410-Dec-201107:18x86
Dtepkg.dll2009.100.2796.078,17610-Dec-201107:16x86
Dts.dll2009.100.2796.01,442,14410-Dec-201107:16x86
Dtscomexpreval.dll2009.100.2796.0334,68810-Dec-201107:16x86
Dtsconn.dll2009.100.2796.0285,53610-Dec-201107:16x86
Dtsinstall.exe10.50.2796.0427,87210-Dec-201107:18x86
Dtspipeline.dll2009.100.2796.0697,18410-Dec-201107:16x86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.2796.032,60810-Dec-201107:16x86
Exceldest.dll2009.100.2796.0173,92010-Dec-201107:16x86
Excelsrc.dll2009.100.2796.0183,64810-Dec-201107:16x86
Flatfiledest.dll2009.100.2796.0276,83210-Dec-201107:16x86
Flatfilesrc.dll2009.100.2796.0284,51210-Dec-201107:16x86
Microsoft.datatransformationservices.design.dll10.50.2796.04,163,42410-Dec-201107:15x86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.50.2796.0333,66410-Dec-201107:15x86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll10.50.2796.01,251,16810-Dec-201107:14x86
Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll10.50.2796.02,557,79210-Dec-201107:14x86
Microsoft.reportingservices.rsclient.dll10.50.2796.0292,70410-Dec-201107:14x86
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.2796.067,42410-Dec-201107:14x86
Microsoft.sqlserver.dmf.dll10.50.2796.0350,04809-Dec-201112:40x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.50.2796.0296,80010-Dec-201107:13x86
Microsoft.sqlserver.management.collectortasks.dll10.50.2796.083,80810-Dec-201107:13x86
Microsoft.sqlserver.management.dac.dll10.50.2796.02,864,99210-Dec-201107:13x86
Microsoft.sqlserver.management.dacenum.dll10.50.2796.015,71210-Dec-201107:13x86
Microsoft.sqlserver.management.dacserialization.dll10.50.2796.063,32810-Dec-201107:13x86
Microsoft.sqlserver.management.datacollectionuitasks.dll10.50.2796.03,290,97610-Dec-201107:13x86
Microsoft.sqlserver.management.reports.dll10.50.2796.09,193,31210-Dec-201107:13x86
Microsoft.sqlserver.management.resourcemonitorwidgets.dll10.50.2796.0386,91210-Dec-201107:13x86
Microsoft.sqlserver.management.smometadataprovider.dll10.50.2796.0112,48010-Dec-201107:13x86
Microsoft.sqlserver.management.sqlparser.dll10.50.2796.07,051,10410-Dec-201107:13x86
Microsoft.sqlserver.management.sqlstudio.actions.dll10.50.2796.063,32810-Dec-201107:13x86
Microsoft.sqlserver.management.sqlstudio.explorer.dll10.50.2796.0378,72010-Dec-201107:13x86
Microsoft.sqlserver.management.sqlstudio.resourcemonitor.dll10.50.2796.092,00010-Dec-201107:13x86
Microsoft.sqlserver.management.ui.rsclient.dll10.50.2796.01,054,56010-Dec-201107:13x86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2009.100.2796.01,768,28810-Dec-201107:13x86
Microsoft.sqlserver.sqltools.vsintegration.dll10.50.2796.0296,80010-Dec-201107:13x86
Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.50.2796.0108,38410-Dec-201107:10x86
Objectexplorer.dll10.50.2796.03,372,89610-Dec-201107:10x86
Oledbdest.dll2009.100.2796.0174,43210-Dec-201107:11x86
Oledbsrc.dll2009.100.2796.0186,72010-Dec-201107:11x86
Radlangsvc.dll10.50.2796.0145,24810-Dec-201107:10x86
Rawdest.dll2009.100.2796.0128,86410-Dec-201107:11x86
Rawsource.dll2009.100.2796.0120,67210-Dec-201107:11x86
Recordsetdest.dll2009.100.2796.0116,06410-Dec-201107:11x86
Replicationmonitor.dll10.50.2796.02,910,04810-Dec-201107:10x86
Reportingservicesnativeclient.dll2009.100.2796.0131,93610-Dec-201107:10x86
Rsconfigtool.exe10.50.2796.01,333,08810-Dec-201107:18x86
Txagg.dll2009.100.2796.0243,04010-Dec-201106:59x86
Txbestmatch.dll2009.100.2796.0444,25610-Dec-201106:59x86
Txcharmap.dll2009.100.2796.0195,42410-Dec-201106:59x86
Txdataconvert.dll2009.100.2796.0207,20010-Dec-201106:59x86
Txderived.dll2009.100.2796.0414,04810-Dec-201106:59x86
Txfileextractor.dll2009.100.2796.0126,81610-Dec-201106:59x86
Txfileinserter.dll2009.100.2796.0125,28010-Dec-201106:59x86
Txgroupdups.dll2009.100.2796.0258,40010-Dec-201106:59x86
Txlineage.dll2009.100.2796.068,44810-Dec-201106:59x86
Txlookup.dll2009.100.2796.0354,65610-Dec-201106:59x86
Txmerge.dll2009.100.2796.0138,59210-Dec-201106:59x86
Txmergejoin.dll2009.100.2796.0180,06410-Dec-201106:59x86
Txpivot.dll2009.100.2796.0130,40010-Dec-201106:59x86
Txrowcount.dll2009.100.2796.065,37610-Dec-201106:59x86
Txscd.dll2009.100.2796.0127,84010-Dec-201106:59x86
Txsort.dll2009.100.2796.0164,19210-Dec-201106:59x86
Txsplit.dll2009.100.2796.0410,46410-Dec-201106:59x86
Txtermextraction.dll2009.100.2796.08,608,60810-Dec-201106:59x86
Txtermlookup.dll2009.100.2796.04,088,67210-Dec-201106:59x86
Txunpivot.dll2009.100.2796.0128,86410-Dec-201106:59x86
SQL Serverá2008áR2 r?ki un darbstacijas komponenti
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Autoadmin.dll2009.100.2796.0937,82410-Dec-201107:16x86
Ddsshapeslib.dll2009.100.2796.046,94410-Dec-201107:17x86
Dtepkg.dll2009.100.2796.0106,84810-Dec-201106:21x64
Dtepkg.dll2009.100.2796.078,17610-Dec-201107:16x86
Dts.dll2009.100.2796.01,442,14410-Dec-201107:16x86
Dts.dll2009.100.2796.02,228,57610-Dec-201106:21x64
Dtscomexpreval.dll2009.100.2796.0334,68810-Dec-201107:16x86
Dtscomexpreval.dll2009.100.2796.0473,44010-Dec-201106:21x64
Dtsconn.dll2009.100.2796.0285,53610-Dec-201107:16x86
Dtsconn.dll2009.100.2796.0449,88810-Dec-201106:21x64
Dtspipeline.dll2009.100.2796.01,090,91210-Dec-201106:21x64
Dtspipeline.dll2009.100.2796.0697,18410-Dec-201107:16x86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.2796.032,60810-Dec-201107:16x86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.2796.042,33610-Dec-201106:21x64
Exceldest.dll2009.100.2796.0173,92010-Dec-201107:16x86
Exceldest.dll2009.100.2796.0260,96010-Dec-201106:21x64
Excelsrc.dll2009.100.2796.0183,64810-Dec-201107:16x86
Excelsrc.dll2009.100.2796.0280,41610-Dec-201106:21x64
Flatfiledest.dll2009.100.2796.0276,83210-Dec-201107:16x86
Flatfiledest.dll2009.100.2796.0414,56010-Dec-201106:21x64
Flatfilesrc.dll2009.100.2796.0284,51210-Dec-201107:16x86
Flatfilesrc.dll2009.100.2796.0423,77610-Dec-201106:21x64
Mdxquerygenerator.dll10.50.2796.087,90410-Dec-201107:15x86
Mergetxt.dll2009.100.2796.030,04810-Dec-201107:12x86
Mergetxt.dll2009.100.2796.034,65610-Dec-201106:21x64
Microsoft.analysisservices.controls.dll10.50.2796.03,233,63210-Dec-201107:15x86
Microsoft.analysisservices.deployment.exe10.50.2796.0505,69610-Dec-201107:18x86
Microsoft.analysisservices.design.dll10.50.2796.05,920,60810-Dec-201107:15x86
Microsoft.analysisservices.dll10.50.2796.01,349,47210-Dec-201107:15x86
Microsoft.analysisservices.managementdialogs.dll10.50.2796.01,890,14410-Dec-201107:15x86
Microsoft.analysisservices.project.dll2009.100.2796.01,988,44810-Dec-201107:15x86
Microsoft.analysisservices.viewers.dll10.50.2796.01,001,31210-Dec-201107:15x86
Microsoft.analysisservices.wizards.dll10.50.2796.05,928,80010-Dec-201107:15x86
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.2796.067,42410-Dec-201106:22x86
Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll10.50.2796.0280,41610-Dec-201106:22x86
Microsoft.sqlserver.configuration.sco.dll10.50.2796.01,345,37610-Dec-201106:22x86
Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.50.2796.0108,38410-Dec-201106:17x86
Msmdlocal.dll10.50.2796.028,073,31210-Dec-201107:12x86
Msmdlocal.dll10.50.2796.055,730,52810-Dec-201106:21x64
Msmdpp.dll10.50.2796.06,236,51210-Dec-201107:12x86
Msmgdsrv.dll10.50.2796.012,613,98410-Dec-201106:17x64
Msmgdsrv.dll10.50.2796.08,671,07210-Dec-201107:10x86
Msolap100.dll10.50.2796.06,676,83210-Dec-201107:12x86
Msolap100.dll10.50.2796.08,502,11210-Dec-201106:21x64
Msolui100.dll10.50.2796.0272,73610-Dec-201107:12x86
Msolui100.dll10.50.2796.0315,74410-Dec-201106:21x64
Oledbdest.dll2009.100.2796.0174,43210-Dec-201107:11x86
Oledbdest.dll2009.100.2796.0260,96010-Dec-201106:18x64
Oledbsrc.dll2009.100.2796.0186,72010-Dec-201107:11x86
Oledbsrc.dll2009.100.2796.0286,04810-Dec-201106:18x64
Spresolv.dll2009.100.2796.0180,57610-Dec-201107:11x86
Spresolv.dll2009.100.2796.0217,44010-Dec-201106:18x64
Txdataconvert.dll2009.100.2796.0207,20010-Dec-201106:59x86
Txdataconvert.dll2009.100.2796.0304,99210-Dec-201106:11x64
SQL Serverá2008áR2 integr?cijas pakalpojumi
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Commanddest.dll2009.100.2796.0247,13610-Dec-201106:21x64
Dtepkg.dll2009.100.2796.0106,84810-Dec-201106:21x64
Dts.dll2009.100.2796.02,228,57610-Dec-201106:21x64
Dtscomexpreval.dll2009.100.2796.0473,44010-Dec-201106:21x64
Dtsconn.dll2009.100.2796.0449,88810-Dec-201106:21x64
Dtsinstall.exe10.50.2796.0427,87210-Dec-201107:18x86
Dtspipeline.dll2009.100.2796.01,090,91210-Dec-201106:21x64
Dtspipelineperf100.dll2009.100.2796.042,33610-Dec-201106:21x64
Exceldest.dll2009.100.2796.0260,96010-Dec-201106:21x64
Excelsrc.dll2009.100.2796.0280,41610-Dec-201106:21x64
Flatfiledest.dll2009.100.2796.0414,56010-Dec-201106:21x64
Flatfilesrc.dll2009.100.2796.0423,77610-Dec-201106:21x64
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.2796.067,42410-Dec-201106:22x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.50.2796.0296,80010-Dec-201107:13x86
Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.50.2796.0108,38410-Dec-201106:17x86
Msdtssrvr.exe10.50.2796.0210,78410-Dec-201106:23x64
Msmdpp.dll10.50.2796.07,614,30410-Dec-201106:21x64
Oledbdest.dll2009.100.2796.0260,96010-Dec-201106:18x64
Oledbsrc.dll2009.100.2796.0286,04810-Dec-201106:18x64
Rawdest.dll2009.100.2796.0192,86410-Dec-201106:18x64
Rawsource.dll2009.100.2796.0182,11210-Dec-201106:18x64
Recordsetdest.dll2009.100.2796.0166,24010-Dec-201106:18x64
Sql_is_keyfile.dll2009.100.2796.014,17610-Dec-201106:21x64
Sqldest.dll2009.100.2796.0264,54410-Dec-201106:18x64
Txagg.dll2009.100.2796.0366,43210-Dec-201106:11x64
Txbestmatch.dll2009.100.2796.0834,91210-Dec-201106:11x64
Txcharmap.dll2009.100.2796.0288,60810-Dec-201106:11x64
Txdataconvert.dll2009.100.2796.0304,99210-Dec-201106:11x64
Txderived.dll2009.100.2796.0618,84810-Dec-201106:11x64
Txfileextractor.dll2009.100.2796.0189,79210-Dec-201106:11x64
Txfileinserter.dll2009.100.2796.0187,74410-Dec-201106:11x64
Txgroupdups.dll2009.100.2796.0477,53610-Dec-201106:11x64
Txlineage.dll2009.100.2796.096,09610-Dec-201106:11x64
Txlookup.dll2009.100.2796.0535,39210-Dec-201106:11x64
Txmerge.dll2009.100.2796.0232,28810-Dec-201106:11x64
Txmergejoin.dll2009.100.2796.0272,73610-Dec-201106:11x64
Txpivot.dll2009.100.2796.0201,05610-Dec-201106:11x64
Txrowcount.dll2009.100.2796.089,95210-Dec-201106:11x64
Txscd.dll2009.100.2796.0195,42410-Dec-201106:11x64
Txsort.dll2009.100.2796.0246,11210-Dec-201106:11x64
Txsplit.dll2009.100.2796.0611,68010-Dec-201106:11x64
Txtermextraction.dll2009.100.2796.08,725,85610-Dec-201106:11x64
Txtermlookup.dll2009.100.2796.04,185,44010-Dec-201106:11x64
Txunpivot.dll2009.100.2796.0194,40010-Dec-201106:11x64
SQL Serverá2008áR2 pilnteksta mekl?t?jprogramma
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Fd.dll2009.100.2796.0690,01610-Dec-201106:21x64
Sql_fulltext_keyfile.dll2009.100.2796.014,17610-Dec-201106:21x64
SQL Serverá2008áR2 p?rl?ka pakalpojums
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Keyfile.dll2009.100.2796.013,66410-Dec-201107:12x86
Msmdredir.dll10.50.2796.06,325,60010-Dec-201107:12x86
Msmdsrv.rll10.50.2796.0831,32810-Dec-201106:26x86
Sqlbrowser.exe2009.100.2796.0268,12810-Dec-201107:16x86
SQL Serverá2008áR2 rakst?t?js
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Sqlwriter_keyfile.dll2009.100.2796.014,17610-Dec-201106:21x64
Sqlwvss_xp.dll2009.100.2796.015,20010-Dec-201106:18x64

IA-64áplatformas versijas

Kop?gots SQL Serverá2008áR2 datu b?zes pakalpojumu kodols
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Bcp.exe2009.100.2796.0169,31210-Dec-201105:50IA-64
Commanddest.dll2009.100.2796.0559,45610-Dec-201105:44IA-64
Distrib.exe2009.100.2796.0209,24810-Dec-201105:50IA-64
Dtepkg.dll2009.100.2796.0215,39210-Dec-201105:44IA-64
Dts.dll2009.100.2796.04,305,76010-Dec-201105:44IA-64
Dtscomexpreval.dll2009.100.2796.0957,28010-Dec-201105:44IA-64
Dtsconn.dll2009.100.2796.0801,12010-Dec-201105:44IA-64
Dtspipeline.dll2009.100.2796.02,031,96810-Dec-201105:44IA-64
Dtspipelineperf100.dll2009.100.2796.083,80810-Dec-201105:44IA-64
Exceldest.dll2009.100.2796.0588,12810-Dec-201105:44IA-64
Excelsrc.dll2009.100.2796.0643,93610-Dec-201105:44IA-64
Flatfiledest.dll2009.100.2796.0954,20810-Dec-201105:44IA-64
Flatfilesrc.dll2009.100.2796.0977,24810-Dec-201105:44IA-64
Logread.exe2009.100.2796.01,130,33610-Dec-201105:50IA-64
Mergetxt.dll2009.100.2796.073,05610-Dec-201105:44IA-64
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.2796.067,42410-Dec-201105:45x86
Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll10.50.2796.0153,44009-Dec-201112:40x86
Microsoft.sqlserver.dmf.dll10.50.2796.0350,04809-Dec-201112:40x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.50.2796.0296,80010-Dec-201107:13x86
Microsoft.sqlserver.management.collectortasks.dll10.50.2796.083,80810-Dec-201105:44x86
Microsoft.sqlserver.management.sdk.sfc.dll10.50.2796.0452,44809-Dec-201112:40x86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2009.100.2796.01,768,28810-Dec-201107:13x86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2009.100.2796.02,665,31210-Dec-201105:44IA-64
Microsoft.sqlserver.rmo.dll10.50.2796.0563,04010-Dec-201107:13x86
Microsoft.sqlserver.smo.dll10.50.2796.03,049,31209-Dec-201112:40x86
Microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.50.2796.0186,20810-Dec-201107:13x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.50.2796.01,140,57609-Dec-201112:40x86
Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.50.2796.0108,38410-Dec-201105:44x86
Oledbdest.dll2009.100.2796.0590,68810-Dec-201105:41IA-64
Oledbsrc.dll2009.100.2796.0655,71210-Dec-201105:41IA-64
Rawdest.dll2009.100.2796.0438,11210-Dec-201105:41IA-64
Rawsource.dll2009.100.2796.0416,09610-Dec-201105:41IA-64
Rdistcom.dll2009.100.2796.01,846,62410-Dec-201105:41IA-64
Recordsetdest.dll2009.100.2796.0386,91210-Dec-201105:41IA-64
Replagnt.dll2009.100.2796.018,78410-Dec-201107:11x86
Replagnt.dll2009.100.2796.029,02410-Dec-201105:41IA-64
Repldp.dll2009.100.2796.0192,86410-Dec-201107:11x86
Repldp.dll2009.100.2796.0529,24810-Dec-201105:41IA-64
Replmerg.exe2009.100.2796.0975,20010-Dec-201105:48IA-64
Replsync.dll2009.100.2796.0278,88010-Dec-201105:41IA-64
Snapshot.exe10.50.2796.013,66410-Dec-201105:49x86
Spresolv.dll2009.100.2796.0510,81610-Dec-201105:41IA-64
Sql_engine_core_shared_keyfile.dll2009.100.2796.019,29610-Dec-201105:44IA-64
Sqlcmd.exe2009.100.2796.0546,14410-Dec-201105:48IA-64
Sqlmergx.dll2009.100.2796.0436,06410-Dec-201105:35IA-64
Sqlsvc.dll2009.100.2796.0106,33610-Dec-201106:59x86
Sqlsvc.dll2009.100.2796.0378,20810-Dec-201105:35IA-64
Sqlwep100.dll2009.100.2796.0201,05610-Dec-201105:35IA-64
Ssradd.dll2009.100.2796.095,58410-Dec-201105:35IA-64
Ssravg.dll2009.100.2796.095,58410-Dec-201105:35IA-64
Ssrdown.dll2009.100.2796.061,79210-Dec-201105:35IA-64
Ssrmax.dll2009.100.2796.089,95210-Dec-201105:35IA-64
Ssrmin.dll2009.100.2796.089,95210-Dec-201105:35IA-64
Ssrpub.dll2009.100.2796.064,86410-Dec-201105:35IA-64
Ssrup.dll2009.100.2796.062,30410-Dec-201105:35IA-64
Txagg.dll2009.100.2796.0882,01610-Dec-201105:35IA-64
Txdataconvert.dll2009.100.2796.0676,19210-Dec-201105:35IA-64
Txderived.dll2009.100.2796.01,276,76810-Dec-201105:35IA-64
Txlookup.dll2009.100.2796.01,187,68010-Dec-201105:35IA-64
Txmerge.dll2009.100.2796.0513,37610-Dec-201105:35IA-64
Txmergejoin.dll2009.100.2796.0621,92010-Dec-201105:35IA-64
Txrowcount.dll2009.100.2796.0197,47210-Dec-201105:35IA-64
Txsort.dll2009.100.2796.0562,01610-Dec-201105:35IA-64
Txsplit.dll2009.100.2796.01,257,82410-Dec-201105:35IA-64
SQL Serverá2008áR2 datu b?zes pakalpojumu pamatinstance
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Atxcore.dll2009.100.2796.063,32810-Dec-201105:44IA-64
Datacollectorcontroller.dll2009.100.2796.0477,02410-Dec-201105:44IA-64
Sqlagentctr100.dll2009.100.2796.0107,87210-Dec-201105:41IA-64
Sqlagentctr100.dll2009.100.2796.047,96810-Dec-201107:11x86
Sqlctr100.dll2009.100.2796.0136,54410-Dec-201105:41IA-64
Sqlctr100.dll2009.100.2796.073,56810-Dec-201107:11x86
Sqlos.dll2009.100.2796.022,36810-Dec-201105:35IA-64
Sqlscriptdowngrade.dll2009.100.2796.020,83210-Dec-201105:35IA-64
Sqlscriptupgrade.dll2009.100.2796.04,631,90410-Dec-201105:35IA-64
Sqlserverspatial.dll2009.100.2796.0668,00010-Dec-201105:35IA-64
Sqlservr.exe2009.100.2796.0122,103,13610-Dec-201105:48IA-64
Sqlsvc.dll2009.100.2796.0378,20810-Dec-201105:35IA-64
Sqsrvres.dll2009.100.2796.0188,76810-Dec-201105:35IA-64
SQL Serverá2008áR2 datu b?zes pakalpojumu kop?jais kodols
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll10.50.2796.0563,04010-Dec-201105:45x86
Microsoft.analysisservices.deploymentengine.dll10.50.2796.0149,34410-Dec-201107:15x86
Microsoft.analysisservices.dll10.50.2796.01,349,47210-Dec-201107:15x86
Microsoft.analysisservices.xmla.dll10.50.2796.0243,55210-Dec-201105:45x86
Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll10.50.2796.0153,44009-Dec-201112:40x86
Microsoft.sqlserver.management.dac.dll10.50.2796.02,864,99210-Dec-201105:44x86
Microsoft.sqlserver.management.dacenum.dll10.50.2796.015,71210-Dec-201105:44x86
Microsoft.sqlserver.management.dacserialization.dll10.50.2796.063,32810-Dec-201105:44x86
Microsoft.sqlserver.management.sdk.sfc.dll10.50.2796.0452,44809-Dec-201112:40x86
Microsoft.sqlserver.management.smometadataprovider.dll10.50.2796.0112,48010-Dec-201105:44x86
Microsoft.sqlserver.management.sqlparser.dll10.50.2796.07,051,10410-Dec-201105:44x86
Microsoft.sqlserver.rmo.dll10.50.2796.0563,04010-Dec-201105:44x86
Microsoft.sqlserver.smo.dll10.50.2796.03,049,31209-Dec-201112:40x86
Microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.50.2796.0186,20810-Dec-201105:44x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.50.2796.01,140,57609-Dec-201112:40x86
Msgprox.dll2009.100.2796.0203,61610-Dec-201107:12x86
Msgprox.dll2009.100.2796.0539,48810-Dec-201105:44IA-64
Replerrx.dll2009.100.2796.0120,67210-Dec-201107:11x86
Replerrx.dll2009.100.2796.0301,92010-Dec-201105:41IA-64
Replisapi.dll2009.100.2796.0272,73610-Dec-201107:11x86
Replisapi.dll2009.100.2796.0766,30410-Dec-201105:41IA-64
Replprov.dll2009.100.2796.01,650,52810-Dec-201105:41IA-64
Replprov.dll2009.100.2796.0577,88810-Dec-201107:11x86
Replrec.dll2009.100.2796.02,136,41610-Dec-201105:40IA-64
Replrec.dll2009.100.2796.0792,92810-Dec-201107:10x86
Replsub.dll2009.100.2796.01,122,65610-Dec-201105:41IA-64
Replsub.dll2009.100.2796.0413,53610-Dec-201107:11x86
Sql_common_core_keyfile.dll2009.100.2796.019,29610-Dec-201105:44IA-64
Sqlmanager.dll2009.100.2796.01,534,30410-Dec-201105:35IA-64
Sqlmanager.dll2009.100.2796.0521,05610-Dec-201107:11x86
Sqlmgmprovider.dll2009.100.2796.0271,71210-Dec-201107:11x86
Sqlmgmprovider.dll2009.100.2796.0712,54410-Dec-201105:35IA-64
Svrenumapi100.dll2009.100.2796.02,727,26410-Dec-201105:35IA-64
Svrenumapi100.dll2009.100.2796.0780,64010-Dec-201106:59x86
Xmlsub.dll2009.100.2796.0193,37610-Dec-201106:59x86
Xmlsub.dll2009.100.2796.0563,55210-Dec-201105:35IA-64
SQL Serverá2008áR2 anal?tiskie pakalpojumi
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.dll10.50.2796.0845,66410-Dec-201105:45x86
SQL Serverá2008áR2 atskai?u izveides pakalpojumi
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Mdxquerygenerator.dll.deploy10.50.2796.087,90410-Dec-201107:15x86
Mdxquerygenerator.dll10.50.2796.087,90410-Dec-201105:45x86
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll.deploy10.50.2796.0563,04010-Dec-201107:15x86
Microsoft.analysisservices.controls.dll.deploy10.50.2796.03,233,63210-Dec-201107:15x86
Microsoft.analysisservices.dll.deploy10.50.2796.01,349,47210-Dec-201107:15x86
Microsoft.analysisservices.modeling.dll10.50.2796.0567,13610-Dec-201105:45x86
Microsoft.reportingservices.authorization.dll10.50.2796.071,52010-Dec-201105:45x86
Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll.deploy10.50.2796.02,824,03210-Dec-201107:15x86
Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll10.50.2796.02,824,03210-Dec-201105:45x86
Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.dll.deploy10.50.2796.03,835,74410-Dec-201107:15x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll.deploy10.50.2796.034,65610-Dec-201107:15x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll10.50.2796.034,65610-Dec-201105:45x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll.deploy10.50.2796.0563,04010-Dec-201107:14x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll10.50.2796.0563,04010-Dec-201105:45x86
Microsoft.reportingservices.datarendering.dll.deploy10.50.2796.0128,86410-Dec-201107:14x86
Microsoft.reportingservices.datarendering.dll10.50.2796.0128,86410-Dec-201105:45x86
Microsoft.reportingservices.designer.controls.dll.deploy10.50.2796.011,564,89610-Dec-201107:15x86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll.deploy10.50.2796.01,251,16810-Dec-201107:14x86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll10.50.2796.01,251,16810-Dec-201105:45x86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll.deploy10.50.2796.0255,84010-Dec-201107:14x86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll10.50.2796.0255,84010-Dec-201105:45x86
Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll.deploy10.50.2796.01,812,32010-Dec-201107:14x86
Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll10.50.2796.01,812,32010-Dec-201105:45x86
Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll.deploy10.50.2796.0321,37610-Dec-201107:14x86
Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll10.50.2796.0321,37610-Dec-201105:45x86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll.deploy10.50.2796.0272,22410-Dec-201107:14x86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll10.50.2796.0272,22410-Dec-201105:45x86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll.deploy10.50.2796.0153,44010-Dec-201107:14x86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll10.50.2796.0153,44010-Dec-201105:45x86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll.deploy10.50.2796.05,183,32810-Dec-201107:14x86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll10.50.2796.05,183,32810-Dec-201105:45x86
Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll.deploy10.50.2796.0112,48010-Dec-201107:14x86
Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll10.50.2796.0112,48010-Dec-201105:45x86
Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll.deploy10.50.2796.02,557,79210-Dec-201107:14x86
Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll.deploy10.50.2796.01,259,36010-Dec-201107:14x86
Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll10.50.2796.01,259,36010-Dec-201105:45x86
Microsoft.reportingservices.reportpreview.dll.deploy10.50.2796.0612,19210-Dec-201107:14x86
Microsoft.reportingservices.richtext.dll.deploy10.50.2796.0104,28810-Dec-201107:14x86
Microsoft.reportingservices.richtext.dll10.50.2796.0104,28810-Dec-201105:45x86
Microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll.deploy10.50.2796.0104,28810-Dec-201107:14x86
Microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll10.50.2796.0104,28810-Dec-201105:45x86
Microsoft.reportingservices.rsclient.dll.deploy10.50.2796.0292,70410-Dec-201107:14x86
Microsoft.reportingservices.rsclient.dll10.50.2796.0292,70410-Dec-201105:45x86
Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll.deploy10.50.2796.0378,72010-Dec-201107:14x86
Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll10.50.2796.0378,72010-Dec-201105:45x86
Microsoft.reportingservices.sharepoint.objectmodel.dll10.50.2796.051,04010-Dec-201105:45x86
Microsoft.reportingservices.sharepoint.server.dll10.50.2796.0186,20810-Dec-201105:45x86
Microsoft.reportingservices.sharepoint12.server.dll10.50.2796.059,23210-Dec-201105:45x86
Microsoft.reportingservices.sharepoint14.server.dll10.50.2796.059,23210-Dec-201105:45x86
Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll.deploy10.50.2796.0296,80010-Dec-201107:14x86
Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll10.50.2796.0296,80010-Dec-201105:45x86
Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll.deploy10.50.2796.0198,49610-Dec-201107:14x86
Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll10.50.2796.0198,49610-Dec-201105:45x86
Msmdlocal.dll10.50.2796.028,073,31210-Dec-201107:12x86
Msmdlocal.dll10.50.2796.070,561,63210-Dec-201105:44IA-64
Msmgdsrv.dll10.50.2796.015,836,51210-Dec-201105:40IA-64
Msmgdsrv.dll10.50.2796.08,671,07210-Dec-201107:10x86
Msolap100.dll10.50.2796.010,536,28810-Dec-201105:44IA-64
Msolap100.dll10.50.2796.06,676,83210-Dec-201107:12x86
Msolui100.dll10.50.2796.0272,73610-Dec-201107:12x86
Msolui100.dll10.50.2796.0463,71210-Dec-201105:44IA-64
Msreportbuilder.exe.deploy10.50.2796.01,300,32010-Dec-201107:18x86
SQL Serverá2008áR2 Management Studio
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Appidpackage.dll10.50.2796.01,066,84810-Dec-201107:18x86
Bcp.exe2009.100.2796.0169,31210-Dec-201105:50IA-64
Commanddest.dll2009.100.2796.0165,21610-Dec-201107:16x86
Copydatabasewizard.exe10.50.2796.0661,34410-Dec-201107:18x86
Dataprofileviewer.exe10.50.2796.0313,18410-Dec-201107:18x86
Dtepkg.dll2009.100.2796.078,17610-Dec-201107:16x86
Dts.dll2009.100.2796.01,442,14410-Dec-201107:16x86
Dtscomexpreval.dll2009.100.2796.0334,68810-Dec-201107:16x86
Dtsconn.dll2009.100.2796.0285,53610-Dec-201107:16x86
Dtsinstall.exe10.50.2796.0427,87210-Dec-201107:18x86
Dtspipeline.dll2009.100.2796.0697,18410-Dec-201107:16x86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.2796.032,60810-Dec-201107:16x86
Exceldest.dll2009.100.2796.0173,92010-Dec-201107:16x86
Excelsrc.dll2009.100.2796.0183,64810-Dec-201107:16x86
Flatfiledest.dll2009.100.2796.0276,83210-Dec-201107:16x86
Flatfilesrc.dll2009.100.2796.0284,51210-Dec-201107:16x86
Microsoft.datatransformationservices.design.dll10.50.2796.04,163,42410-Dec-201107:15x86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.50.2796.0333,66410-Dec-201107:15x86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll10.50.2796.01,251,16810-Dec-201107:14x86
Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll10.50.2796.02,557,79210-Dec-201107:14x86
Microsoft.reportingservices.rsclient.dll10.50.2796.0292,70410-Dec-201107:14x86
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.2796.067,42410-Dec-201107:14x86
Microsoft.sqlserver.dmf.dll10.50.2796.0350,04809-Dec-201112:40x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.50.2796.0296,80010-Dec-201107:13x86
Microsoft.sqlserver.management.collectortasks.dll10.50.2796.083,80810-Dec-201107:13x86
Microsoft.sqlserver.management.dac.dll10.50.2796.02,864,99210-Dec-201107:13x86
Microsoft.sqlserver.management.dacenum.dll10.50.2796.015,71210-Dec-201107:13x86
Microsoft.sqlserver.management.dacserialization.dll10.50.2796.063,32810-Dec-201107:13x86
Microsoft.sqlserver.management.datacollectionuitasks.dll10.50.2796.03,290,97610-Dec-201107:13x86
Microsoft.sqlserver.management.reports.dll10.50.2796.09,193,31210-Dec-201107:13x86
Microsoft.sqlserver.management.resourcemonitorwidgets.dll10.50.2796.0386,91210-Dec-201107:13x86
Microsoft.sqlserver.management.smometadataprovider.dll10.50.2796.0112,48010-Dec-201107:13x86
Microsoft.sqlserver.management.sqlparser.dll10.50.2796.07,051,10410-Dec-201107:13x86
Microsoft.sqlserver.management.sqlstudio.actions.dll10.50.2796.063,32810-Dec-201107:13x86
Microsoft.sqlserver.management.sqlstudio.explorer.dll10.50.2796.0378,72010-Dec-201107:13x86
Microsoft.sqlserver.management.sqlstudio.resourcemonitor.dll10.50.2796.092,00010-Dec-201107:13x86
Microsoft.sqlserver.management.ui.rsclient.dll10.50.2796.01,054,56010-Dec-201107:13x86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2009.100.2796.01,768,28810-Dec-201107:13x86
Microsoft.sqlserver.sqltools.vsintegration.dll10.50.2796.0296,80010-Dec-201107:13x86
Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.50.2796.0108,38410-Dec-201107:10x86
Objectexplorer.dll10.50.2796.03,372,89610-Dec-201107:10x86
Oledbdest.dll2009.100.2796.0174,43210-Dec-201107:11x86
Oledbsrc.dll2009.100.2796.0186,72010-Dec-201107:11x86
Radlangsvc.dll10.50.2796.0145,24810-Dec-201107:10x86
Rawdest.dll2009.100.2796.0128,86410-Dec-201107:11x86
Rawsource.dll2009.100.2796.0120,67210-Dec-201107:11x86
Recordsetdest.dll2009.100.2796.0116,06410-Dec-201107:11x86
Replicationmonitor.dll10.50.2796.02,910,04810-Dec-201107:10x86
Reportingservicesnativeclient.dll2009.100.2796.0131,93610-Dec-201107:10x86
Rsconfigtool.exe10.50.2796.01,333,08810-Dec-201107:18x86
Txagg.dll2009.100.2796.0243,04010-Dec-201106:59x86
Txbestmatch.dll2009.100.2796.0444,25610-Dec-201106:59x86
Txcharmap.dll2009.100.2796.0195,42410-Dec-201106:59x86
Txdataconvert.dll2009.100.2796.0207,20010-Dec-201106:59x86
Txderived.dll2009.100.2796.0414,04810-Dec-201106:59x86
Txfileextractor.dll2009.100.2796.0126,81610-Dec-201106:59x86
Txfileinserter.dll2009.100.2796.0125,28010-Dec-201106:59x86
Txgroupdups.dll2009.100.2796.0258,40010-Dec-201106:59x86
Txlineage.dll2009.100.2796.068,44810-Dec-201106:59x86
Txlookup.dll2009.100.2796.0354,65610-Dec-201106:59x86
Txmerge.dll2009.100.2796.0138,59210-Dec-201106:59x86
Txmergejoin.dll2009.100.2796.0180,06410-Dec-201106:59x86
Txpivot.dll2009.100.2796.0130,40010-Dec-201106:59x86
Txrowcount.dll2009.100.2796.065,37610-Dec-201106:59x86
Txscd.dll2009.100.2796.0127,84010-Dec-201106:59x86
Txsort.dll2009.100.2796.0164,19210-Dec-201106:59x86
Txsplit.dll2009.100.2796.0410,46410-Dec-201106:59x86
Txtermextraction.dll2009.100.2796.08,608,60810-Dec-201106:59x86
Txtermlookup.dll2009.100.2796.04,088,67210-Dec-201106:59x86
Txunpivot.dll2009.100.2796.0128,86410-Dec-201106:59x86
SQL Serverá2008áR2 r?ki un darbstacijas komponenti
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Autoadmin.dll2009.100.2796.0937,82410-Dec-201107:16x86
Ddsshapeslib.dll2009.100.2796.046,94410-Dec-201107:17x86
Dtepkg.dll2009.100.2796.0215,39210-Dec-201105:44IA-64
Dtepkg.dll2009.100.2796.078,17610-Dec-201107:16x86
Dts.dll2009.100.2796.01,442,14410-Dec-201107:16x86
Dts.dll2009.100.2796.04,305,76010-Dec-201105:44IA-64
Dtscomexpreval.dll2009.100.2796.0334,68810-Dec-201107:16x86
Dtscomexpreval.dll2009.100.2796.0957,28010-Dec-201105:44IA-64
Dtsconn.dll2009.100.2796.0285,53610-Dec-201107:16x86
Dtsconn.dll2009.100.2796.0801,12010-Dec-201105:44IA-64
Dtspipeline.dll2009.100.2796.02,031,96810-Dec-201105:44IA-64
Dtspipeline.dll2009.100.2796.0697,18410-Dec-201107:16x86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.2796.032,60810-Dec-201107:16x86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.2796.083,80810-Dec-201105:44IA-64
Exceldest.dll2009.100.2796.0173,92010-Dec-201107:16x86
Exceldest.dll2009.100.2796.0588,12810-Dec-201105:44IA-64
Excelsrc.dll2009.100.2796.0183,64810-Dec-201107:16x86
Excelsrc.dll2009.100.2796.0643,93610-Dec-201105:44IA-64
Flatfiledest.dll2009.100.2796.0276,83210-Dec-201107:16x86
Flatfiledest.dll2009.100.2796.0954,20810-Dec-201105:44IA-64
Flatfilesrc.dll2009.100.2796.0284,51210-Dec-201107:16x86
Flatfilesrc.dll2009.100.2796.0977,24810-Dec-201105:44IA-64
Mdxquerygenerator.dll10.50.2796.087,90410-Dec-201107:15x86
Mergetxt.dll2009.100.2796.030,04810-Dec-201107:12x86
Mergetxt.dll2009.100.2796.073,05610-Dec-201105:44IA-64
Microsoft.analysisservices.controls.dll10.50.2796.03,233,63210-Dec-201107:15x86
Microsoft.analysisservices.deployment.exe10.50.2796.0505,69610-Dec-201107:18x86
Microsoft.analysisservices.design.dll10.50.2796.05,920,60810-Dec-201107:15x86
Microsoft.analysisservices.dll10.50.2796.01,349,47210-Dec-201107:15x86
Microsoft.analysisservices.managementdialogs.dll10.50.2796.01,890,14410-Dec-201107:15x86
Microsoft.analysisservices.project.dll2009.100.2796.01,988,44810-Dec-201107:15x86
Microsoft.analysisservices.viewers.dll10.50.2796.01,001,31210-Dec-201107:15x86
Microsoft.analysisservices.wizards.dll10.50.2796.05,928,80010-Dec-201107:15x86
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.2796.067,42410-Dec-201105:45x86
Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll10.50.2796.0280,41610-Dec-201105:45x86
Microsoft.sqlserver.configuration.sco.dll10.50.2796.01,345,37610-Dec-201105:45x86
Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.50.2796.0108,38410-Dec-201105:44x86
Msmdlocal.dll10.50.2796.028,073,31210-Dec-201107:12x86
Msmdlocal.dll10.50.2796.070,561,63210-Dec-201105:44IA-64
Msmdpp.dll10.50.2796.06,236,51210-Dec-201107:12x86
Msmgdsrv.dll10.50.2796.015,836,51210-Dec-201105:40IA-64
Msmgdsrv.dll10.50.2796.08,671,07210-Dec-201107:10x86
Msolap100.dll10.50.2796.010,536,28810-Dec-201105:44IA-64
Msolap100.dll10.50.2796.06,676,83210-Dec-201107:12x86
Msolui100.dll10.50.2796.0272,73610-Dec-201107:12x86
Msolui100.dll10.50.2796.0463,71210-Dec-201105:44IA-64
Oledbdest.dll2009.100.2796.0174,43210-Dec-201107:11x86
Oledbdest.dll2009.100.2796.0590,68810-Dec-201105:41IA-64
Oledbsrc.dll2009.100.2796.0186,72010-Dec-201107:11x86
Oledbsrc.dll2009.100.2796.0655,71210-Dec-201105:41IA-64
Spresolv.dll2009.100.2796.0180,57610-Dec-201107:11x86
Spresolv.dll2009.100.2796.0510,81610-Dec-201105:41IA-64
Txdataconvert.dll2009.100.2796.0207,20010-Dec-201106:59x86
Txdataconvert.dll2009.100.2796.0676,19210-Dec-201105:35IA-64
SQL Serverá2008áR2 integr?cijas pakalpojumi
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Commanddest.dll2009.100.2796.0559,45610-Dec-201105:44IA-64
Dtepkg.dll2009.100.2796.0215,39210-Dec-201105:44IA-64
Dts.dll2009.100.2796.04,305,76010-Dec-201105:44IA-64
Dtscomexpreval.dll2009.100.2796.0957,28010-Dec-201105:44IA-64
Dtsconn.dll2009.100.2796.0801,12010-Dec-201105:44IA-64
Dtsinstall.exe10.50.2796.0427,87210-Dec-201107:18x86
Dtspipeline.dll2009.100.2796.02,031,96810-Dec-201105:44IA-64
Dtspipelineperf100.dll2009.100.2796.083,80810-Dec-201105:44IA-64
Exceldest.dll2009.100.2796.0588,12810-Dec-201105:44IA-64
Excelsrc.dll2009.100.2796.0643,93610-Dec-201105:44IA-64
Flatfiledest.dll2009.100.2796.0954,20810-Dec-201105:44IA-64
Flatfilesrc.dll2009.100.2796.0977,24810-Dec-201105:44IA-64
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.2796.067,42410-Dec-201105:45x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.50.2796.0296,80010-Dec-201107:13x86
Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.50.2796.0108,38410-Dec-201105:44x86
Msdtssrvr.exe10.50.2796.0210,78410-Dec-201105:49IA-64
Msmdpp.dll10.50.2796.09,197,40810-Dec-201105:44IA-64
Oledbdest.dll2009.100.2796.0590,68810-Dec-201105:41IA-64
Oledbsrc.dll2009.100.2796.0655,71210-Dec-201105:41IA-64
Rawdest.dll2009.100.2796.0438,11210-Dec-201105:41IA-64
Rawsource.dll2009.100.2796.0416,09610-Dec-201105:41IA-64
Recordsetdest.dll2009.100.2796.0386,91210-Dec-201105:41IA-64
Sql_is_keyfile.dll2009.100.2796.019,29610-Dec-201105:44IA-64
Sqldest.dll2009.100.2796.0605,02410-Dec-201105:41IA-64
Txagg.dll2009.100.2796.0882,01610-Dec-201105:35IA-64
Txbestmatch.dll2009.100.2796.01,699,68010-Dec-201105:35IA-64
Txcharmap.dll2009.100.2796.0656,22410-Dec-201105:35IA-64
Txdataconvert.dll2009.100.2796.0676,19210-Dec-201105:35IA-64
Txderived.dll2009.100.2796.01,276,76810-Dec-201105:35IA-64
Txfileextractor.dll2009.100.2796.0434,01610-Dec-201105:35IA-64
Txfileinserter.dll2009.100.2796.0431,96810-Dec-201105:35IA-64
Txgroupdups.dll2009.100.2796.0943,96810-Dec-201105:35IA-64
Txlineage.dll2009.100.2796.0217,95210-Dec-201105:35IA-64
Txlookup.dll2009.100.2796.01,187,68010-Dec-201105:35IA-64
Txmerge.dll2009.100.2796.0513,37610-Dec-201105:35IA-64
Txmergejoin.dll2009.100.2796.0621,92010-Dec-201105:35IA-64
Txpivot.dll2009.100.2796.0458,59210-Dec-201105:35IA-64
Txrowcount.dll2009.100.2796.0197,47210-Dec-201105:35IA-64
Txscd.dll2009.100.2796.0444,25610-Dec-201105:35IA-64
Txsort.dll2009.100.2796.0562,01610-Dec-201105:35IA-64
Txsplit.dll2009.100.2796.01,257,82410-Dec-201105:35IA-64
Txtermextraction.dll2009.100.2796.09,112,41610-Dec-201105:35IA-64
Txtermlookup.dll2009.100.2796.04,533,08810-Dec-201105:35IA-64
Txunpivot.dll2009.100.2796.0447,84010-Dec-201105:35IA-64
SQL Serverá2008áR2 pilnteksta mekl?t?jprogramma
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Fd.dll2009.100.2796.01,141,60010-Dec-201105:44IA-64
Sql_fulltext_keyfile.dll2009.100.2796.019,29610-Dec-201105:44IA-64
SQL Serverá2008áR2 p?rl?ka pakalpojums
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Msmdredir.dll10.50.2796.08,764,25610-Dec-201105:44IA-64
Msmdsrv.rll10.50.2796.0831,32810-Dec-201105:17IA-64
Sqlbrowser.exe2009.100.2796.0524,64010-Dec-201105:48IA-64
Sqlbrowser_keyfile.dll2009.100.2796.019,29610-Dec-201105:44IA-64
SQL Serverá2008áR2 rakst?t?js
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Sqlwriter_keyfile.dll2009.100.2796.019,29610-Dec-201105:44IA-64
Sqlwvss_xp.dll2009.100.2796.019,80810-Dec-201105:35IA-64

K? atinstal?t ?o kumulat?vo atjaunin?jumu pakotni

Lai atinstal?tu ?o kumulat?vo atjaunin?jumu pakotni, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Vad?bas panel? atveriet vienumu Programmu pievieno?ana vai no?em?ana.
 2. Noklik??iniet uz Main?t vai no?emt programmas.
 3. Lai atkl?tu visus SQL Serverá2008áR2 instal?cijas atjaunin?jumus, atz?m?jiet izv?les r?ti?u R?d?t atjaunin?jumus.
 4. Atrodiet un atinstal?jiet ??s kumulat?vo atjaunin?jumu pakotnes ierakstu.

Uzzi?as

Lai ieg?tu papildinform?ciju par inkrement?l?s apkopes modeli sist?mai SQL Server, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
935897 Inkrement?l?s apkopes modelis ir pieejams no SQL Server grupas, lai nodro?in?tu labojumfailus pazi?otaj?m probl?m?m
Lai ieg?tu papildinform?ciju par SQL Server atjaunin?jumu nosaukumdo?anas sh?mu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
822499 Jauna Microsoft SQL Server programmat?ras atjaunin?jumu pakot?u nosaukumdo?anas sh?ma
Lai ieg?tu papildinform?ciju par programmat?ras atjaunin?jumos izmantoto terminolo?iju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
824684 Microsoft programmat?ras atjaunin?jumos izmantot?s standarta terminolo?ijas apraksts

Rekviz?ti

Raksta ID: 2633146 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2013. gada 30. augusts - P?rskat??ana: 2.0
Attiecas uz:
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard Edition for Small Business
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Web
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Datacenter
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Express
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Express with Advanced Services
Atsl?gv?rdi:á
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbhotfixrollup KB2633146

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com