Tích l?y gói 4 cho SQL Server 2008 R2 Service Pack 1

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2633146 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Bài vi?t này mô t? gói tích l?y 4 cho Microsoft SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1). B?n c?p nh?t này ch?a hotfixes cho các v?n đ? đ? đư?c c? đ?nh sau khi s? phát hành c?a SQL Server 2008 R2 SP1.

Lưu ? Xây d?ng này gói tích l?y đư?c bi?t đ?n như xây d?ng 10.50.2796.0.

Chúng tôi đ? ngh? b?n ki?m tra hotfixes trư?c khi b?n tri?n khai chúng trong m?t môi trư?ng s?n xu?t. B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i b?n phát hành b?n c?p nh?t m?i có ch?a t?t c? các hotfix và c?p nh?t t?t c? các b?n c?p nh?t b?o m?t đó đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2008 R2 phát hành. Chúng tôi đ? ngh? b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng vi?c phát hành b?n c?p nh?t m?i nh?t có ch?a hotfix này.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2567616 SQL Server 2008 R2 xây d?ng đư?c phát hành sau khi SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 đ? đư?c phát hành

Lưu ? quan tr?ng v? này gói tích l?y

 • SQL Server 2008 hotfixes hi?n nay đa ngôn ng?. V? v?y, gói tích l?y là không c? th? cho m?t ngôn ng? và áp d?ng cho t?t c? các ngôn ng? đư?c h? tr?.
 • M?t trong nh?ng gói tích l?y bao g?m t?t c? các gói c?u ph?n. Tuy nhiên, gói tích l?y C?p Nh?t ch? nh?ng thành ph?n đư?c cài đ?t trên h? th?ng.

THÔNG TIN THÊM

Làm th? nào đ? có đư?c này gói tích l?y

M?t đư?c h? tr? tích l?y gói bây gi? là có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, nó đư?c d? đ?nh đ? s?a các ch? là các s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Nó ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p nh?ng v?n đ? c? th?. Cumulative update C?p Nh?t gói này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i b?t k? c?a nh?ng v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho gói d?ch v? ti?p theo SQL Server 2008 R2 có ch?a hotfix trong này gói tích l?y.

N?u b?n C?p Nh?t tích l?y là có s?n đ? t?i v?, đó là m?t "Hotfix download available" ph?n đ?u c?a bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c gói tích l?y.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c b?t k? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho này c? th? tích l?y gói. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, truy c?p vào trang web c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support

Hotfixes đư?c bao g?m trong gói này tích l?y C?p Nh?t

Bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft mà th?o lu?n v? nh?ng hotfixes s? đư?c phát hành khi chúng tr? nên có s?n.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các v?n đ? máy ch? SQL, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
VSTS l?i s?S? bài vi?t KBMô t?
834628955850Thông báo l?i khi b?n c? g?ng s? d?ng các t?p tin nh? phân gói SQL Server ki?u h? th?ng CLR (SQLSysClrTypes.msi): "không th? n?p DLL 'SqlServerSpatial.dll': ?ng d?ng này đ? không kh?i đ?ng do các c?u h?nh ?ng d?ng là không chính xác"
765507970198Kh?c ph?c: B?n nh?n đư?c m?t k?t qu? không chính xác khi b?n ch?y m?t truy v?n có s? d?ng các ch?c năng row_number trong SQL Server 2008 hay trong SQL Server 2008 R2
8436932159286Kh?c ph?c: D?ch v? đăng k? t? xa đ? v? khi ?ng d?ng c? g?ng t?i v? hi?u su?t truy c?p d? li?u t? m?t th? hi?n c?a SQL Server trên máy tính khác
8267302445812Kh?c ph?c: Nhân m?t c?t có s? d?ng ki?u d? li?u DATETIME không r?ng đ?n m?t thuê bao Oracle b?ng cách s? d?ng m?t nhân b?n giao d?ch trong SQL Server 2008 hay trong SQL Server 2008 R2
7834982510788Kh?c ph?c: Thông báo thành công không chính xác đăng khi m?t giao d?ch phân ph?i c?a m?t gói SSIS 2005, m?t gói SSIS 2008 ho?c m?t gói ph?n m?m SSIS 2008 R2 b? b? d?
7993082515286Kh?c ph?c: "đó là không có ch?c năng ' {urn:schemas-microsoft-com:xml-sql}:variable()" l?i cho m?t truy v?n XQuery C?p nh?p giá tr? c?a m?t c?t XML trong SQL Server 2005, SQL Server 2008 hay trong SQL Server 2008 R2
8183972550375Kh?c ph?c: B? t?c th? x?y ra trong sys.dm_database_encryption_keys DMV trong SQL Server 2008 R2 khi b?n ch?y tàu bè Nh?t k? t? nhi?u cơ s? d? li?u ph?c v? th? c?p m?t
7380502562753Kh?c ph?c: Ch?m hi?u su?t khi m?t truy v?n MDX s? d?ng unary nhà đi?u hành trên h? th?ng phân c?p cha/con thành viên t?i SSAS 2008 R2 n?u b?n đ?nh ngh?a m?t ph?m vi tính toán vào các thành viên và n?u truy v?n truy c?p nhi?u ngày trong m?t chi?u hư?ng th?i gian
8188422567366Kh?c ph?c: Ch?m hi?u su?t khi b?n khôi ph?c l?i cơ s? d? li?u trong SQL Server 2008 R2 n?u CDC đư?c kích ho?t
8188492580224Kh?c ph?c: K?t qu? không chính xác khi b?n cam k?t chuy?n đ?i Unpivot đ?n m?t gói SSIS trong SSIS 2008 ho?c trong SSIS 2008 R2
7992962583994Kh?c ph?c: SSIS Checkpoint restores m?t giá tr? bi?n không đúng cho m?t m?c Execute SQL nhi?m v? c?a m?t m?c cho v?ng l?p Container SSIS 2008 ho?c trong SSIS 2008 R2 n?u m?t gói SSIS th?c hi?n m?t l?n n?a sau khi nó l?i ho?c d?ng l?i
8188432588506Kh?c ph?c: Ch?c năng SQLGetDiagRec không tr? v? l?i trong SQL Server 2008 hay trong SQL Server 2008 R2 n?u nhi?u hơn 2100 truy v?n tham s? đư?c g?i
7993252588970Kh?c ph?c: "máy ch?: Msg 7359" l?i khi b?n ch?y m?t truy v?n đư?c phân ph?i trong SQL Server 2008 hay trong SQL Server 2008 R2 n?u m?t phiên b?n đ? đư?c C?p Nh?t nhi?u hơn năm l?n
7992932591461Kh?c ph?c: "L?i b?t ng? t? giao di?n Tây OLEDB" l?i khi b?n ch?y m?t truy v?n t?m ki?m toàn văn b?n trong SQL Server 2008 hay trong SQL Server 2008 R2
8188482597229Kh?c ph?c: Báo cáo Builder 3,0 d?ng đáp ?ng n?u SSRS 2008 R2 s? d?ng các h?nh th?c xác th?c
7993052598903Kh?c ph?c: SQL Server đ?i l? công vi?c ng?u nhiên d?ng l?i khi b?n ti?n đ? công vi?c đ? ch?y qua n?a đêm vào ngày c? th? trong SQL Server 2005, SQL Server 2008 hay trong SQL Server 2008 R2
8292822603910Kh?c ph?c: Sao lưu fails trong SQL Server 2008 hay trong SQL Server 2008 R2 n?u b?n cho phép thay đ?i theo d?i trên cơ s? d? li?u
7993122606301S?a ch?a: S? d?ng b? nh? cao khi b?n ch?y sao nhân b?n Snapshot đ?i l? trong SQL Server 2008 hay trong SQL Server 2008 R2
7914922606918Kh?c ph?c: NULL giá tr? ? c?t duy tr? trong sysmergepublications b?ng và các hi?u ?ng trong quá tr?nh d?n d?p siêu d? li?u khi b?n thi?t l?p m?t môi trư?ng làm b?n sao h?p nh?t trong m?t tô pô republishing trong SQL Server 2008 R2
8188532616117Kh?c ph?c: C?u h?nh không đúng thư đư?c trưng bày t?i trang h? th?ng c?nh báo trong SQL Server 2008 R2
7984642616718Kh?c ph?c: Hi?u su?t kém khi b?n đ?ng b? hóa d? li?u t? m?t nhà xu?t b?n SQL Server 2008 R2 cho m?t thuê bao 3,5 nh? g?n SQL Server
8346212618676Kh?c ph?c: Giao d?ch đăng nh?p sao lưu đư?c t?o ra m?c dù sao lưu toàn b? b? h?y b? trong SQL Server 2008 hay trong SQL Server 2008 R2
8346182618680Kh?c ph?c: "không đư?c đăng k? m?t cách chính xác" l?i khi b?n s? d?ng m?t đăng k? kéo và tr?nh gi?i quy?t xung đ?t tương tác nhân r?ng
8051592620762Kh?c ph?c: Xác nh?n tin nh?n không đư?c g?i b?i m?t m?c tiêu SQL Server 2008 R2 d?ch v? môi gi?i
8074132622668Kh?c ph?c: Thông báo l?i khi b?n xoá m?t s? h? sơ c?a m?t b?ng t?i các nhà xu?t b?n n?u tên lư?c đ? c?a b?ng không [dbo]
818851, 8188522622823Kh?c ph?c: các giá tr? ghost_record_count ti?p t?c tăng trong SQL Server 2008 R2
8090332624272Kh?c ph?c: L?i 9013 khi b?n c? g?ng b?t đ?u d?ch v? máy ch? SQL sau khi b?n áp d?ng SQL Server 2008 R2 SP1 cho SQL Server 2008 R2
8188442624527Kh?c ph?c: Ch? s? nhóm không đư?c s? d?ng trong k? ho?ch th?c hi?n trong SQL Server 2008 R2 n?u m?t truy v?n s? d?ng hai hay nhi?u phân vùng
8127232626637Kh?c ph?c: DRILLTHROUGH tuyên b? không ho?t đ?ng n?u nó đư?c đi?u hành ch?ng l?i m?t s? thành viên thu?c tính có giá tr? ch?a m?t ho?c nhi?u ngo?c kép trong SSAS 2008 R2
8346372628126Kh?c ph?c: "Toàn văn ch? s? l?i trong th?i gian nén ho?c gi?i nén" l?i khi b?n t?o ra m?t ch? s? toàn văn b?n trong SQL Server 2008 hay trong SQL Server 2008 R2 n?u các khóa chính đư?c đ?t thành m?t c?t BIGINT
8159172628712Kh?c ph?c: M?t v?ng l?p vô h?n x?y ra trong m?t h? th?ng phân c?p có ch?a m?t m?i quan h? thông tư trong SQL Server 2008 R2
8045782629168Kh?c ph?c: L?i bên trong khi b?n C?p Nh?t m?t cellset tr? l?i sau khi ch?y m?t truy v?n đ?i v?i m?t quan đi?m trong SSAS 2008 R2
8171602629456Kh?c ph?c: Truy c?p vi ph?m khi b?n chèn m?t h? sơ vào m?t phân vùng m?i có s?n ph?m nào trong SQL Server 2008 hay trong SQL Server 2008 R2
8166672632021Kh?c ph?c: M?t báo cáo SSRS 2008 R2 có b?t t?t m?t hàng không paginated
8211102633271Kh?c ph?c: D?ch v? SQL Server không th? d?ng trên m?t máy tính có SQL Server 2008 R2 Express Edition cài đ?t
8223902634571C?i ti?n cho l?nh DBCC CHECKDB có th? d?n đ?n hi?u qu? nhanh hơn khi b?n s? d?ng các tùy ch?n PHYSICAL_ONLY
8346492635827Kh?c ph?c: Truy c?p vi ph?m khi b?n ch?y l?nh DBCC CHECKDB ch?ng l?i m?t cơ s? d? li?u có ch?a m?t b?ng có m?t ch? s? không gian trong SQL Server 2008 hay trong SQL Server 2008 R2
8273152638216Kh?c ph?c: Thông báo l?i khi b?n ch?y m?t truy v?n có s? d?ng m?t MDX dành riêng t? khóa như m?t tham s? tên trong SSAS 2008 R2
8346402638448Kh?c ph?c: Truy c?p vào vi ph?m khi m?t truy v?n đư?c biên so?n hay biên trong SQL Server 2008 hay trong SQL Server 2008 R2
8288672639301Kh?c ph?c: Thông báo l?i khi b?n xem xét m?t báo cáo SSRS 2008 R2 có m?t tablix d? li?u vùng n?u vùng có m?t s? m?t hàng bi?u đ? ho?c kh? ho?c b?n đ?
8319312641923Kh?c ph?c: Phân ph?i màu tùy ch?nh không chính xác khi b?n s? d?ng các giá tr? s? cho các giá tr? b?t đ?u và giá tr? cu?i cùng c?a màu s?c tùy ch?nh phân ph?i thùng trong SSRS 2008 R2
8320402641971Kh?c ph?c: "l?i: d? li?u chuy?n đ?i không thành công" l?i khi b?n s? d?ng nhi?u nhân v?t như delimiter c?t trong ph?ng File Connection Manager trong SSIS 2008 R2
8347052643340Kh?c ph?c: B?t đ?ng s?n hành đ?ng không ho?t đ?ng khi b?n xem m?t báo cáo SSRS 2008 R2 trong qu?n l? báo cáo
8364832644396Kh?c ph?c: Thay đ?i nhân r?ng Merge b? thi?u trên m?t thuê bao SQL Server Compact khi h? đăng k? vào m?t phân vùng trong SQL Server 2008 R2
8354382645648Kh?c ph?c: Th? t?c xu?t kh?u không thành công khi b?n xu?t kh?u m?t báo cáo SSRS 2008 R2 64-bit có ch?a nhi?u c?p đ? b?n đ? tài li?u đ?nh d?ng PDF
8221712646224Kh?c ph?c: K? ho?ch truy v?n đư?c hi?n th? như là m?t tài li?u XML không chính xác khi b?n thi?t l?p các tùy ch?n SHOWPLAN_XML ON trong SQL Server 2008 R2 SP1
8422062647120Kh?c ph?c: S? không chính xác trang đư?c hi?n th? khi b?n xu?t kh?u m?t báo cáo SSRS 2008 R2 thành đ?nh d?ng PDF
8445872648158Kh?c ph?c: "quá tr?nh có th? không th?c hi?n" báo l?i khi b?n đ?t m?t giá tr? nonzero trong tham s? MaxCmdsInTran c?a các đ?i l? Reader đăng nh?p trong SQL Server 2008 R2
8455302649359Kh?c ph?c: M?t s? vi ph?m truy c?p x?y ra trong "sqlservr!CSbMsgDispatcher::CSbReceivedDialog::AppendMsg"l?p trong SQL Server 2008 R2
8364972651629Kh?c ph?c: Thông báo l?i khi b?n s? d?ng DTA đi?u ch?nh m?t hay nhi?u truy v?n đ?i v?i cơ s? d? li?u có ch?a nhi?u v?t th? trong SQL Server 2008 R2
8342242652582Kh?c ph?c: "đ?c đi?m k? thu?t ?y quy?n không h?p l?" thông báo l?i khi b?n ch?y SQL Server 2008 R2 phân tích d?ch v? tri?n khai Wizard b?ng cách s? d?ng ch? đ? xác th?c máy ch? SQL
8377582653893Kh?c ph?c: Ph?i m?t m?t th?i gian dài đ? khôi ph?c l?i cơ s? d? li?u trong SQL Server 2008 R2
8313882633151T?p nh?t k? giao d?ch cơ s? d? li?u SQL Server không phát tri?n b?i giá tr? tăng trư?ng đư?c c?u h?nh t?p tin

Cumulative update C?p nh?t thông tin gói

Kh?i đ?ng l?i thông tin

B?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng này gói tích l?y.

Đăng k? thông tin

S? d?ng m?t trong các hotfix trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? đăng k?.

D? li?u an toàn

Thông tin v? t?p

Cumulative update C?p Nh?t gói này có th? ch?a t?t c? các file mà b?n ph?i có đ? hoàn toàn C?p Nh?t m?t s?n ph?m đ? xây d?ng m?i nh?t. Này tích l?y gói ch?a ch? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? s?a nh?ng v?n đ? đư?c li?t kê trong bài vi?t này.

B?n ti?ng Anh c?a này gói tích l?y có thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? tab trong các Ngaøy giôø m?c trong b?ng đi?u khi?n.

x 86 d?a trên phiên b?n

SQL Server 2008 R2 Database d?ch v? c?t l?i chia s?
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
BCP.exe2009.100.2796.089,44010-Tháng mư?i hai-201107: 18x 86
Commanddest.dll2009.100.2796.0165,21610-Tháng mư?i hai-201107: 16x 86
Distrib.exe2009.100.2796.075,61610-Tháng mư?i hai-201107: 18x 86
Dtepkg.dll2009.100.2796.078,17610-Tháng mư?i hai-201107: 16x 86
DTS.dll2009.100.2796.01,442,14410-Tháng mư?i hai-201107: 16x 86
Dtscomexpreval.dll2009.100.2796.0334,68810-Tháng mư?i hai-201107: 16x 86
Dtsconn.dll2009.100.2796.0285,53610-Tháng mư?i hai-201107: 16x 86
Dtspipeline.dll2009.100.2796.0697,18410-Tháng mư?i hai-201107: 16x 86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.2796.032,60810-Tháng mư?i hai-201107: 16x 86
Exceldest.dll2009.100.2796.0173,92010-Tháng mư?i hai-201107: 16x 86
Excelsrc.dll2009.100.2796.0183,64810-Tháng mư?i hai-201107: 16x 86
Flatfiledest.dll2009.100.2796.0276,83210-Tháng mư?i hai-201107: 16x 86
Flatfilesrc.dll2009.100.2796.0284,51210-Tháng mư?i hai-201107: 16x 86
Logread.exe2009.100.2796.0425,31210-Tháng mư?i hai-201107: 16x 86
Mergetxt.dll2009.100.2796.030,04810-Tháng mư?i hai-201107: 12x 86
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.2796.067,42410-Tháng mư?i hai-201107: 14x 86
Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll10.50.2796.0153,44009 Tháng mư?i hai, 201112: 40x 86
Microsoft.sqlserver.dmf.dll10.50.2796.0350,04809 Tháng mư?i hai, 201112: 40x 86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.50.2796.0296,80010-Tháng mư?i hai-201107: 13x 86
Microsoft.sqlserver.Management.collectortasks.dll10.50.2796.083,80810-Tháng mư?i hai-201107: 13x 86
Microsoft.sqlserver.Management.SDK.SFC.dll10.50.2796.0452,44809 Tháng mư?i hai, 201112: 40x 86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2009.100.2796.01,768,28810-Tháng mư?i hai-201107: 13x 86
Microsoft.sqlserver.rmo.dll10.50.2796.0563,04010-Tháng mư?i hai-201107: 13x 86
Microsoft.sqlserver.SMO.dll10.50.2796.03,049,31209 Tháng mư?i hai, 201112: 40x 86
Microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.50.2796.0186,20810-Tháng mư?i hai-201107: 13x 86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.50.2796.01,140,57609 Tháng mư?i hai, 201112: 40x 86
Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.50.2796.0108,38410-Tháng mư?i hai-201107: 10x 86
Oledbdest.dll2009.100.2796.0174,43210-Tháng mư?i hai-201107: 11x 86
Oledbsrc.dll2009.100.2796.0186,72010-Tháng mư?i hai-201107: 11x 86
Rawdest.dll2009.100.2796.0128,86410-Tháng mư?i hai-201107: 11x 86
Rawsource.dll2009.100.2796.0120,67210-Tháng mư?i hai-201107: 11x 86
Rdistcom.dll2009.100.2796.0655,20010-Tháng mư?i hai-201107: 11x 86
Recordsetdest.dll2009.100.2796.0116.06410-Tháng mư?i hai-201107: 11x 86
Replagnt.dll2009.100.2796.018,78410-Tháng mư?i hai-201107: 11x 86
Repldp.dll2009.100.2796.0192,86410-Tháng mư?i hai-201107: 11x 86
Replmerg.exe2009.100.2796.0342,88010-Tháng mư?i hai-201107: 16x 86
Replsync.dll2009.100.2796.0100,70410-Tháng mư?i hai-201107: 11x 86
Snapshot.exe10.50.2796.013,66410-Tháng mư?i hai-201107: 18x 86
Spresolv.dll2009.100.2796.0180,57610-Tháng mư?i hai-201107: 11x 86
Sql_engine_core_shared_keyfile.dll2009.100.2796.013,66410-Tháng mư?i hai-201107: 12x 86
Sqlcmd.exe2009.100.2796.0154,46410-Tháng mư?i hai-201107: 16x 86
Sqlmergx.dll2009.100.2796.0194,40010-Tháng mư?i hai-201107: 11x 86
Sqlsvc.dll2009.100.2796.0106,33610-Tháng mư?i hai-201106: 59x 86
Sqlwep100.dll2009.100.2796.089,44010-Tháng mư?i hai-201106: 59x 86
Ssradd.dll2009.100.2796.041,82410-Tháng mư?i hai-201106: 59x 86
Ssravg.dll2009.100.2796.041,82410-Tháng mư?i hai-201106: 59x 86
Ssrdown.dll2009.100.2796.026.97610-Tháng mư?i hai-201106: 59x 86
Ssrmax.dll2009.100.2796.040,28810-Tháng mư?i hai-201106: 59x 86
Ssrmin.dll2009.100.2796.040,28810-Tháng mư?i hai-201106: 59x 86
Ssrpub.dll2009.100.2796.027,48810-Tháng mư?i hai-201106: 59x 86
Ssrup.dll2009.100.2796.026.97610-Tháng mư?i hai-201106: 59x 86
Txagg.dll2009.100.2796.0243,04010-Tháng mư?i hai-201106: 59x 86
Txdataconvert.dll2009.100.2796.0207,20010-Tháng mư?i hai-201106: 59x 86
Txderived.dll2009.100.2796.0414,04810-Tháng mư?i hai-201106: 59x 86
Txlookup.dll2009.100.2796.0354,65610-Tháng mư?i hai-201106: 59x 86
Txmerge.dll2009.100.2796.0138,59210-Tháng mư?i hai-201106: 59x 86
Txmergejoin.dll2009.100.2796.0180,06410-Tháng mư?i hai-201106: 59x 86
Txrowcount.dll2009.100.2796.065,37610-Tháng mư?i hai-201106: 59x 86
Txsort.dll2009.100.2796.0164,19210-Tháng mư?i hai-201106: 59x 86
Txsplit.dll2009.100.2796.0410,46410-Tháng mư?i hai-201106: 59x 86
SQL Server 2008 R2 Database d?ch v? l?i th?m
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Atxcore.dll2009.100.2796.026,46410-Tháng mư?i hai-201107: 16x 86
Datacollectorcontroller.dll2009.100.2796.0135,52010-Tháng mư?i hai-201107: 16x 86
Sqlagentctr100.dll2009.100.2796.047,96810-Tháng mư?i hai-201107: 11x 86
Sqlctr100.dll2009.100.2796.073,56810-Tháng mư?i hai-201107: 11x 86
Sqlos.dll2009.100.2796.014,68810-Tháng mư?i hai-201107: 11x 86
Sqlscriptdowngrade.dll2009.100.2796.014,68810-Tháng mư?i hai-201106: 59x 86
Sqlscriptupgrade.dll2009.100.2796.04,626,27210-Tháng mư?i hai-201106: 59x 86
Sqlserverspatial.dll2009.100.2796.0234,84810-Tháng mư?i hai-201106: 59x 86
Sqlservr.exe2009.100.2796.043,060,57610-Tháng mư?i hai-201107: 16x 86
Sqlsvc.dll2009.100.2796.0106,33610-Tháng mư?i hai-201106: 59x 86
Sqsrvres.dll2009.100.2796.089,95210-Tháng mư?i hai-201106: 59x 86
SQL Server 2008 R2 Database d?ch v? ph? bi?n c?t l?i
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll10.50.2796.0563,04010-Tháng mư?i hai-201107: 15x 86
Microsoft.analysisservices.deploymentengine.dll10.50.2796.0149,34410-Tháng mư?i hai-201107: 15x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.50.2796.01,349,47210-Tháng mư?i hai-201107: 15x 86
Microsoft.analysisservices.xmla.dll10.50.2796.0243,55210-Tháng mư?i hai-201107: 15x 86
Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll10.50.2796.0153,44009 Tháng mư?i hai, 201112: 40x 86
Microsoft.sqlserver.Management.DAC.dll10.50.2796.02,864,99210-Tháng mư?i hai-201107: 13x 86
Microsoft.sqlserver.Management.dacenum.dll10.50.2796.015,71210-Tháng mư?i hai-201107: 13x 86
Microsoft.sqlserver.Management.dacserialization.dll10.50.2796.063,32810-Tháng mư?i hai-201107: 13x 86
Microsoft.sqlserver.Management.SDK.SFC.dll10.50.2796.0452,44809 Tháng mư?i hai, 201112: 40x 86
Microsoft.sqlserver.Management.smometadataprovider.dll10.50.2796.0112,48010-Tháng mư?i hai-201107: 13x 86
Microsoft.sqlserver.Management.sqlparser.dll10.50.2796.07,051,10410-Tháng mư?i hai-201107: 13x 86
Microsoft.sqlserver.rmo.dll10.50.2796.0563,04010-Tháng mư?i hai-201107: 13x 86
Microsoft.sqlserver.SMO.dll10.50.2796.03,049,31209 Tháng mư?i hai, 201112: 40x 86
Microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.50.2796.0186,20810-Tháng mư?i hai-201107: 13x 86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.50.2796.01,140,57609 Tháng mư?i hai, 201112: 40x 86
Msgprox.dll2009.100.2796.0203,61610-Tháng mư?i hai-201107: 12x 86
Replerrx.dll2009.100.2796.0120,67210-Tháng mư?i hai-201107: 11x 86
Replisapi.dll2009.100.2796.0272,73610-Tháng mư?i hai-201107: 11x 86
Replprov.dll2009.100.2796.0577,88810-Tháng mư?i hai-201107: 11x 86
Replrec.dll2009.100.2796.0792,92810-Tháng mư?i hai-201107: 10x 86
Replsub.dll2009.100.2796.0413,53610-Tháng mư?i hai-201107: 11x 86
Sql_common_core_keyfile.dll2009.100.2796.013,66410-Tháng mư?i hai-201107: 12x 86
Sqlmanager.dll2009.100.2796.0521,05610-Tháng mư?i hai-201107: 11x 86
Sqlmgmprovider.dll2009.100.2796.0271,71210-Tháng mư?i hai-201107: 11x 86
Svrenumapi100.dll2009.100.2796.0780,64010-Tháng mư?i hai-201106: 59x 86
Xmlsub.dll2009.100.2796.0193,37610-Tháng mư?i hai-201106: 59x 86
SQL Server 2008 R2 kinh doanh thông minh phát tri?n Studio
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích c? t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Commanddest.dll2009.100.2796.0165,21610-Tháng mư?i hai-201107: 16x 86
Dataprofileviewer.exe10.50.2796.0313,18410-Tháng mư?i hai-201107: 18x 86
Ddsshapeslib.dll2009.100.2796.046,94410-Tháng mư?i hai-201107: 17x 86
Dtepkg.dll2009.100.2796.078,17610-Tháng mư?i hai-201107: 16x 86
DTS.dll2009.100.2796.01,442,14410-Tháng mư?i hai-201107: 16x 86
Dtscomexpreval.dll2009.100.2796.0334,68810-Tháng mư?i hai-201107: 16x 86
Dtsconn.dll2009.100.2796.0285,53610-Tháng mư?i hai-201107: 16x 86
Dtspipeline.dll2009.100.2796.0697,18410-Tháng mư?i hai-201107: 16x 86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.2796.032,60810-Tháng mư?i hai-201107: 16x 86
Exceldest.dll2009.100.2796.0173,92010-Tháng mư?i hai-201107: 16x 86
Excelsrc.dll2009.100.2796.0183,64810-Tháng mư?i hai-201107: 16x 86
Flatfiledest.dll2009.100.2796.0276,83210-Tháng mư?i hai-201107: 16x 86
Flatfilesrc.dll2009.100.2796.0284,51210-Tháng mư?i hai-201107: 16x 86
Mdxquerygenerator.dll10.50.2796.087,90410-Tháng mư?i hai-201107: 15x 86
Microsoft.analysisservices.Controls.dll10.50.2796.03,233,63210-Tháng mư?i hai-201107: 15x 86
Microsoft.analysisservices.Design.dll10.50.2796.05,920,60810-Tháng mư?i hai-201107: 15x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.50.2796.01,349,47210-Tháng mư?i hai-201107: 15x 86
Microsoft.analysisservices.managementdialogs.dll10.50.2796.01,890,14410-Tháng mư?i hai-201107: 15x 86
Microsoft.analysisservices.Project.dll2009.100.2796.01,988,44810-Tháng mư?i hai-201107: 15x 86
Microsoft.analysisservices.viewers.dll10.50.2796.01,001,31210-Tháng mư?i hai-201107: 15x 86
Microsoft.analysisservices.Wizards.dll10.50.2796.05,928,80010-Tháng mư?i hai-201107: 15x 86
Microsoft.datatransformationservices.Design.dll10.50.2796.04,163,42410-Tháng mư?i hai-201107: 15x 86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.50.2796.0333,66410-Tháng mư?i hai-201107: 15x 86
Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll10.50.2796.02,824,03210-Tháng mư?i hai-201107: 15x 86
Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.dll10.50.2796.03,835,74410-Tháng mư?i hai-201107: 15x 86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll10.50.2796.034,65610-Tháng mư?i hai-201107: 15x 86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll10.50.2796.0563,04010-Tháng mư?i hai-201107: 14x 86
Microsoft.reportingservices.datarendering.dll10.50.2796.0128,86410-Tháng mư?i hai-201107: 14x 86
Microsoft.reportingservices.Designer.Controls.dll10.50.2796.011,564,89610-Tháng mư?i hai-201107: 15x 86
Microsoft.reportingservices.Designer.dll10.50.2796.0911,20010-Tháng mư?i hai-201107: 14x 86
Microsoft.reportingservices.Diagnostics.dll10.50.2796.01,251,16810-Tháng mư?i hai-201107: 14x 86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll10.50.2796.0255,84010-Tháng mư?i hai-201107: 14x 86
Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll10.50.2796.01,812,32010-Tháng mư?i hai-201107: 14x 86
Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll10.50.2796.0321,37610-Tháng mư?i hai-201107: 14x 86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll10.50.2796.0272,22410-Tháng mư?i hai-201107: 14x 86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll10.50.2796.0153,44010-Tháng mư?i hai-201107: 14x 86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll10.50.2796.05,183,32810-Tháng mư?i hai-201107: 14x 86
Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll10.50.2796.0112,48010-Tháng mư?i hai-201107: 14x 86
Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll10.50.2796.02,557,79210-Tháng mư?i hai-201107: 14x 86
Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll10.50.2796.01,259,36010-Tháng mư?i hai-201107: 14x 86
Microsoft.reportingservices.reportpreview.dll10.50.2796.0612,19210-Tháng mư?i hai-201107: 14x 86
Microsoft.reportingservices.RichText.dll10.50.2796.0104,28810-Tháng mư?i hai-201107: 14x 86
Microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll10.50.2796.0104,28810-Tháng mư?i hai-201107: 14x 86
Microsoft.reportingservices.rsclient.dll10.50.2796.0292,70410-Tháng mư?i hai-201107: 14x 86
Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll10.50.2796.0378,72010-Tháng mư?i hai-201107: 14x 86
Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll10.50.2796.0296,80010-Tháng mư?i hai-201107: 14x 86
Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll10.50.2796.0198,49610-Tháng mư?i hai-201107: 14x 86
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.2796.067,42410-Tháng mư?i hai-201107: 14x 86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.50.2796.0296,80010-Tháng mư?i hai-201107: 13x 86
Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.50.2796.0108,38410-Tháng mư?i hai-201107: 10x 86
Msmdlocal.dll10.50.2796.028,073,31210-Tháng mư?i hai-201107: 12x 86
Msmdpp.dll10.50.2796.06,236,51210-Tháng mư?i hai-201107: 12x 86
Msmgdsrv.dll10.50.2796.08,671,07210-Tháng mư?i hai-201107: 10x 86
Msolap100.dll10.50.2796.06,676,83210-Tháng mư?i hai-201107: 12x 86
Msolui100.dll10.50.2796.0272,73610-Tháng mư?i hai-201107: 12x 86
Oledbdest.dll2009.100.2796.0174,43210-Tháng mư?i hai-201107: 11x 86
Oledbsrc.dll2009.100.2796.0186,72010-Tháng mư?i hai-201107: 11x 86
Rawdest.dll2009.100.2796.0128,86410-Tháng mư?i hai-201107: 11x 86
Rawsource.dll2009.100.2796.0120,67210-Tháng mư?i hai-201107: 11x 86
Recordsetdest.dll2009.100.2796.0116.06410-Tháng mư?i hai-201107: 11x 86
Sql_bids_keyfile.dll2009.100.2796.013,66410-Tháng mư?i hai-201107: 12x 86
Sqldest.dll2009.100.2796.0180,57610-Tháng mư?i hai-201107: 11x 86
Sqlmanagerui.dll10.50.2796.07,583,58410-Tháng mư?i hai-201107: 10x 86
Sqlmgmt.dll10.50.2796.03,499,87210-Tháng mư?i hai-201107: 10x 86
Txagg.dll2009.100.2796.0243,04010-Tháng mư?i hai-201106: 59x 86
Txbestmatch.dll2009.100.2796.0444,25610-Tháng mư?i hai-201106: 59x 86
Txcharmap.dll2009.100.2796.0195,42410-Tháng mư?i hai-201106: 59x 86
Txdataconvert.dll2009.100.2796.0207,20010-Tháng mư?i hai-201106: 59x 86
Txderived.dll2009.100.2796.0414,04810-Tháng mư?i hai-201106: 59x 86
Txfileextractor.dll2009.100.2796.0126,81610-Tháng mư?i hai-201106: 59x 86
Txfileinserter.dll2009.100.2796.0125,28010-Tháng mư?i hai-201106: 59x 86
Txgroupdups.dll2009.100.2796.0258,40010-Tháng mư?i hai-201106: 59x 86
Txlineage.dll2009.100.2796.068,44810-Tháng mư?i hai-201106: 59x 86
Txlookup.dll2009.100.2796.0354,65610-Tháng mư?i hai-201106: 59x 86
Txmerge.dll2009.100.2796.0138,59210-Tháng mư?i hai-201106: 59x 86
Txmergejoin.dll2009.100.2796.0180,06410-Tháng mư?i hai-201106: 59x 86
Txpivot.dll2009.100.2796.0130,40010-Tháng mư?i hai-201106: 59x 86
Txrowcount.dll2009.100.2796.065,37610-Tháng mư?i hai-201106: 59x 86
Txscd.dll2009.100.2796.0127,84010-Tháng mư?i hai-201106: 59x 86
Txsort.dll2009.100.2796.0164,19210-Tháng mư?i hai-201106: 59x 86
Txsplit.dll2009.100.2796.0410,46410-Tháng mư?i hai-201106: 59x 86
Txtermextraction.dll2009.100.2796.08,608,60810-Tháng mư?i hai-201106: 59x 86
Txtermlookup.dll2009.100.2796.04,088,67210-Tháng mư?i hai-201106: 59x 86
Txunpivot.dll2009.100.2796.0128,86410-Tháng mư?i hai-201106: 59x 86
SQL Server 2008 R2 d?ch v? phân tích
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Microsoft.analysisservices.SharePoint.Integration.dll10.50.2796.0845,66410-Tháng mư?i hai-201107: 15x 86
D?ch v? báo cáo SQL Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Mdxquerygenerator.dll.deploy10.50.2796.087,90410-Tháng mư?i hai-201107: 15x 86
Mdxquerygenerator.dll10.50.2796.087,90410-Tháng mư?i hai-201107: 15x 86
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll.deploy10.50.2796.0563,04010-Tháng mư?i hai-201107: 15x 86
Microsoft.analysisservices.Controls.dll.deploy10.50.2796.03,233,63210-Tháng mư?i hai-201107: 15x 86
Microsoft.analysisservices.dll.deploy10.50.2796.01,349,47210-Tháng mư?i hai-201107: 15x 86
Microsoft.analysisservices.Modeling.dll10.50.2796.0567,13610-Tháng mư?i hai-201107: 15x 86
Microsoft.reportingservices.Authorization.dll10.50.2796.071,52010-Tháng mư?i hai-201107: 15x 86
Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll.deploy10.50.2796.02,824,03210-Tháng mư?i hai-201107: 15x 86
Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll10.50.2796.02,824,03210-Tháng mư?i hai-201107: 15x 86
Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.dll.deploy10.50.2796.03,835,74410-Tháng mư?i hai-201107: 15x 86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll.deploy10.50.2796.034,65610-Tháng mư?i hai-201107: 15x 86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll10.50.2796.034,65610-Tháng mư?i hai-201107: 15x 86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll.deploy10.50.2796.0563,04010-Tháng mư?i hai-201107: 14x 86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll10.50.2796.0563,04010-Tháng mư?i hai-201107: 14x 86
Microsoft.reportingservices.datarendering.dll.deploy10.50.2796.0128,86410-Tháng mư?i hai-201107: 14x 86
Microsoft.reportingservices.datarendering.dll10.50.2796.0128,86410-Tháng mư?i hai-201107: 14x 86
Microsoft.reportingservices.Designer.Controls.dll.deploy10.50.2796.011,564,89610-Tháng mư?i hai-201107: 15x 86
Microsoft.reportingservices.Diagnostics.dll.deploy10.50.2796.01,251,16810-Tháng mư?i hai-201107: 14x 86
Microsoft.reportingservices.Diagnostics.dll10.50.2796.01,251,16810-Tháng mư?i hai-201107: 14x 86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll.deploy10.50.2796.0255,84010-Tháng mư?i hai-201107: 14x 86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll10.50.2796.0255,84010-Tháng mư?i hai-201107: 14x 86
Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll.deploy10.50.2796.01,812,32010-Tháng mư?i hai-201107: 14x 86
Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll10.50.2796.01,812,32010-Tháng mư?i hai-201107: 14x 86
Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll.deploy10.50.2796.0321,37610-Tháng mư?i hai-201107: 14x 86
Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll10.50.2796.0321,37610-Tháng mư?i hai-201107: 14x 86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll.deploy10.50.2796.0272,22410-Tháng mư?i hai-201107: 14x 86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll10.50.2796.0272,22410-Tháng mư?i hai-201107: 14x 86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll.deploy10.50.2796.0153,44010-Tháng mư?i hai-201107: 14x 86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll10.50.2796.0153,44010-Tháng mư?i hai-201107: 14x 86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll.deploy10.50.2796.05,183,32810-Tháng mư?i hai-201107: 14x 86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll10.50.2796.05,183,32810-Tháng mư?i hai-201107: 14x 86
Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll.deploy10.50.2796.0112,48010-Tháng mư?i hai-201107: 14x 86
Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll10.50.2796.0112,48010-Tháng mư?i hai-201107: 14x 86
Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll.deploy10.50.2796.02,557,79210-Tháng mư?i hai-201107: 14x 86
Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll.deploy10.50.2796.01,259,36010-Tháng mư?i hai-201107: 14x 86
Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll10.50.2796.01,259,36010-Tháng mư?i hai-201107: 14x 86
Microsoft.reportingservices.reportpreview.dll.deploy10.50.2796.0612,19210-Tháng mư?i hai-201107: 14x 86
Microsoft.reportingservices.RichText.dll.deploy10.50.2796.0104,28810-Tháng mư?i hai-201107: 14x 86
Microsoft.reportingservices.RichText.dll10.50.2796.0104,28810-Tháng mư?i hai-201107: 14x 86
Microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll.deploy10.50.2796.0104,28810-Tháng mư?i hai-201107: 14x 86
Microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll10.50.2796.0104,28810-Tháng mư?i hai-201107: 14x 86
Microsoft.reportingservices.rsclient.dll.deploy10.50.2796.0292,70410-Tháng mư?i hai-201107: 14x 86
Microsoft.reportingservices.rsclient.dll10.50.2796.0292,70410-Tháng mư?i hai-201107: 14x 86
Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll.deploy10.50.2796.0378,72010-Tháng mư?i hai-201107: 14x 86
Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll10.50.2796.0378,72010-Tháng mư?i hai-201107: 14x 86
Microsoft.reportingservices.SharePoint.ObjectModel.dll10.50.2796.051,04010-Tháng mư?i hai-201107: 14x 86
Microsoft.reportingservices.SharePoint.Server.dll10.50.2796.0186,20810-Tháng mư?i hai-201107: 14x 86
Microsoft.reportingservices.sharepoint12.Server.dll10.50.2796.059,23210-Tháng mư?i hai-201107: 14x 86
Microsoft.reportingservices.sharepoint14.Server.dll10.50.2796.059,23210-Tháng mư?i hai-201107: 14x 86
Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll.deploy10.50.2796.0296,80010-Tháng mư?i hai-201107: 14x 86
Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll10.50.2796.0296,80010-Tháng mư?i hai-201107: 14x 86
Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll.deploy10.50.2796.0198,49610-Tháng mư?i hai-201107: 14x 86
Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll10.50.2796.0198,49610-Tháng mư?i hai-201107: 14x 86
Msmdlocal.dll10.50.2796.028,073,31210-Tháng mư?i hai-201107: 12x 86
Msmgdsrv.dll10.50.2796.08,671,07210-Tháng mư?i hai-201107: 10x 86
Msolap100.dll10.50.2796.06,676,83210-Tháng mư?i hai-201107: 12x 86
Msolui100.dll10.50.2796.0272,73610-Tháng mư?i hai-201107: 12x 86
Msreportbuilder.exe.deploy10.50.2796.01,300,32010-Tháng mư?i hai-201107: 18x 86
Sql_rs_keyfile.dll2009.100.2796.013,66410-Tháng mư?i hai-201107: 12x 86
Sqlrsos.dll2009.100.2796.014,68810-Tháng mư?i hai-201106: 59x 86
Sqlserverspatial.dll.deploy2009.100.2796.0234,84810-Tháng mư?i hai-201106: 59x 86
Sqlserverspatial.dll2009.100.2796.0234,84810-Tháng mư?i hai-201106: 59x 86
SQL Server 2008 R2 qu?n l? Studio
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Appidpackage.dll10.50.2796.01,066,84810-Tháng mư?i hai-201107: 18x 86
BCP.exe2009.100.2796.089,44010-Tháng mư?i hai-201107: 18x 86
Commanddest.dll2009.100.2796.0165,21610-Tháng mư?i hai-201107: 16x 86
Copydatabasewizard.exe10.50.2796.0661,34410-Tháng mư?i hai-201107: 18x 86
Dataprofileviewer.exe10.50.2796.0313,18410-Tháng mư?i hai-201107: 18x 86
Dtepkg.dll2009.100.2796.078,17610-Tháng mư?i hai-201107: 16x 86
DTS.dll2009.100.2796.01,442,14410-Tháng mư?i hai-201107: 16x 86
Dtscomexpreval.dll2009.100.2796.0334,68810-Tháng mư?i hai-201107: 16x 86
Dtsconn.dll2009.100.2796.0285,53610-Tháng mư?i hai-201107: 16x 86
Dtsinstall.exe10.50.2796.0427,87210-Tháng mư?i hai-201107: 18x 86
Dtspipeline.dll2009.100.2796.0697,18410-Tháng mư?i hai-201107: 16x 86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.2796.032,60810-Tháng mư?i hai-201107: 16x 86
Exceldest.dll2009.100.2796.0173,92010-Tháng mư?i hai-201107: 16x 86
Excelsrc.dll2009.100.2796.0183,64810-Tháng mư?i hai-201107: 16x 86
Flatfiledest.dll2009.100.2796.0276,83210-Tháng mư?i hai-201107: 16x 86
Flatfilesrc.dll2009.100.2796.0284,51210-Tháng mư?i hai-201107: 16x 86
Microsoft.datatransformationservices.Design.dll10.50.2796.04,163,42410-Tháng mư?i hai-201107: 15x 86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.50.2796.0333,66410-Tháng mư?i hai-201107: 15x 86
Microsoft.reportingservices.Diagnostics.dll10.50.2796.01,251,16810-Tháng mư?i hai-201107: 14x 86
Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll10.50.2796.02,557,79210-Tháng mư?i hai-201107: 14x 86
Microsoft.reportingservices.rsclient.dll10.50.2796.0292,70410-Tháng mư?i hai-201107: 14x 86
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.2796.067,42410-Tháng mư?i hai-201107: 14x 86
Microsoft.sqlserver.dmf.dll10.50.2796.0350,04809 Tháng mư?i hai, 201112: 40x 86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.50.2796.0296,80010-Tháng mư?i hai-201107: 13x 86
Microsoft.sqlserver.Management.collectortasks.dll10.50.2796.083,80810-Tháng mư?i hai-201107: 13x 86
Microsoft.sqlserver.Management.DAC.dll10.50.2796.02,864,99210-Tháng mư?i hai-201107: 13x 86
Microsoft.sqlserver.Management.dacenum.dll10.50.2796.015,71210-Tháng mư?i hai-201107: 13x 86
Microsoft.sqlserver.Management.dacserialization.dll10.50.2796.063,32810-Tháng mư?i hai-201107: 13x 86
Microsoft.sqlserver.Management.datacollectionuitasks.dll10.50.2796.03,290,97610-Tháng mư?i hai-201107: 13x 86
Microsoft.sqlserver.Management.reports.dll10.50.2796.09,193,31210-Tháng mư?i hai-201107: 13x 86
Microsoft.sqlserver.Management.resourcemonitorwidgets.dll10.50.2796.0386,91210-Tháng mư?i hai-201107: 13x 86
Microsoft.sqlserver.Management.smometadataprovider.dll10.50.2796.0112,48010-Tháng mư?i hai-201107: 13x 86
Microsoft.sqlserver.Management.sqlparser.dll10.50.2796.07,051,10410-Tháng mư?i hai-201107: 13x 86
Microsoft.sqlserver.Management.sqlstudio.actions.dll10.50.2796.063,32810-Tháng mư?i hai-201107: 13x 86
Microsoft.sqlserver.Management.sqlstudio.Explorer.dll10.50.2796.0378,72010-Tháng mư?i hai-201107: 13x 86
Microsoft.sqlserver.Management.sqlstudio.resourcemonitor.dll10.50.2796.092.00010-Tháng mư?i hai-201107: 13x 86
Microsoft.sqlserver.Management.UI.rsclient.dll10.50.2796.01,054,56010-Tháng mư?i hai-201107: 13x 86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2009.100.2796.01,768,28810-Tháng mư?i hai-201107: 13x 86
Microsoft.sqlserver.sqltools.vsintegration.dll10.50.2796.0296,80010-Tháng mư?i hai-201107: 13x 86
Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.50.2796.0108,38410-Tháng mư?i hai-201107: 10x 86
Objectexplorer.dll10.50.2796.03,372,89610-Tháng mư?i hai-201107: 10x 86
Oledbdest.dll2009.100.2796.0174,43210-Tháng mư?i hai-201107: 11x 86
Oledbsrc.dll2009.100.2796.0186,72010-Tháng mư?i hai-201107: 11x 86
Radlangsvc.dll10.50.2796.0145,24810-Tháng mư?i hai-201107: 10x 86
Rawdest.dll2009.100.2796.0128,86410-Tháng mư?i hai-201107: 11x 86
Rawsource.dll2009.100.2796.0120,67210-Tháng mư?i hai-201107: 11x 86
Recordsetdest.dll2009.100.2796.0116.06410-Tháng mư?i hai-201107: 11x 86
Replicationmonitor.dll10.50.2796.02,910,04810-Tháng mư?i hai-201107: 10x 86
Reportingservicesnativeclient.dll2009.100.2796.0131,93610-Tháng mư?i hai-201107: 10x 86
Rsconfigtool.exe10.50.2796.01,333,08810-Tháng mư?i hai-201107: 18x 86
Txagg.dll2009.100.2796.0243,04010-Tháng mư?i hai-201106: 59x 86
Txbestmatch.dll2009.100.2796.0444,25610-Tháng mư?i hai-201106: 59x 86
Txcharmap.dll2009.100.2796.0195,42410-Tháng mư?i hai-201106: 59x 86
Txdataconvert.dll2009.100.2796.0207,20010-Tháng mư?i hai-201106: 59x 86
Txderived.dll2009.100.2796.0414,04810-Tháng mư?i hai-201106: 59x 86
Txfileextractor.dll2009.100.2796.0126,81610-Tháng mư?i hai-201106: 59x 86
Txfileinserter.dll2009.100.2796.0125,28010-Tháng mư?i hai-201106: 59x 86
Txgroupdups.dll2009.100.2796.0258,40010-Tháng mư?i hai-201106: 59x 86
Txlineage.dll2009.100.2796.068,44810-Tháng mư?i hai-201106: 59x 86
Txlookup.dll2009.100.2796.0354,65610-Tháng mư?i hai-201106: 59x 86
Txmerge.dll2009.100.2796.0138,59210-Tháng mư?i hai-201106: 59x 86
Txmergejoin.dll2009.100.2796.0180,06410-Tháng mư?i hai-201106: 59x 86
Txpivot.dll2009.100.2796.0130,40010-Tháng mư?i hai-201106: 59x 86
Txrowcount.dll2009.100.2796.065,37610-Tháng mư?i hai-201106: 59x 86
Txscd.dll2009.100.2796.0127,84010-Tháng mư?i hai-201106: 59x 86
Txsort.dll2009.100.2796.0164,19210-Tháng mư?i hai-201106: 59x 86
Txsplit.dll2009.100.2796.0410,46410-Tháng mư?i hai-201106: 59x 86
Txtermextraction.dll2009.100.2796.08,608,60810-Tháng mư?i hai-201106: 59x 86
Txtermlookup.dll2009.100.2796.04,088,67210-Tháng mư?i hai-201106: 59x 86
Txunpivot.dll2009.100.2796.0128,86410-Tháng mư?i hai-201106: 59x 86
SQL Server 2008 R2 công c? và các thành ph?n máy tr?m
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Autoadmin.dll2009.100.2796.0937,82410-Tháng mư?i hai-201107: 16x 86
Ddsshapeslib.dll2009.100.2796.046,94410-Tháng mư?i hai-201107: 17x 86
Dtepkg.dll2009.100.2796.078,17610-Tháng mư?i hai-201107: 16x 86
DTS.dll2009.100.2796.01,442,14410-Tháng mư?i hai-201107: 16x 86
Dtscomexpreval.dll2009.100.2796.0334,68810-Tháng mư?i hai-201107: 16x 86
Dtsconn.dll2009.100.2796.0285,53610-Tháng mư?i hai-201107: 16x 86
Dtspipeline.dll2009.100.2796.0697,18410-Tháng mư?i hai-201107: 16x 86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.2796.032,60810-Tháng mư?i hai-201107: 16x 86
Exceldest.dll2009.100.2796.0173,92010-Tháng mư?i hai-201107: 16x 86
Excelsrc.dll2009.100.2796.0183,64810-Tháng mư?i hai-201107: 16x 86
Flatfiledest.dll2009.100.2796.0276,83210-Tháng mư?i hai-201107: 16x 86
Flatfilesrc.dll2009.100.2796.0284,51210-Tháng mư?i hai-201107: 16x 86
Mdxquerygenerator.dll10.50.2796.087,90410-Tháng mư?i hai-201107: 15x 86
Mergetxt.dll2009.100.2796.030,04810-Tháng mư?i hai-201107: 12x 86
Microsoft.analysisservices.Controls.dll10.50.2796.03,233,63210-Tháng mư?i hai-201107: 15x 86
Microsoft.analysisservices.Deployment.exe10.50.2796.0505,69610-Tháng mư?i hai-201107: 18x 86
Microsoft.analysisservices.Design.dll10.50.2796.05,920,60810-Tháng mư?i hai-201107: 15x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.50.2796.01,349,47210-Tháng mư?i hai-201107: 15x 86
Microsoft.analysisservices.managementdialogs.dll10.50.2796.01,890,14410-Tháng mư?i hai-201107: 15x 86
Microsoft.analysisservices.Project.dll2009.100.2796.01,988,44810-Tháng mư?i hai-201107: 15x 86
Microsoft.analysisservices.viewers.dll10.50.2796.01,001,31210-Tháng mư?i hai-201107: 15x 86
Microsoft.analysisservices.Wizards.dll10.50.2796.05,928,80010-Tháng mư?i hai-201107: 15x 86
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.2796.067,42410-Tháng mư?i hai-201107: 14x 86
Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll10.50.2796.0280,41610-Tháng mư?i hai-201107: 14x 86
Microsoft.sqlserver.Configuration.SCO.dll10.50.2796.01,345,37610-Tháng mư?i hai-201107: 14x 86
Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.50.2796.0108,38410-Tháng mư?i hai-201107: 10x 86
Msmdlocal.dll10.50.2796.028,073,31210-Tháng mư?i hai-201107: 12x 86
Msmdpp.dll10.50.2796.06,236,51210-Tháng mư?i hai-201107: 12x 86
Msmgdsrv.dll10.50.2796.08,671,07210-Tháng mư?i hai-201107: 10x 86
Msolap100.dll10.50.2796.06,676,83210-Tháng mư?i hai-201107: 12x 86
Msolui100.dll10.50.2796.0272,73610-Tháng mư?i hai-201107: 12x 86
Oledbdest.dll2009.100.2796.0174,43210-Tháng mư?i hai-201107: 11x 86
Oledbsrc.dll2009.100.2796.0186,72010-Tháng mư?i hai-201107: 11x 86
Spresolv.dll2009.100.2796.0180,57610-Tháng mư?i hai-201107: 11x 86
Txdataconvert.dll2009.100.2796.0207,20010-Tháng mư?i hai-201106: 59x 86
SQL Server 2008 R2 d?ch v? tích h?p
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Commanddest.dll2009.100.2796.0165,21610-Tháng mư?i hai-201107: 16x 86
Dtepkg.dll2009.100.2796.078,17610-Tháng mư?i hai-201107: 16x 86
DTS.dll2009.100.2796.01,442,14410-Tháng mư?i hai-201107: 16x 86
Dtscomexpreval.dll2009.100.2796.0334,68810-Tháng mư?i hai-201107: 16x 86
Dtsconn.dll2009.100.2796.0285,53610-Tháng mư?i hai-201107: 16x 86
Dtsinstall.exe10.50.2796.0427,87210-Tháng mư?i hai-201107: 18x 86
Dtspipeline.dll2009.100.2796.0697,18410-Tháng mư?i hai-201107: 16x 86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.2796.032,60810-Tháng mư?i hai-201107: 16x 86
Exceldest.dll2009.100.2796.0173,92010-Tháng mư?i hai-201107: 16x 86
Excelsrc.dll2009.100.2796.0183,64810-Tháng mư?i hai-201107: 16x 86
Flatfiledest.dll2009.100.2796.0276,83210-Tháng mư?i hai-201107: 16x 86
Flatfilesrc.dll2009.100.2796.0284,51210-Tháng mư?i hai-201107: 16x 86
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.2796.067,42410-Tháng mư?i hai-201107: 14x 86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.50.2796.0296,80010-Tháng mư?i hai-201107: 13x 86
Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.50.2796.0108,38410-Tháng mư?i hai-201107: 10x 86
Msdtssrvr.exe10.50.2796.0214,88010-Tháng mư?i hai-201107: 18x 86
Msmdpp.dll10.50.2796.06,236,51210-Tháng mư?i hai-201107: 12x 86
Oledbdest.dll2009.100.2796.0174,43210-Tháng mư?i hai-201107: 11x 86
Oledbsrc.dll2009.100.2796.0186,72010-Tháng mư?i hai-201107: 11x 86
Rawdest.dll2009.100.2796.0128,86410-Tháng mư?i hai-201107: 11x 86
Rawsource.dll2009.100.2796.0120,67210-Tháng mư?i hai-201107: 11x 86
Recordsetdest.dll2009.100.2796.0116.06410-Tháng mư?i hai-201107: 11x 86
Sql_is_keyfile.dll2009.100.2796.013,66410-Tháng mư?i hai-201107: 12x 86
Sqldest.dll2009.100.2796.0180,57610-Tháng mư?i hai-201107: 11x 86
Txagg.dll2009.100.2796.0243,04010-Tháng mư?i hai-201106: 59x 86
Txbestmatch.dll2009.100.2796.0444,25610-Tháng mư?i hai-201106: 59x 86
Txcharmap.dll2009.100.2796.0195,42410-Tháng mư?i hai-201106: 59x 86
Txdataconvert.dll2009.100.2796.0207,20010-Tháng mư?i hai-201106: 59x 86
Txderived.dll2009.100.2796.0414,04810-Tháng mư?i hai-201106: 59x 86
Txfileextractor.dll2009.100.2796.0126,81610-Tháng mư?i hai-201106: 59x 86
Txfileinserter.dll2009.100.2796.0125,28010-Tháng mư?i hai-201106: 59x 86
Txgroupdups.dll2009.100.2796.0258,40010-Tháng mư?i hai-201106: 59x 86
Txlineage.dll2009.100.2796.068,44810-Tháng mư?i hai-201106: 59x 86
Txlookup.dll2009.100.2796.0354,65610-Tháng mư?i hai-201106: 59x 86
Txmerge.dll2009.100.2796.0138,59210-Tháng mư?i hai-201106: 59x 86
Txmergejoin.dll2009.100.2796.0180,06410-Tháng mư?i hai-201106: 59x 86
Txpivot.dll2009.100.2796.0130,40010-Tháng mư?i hai-201106: 59x 86
Txrowcount.dll2009.100.2796.065,37610-Tháng mư?i hai-201106: 59x 86
Txscd.dll2009.100.2796.0127,84010-Tháng mư?i hai-201106: 59x 86
Txsort.dll2009.100.2796.0164,19210-Tháng mư?i hai-201106: 59x 86
Txsplit.dll2009.100.2796.0410,46410-Tháng mư?i hai-201106: 59x 86
Txtermextraction.dll2009.100.2796.08,608,60810-Tháng mư?i hai-201106: 59x 86
Txtermlookup.dll2009.100.2796.04,088,67210-Tháng mư?i hai-201106: 59x 86
Txunpivot.dll2009.100.2796.0128,86410-Tháng mư?i hai-201106: 59x 86
SQL Server 2008 R2 toàn văn b?n công c? t?m ki?m
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
FD.dll2009.100.2796.0461,66410-Tháng mư?i hai-201107: 16x 86
Sql_fulltext_keyfile.dll2009.100.2796.013,66410-Tháng mư?i hai-201107: 12x 86
SQL Server 2008 R2 tr?nh duy?t d?ch v?
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Msmdredir.dll10.50.2796.06,325,60010-Tháng mư?i hai-201107: 12x 86
Msmdsrv.RLL10.50.2796.0831,32810-Tháng mư?i hai-201106: 26x 86
Sqlbrowser.exe2009.100.2796.0268,12810-Tháng mư?i hai-201107: 16x 86
Sqlbrowser_keyfile.dll2009.100.2796.013,66410-Tháng mư?i hai-201107: 12x 86
SQL Server 2008 R2 Writer
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Sqlwriter_keyfile.dll2009.100.2796.013,66410-Tháng mư?i hai-201107: 12x 86
Sqlwvss_xp.dll2009.100.2796.0210,27210-Tháng mư?i hai-201106: 59x 86

x 64 d?a trên các phiên b?n

SQL Server 2008 R2 Database d?ch v? c?t l?i chia s?
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
BCP.exe2009.100.2796.096,60810-Tháng mư?i hai-201106: 24x 64
Commanddest.dll2009.100.2796.0247,13610-Tháng mư?i hai-201106: 21x 64
Distrib.exe2009.100.2796.087,90410-Tháng mư?i hai-201106: 24x 64
Dtepkg.dll2009.100.2796.0106,84810-Tháng mư?i hai-201106: 21x 64
DTS.dll2009.100.2796.02,228,57610-Tháng mư?i hai-201106: 21x 64
Dtscomexpreval.dll2009.100.2796.0473,44010-Tháng mư?i hai-201106: 21x 64
Dtsconn.dll2009.100.2796.0449,88810-Tháng mư?i hai-201106: 21x 64
Dtspipeline.dll2009.100.2796.01,090,91210-Tháng mư?i hai-201106: 21x 64
Dtspipelineperf100.dll2009.100.2796.042,33610-Tháng mư?i hai-201106: 21x 64
Exceldest.dll2009.100.2796.0260,96010-Tháng mư?i hai-201106: 21x 64
Excelsrc.dll2009.100.2796.0280,41610-Tháng mư?i hai-201106: 21x 64
Flatfiledest.dll2009.100.2796.0414,56010-Tháng mư?i hai-201106: 21x 64
Flatfilesrc.dll2009.100.2796.0423,77610-Tháng mư?i hai-201106: 21x 64
Logread.exe2009.100.2796.0512,86410-Tháng mư?i hai-201106: 24x 64
Mergetxt.dll2009.100.2796.034,65610-Tháng mư?i hai-201106: 21x 64
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.2796.067,42410-Tháng mư?i hai-201106: 22x 86
Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll10.50.2796.0153,44009 Tháng mư?i hai, 201112: 40x 86
Microsoft.sqlserver.dmf.dll10.50.2796.0350,04809 Tháng mư?i hai, 201112: 40x 86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.50.2796.0296,80010-Tháng mư?i hai-201107: 13x 86
Microsoft.sqlserver.Management.collectortasks.dll10.50.2796.083,80810-Tháng mư?i hai-201106: 21x 86
Microsoft.sqlserver.Management.SDK.SFC.dll10.50.2796.0452,44809 Tháng mư?i hai, 201112: 40x 86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2009.100.2796.01,768,28810-Tháng mư?i hai-201107: 13x 86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2009.100.2796.01,943,39210-Tháng mư?i hai-201106: 17x 64
Microsoft.sqlserver.rmo.dll10.50.2796.0563,04010-Tháng mư?i hai-201107: 13x 86
Microsoft.sqlserver.SMO.dll10.50.2796.03,049,31209 Tháng mư?i hai, 201112: 40x 86
Microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.50.2796.0186,20810-Tháng mư?i hai-201107: 13x 86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.50.2796.01,140,57609 Tháng mư?i hai, 201112: 40x 86
Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.50.2796.0108,38410-Tháng mư?i hai-201106: 17x 86
Oledbdest.dll2009.100.2796.0260,96010-Tháng mư?i hai-201106: 18x 64
Oledbsrc.dll2009.100.2796.0286,04810-Tháng mư?i hai-201106: 18x 64
Rawdest.dll2009.100.2796.0192,86410-Tháng mư?i hai-201106: 18x 64
Rawsource.dll2009.100.2796.0182,11210-Tháng mư?i hai-201106: 18x 64
Rdistcom.dll2009.100.2796.0794,46410-Tháng mư?i hai-201106: 18x 64
Recordsetdest.dll2009.100.2796.0166,24010-Tháng mư?i hai-201106: 18x 64
Replagnt.dll2009.100.2796.018,78410-Tháng mư?i hai-201106: 18x 64
Replagnt.dll2009.100.2796.018,78410-Tháng mư?i hai-201107: 11x 86
Repldp.dll2009.100.2796.0192,86410-Tháng mư?i hai-201107: 11x 86
Repldp.dll2009.100.2796.0232,28810-Tháng mư?i hai-201106: 18x 64
Replmerg.exe2009.100.2796.0410,46410-Tháng mư?i hai-201106: 24x 64
Replsync.dll2009.100.2796.0126,81610-Tháng mư?i hai-201106: 18x 64
Snapshot.exe10.50.2796.013,66410-Tháng mư?i hai-201106: 23x 86
Spresolv.dll2009.100.2796.0217,44010-Tháng mư?i hai-201106: 18x 64
Sql_engine_core_shared_keyfile.dll2009.100.2796.014,17610-Tháng mư?i hai-201106: 21x 64
Sqlcmd.exe2009.100.2796.0345,95210-Tháng mư?i hai-201106: 24x 64
Sqlmergx.dll2009.100.2796.0231,26410-Tháng mư?i hai-201106: 18x 64
Sqlsvc.dll2009.100.2796.0106,33610-Tháng mư?i hai-201106: 59x 86
Sqlsvc.dll2009.100.2796.0131,93610-Tháng mư?i hai-201106: 18x 64
Sqlwep100.dll2009.100.2796.0107,36010-Tháng mư?i hai-201106: 18x 64
Ssradd.dll2009.100.2796.046,94410-Tháng mư?i hai-201106: 18x 64
Ssravg.dll2009.100.2796.047,45610-Tháng mư?i hai-201106: 18x 64
Ssrdown.dll2009.100.2796.031,07210-Tháng mư?i hai-201106: 18x 64
Ssrmax.dll2009.100.2796.045,40810-Tháng mư?i hai-201106: 18x 64
Ssrmin.dll2009.100.2796.045,40810-Tháng mư?i hai-201106: 18x 64
Ssrpub.dll2009.100.2796.031.58410-Tháng mư?i hai-201106: 18x 64
Ssrup.dll2009.100.2796.030,56010-Tháng mư?i hai-201106: 18x 64
Txagg.dll2009.100.2796.0366,43210-Tháng mư?i hai-201106: 11x 64
Txdataconvert.dll2009.100.2796.0304,99210-Tháng mư?i hai-201106: 11x 64
Txderived.dll2009.100.2796.0618,84810-Tháng mư?i hai-201106: 11x 64
Txlookup.dll2009.100.2796.0535,39210-Tháng mư?i hai-201106: 11x 64
Txmerge.dll2009.100.2796.0232,28810-Tháng mư?i hai-201106: 11x 64
Txmergejoin.dll2009.100.2796.0272,73610-Tháng mư?i hai-201106: 11x 64
Txrowcount.dll2009.100.2796.089,95210-Tháng mư?i hai-201106: 11x 64
Txsort.dll2009.100.2796.0246,11210-Tháng mư?i hai-201106: 11x 64
Txsplit.dll2009.100.2796.0611,68010-Tháng mư?i hai-201106: 11x 64
SQL Server 2008 R2 Database d?ch v? l?i th?m
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Atxcore.dll2009.100.2796.031.58410-Tháng mư?i hai-201106: 21x 64
Datacollectorcontroller.dll2009.100.2796.0262,49610-Tháng mư?i hai-201106: 21x 64
Sqlagentctr100.dll2009.100.2796.047,96810-Tháng mư?i hai-201107: 11x 86
Sqlagentctr100.dll2009.100.2796.076,64010-Tháng mư?i hai-201106: 18x 64
Sqlctr100.dll2009.100.2796.073,56810-Tháng mư?i hai-201107: 11x 86
Sqlctr100.dll2009.100.2796.079,20010-Tháng mư?i hai-201106: 18x 64
Sqlos.dll2009.100.2796.015,71210-Tháng mư?i hai-201106: 18x 64
Sqlscriptdowngrade.dll2009.100.2796.015,71210-Tháng mư?i hai-201106: 18x 64
Sqlscriptupgrade.dll2009.100.2796.04,625,76010-Tháng mư?i hai-201106: 18x 64
Sqlserverspatial.dll2009.100.2796.0464,73610-Tháng mư?i hai-201106: 18x 64
Sqlservr.exe2009.100.2796.062,182,75210-Tháng mư?i hai-201106: 21x 64
Sqlsvc.dll2009.100.2796.0131,93610-Tháng mư?i hai-201106: 18x 64
Sqsrvres.dll2009.100.2796.0105,82410-Tháng mư?i hai-201106: 18x 64
SQL Server 2008 R2 Database d?ch v? ph? bi?n c?t l?i
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll10.50.2796.0563,04010-Tháng mư?i hai-201106: 23x 86
Microsoft.analysisservices.deploymentengine.dll10.50.2796.0149,34410-Tháng mư?i hai-201107: 15x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.50.2796.01,349,47210-Tháng mư?i hai-201107: 15x 86
Microsoft.analysisservices.xmla.dll10.50.2796.0243,55210-Tháng mư?i hai-201106: 23x 86
Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll10.50.2796.0153,44009 Tháng mư?i hai, 201112: 40x 86
Microsoft.sqlserver.Management.DAC.dll10.50.2796.02,864,99210-Tháng mư?i hai-201106: 21x 86
Microsoft.sqlserver.Management.dacenum.dll10.50.2796.015,71210-Tháng mư?i hai-201106: 21x 86
Microsoft.sqlserver.Management.dacserialization.dll10.50.2796.063,32810-Tháng mư?i hai-201106: 21x 86
Microsoft.sqlserver.Management.SDK.SFC.dll10.50.2796.0452,44809 Tháng mư?i hai, 201112: 40x 86
Microsoft.sqlserver.Management.smometadataprovider.dll10.50.2796.0112,48010-Tháng mư?i hai-201106: 21x 86
Microsoft.sqlserver.Management.sqlparser.dll10.50.2796.07,051,10410-Tháng mư?i hai-201106: 21x 86
Microsoft.sqlserver.rmo.dll10.50.2796.0563,04010-Tháng mư?i hai-201106: 17x 86
Microsoft.sqlserver.SMO.dll10.50.2796.03,049,31209 Tháng mư?i hai, 201112: 40x 86
Microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.50.2796.0186,20810-Tháng mư?i hai-201106: 17x 86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.50.2796.01,140,57609 Tháng mư?i hai, 201112: 40x 86
Msgprox.dll2009.100.2796.0203,61610-Tháng mư?i hai-201107: 12x 86
Msgprox.dll2009.100.2796.0248,67210-Tháng mư?i hai-201106: 21x 64
Replerrx.dll2009.100.2796.0120,67210-Tháng mư?i hai-201107: 11x 86
Replerrx.dll2009.100.2796.0137,05610-Tháng mư?i hai-201106: 18x 64
Replisapi.dll2009.100.2796.0272,73610-Tháng mư?i hai-201107: 11x 86
Replisapi.dll2009.100.2796.0379,23210-Tháng mư?i hai-201106: 18x 64
Replprov.dll2009.100.2796.0577,88810-Tháng mư?i hai-201107: 11x 86
Replprov.dll2009.100.2796.0730,97610-Tháng mư?i hai-201106: 18x 64
Replrec.dll2009.100.2796.0792,92810-Tháng mư?i hai-201107: 10x 86
Replrec.dll2009.100.2796.0980,83210-Tháng mư?i hai-201106: 17x 64
Replsub.dll2009.100.2796.0413,53610-Tháng mư?i hai-201107: 11x 86
Replsub.dll2009.100.2796.0496,48010-Tháng mư?i hai-201106: 18x 64
Sql_common_core_keyfile.dll2009.100.2796.014,17610-Tháng mư?i hai-201106: 21x 64
Sqlmanager.dll2009.100.2796.0521,05610-Tháng mư?i hai-201107: 11x 86
Sqlmanager.dll2009.100.2796.0896,86410-Tháng mư?i hai-201106: 18x 64
Sqlmgmprovider.dll2009.100.2796.0271,71210-Tháng mư?i hai-201107: 11x 86
Sqlmgmprovider.dll2009.100.2796.0360,28810-Tháng mư?i hai-201106: 18x 64
Svrenumapi100.dll2009.100.2796.01,042,78410-Tháng mư?i hai-201106: 11x 64
Svrenumapi100.dll2009.100.2796.0780,64010-Tháng mư?i hai-201106: 59x 86
Xmlsub.dll2009.100.2796.0193,37610-Tháng mư?i hai-201106: 59x 86
Xmlsub.dll2009.100.2796.0309,08810-Tháng mư?i hai-201106: 11x 64
SQL Server 2008 R2 kinh doanh thông minh phát tri?n Studio
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích c? t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Commanddest.dll2009.100.2796.0165,21610-Tháng mư?i hai-201107: 16x 86
Dataprofileviewer.exe10.50.2796.0313,18410-Tháng mư?i hai-201107: 18x 86
Ddsshapeslib.dll2009.100.2796.046,94410-Tháng mư?i hai-201107: 17x 86
Dtepkg.dll2009.100.2796.078,17610-Tháng mư?i hai-201107: 16x 86
DTS.dll2009.100.2796.01,442,14410-Tháng mư?i hai-201107: 16x 86
Dtscomexpreval.dll2009.100.2796.0334,68810-Tháng mư?i hai-201107: 16x 86
Dtsconn.dll2009.100.2796.0285,53610-Tháng mư?i hai-201107: 16x 86
Dtspipeline.dll2009.100.2796.0697,18410-Tháng mư?i hai-201107: 16x 86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.2796.032,60810-Tháng mư?i hai-201107: 16x 86
Exceldest.dll2009.100.2796.0173,92010-Tháng mư?i hai-201107: 16x 86
Excelsrc.dll2009.100.2796.0183,64810-Tháng mư?i hai-201107: 16x 86
Flatfiledest.dll2009.100.2796.0276,83210-Tháng mư?i hai-201107: 16x 86
Flatfilesrc.dll2009.100.2796.0284,51210-Tháng mư?i hai-201107: 16x 86
Mdxquerygenerator.dll10.50.2796.087,90410-Tháng mư?i hai-201107: 15x 86
Microsoft.analysisservices.Controls.dll10.50.2796.03,233,63210-Tháng mư?i hai-201107: 15x 86
Microsoft.analysisservices.Design.dll10.50.2796.05,920,60810-Tháng mư?i hai-201107: 15x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.50.2796.01,349,47210-Tháng mư?i hai-201107: 15x 86
Microsoft.analysisservices.managementdialogs.dll10.50.2796.01,890,14410-Tháng mư?i hai-201107: 15x 86
Microsoft.analysisservices.Project.dll2009.100.2796.01,988,44810-Tháng mư?i hai-201107: 15x 86
Microsoft.analysisservices.viewers.dll10.50.2796.01,001,31210-Tháng mư?i hai-201107: 15x 86
Microsoft.analysisservices.Wizards.dll10.50.2796.05,928,80010-Tháng mư?i hai-201107: 15x 86
Microsoft.datatransformationservices.Design.dll10.50.2796.04,163,42410-Tháng mư?i hai-201107: 15x 86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.50.2796.0333,66410-Tháng mư?i hai-201107: 15x 86
Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll10.50.2796.02,824,03210-Tháng mư?i hai-201107: 15x 86
Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.dll10.50.2796.03,835,74410-Tháng mư?i hai-201107: 15x 86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll10.50.2796.034,65610-Tháng mư?i hai-201107: 15x 86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll10.50.2796.0563,04010-Tháng mư?i hai-201107: 14x 86
Microsoft.reportingservices.datarendering.dll10.50.2796.0128,86410-Tháng mư?i hai-201107: 14x 86
Microsoft.reportingservices.Designer.Controls.dll10.50.2796.011,564,89610-Tháng mư?i hai-201107: 15x 86
Microsoft.reportingservices.Designer.dll10.50.2796.0911,20010-Tháng mư?i hai-201107: 14x 86
Microsoft.reportingservices.Diagnostics.dll10.50.2796.01,251,16810-Tháng mư?i hai-201107: 14x 86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll10.50.2796.0255,84010-Tháng mư?i hai-201107: 14x 86
Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll10.50.2796.01,812,32010-Tháng mư?i hai-201107: 14x 86
Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll10.50.2796.0321,37610-Tháng mư?i hai-201107: 14x 86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll10.50.2796.0272,22410-Tháng mư?i hai-201107: 14x 86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll10.50.2796.0153,44010-Tháng mư?i hai-201107: 14x 86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll10.50.2796.05,183,32810-Tháng mư?i hai-201107: 14x 86
Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll10.50.2796.0112,48010-Tháng mư?i hai-201107: 14x 86
Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll10.50.2796.02,557,79210-Tháng mư?i hai-201107: 14x 86
Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll10.50.2796.01,259,36010-Tháng mư?i hai-201107: 14x 86
Microsoft.reportingservices.reportpreview.dll10.50.2796.0612,19210-Tháng mư?i hai-201107: 14x 86
Microsoft.reportingservices.RichText.dll10.50.2796.0104,28810-Tháng mư?i hai-201107: 14x 86
Microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll10.50.2796.0104,28810-Tháng mư?i hai-201107: 14x 86
Microsoft.reportingservices.rsclient.dll10.50.2796.0292,70410-Tháng mư?i hai-201107: 14x 86
Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll10.50.2796.0378,72010-Tháng mư?i hai-201107: 14x 86
Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll10.50.2796.0296,80010-Tháng mư?i hai-201107: 14x 86
Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll10.50.2796.0198,49610-Tháng mư?i hai-201107: 14x 86
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.2796.067,42410-Tháng mư?i hai-201107: 14x 86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.50.2796.0296,80010-Tháng mư?i hai-201107: 13x 86
Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.50.2796.0108,38410-Tháng mư?i hai-201107: 10x 86
Msmdlocal.dll10.50.2796.028,073,31210-Tháng mư?i hai-201107: 12x 86
Msmdlocal.dll10.50.2796.055,730,52810-Tháng mư?i hai-201106: 21x 64
Msmdpp.dll10.50.2796.06,236,51210-Tháng mư?i hai-201107: 12x 86
Msmgdsrv.dll10.50.2796.012,613,98410-Tháng mư?i hai-201106: 17x 64
Msmgdsrv.dll10.50.2796.08,671,07210-Tháng mư?i hai-201107: 10x 86
Msolap100.dll10.50.2796.06,676,83210-Tháng mư?i hai-201107: 12x 86
Msolap100.dll10.50.2796.08,502,11210-Tháng mư?i hai-201106: 21x 64
Msolui100.dll10.50.2796.0272,73610-Tháng mư?i hai-201107: 12x 86
Msolui100.dll10.50.2796.0315,74410-Tháng mư?i hai-201106: 21x 64
Oledbdest.dll2009.100.2796.0174,43210-Tháng mư?i hai-201107: 11x 86
Oledbsrc.dll2009.100.2796.0186,72010-Tháng mư?i hai-201107: 11x 86
Rawdest.dll2009.100.2796.0128,86410-Tháng mư?i hai-201107: 11x 86
Rawsource.dll2009.100.2796.0120,67210-Tháng mư?i hai-201107: 11x 86
Recordsetdest.dll2009.100.2796.0116.06410-Tháng mư?i hai-201107: 11x 86
Txagg.dll2009.100.2796.0243,04010-Tháng mư?i hai-201106: 59x 86
Txbestmatch.dll2009.100.2796.0444,25610-Tháng mư?i hai-201106: 59x 86
Txcharmap.dll2009.100.2796.0195,42410-Tháng mư?i hai-201106: 59x 86
Txdataconvert.dll2009.100.2796.0207,20010-Tháng mư?i hai-201106: 59x 86
Txderived.dll2009.100.2796.0414,04810-Tháng mư?i hai-201106: 59x 86
Txfileextractor.dll2009.100.2796.0126,81610-Tháng mư?i hai-201106: 59x 86
Txfileinserter.dll2009.100.2796.0125,28010-Tháng mư?i hai-201106: 59x 86
Txgroupdups.dll2009.100.2796.0258,40010-Tháng mư?i hai-201106: 59x 86
Txlineage.dll2009.100.2796.068,44810-Tháng mư?i hai-201106: 59x 86
Txlookup.dll2009.100.2796.0354,65610-Tháng mư?i hai-201106: 59x 86
Txmerge.dll2009.100.2796.0138,59210-Tháng mư?i hai-201106: 59x 86
Txmergejoin.dll2009.100.2796.0180,06410-Tháng mư?i hai-201106: 59x 86
Txpivot.dll2009.100.2796.0130,40010-Tháng mư?i hai-201106: 59x 86
Txrowcount.dll2009.100.2796.065,37610-Tháng mư?i hai-201106: 59x 8 6
Txscd.dll2009.100.2796.0127,84010-Tháng mư?i hai-201106: 59x 86
Txsort.dll2009.100.2796.0164,19210-Tháng mư?i hai-201106: 59x 86
Txsplit.dll2009.100.2796.0410,46410-Tháng mư?i hai-201106: 59x 86
Txtermextraction.dll2009.100.2796.08,608,60810-Tháng mư?i hai-201106: 59x 86
Txtermlookup.dll2009.100.2796.04,088,67210-Tháng mư?i hai-201106: 59x 86
Txunpivot.dll2009.100.2796.0128,86410-Tháng mư?i hai-201106: 59x 86
SQL Server 2008 R2 d?ch v? phân tích
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Microsoft.analysisservices.SharePoint.Integration.dll10.50.2796.0845,66410-Tháng mư?i hai-201106: 23x 86
D?ch v? báo cáo SQL Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Mdxquerygenerator.dll.deploy10.50.2796.087,90410-Tháng mư?i hai-201107: 15x 86
Mdxquerygenerator.dll10.50.2796.087,90410-Tháng mư?i hai-201106: 23x 86
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll.deploy10.50.2796.0563,04010-Tháng mư?i hai-201107: 15x 86
Microsoft.analysisservices.Controls.dll.deploy10.50.2796.03,233,63210-Tháng mư?i hai-201107: 15x 86
Microsoft.analysisservices.dll.deploy10.50.2796.01,349,47210-Tháng mư?i hai-201107: 15x 86
Microsoft.analysisservices.Modeling.dll10.50.2796.0567,13610-Tháng mư?i hai-201106: 23x 86
Microsoft.reportingservices.Authorization.dll10.50.2796.071,52010-Tháng mư?i hai-201106: 23x 86
Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll.deploy10.50.2796.02,824,03210-Tháng mư?i hai-201107: 15x 86
Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll10.50.2796.02,824,03210-Tháng mư?i hai-201106: 23x 86
Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.dll.deploy10.50.2796.03,835,74410-Tháng mư?i hai-201107: 15x 86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll.deploy10.50.2796.034,65610-Tháng mư?i hai-201107: 15x 86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll10.50.2796.034,65610-Tháng mư?i hai-201106: 22x 86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll.deploy10.50.2796.0563,04010-Tháng mư?i hai-201107: 14x 86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll10.50.2796.0563,04010-Tháng mư?i hai-201106: 22x 86
Microsoft.reportingservices.datarendering.dll.deploy10.50.2796.0128,86410-Tháng mư?i hai-201107: 14x 86
Microsoft.reportingservices.datarendering.dll10.50.2796.0128,86410-Tháng mư?i hai-201106: 22x 86
Microsoft.reportingservices.Designer.Controls.dll.deploy10.50.2796.011,564,89610-Tháng mư?i hai-201107: 15x 86
Microsoft.reportingservices.Diagnostics.dll.deploy10.50.2796.01,251,16810-Tháng mư?i hai-201107: 14x 86
Microsoft.reportingservices.Diagnostics.dll10.50.2796.01,251,16810-Tháng mư?i hai-201106: 22x 86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll.deploy10.50.2796.0255,84010-Tháng mư?i hai-201107: 14x 86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll10.50.2796.0255,84010-Tháng mư?i hai-201106: 22x 86
Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll.deploy10.50.2796.01,812,32010-Tháng mư?i hai-201107: 14x 86
Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll10.50.2796.01,812,32010-Tháng mư?i hai-201106: 22x 86
Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll.deploy10.50.2796.0321,37610-Tháng mư?i hai-201107: 14x 86
Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll10.50.2796.0321,37610-Tháng mư?i hai-201106: 22x 86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll.deploy10.50.2796.0272,22410-Tháng mư?i hai-201107: 14x 86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll10.50.2796.0272,22410-Tháng mư?i hai-201106: 22x 86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll.deploy10.50.2796.0153,44010-Tháng mư?i hai-201107: 14x 86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll10.50.2796.0153,44010-Tháng mư?i hai-201106: 22x 86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll.deploy10.50.2796.05,183,32810-Tháng mư?i hai-201107: 14x 86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll10.50.2796.05,183,32810-Tháng mư?i hai-201106: 22x 86
Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll.deploy10.50.2796.0112,48010-Tháng mư?i hai-201107: 14x 86
Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll10.50.2796.0112,48010-Tháng mư?i hai-201106: 22x 86
Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll.deploy10.50.2796.02,557,79210-Tháng mư?i hai-201107: 14x 86
Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll.deploy10.50.2796.01,259,36010-Tháng mư?i hai-201107: 14x 86
Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll10.50.2796.01,259,36010-Tháng mư?i hai-201106: 22x 86
Microsoft.reportingservices.reportpreview.dll.deploy10.50.2796.0612,19210-Tháng mư?i hai-201107: 14x 86
Microsoft.reportingservices.RichText.dll.deploy10.50.2796.0104,28810-Tháng mư?i hai-201107: 14x 86
Microsoft.reportingservices.RichText.dll10.50.2796.0104,28810-Tháng mư?i hai-201106: 22x 86
Microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll.deploy10.50.2796.0104,28810-Tháng mư?i hai-201107: 14x 86
Microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll10.50.2796.0104,28810-Tháng mư?i hai-201106: 22x 86
Microsoft.reportingservices.rsclient.dll.deploy10.50.2796.0292,70410-Tháng mư?i hai-201107: 14x 86
Microsoft.reportingservices.rsclient.dll10.50.2796.0292,70410-Tháng mư?i hai-201106: 22x 86
Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll.deploy10.50.2796.0378,72010-Tháng mư?i hai-201107: 14x 86
Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll10.50.2796.0378,72010-Tháng mư?i hai-201106: 22x 86
Microsoft.reportingservices.SharePoint.ObjectModel.dll10.50.2796.051,04010-Tháng mư?i hai-201106: 22x 86
Microsoft.reportingservices.SharePoint.Server.dll10.50.2796.0186,20810-Tháng mư?i hai-201106: 22x 86
Microsoft.reportingservices.sharepoint12.Server.dll10.50.2796.059,23210-Tháng mư?i hai-201106: 22x 86
Microsoft.reportingservices.sharepoint14.Server.dll10.50.2796.059,23210-Tháng mư?i hai-201106: 22x 86
Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll.deploy10.50.2796.0296,80010-Tháng mư?i hai-201107: 14x 86
Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll10.50.2796.0296,80010-Tháng mư?i hai-201106: 22x 86
Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll.deploy10.50.2796.0198,49610-Tháng mư?i hai-201107: 14x 86
Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll10.50.2796.0198,49610-Tháng mư?i hai-201106: 22x 86
Msmdlocal.dll10.50.2796.028,073,31210-Tháng mư?i hai-201107: 12x 86
Msmdlocal.dll10.50.2796.055,730,52810-Tháng mư?i hai-201106: 21x 64
Msmgdsrv.dll10.50.2796.012,613,98410-Tháng mư?i hai-201106: 17x 64
Msmgdsrv.dll10.50.2796.08,671,07210-Tháng mư?i hai-201107: 10x 86
Msolap100.dll10.50.2796.06,676,83210-Tháng mư?i hai-201107: 12x 86
Msolap100.dll10.50.2796.08,502,11210-Tháng mư?i hai-201106: 21x 64
Msolui100.dll10.50.2796.0272,73610-Tháng mư?i hai-201107: 12x 86
Msolui100.dll10.50.2796.0315,74410-Tháng mư?i hai-201106: 21x 64
Msreportbuilder.exe.deploy10.50.2796.01,300,32010-Tháng mư?i hai-201107: 18x 86
SQL Server 2008 R2 qu?n l? Studio
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Appidpackage.dll10.50.2796.01,066,84810-Tháng mư?i hai-201107: 18x 86
BCP.exe2009.100.2796.096,60810-Tháng mư?i hai-201106: 24x 64
Commanddest.dll2009.100.2796.0165,21610-Tháng mư?i hai-201107: 16x 86
Copydatabasewizard.exe10.50.2796.0661,34410-Tháng mư?i hai-201107: 18x 86
Dataprofileviewer.exe10.50.2796.0313,18410-Tháng mư?i hai-201107: 18x 86
Dtepkg.dll2009.100.2796.078,17610-Tháng mư?i hai-201107: 16x 86
DTS.dll2009.100.2796.01,442,14410-Tháng mư?i hai-201107: 16x 86
Dtscomexpreval.dll2009.100.2796.0334,68810-Tháng mư?i hai-201107: 16x 86
Dtsconn.dll2009.100.2796.0285,53610-Tháng mư?i hai-201107: 16x 86
Dtsinstall.exe10.50.2796.0427,87210-Tháng mư?i hai-201107: 18x 86
Dtspipeline.dll2009.100.2796.0697,18410-Tháng mư?i hai-201107: 16x 86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.2796.032,60810-Tháng mư?i hai-201107: 16x 86
Exceldest.dll2009.100.2796.0173,92010-Tháng mư?i hai-201107: 16x 86
Excelsrc.dll2009.100.2796.0183,64810-Tháng mư?i hai-201107: 16x 86
Flatfiledest.dll2009.100.2796.0276,83210-Tháng mư?i hai-201107: 16x 86
Flatfilesrc.dll2009.100.2796.0284,51210-Tháng mư?i hai-201107: 16x 86
Microsoft.datatransformationservices.Design.dll10.50.2796.04,163,42410-Tháng mư?i hai-201107: 15x 86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.50.2796.0333,66410-Tháng mư?i hai-201107: 15x 86
Microsoft.reportingservices.Diagnostics.dll10.50.2796.01,251,16810-Tháng mư?i hai-201107: 14x 86
Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll10.50.2796.02,557,79210-Tháng mư?i hai-201107: 14x 86
Microsoft.reportingservices.rsclient.dll10.50.2796.0292,70410-Tháng mư?i hai-201107: 14x 86
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.2796.067,42410-Tháng mư?i hai-201107: 14x 86
Microsoft.sqlserver.dmf.dll10.50.2796.0350,04809 Tháng mư?i hai, 201112: 40x 86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.50.2796.0296,80010-Tháng mư?i hai-201107: 13x 86
Microsoft.sqlserver.Management.collectortasks.dll10.50.2796.083,80810-Tháng mư?i hai-201107: 13x 86
Microsoft.sqlserver.Management.DAC.dll10.50.2796.02,864,99210-Tháng mư?i hai-201107: 13x 86
Microsoft.sqlserver.Management.dacenum.dll10.50.2796.015,71210-Tháng mư?i hai-201107: 13x 86
Microsoft.sqlserver.Management.dacserialization.dll10.50.2796.063,32810-Tháng mư?i hai-201107: 13x 86
Microsoft.sqlserver.Management.datacollectionuitasks.dll10.50.2796.03,290,97610-Tháng mư?i hai-201107: 13x 86
Microsoft.sqlserver.Management.reports.dll10.50.2796.09,193,31210-Tháng mư?i hai-201107: 13x 86
Microsoft.sqlserver.Management.resourcemonitorwidgets.dll10.50.2796.0386,91210-Tháng mư?i hai-201107: 13x 86
Microsoft.sqlserver.Management.smometadataprovider.dll10.50.2796.0112,48010-Tháng mư?i hai-201107: 13x 86
Microsoft.sqlserver.Management.sqlparser.dll10.50.2796.07,051,10410-Tháng mư?i hai-201107: 13x 86
Microsoft.sqlserver.Management.sqlstudio.actions.dll10.50.2796.063,32810-Tháng mư?i hai-201107: 13x 86
Microsoft.sqlserver.Management.sqlstudio.Explorer.dll10.50.2796.0378,72010-Tháng mư?i hai-201107: 13x 86
Microsoft.sqlserver.Management.sqlstudio.resourcemonitor.dll10.50.2796.092.00010-Tháng mư?i hai-201107: 13x 86
Microsoft.sqlserver.Management.UI.rsclient.dll10.50.2796.01,054,56010-Tháng mư?i hai-201107: 13x 86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2009.100.2796.01,768,28810-Tháng mư?i hai-201107: 13x 86
Microsoft.sqlserver.sqltools.vsintegration.dll10.50.2796.0296,80010-Tháng mư?i hai-201107: 13x 86
Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.50.2796.0108,38410-Tháng mư?i hai-201107: 10x 86
Objectexplorer.dll10.50.2796.03,372,89610-Tháng mư?i hai-201107: 10x 86
Oledbdest.dll2009.100.2796.0174,43210-Tháng mư?i hai-201107: 11x 86
Oledbsrc.dll2009.100.2796.0186,72010-Tháng mư?i hai-201107: 11x 86
Radlangsvc.dll10.50.2796.0145,24810-Tháng mư?i hai-201107: 10x 86
Rawdest.dll2009.100.2796.0128,86410-Tháng mư?i hai-201107: 11x 86
Rawsource.dll2009.100.2796.0120,67210-Tháng mư?i hai-201107: 11x 86
Recordsetdest.dll2009.100.2796.0116.06410-Tháng mư?i hai-201107: 11x 86
Replicationmonitor.dll10.50.2796.02,910,04810-Tháng mư?i hai-201107: 10x 86
Reportingservicesnativeclient.dll2009.100.2796.0131,93610-Tháng mư?i hai-201107: 10x 86
Rsconfigtool.exe10.50.2796.01,333,08810-Tháng mư?i hai-201107: 18x 86
Txagg.dll2009.100.2796.0243,04010-Tháng mư?i hai-201106: 59x 86
Txbestmatch.dll2009.100.2796.0444,25610-Tháng mư?i hai-201106: 59x 86
Txcharmap.dll2009.100.2796.0195,42410-Tháng mư?i hai-201106: 59x 86
Txdataconvert.dll2009.100.2796.0207,20010-Tháng mư?i hai-201106: 59x 86
Txderived.dll2009.100.2796.0414,04810-Tháng mư?i hai-201106: 59x 86
Txfileextractor.dll2009.100.2796.0126,81610-Tháng mư?i hai-201106: 59x 86
Txfileinserter.dll2009.100.2796.0125,28010-Tháng mư?i hai-201106: 59x 86
Txgroupdups.dll2009.100.2796.0258,40010-Tháng mư?i hai-201106: 59x 86
Txlineage.dll2009.100.2796.068,44810-Tháng mư?i hai-201106: 59x 86
Txlookup.dll2009.100.2796.0354,65610-Tháng mư?i hai-201106: 59x 86
Txmerge.dll2009.100.2796.0138,59210-Tháng mư?i hai-201106: 59x 86
Txmergejoin.dll2009.100.2796.0180,06410-Tháng mư?i hai-201106: 59x 86
Txpivot.dll2009.100.2796.0130,40010-Tháng mư?i hai-201106: 59x 86
Txrowcount.dll2009.100.2796.065,37610-Tháng mư?i hai-201106: 59x 86
Txscd.dll2009.100.2796.0127,84010-Tháng mư?i hai-201106: 59x 86
Txsort.dll2009.100.2796.0164,19210-Tháng mư?i hai-201106: 59x 86
Txsplit.dll2009.100.2796.0410,46410-Tháng mư?i hai-201106: 59x 86
Txtermextraction.dll2009.100.2796.08,608,60810-Tháng mư?i hai-201106: 59x 86
Txtermlookup.dll2009.100.2796.04,088,67210-Tháng mư?i hai-201106: 59x 86
Txunpivot.dll2009.100.2796.0128,86410-Tháng mư?i hai-201106: 59x 86
SQL Server 2008 R2 công c? và các thành ph?n máy tr?m
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Autoadmin.dll2009.100.2796.0937,82410-Tháng mư?i hai-201107: 16x 86
Ddsshapeslib.dll2009.100.2796.046,94410-Tháng mư?i hai-201107: 17x 86
Dtepkg.dll2009.100.2796.0106,84810-Tháng mư?i hai-201106: 21x 64
Dtepkg.dll2009.100.2796.078,17610-Tháng mư?i hai-201107: 16x 86
DTS.dll2009.100.2796.01,442,14410-Tháng mư?i hai-201107: 16x 86
DTS.dll2009.100.2796.02,228,57610-Tháng mư?i hai-201106: 21x 64
Dtscomexpreval.dll2009.100.2796.0334,68810-Tháng mư?i hai-201107: 16x 86
Dtscomexpreval.dll2009.100.2796.0473,44010-Tháng mư?i hai-201106: 21x 64
Dtsconn.dll2009.100.2796.0285,53610-Tháng mư?i hai-201107: 16x 86
Dtsconn.dll2009.100.2796.0449,88810-Tháng mư?i hai-201106: 21x 64
Dtspipeline.dll2009.100.2796.01,090,91210-Tháng mư?i hai-201106: 21x 64
Dtspipeline.dll2009.100.2796.0697,18410-Tháng mư?i hai-201107: 16x 86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.2796.032,60810-Tháng mư?i hai-201107: 16x 86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.2796.042,33610-Tháng mư?i hai-201106: 21x 64
Exceldest.dll2009.100.2796.0173,92010-Tháng mư?i hai-201107: 16x 86
Exceldest.dll2009.100.2796.0260,96010-Tháng mư?i hai-201106: 21x 64
Excelsrc.dll2009.100.2796.0183,64810-Tháng mư?i hai-201107: 16x 86
Excelsrc.dll2009.100.2796.0280,41610-Tháng mư?i hai-201106: 21x 64
Flatfiledest.dll2009.100.2796.0276,83210-Tháng mư?i hai-201107: 16x 86
Flatfiledest.dll2009.100.2796.0414,56010-Tháng mư?i hai-201106: 21x 64
Flatfilesrc.dll2009.100.2796.0284,51210-Tháng mư?i hai-201107: 16x 86
Flatfilesrc.dll2009.100.2796.0423,77610-Tháng mư?i hai-201106: 21x 64
Mdxquerygenerator.dll10.50.2796.087,90410-Tháng mư?i hai-201107: 15x 86
Mergetxt.dll2009.100.2796.030,04810-Tháng mư?i hai-201107: 12x 86
Mergetxt.dll2009.100.2796.034,65610-Tháng mư?i hai-201106: 21x 64
Microsoft.analysisservices.Controls.dll10.50.2796.03,233,63210-Tháng mư?i hai-201107: 15x 86
Microsoft.analysisservices.Deployment.exe10.50.2796.0505,69610-Tháng mư?i hai-201107: 18x 86
Microsoft.analysisservices.Design.dll10.50.2796.05,920,60810-Tháng mư?i hai-201107: 15x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.50.2796.01,349,47210-Tháng mư?i hai-201107: 15x 86
Microsoft.analysisservices.managementdialogs.dll10.50.2796.01,890,14410-Tháng mư?i hai-201107: 15x 86
Microsoft.analysisservices.Project.dll2009.100.2796.01,988,44810-Tháng mư?i hai-201107: 15x 86
Microsoft.analysisservices.viewers.dll10.50.2796.01,001,31210-Tháng mư?i hai-201107: 15x 86
Microsoft.analysisservices.Wizards.dll10.50.2796.05,928,80010-Tháng mư?i hai-201107: 15x 86
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.2796.067,42410-Tháng mư?i hai-201106: 22x 86
Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll10.50.2796.0280,41610-Tháng mư?i hai-201106: 22x 86
Microsoft.sqlserver.Configuration.SCO.dll10.50.2796.01,345,37610-Tháng mư?i hai-201106: 22x 86
Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.50.2796.0108,38410-Tháng mư?i hai-201106: 17x 86
Msmdlocal.dll10.50.2796.028,073,31210-Tháng mư?i hai-201107: 12x 86
Msmdlocal.dll10.50.2796.055,730,52810-Tháng mư?i hai-201106: 21x 64
Msmdpp.dll10.50.2796.06,236,51210-Tháng mư?i hai-201107: 12x 86
Msmgdsrv.dll10.50.2796.012,613,98410-Tháng mư?i hai-201106: 17x 64
Msmgdsrv.dll10.50.2796.08,671,07210-Tháng mư?i hai-201107: 10x 86
Msolap100.dll10.50.2796.06,676,83210-Tháng mư?i hai-201107: 12x 86
Msolap100.dll10.50.2796.08,502,11210-Tháng mư?i hai-201106: 21x 64
Msolui100.dll10.50.2796.0272,73610-Tháng mư?i hai-201107: 12x 86
Msolui100.dll10.50.2796.0315,74410-Tháng mư?i hai-201106: 21x 64
Oledbdest.dll2009.100.2796.0174,43210-Tháng mư?i hai-201107: 11x 86
Oledbdest.dll2009.100.2796.0260,96010-Tháng mư?i hai-201106: 18x 64
Oledbsrc.dll2009.100.2796.0186,72010-Tháng mư?i hai-201107: 11x 86
Oledbsrc.dll2009.100.2796.0286,04810-Tháng mư?i hai-201106: 18x 64
Spresolv.dll2009.100.2796.0180,57610-Tháng mư?i hai-201107: 11x 86
Spresolv.dll2009.100.2796.0217,44010-Tháng mư?i hai-201106: 18x 64
Txdataconvert.dll2009.100.2796.0207,20010-Tháng mư?i hai-201106: 59x 86
Txdataconvert.dll2009.100.2796.0304,99210-Tháng mư?i hai-201106: 11x 64
SQL Server 2008 R2 d?ch v? tích h?p
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Commanddest.dll2009.100.2796.0247,13610-Tháng mư?i hai-201106: 21x 64
Dtepkg.dll2009.100.2796.0106,84810-Tháng mư?i hai-201106: 21x 64
DTS.dll2009.100.2796.02,228,57610-Tháng mư?i hai-201106: 21x 64
Dtscomexpreval.dll2009.100.2796.0473,44010-Tháng mư?i hai-201106: 21x 64
Dtsconn.dll2009.100.2796.0449,88810-Tháng mư?i hai-201106: 21x 64
Dtsinstall.exe10.50.2796.0427,87210-Tháng mư?i hai-201107: 18x 86
Dtspipeline.dll2009.100.2796.01,090,91210-Tháng mư?i hai-201106: 21x 64
Dtspipelineperf100.dll2009.100.2796.042,33610-Tháng mư?i hai-201106: 21x 64
Exceldest.dll2009.100.2796.0260,96010-Tháng mư?i hai-201106: 21x 64
Excelsrc.dll2009.100.2796.0280,41610-Tháng mư?i hai-201106: 21x 64
Flatfiledest.dll2009.100.2796.0414,56010-Tháng mư?i hai-201106: 21x 64
Flatfilesrc.dll2009.100.2796.0423,77610-Tháng mư?i hai-201106: 21x 64
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.2796.067,42410-Tháng mư?i hai-201106: 22x 86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.50.2796.0296,80010-Tháng mư?i hai-201107: 13x 86
Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.50.2796.0108,38410-Tháng mư?i hai-201106: 17x 86
Msdtssrvr.exe10.50.2796.0210,78410-Tháng mư?i hai-201106: 23x 64
Msmdpp.dll10.50.2796.07,614,30410-Tháng mư?i hai-201106: 21x 64
Oledbdest.dll2009.100.2796.0260,96010-Tháng mư?i hai-201106: 18x 64
Oledbsrc.dll2009.100.2796.0286,04810-Tháng mư?i hai-201106: 18x 64
Rawdest.dll2009.100.2796.0192,86410-Tháng mư?i hai-201106: 18x 64
Rawsource.dll2009.100.2796.0182,11210-Tháng mư?i hai-201106: 18x 64
Recordsetdest.dll2009.100.2796.0166,24010-Tháng mư?i hai-201106: 18x 64
Sql_is_keyfile.dll2009.100.2796.014,17610-Tháng mư?i hai-201106: 21x 64
Sqldest.dll2009.100.2796.0264,54410-Tháng mư?i hai-201106: 18x 64
Txagg.dll2009.100.2796.0366,43210-Tháng mư?i hai-201106: 11x 64
Txbestmatch.dll2009.100.2796.0834,91210-Tháng mư?i hai-201106: 11x 64
Txcharmap.dll2009.100.2796.0288,60810-Tháng mư?i hai-201106: 11x 64
Txdataconvert.dll2009.100.2796.0304,99210-Tháng mư?i hai-201106: 11x 64
Txderived.dll2009.100.2796.0618,84810-Tháng mư?i hai-201106: 11x 64
Txfileextractor.dll2009.100.2796.0189,79210-Tháng mư?i hai-201106: 11x 64
Txfileinserter.dll2009.100.2796.0187,74410-Tháng mư?i hai-201106: 11x 64
Txgroupdups.dll2009.100.2796.0477,53610-Tháng mư?i hai-201106: 11x 64
Txlineage.dll2009.100.2796.096,09610-Tháng mư?i hai-201106: 11x 64
Txlookup.dll2009.100.2796.0535,39210-Tháng mư?i hai-201106: 11x 64
Txmerge.dll2009.100.2796.0232,28810-Tháng mư?i hai-201106: 11x 64
Txmergejoin.dll2009.100.2796.0272,73610-Tháng mư?i hai-201106: 11x 64
Txpivot.dll2009.100.2796.0201,05610-Tháng mư?i hai-201106: 11x 64
Txrowcount.dll2009.100.2796.089,95210-Tháng mư?i hai-201106: 11x 64
Txscd.dll2009.100.2796.0195,42410-Tháng mư?i hai-201106: 11x 64
Txsort.dll2009.100.2796.0246,11210-Tháng mư?i hai-201106: 11x 64
Txsplit.dll2009.100.2796.0611,68010-Tháng mư?i hai-201106: 11x 64
Txtermextraction.dll2009.100.2796.08,725,85610-Tháng mư?i hai-201106: 11x 64
Txtermlookup.dll2009.100.2796.04,185,44010-Tháng mư?i hai-201106: 11x 64
Txunpivot.dll2009.100.2796.0194,40010-Tháng mư?i hai-201106: 11x 64
SQL Server 2008 R2 toàn văn b?n công c? t?m ki?m
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
FD.dll2009.100.2796.0690,01610-Tháng mư?i hai-201106: 21x 64
Sql_fulltext_keyfile.dll2009.100.2796.014,17610-Tháng mư?i hai-201106: 21x 64
SQL Server 2008 R2 tr?nh duy?t d?ch v?
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Keyfile.dll2009.100.2796.013,66410-Tháng mư?i hai-201107: 12x 86
Msmdredir.dll10.50.2796.06,325,60010-Tháng mư?i hai-201107: 12x 86
Msmdsrv.RLL10.50.2796.0831,32810-Tháng mư?i hai-201106: 26x 86
Sqlbrowser.exe2009.100.2796.0268,12810-Tháng mư?i hai-201107: 16x 86
SQL Server 2008 R2 Writer
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Sqlwriter_keyfile.dll2009.100.2796.014,17610-Tháng mư?i hai-201106: 21x 64
Sqlwvss_xp.dll2009.100.2796.015,20010-Tháng mư?i hai-201106: 18x 64

Phiên b?n IA-64–based

SQL Server 2008 R2 Database d?ch v? c?t l?i chia s?
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
BCP.exe2009.100.2796.0169,31210-Tháng mư?i hai-201105: 50IA-64
Commanddest.dll2009.100.2796.0559,45610-Tháng mư?i hai-201105: 44IA-64
Distrib.exe2009.100.2796.0209,24810-Tháng mư?i hai-201105: 50IA-64
Dtepkg.dll2009.100.2796.0215,39210-Tháng mư?i hai-201105: 44IA-64
DTS.dll2009.100.2796.04,305,76010-Tháng mư?i hai-201105: 44IA-64
Dtscomexpreval.dll2009.100.2796.0957,28010-Tháng mư?i hai-201105: 44IA-64
Dtsconn.dll2009.100.2796.0801,12010-Tháng mư?i hai-201105: 44IA-64
Dtspipeline.dll2009.100.2796.02,031,96810-Tháng mư?i hai-201105: 44IA-64
Dtspipelineperf100.dll2009.100.2796.083,80810-Tháng mư?i hai-201105: 44IA-64
Exceldest.dll2009.100.2796.0588,12810-Tháng mư?i hai-201105: 44IA-64
Excelsrc.dll2009.100.2796.0643,93610-Tháng mư?i hai-201105: 44IA-64
Flatfiledest.dll2009.100.2796.0954,20810-Tháng mư?i hai-201105: 44IA-64
Flatfilesrc.dll2009.100.2796.0977,24810-Tháng mư?i hai-201105: 44IA-64
Logread.exe2009.100.2796.01,130,33610-Tháng mư?i hai-201105: 50IA-64
Mergetxt.dll2009.100.2796.073,05610-Tháng mư?i hai-201105: 44IA-64
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.2796.067,42410-Tháng mư?i hai-201105: 45x 86
Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll10.50.2796.0153,44009 Tháng mư?i hai, 201112: 40x 86
Microsoft.sqlserver.dmf.dll10.50.2796.0350,04809 Tháng mư?i hai, 201112: 40x 86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.50.2796.0296,80010-Tháng mư?i hai-201107: 13x 86
Microsoft.sqlserver.Management.collectortasks.dll10.50.2796.083,80810-Tháng mư?i hai-201105: 44x 86
Microsoft.sqlserver.Management.SDK.SFC.dll10.50.2796.0452,44809 Tháng mư?i hai, 201112: 40x 86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2009.100.2796.01,768,28810-Tháng mư?i hai-201107: 13x 86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2009.100.2796.02,665,31210-Tháng mư?i hai-201105: 44IA-64
Microsoft.sqlserver.rmo.dll10.50.2796.0563,04010-Tháng mư?i hai-201107: 13x 86
Microsoft.sqlserver.SMO.dll10.50.2796.03,049,31209 Tháng mư?i hai, 201112: 40x 86
Microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.50.2796.0186,20810-Tháng mư?i hai-201107: 13x 86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.50.2796.01,140,57609 Tháng mư?i hai, 201112: 40x 86
Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.50.2796.0108,38410-Tháng mư?i hai-201105: 44x 86
Oledbdest.dll2009.100.2796.0590,68810-Tháng mư?i hai-201105: 41IA-64
Oledbsrc.dll2009.100.2796.0655,71210-Tháng mư?i hai-201105: 41IA-64
Rawdest.dll2009.100.2796.0438,11210-Tháng mư?i hai-201105: 41IA-64
Rawsource.dll2009.100.2796.0416,09610-Tháng mư?i hai-201105: 41IA-64
Rdistcom.dll2009.100.2796.01,846,62410-Tháng mư?i hai-201105: 41IA-64
Recordsetdest.dll2009.100.2796.0386,91210-Tháng mư?i hai-201105: 41IA-64
Replagnt.dll2009.100.2796.018,78410-Tháng mư?i hai-201107: 11x 86
Replagnt.dll2009.100.2796.029,02410-Tháng mư?i hai-201105: 41IA-64
Repldp.dll2009.100.2796.0192,86410-Tháng mư?i hai-201107: 11x 86
Repldp.dll2009.100.2796.0529,24810-Tháng mư?i hai-201105: 41IA-64
Replmerg.exe2009.100.2796.0975,20010-Tháng mư?i hai-201105: 48IA-64
Replsync.dll2009.100.2796.0278,88010-Tháng mư?i hai-201105: 41IA-64
Snapshot.exe10.50.2796.013,66410-Tháng mư?i hai-201105: 49x 86
Spresolv.dll2009.100.2796.0510,81610-Tháng mư?i hai-201105: 41IA-64
Sql_engine_core_shared_keyfile.dll2009.100.2796.019,29610-Tháng mư?i hai-201105: 44IA-64
Sqlcmd.exe2009.100.2796.0546,14410-Tháng mư?i hai-201105: 48IA-64
Sqlmergx.dll2009.100.2796.0436,06410-Tháng mư?i hai-201105: 35IA-64
Sqlsvc.dll2009.100.2796.0106,33610-Tháng mư?i hai-201106: 59x 86
Sqlsvc.dll2009.100.2796.0378,20810-Tháng mư?i hai-201105: 35IA-64
Sqlwep100.dll2009.100.2796.0201,05610-Tháng mư?i hai-201105: 35IA-64
Ssradd.dll2009.100.2796.095,58410-Tháng mư?i hai-201105: 35IA-64
Ssravg.dll2009.100.2796.095,58410-Tháng mư?i hai-201105: 35IA-64
Ssrdown.dll2009.100.2796.061,79210-Tháng mư?i hai-201105: 35IA-64
Ssrmax.dll2009.100.2796.089,95210-Tháng mư?i hai-201105: 35IA-64
Ssrmin.dll2009.100.2796.089,95210-Tháng mư?i hai-201105: 35IA-64
Ssrpub.dll2009.100.2796.064,86410-Tháng mư?i hai-201105: 35IA-64
Ssrup.dll2009.100.2796.062,30410-Tháng mư?i hai-201105: 35IA-64
Txagg.dll2009.100.2796.0882,01610-Tháng mư?i hai-201105: 35IA-64
Txdataconvert.dll2009.100.2796.0676,19210-Tháng mư?i hai-201105: 35IA-64
Txderived.dll2009.100.2796.01,276,76810-Tháng mư?i hai-201105: 35IA-64
Txlookup.dll2009.100.2796.01,187,68010-Tháng mư?i hai-201105: 35IA-64
Txmerge.dll2009.100.2796.0513,37610-Tháng mư?i hai-201105: 35IA-64
Txmergejoin.dll2009.100.2796.0621,92010-Tháng mư?i hai-201105: 35IA-64
Txrowcount.dll2009.100.2796.0197,47210-Tháng mư?i hai-201105: 35IA-64
Txsort.dll2009.100.2796.0562,01610-Tháng mư?i hai-201105: 35IA-64
Txsplit.dll2009.100.2796.01,257,82410-Tháng mư?i hai-201105: 35IA-64
SQL Server 2008 R2 Database d?ch v? l?i th?m
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Atxcore.dll2009.100.2796.063,32810-Tháng mư?i hai-201105: 44IA-64
Datacollectorcontroller.dll2009.100.2796.0477,02410-Tháng mư?i hai-201105: 44IA-64
Sqlagentctr100.dll2009.100.2796.0107,87210-Tháng mư?i hai-201105: 41IA-64
Sqlagentctr100.dll2009.100.2796.047,96810-Tháng mư?i hai-201107: 11x 86
Sqlctr100.dll2009.100.2796.0136,54410-Tháng mư?i hai-201105: 41IA-64
Sqlctr100.dll2009.100.2796.073,56810-Tháng mư?i hai-201107: 11x 86
Sqlos.dll2009.100.2796.022,36810-Tháng mư?i hai-201105: 35IA-64
Sqlscriptdowngrade.dll2009.100.2796.020,83210-Tháng mư?i hai-201105: 35IA-64
Sqlscriptupgrade.dll2009.100.2796.04,631,90410-Tháng mư?i hai-201105: 35IA-64
Sqlserverspatial.dll2009.100.2796.0668,00010-Tháng mư?i hai-201105: 35IA-64
Sqlservr.exe2009.100.2796.0122,103,13610-Tháng mư?i hai-201105: 48IA-64
Sqlsvc.dll2009.100.2796.0378,20810-Tháng mư?i hai-201105: 35IA-64
Sqsrvres.dll2009.100.2796.0188,76810-Tháng mư?i hai-201105: 35IA-64
SQL Server 2008 R2 Database d?ch v? ph? bi?n c?t l?i
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll10.50.2796.0563,04010-Tháng mư?i hai-201105: 45x 86
Microsoft.analysisservices.deploymentengine.dll10.50.2796.0149,34410-Tháng mư?i hai-201107: 15x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.50.2796.01,349,47210-Tháng mư?i hai-201107: 15x 86
Microsoft.analysisservices.xmla.dll10.50.2796.0243,55210-Tháng mư?i hai-201105: 45x 86
Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll10.50.2796.0153,44009 Tháng mư?i hai, 201112: 40x 86
Microsoft.sqlserver.Management.DAC.dll10.50.2796.02,864,99210-Tháng mư?i hai-201105: 44x 86
Microsoft.sqlserver.Management.dacenum.dll10.50.2796.015,71210-Tháng mư?i hai-201105: 44x 86
Microsoft.sqlserver.Management.dacserialization.dll10.50.2796.063,32810-Tháng mư?i hai-201105: 44x 86
Microsoft.sqlserver.Management.SDK.SFC.dll10.50.2796.0452,44809 Tháng mư?i hai, 201112: 40x 86
Microsoft.sqlserver.Management.smometadataprovider.dll10.50.2796.0112,48010-Tháng mư?i hai-201105: 44x 86
Microsoft.sqlserver.Management.sqlparser.dll10.50.2796.07,051,10410-Tháng mư?i hai-201105: 44x 86
Microsoft.sqlserver.rmo.dll10.50.2796.0563,04010-Tháng mư?i hai-201105: 44x 86
Microsoft.sqlserver.SMO.dll10.50.2796.03,049,31209 Tháng mư?i hai, 201112: 40x 86
Microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.50.2796.0186,20810-Tháng mư?i hai-201105: 44x 86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.50.2796.01,140,57609 Tháng mư?i hai, 201112: 40x 86
Msgprox.dll2009.100.2796.0203,61610-Tháng mư?i hai-201107: 12x 86
Msgprox.dll2009.100.2796.0539,48810-Tháng mư?i hai-201105: 44IA-64
Replerrx.dll2009.100.2796.0120,67210-Tháng mư?i hai-201107: 11x 86
Replerrx.dll2009.100.2796.0301,92010-Tháng mư?i hai-201105: 41IA-64
Replisapi.dll2009.100.2796.0272,73610-Tháng mư?i hai-201107: 11x 86
Replisapi.dll2009.100.2796.0766,30410-Tháng mư?i hai-201105: 41IA-64
Replprov.dll2009.100.2796.01,650,52810-Tháng mư?i hai-201105: 41IA-64
Replprov.dll2009.100.2796.0577,88810-Tháng mư?i hai-201107: 11x 86
Replrec.dll2009.100.2796.02,136,41610-Tháng mư?i hai-201105: 40IA-64
Replrec.dll2009.100.2796.0792,92810-Tháng mư?i hai-201107: 10x 86
Replsub.dll2009.100.2796.01,122,65610-Tháng mư?i hai-201105: 41IA-64
Replsub.dll2009.100.2796.0413,53610-Tháng mư?i hai-201107: 11x 86
Sql_common_core_keyfile.dll2009.100.2796.019,29610-Tháng mư?i hai-201105: 44IA-64
Sqlmanager.dll2009.100.2796.01,534,30410-Tháng mư?i hai-201105: 35IA-64
Sqlmanager.dll2009.100.2796.0521,05610-Tháng mư?i hai-201107: 11x 86
Sqlmgmprovider.dll2009.100.2796.0271,71210-Tháng mư?i hai-201107: 11x 86
Sqlmgmprovider.dll2009.100.2796.0712,54410-Tháng mư?i hai-201105: 35IA-64
Svrenumapi100.dll2009.100.2796.02,727,26410-Tháng mư?i hai-201105: 35IA-64
Svrenumapi100.dll2009.100.2796.0780,64010-Tháng mư?i hai-201106: 59x 86
Xmlsub.dll2009.100.2796.0193,37610-Tháng mư?i hai-201106: 59x 86
Xmlsub.dll2009.100.2796.0563,55210-Tháng mư?i hai-201105: 35IA-64
SQL Server 2008 R2 d?ch v? phân tích
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Microsoft.analysisservices.SharePoint.Integration.dll10.50.2796.0845,66410-Tháng mư?i hai-201105: 45x 86
D?ch v? báo cáo SQL Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Mdxquerygenerator.dll.deploy10.50.2796.087,90410-Tháng mư?i hai-201107: 15x 86
Mdxquerygenerator.dll10.50.2796.087,90410-Tháng mư?i hai-201105: 45x 86
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll.deploy10.50.2796.0563,04010-Tháng mư?i hai-201107: 15x 86
Microsoft.analysisservices.Controls.dll.deploy10.50.2796.03,233,63210-Tháng mư?i hai-201107: 15x 86
Microsoft.analysisservices.dll.deploy10.50.2796.01,349,47210-Tháng mư?i hai-201107: 15x 86
Microsoft.analysisservices.Modeling.dll10.50.2796.0567,13610-Tháng mư?i hai-201105: 45x 86
Microsoft.reportingservices.Authorization.dll10.50.2796.071,52010-Tháng mư?i hai-201105: 45x 86
Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll.deploy10.50.2796.02,824,03210-Tháng mư?i hai-201107: 15x 86
Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll10.50.2796.02,824,03210-Tháng mư?i hai-201105: 45x 86
Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.dll.deploy10.50.2796.03,835,74410-Tháng mư?i hai-201107: 15x 86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll.deploy10.50.2796.034,65610-Tháng mư?i hai-201107: 15x 86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll10.50.2796.034,65610-Tháng mư?i hai-201105: 45x 86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll.deploy10.50.2796.0563,04010-Tháng mư?i hai-201107: 14x 86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll10.50.2796.0563,04010-Tháng mư?i hai-201105: 45x 86
Microsoft.reportingservices.datarendering.dll.deploy10.50.2796.0128,86410-Tháng mư?i hai-201107: 14x 86
Microsoft.reportingservices.datarendering.dll10.50.2796.0128,86410-Tháng mư?i hai-201105: 45x 86
Microsoft.reportingservices.Designer.Controls.dll.deploy10.50.2796.011,564,89610-Tháng mư?i hai-201107: 15x 86
Microsoft.reportingservices.Diagnostics.dll.deploy10.50.2796.01,251,16810-Tháng mư?i hai-201107: 14x 86
Microsoft.reportingservices.Diagnostics.dll10.50.2796.01,251,16810-Tháng mư?i hai-201105: 45x 86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll.deploy10.50.2796.0255,84010-Tháng mư?i hai-201107: 14x 86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll10.50.2796.0255,84010-Tháng mư?i hai-201105: 45x 86
Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll.deploy10.50.2796.01,812,32010-Tháng mư?i hai-201107: 14x 86
Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll10.50.2796.01,812,32010-Tháng mư?i hai-201105: 45x 86
Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll.deploy10.50.2796.0321,37610-Tháng mư?i hai-201107: 14x 86
Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll10.50.2796.0321,37610-Tháng mư?i hai-201105: 45x 86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll.deploy10.50.2796.0272,22410-Tháng mư?i hai-201107: 14x 86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll10.50.2796.0272,22410-Tháng mư?i hai-201105: 45x 86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll.deploy10.50.2796.0153,44010-Tháng mư?i hai-201107: 14x 86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll10.50.2796.0153,44010-Tháng mư?i hai-201105: 45x 86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll.deploy10.50.2796.05,183,32810-Tháng mư?i hai-201107: 14x 86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll10.50.2796.05,183,32810-Tháng mư?i hai-201105: 45x 86
Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll.deploy10.50.2796.0112,48010-Tháng mư?i hai-201107: 14x 86
Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll10.50.2796.0112,48010-Tháng mư?i hai-201105: 45x 86
Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll.deploy10.50.2796.02,557,79210-Tháng mư?i hai-201107: 14x 86
Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll.deploy10.50.2796.01,259,36010-Tháng mư?i hai-201107: 14x 86
Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll10.50.2796.01,259,36010-Tháng mư?i hai-201105: 45x 86
Microsoft.reportingservices.reportpreview.dll.deploy10.50.2796.0612,19210-Tháng mư?i hai-201107: 14x 86
Microsoft.reportingservices.RichText.dll.deploy10.50.2796.0104,28810-Tháng mư?i hai-201107: 14x 86
Microsoft.reportingservices.RichText.dll10.50.2796.0104,28810-Tháng mư?i hai-201105: 45x 86
Microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll.deploy10.50.2796.0104,28810-Tháng mư?i hai-201107: 14x 86
Microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll10.50.2796.0104,28810-Tháng mư?i hai-201105: 45x 86
Microsoft.reportingservices.rsclient.dll.deploy10.50.2796.0292,70410-Tháng mư?i hai-201107: 14x 86
Microsoft.reportingservices.rsclient.dll10.50.2796.0292,70410-Tháng mư?i hai-201105: 45x 86
Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll.deploy10.50.2796.0378,72010-Tháng mư?i hai-201107: 14x 86
Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll10.50.2796.0378,72010-Tháng mư?i hai-201105: 45x 86
Microsoft.reportingservices.SharePoint.ObjectModel.dll10.50.2796.051,04010-Tháng mư?i hai-201105: 45x 86
Microsoft.reportingservices.SharePoint.Server.dll10.50.2796.0186,20810-Tháng mư?i hai-201105: 45x 86
Microsoft.reportingservices.sharepoint12.Server.dll10.50.2796.059,23210-Tháng mư?i hai-201105: 45x 86
Microsoft.reportingservices.sharepoint14.Server.dll10.50.2796.059,23210-Tháng mư?i hai-201105: 45x 86
Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll.deploy10.50.2796.0296,80010-Tháng mư?i hai-201107: 14x 86
Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll10.50.2796.0296,80010-Tháng mư?i hai-201105: 45x 86
Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll.deploy10.50.2796.0198,49610-Tháng mư?i hai-201107: 14x 86
Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll10.50.2796.0198,49610-Tháng mư?i hai-201105: 45x 86
Msmdlocal.dll10.50.2796.028,073,31210-Tháng mư?i hai-201107: 12x 86
Msmdlocal.dll10.50.2796.070,561,63210-Tháng mư?i hai-201105: 44IA-64
Msmgdsrv.dll10.50.2796.015,836,51210-Tháng mư?i hai-201105: 40IA-64
Msmgdsrv.dll10.50.2796.08,671,07210-Tháng mư?i hai-201107: 10x 86
Msolap100.dll10.50.2796.010,536,28810-Tháng mư?i hai-201105: 44IA-64
Msolap100.dll10.50.2796.06,676,83210-Tháng mư?i hai-201107: 12x 86
Msolui100.dll10.50.2796.0272,73610-Tháng mư?i hai-201107: 12x 86
Msolui100.dll10.50.2796.0463,71210-Tháng mư?i hai-201105: 44IA-64
Msreportbuilder.exe.deploy10.50.2796.01,300,32010-Tháng mư?i hai-201107: 18x 86
SQL Server 2008 R2 qu?n l? Studio
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Appidpackage.dll10.50.2796.01,066,84810-Tháng mư?i hai-201107: 18x 86
BCP.exe2009.100.2796.0169,31210-Tháng mư?i hai-201105: 50IA-64
Commanddest.dll2009.100.2796.0165,21610-Tháng mư?i hai-201107: 16x 86
Copydatabasewizard.exe10.50.2796.0661,34410-Tháng mư?i hai-201107: 18x 86
Dataprofileviewer.exe10.50.2796.0313,18410-Tháng mư?i hai-201107: 18x 86
Dtepkg.dll2009.100.2796.078,17610-Tháng mư?i hai-201107: 16x 86
DTS.dll2009.100.2796.01,442,14410-Tháng mư?i hai-201107: 16x 86
Dtscomexpreval.dll2009.100.2796.0334,68810-Tháng mư?i hai-201107: 16x 86
Dtsconn.dll2009.100.2796.0285,53610-Tháng mư?i hai-201107: 16x 86
Dtsinstall.exe10.50.2796.0427,87210-Tháng mư?i hai-201107: 18x 86
Dtspipeline.dll2009.100.2796.0697,18410-Tháng mư?i hai-201107: 16x 86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.2796.032,60810-Tháng mư?i hai-201107: 16x 86
Exceldest.dll2009.100.2796.0173,92010-Tháng mư?i hai-201107: 16x 86
Excelsrc.dll2009.100.2796.0183,64810-Tháng mư?i hai-201107: 16x 86
Flatfiledest.dll2009.100.2796.0276,83210-Tháng mư?i hai-201107: 16x 86
Flatfilesrc.dll2009.100.2796.0284,51210-Tháng mư?i hai-201107: 16x 86
Microsoft.datatransformationservices.Design.dll10.50.2796.04,163,42410-Tháng mư?i hai-201107: 15x 86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.50.2796.0333,66410-Tháng mư?i hai-201107: 15x 86
Microsoft.reportingservices.Diagnostics.dll10.50.2796.01,251,16810-Tháng mư?i hai-201107: 14x 86
Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll10.50.2796.02,557,79210-Tháng mư?i hai-201107: 14x 86
Microsoft.reportingservices.rsclient.dll10.50.2796.0292,70410-Tháng mư?i hai-201107: 14x 86
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.2796.067,42410-Tháng mư?i hai-201107: 14x 86
Microsoft.sqlserver.dmf.dll10.50.2796.0350,04809 Tháng mư?i hai, 201112: 40x 86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.50.2796.0296,80010-Tháng mư?i hai-201107: 13x 86
Microsoft.sqlserver.Management.collectortasks.dll10.50.2796.083,80810-Tháng mư?i hai-201107: 13x 86
Microsoft.sqlserver.Management.DAC.dll10.50.2796.02,864,99210-Tháng mư?i hai-201107: 13x 86
Microsoft.sqlserver.Management.dacenum.dll10.50.2796.015,71210-Tháng mư?i hai-201107: 13x 86
Microsoft.sqlserver.Management.dacserialization.dll10.50.2796.063,32810-Tháng mư?i hai-201107: 13x 86
Microsoft.sqlserver.Management.datacollectionuitasks.dll10.50.2796.03,290,97610-Tháng mư?i hai-201107: 13x 86
Microsoft.sqlserver.Management.reports.dll10.50.2796.09,193,31210-Tháng mư?i hai-201107: 13x 86
Microsoft.sqlserver.Management.resourcemonitorwidgets.dll10.50.2796.0386,91210-Tháng mư?i hai-201107: 13x 86
Microsoft.sqlserver.Management.smometadataprovider.dll10.50.2796.0112,48010-Tháng mư?i hai-201107: 13x 86
Microsoft.sqlserver.Management.sqlparser.dll10.50.2796.07,051,10410-Tháng mư?i hai-201107: 13x 86
Microsoft.sqlserver.Management.sqlstudio.actions.dll10.50.2796.063,32810-Tháng mư?i hai-201107: 13x 86
Microsoft.sqlserver.Management.sqlstudio.Explorer.dll10.50.2796.0378,72010-Tháng mư?i hai-201107: 13x 86
Microsoft.sqlserver.Management.sqlstudio.resourcemonitor.dll10.50.2796.092.00010-Tháng mư?i hai-201107: 13x 86
Microsoft.sqlserver.Management.UI.rsclient.dll10.50.2796.01,054,56010-Tháng mư?i hai-201107: 13x 86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2009.100.2796.01,768,28810-Tháng mư?i hai-201107: 13x 86
Microsoft.sqlserver.sqltools.vsintegration.dll10.50.2796.0296,80010-Tháng mư?i hai-201107: 13x 86
Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.50.2796.0108,38410-Tháng mư?i hai-201107: 10x 86
Objectexplorer.dll10.50.2796.03,372,89610-Tháng mư?i hai-201107: 10x 86
Oledbdest.dll2009.100.2796.0174,43210-Tháng mư?i hai-201107: 11x 86
Oledbsrc.dll2009.100.2796.0186,72010-Tháng mư?i hai-201107: 11x 86
Radlangsvc.dll10.50.2796.0145,24810-Tháng mư?i hai-201107: 10x 86
Rawdest.dll2009.100.2796.0128,86410-Tháng mư?i hai-201107: 11x 86
Rawsource.dll2009.100.2796.0120,67210-Tháng mư?i hai-201107: 11x 86
Recordsetdest.dll2009.100.2796.0116.06410-Tháng mư?i hai-201107: 11x 86
Replicationmonitor.dll10.50.2796.02,910,04810-Tháng mư?i hai-201107: 10x 86
Reportingservicesnativeclient.dll2009.100.2796.0131,93610-Tháng mư?i hai-201107: 10x 86
Rsconfigtool.exe10.50.2796.01,333,08810-Tháng mư?i hai-201107: 18x 86
Txagg.dll2009.100.2796.0243,04010-Tháng mư?i hai-201106: 59x 86
Txbestmatch.dll2009.100.2796.0444,25610-Tháng mư?i hai-201106: 59x 86
Txcharmap.dll2009.100.2796.0195,42410-Tháng mư?i hai-201106: 59x 86
Txdataconvert.dll2009.100.2796.0207,20010-Tháng mư?i hai-201106: 59x 86
Txderived.dll2009.100.2796.0414,04810-Tháng mư?i hai-201106: 59x 86
Txfileextractor.dll2009.100.2796.0126,81610-Tháng mư?i hai-201106: 59x 86
Txfileinserter.dll2009.100.2796.0125,28010-Tháng mư?i hai-201106: 59x 86
Txgroupdups.dll2009.100.2796.0258,40010-Tháng mư?i hai-201106: 59x 86
Txlineage.dll2009.100.2796.068,44810-Tháng mư?i hai-201106: 59x 86
Txlookup.dll2009.100.2796.0354,65610-Tháng mư?i hai-201106: 59x 86
Txmerge.dll2009.100.2796.0138,59210-Tháng mư?i hai-201106: 59x 86
Txmergejoin.dll2009.100.2796.0180,06410-Tháng mư?i hai-201106: 59x 86
Txpivot.dll2009.100.2796.0130,40010-Tháng mư?i hai-201106: 59x 86
Txrowcount.dll2009.100.2796.065,37610-Tháng mư?i hai-201106: 59x 86
Txscd.dll2009.100.2796.0127,84010-Tháng mư?i hai-201106: 59x 86
Txsort.dll2009.100.2796.0164,19210-Tháng mư?i hai-201106: 59x 86
Txsplit.dll2009.100.2796.0410,46410-Tháng mư?i hai-201106: 59x 86
Txtermextraction.dll2009.100.2796.08,608,60810-Tháng mư?i hai-201106: 59x 86
Txtermlookup.dll2009.100.2796.04,088,67210-Tháng mư?i hai-201106: 59x 86
Txunpivot.dll2009.100.2796.0128,86410-Tháng mư?i hai-201106: 59x 86
SQL Server 2008 R2 công c? và các thành ph?n máy tr?m
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Autoadmin.dll2009.100.2796.0937,82410-Tháng mư?i hai-201107: 16x 86
Ddsshapeslib.dll2009.100.2796.046,94410-Tháng mư?i hai-201107: 17x 86
Dtepkg.dll2009.100.2796.0215,39210-Tháng mư?i hai-201105: 44IA-64
Dtepkg.dll2009.100.2796.078,17610-Tháng mư?i hai-201107: 16x 86
DTS.dll2009.100.2796.01,442,14410-Tháng mư?i hai-201107: 16x 86
DTS.dll2009.100.2796.04,305,76010-Tháng mư?i hai-201105: 44IA-64
Dtscomexpreval.dll2009.100.2796.0334,68810-Tháng mư?i hai-201107: 16x 86
Dtscomexpreval.dll2009.100.2796.0957,28010-Tháng mư?i hai-201105: 44IA-64
Dtsconn.dll2009.100.2796.0285,53610-Tháng mư?i hai-201107: 16x 86
Dtsconn.dll2009.100.2796.0801,12010-Tháng mư?i hai-201105: 44IA-64
Dtspipeline.dll2009.100.2796.02,031,96810-Tháng mư?i hai-201105: 44IA-64
Dtspipeline.dll2009.100.2796.0697,18410-Tháng mư?i hai-201107: 16x 86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.2796.032,60810-Tháng mư?i hai-201107: 16x 86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.2796.083,80810-Tháng mư?i hai-201105: 44IA-64
Exceldest.dll2009.100.2796.0173,92010-Tháng mư?i hai-201107: 16x 86
Exceldest.dll2009.100.2796.0588,12810-Tháng mư?i hai-201105: 44IA-64
Excelsrc.dll2009.100.2796.0183,64810-Tháng mư?i hai-201107: 16x 86
Excelsrc.dll2009.100.2796.0643,93610-Tháng mư?i hai-201105: 44IA-64
Flatfiledest.dll2009.100.2796.0276,83210-Tháng mư?i hai-201107: 16x 86
Flatfiledest.dll2009.100.2796.0954,20810-Tháng mư?i hai-201105: 44IA-64
Flatfilesrc.dll2009.100.2796.0284,51210-Tháng mư?i hai-201107: 16x 86
Flatfilesrc.dll2009.100.2796.0977,24810-Tháng mư?i hai-201105: 44IA-64
Mdxquerygenerator.dll10.50.2796.087,90410-Tháng mư?i hai-201107: 15x 86
Mergetxt.dll2009.100.2796.030,04810-Tháng mư?i hai-201107: 12x 86
Mergetxt.dll2009.100.2796.073,05610-Tháng mư?i hai-201105: 44IA-64
Microsoft.analysisservices.Controls.dll10.50.2796.03,233,63210-Tháng mư?i hai-201107: 15x 86
Microsoft.analysisservices.Deployment.exe10.50.2796.0505,69610-Tháng mư?i hai-201107: 18x 86
Microsoft.analysisservices.Design.dll10.50.2796.05,920,60810-Tháng mư?i hai-201107: 15x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.50.2796.01,349,47210-Tháng mư?i hai-201107: 15x 86
Microsoft.analysisservices.managementdialogs.dll10.50.2796.01,890,14410-Tháng mư?i hai-201107: 15x 86
Microsoft.analysisservices.Project.dll2009.100.2796.01,988,44810-Tháng mư?i hai-201107: 15x 86
Microsoft.analysisservices.viewers.dll10.50.2796.01,001,31210-Tháng mư?i hai-201107: 15x 86
Microsoft.analysisservices.Wizards.dll10.50.2796.05,928,80010-Tháng mư?i hai-201107: 15x 86
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.2796.067,42410-Tháng mư?i hai-201105: 45x 86
Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll10.50.2796.0280,41610-Tháng mư?i hai-201105: 45x 86
Microsoft.sqlserver.Configuration.SCO.dll10.50.2796.01,345,37610-Tháng mư?i hai-201105: 45x 86
Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.50.2796.0108,38410-Tháng mư?i hai-201105: 44x 86
Msmdlocal.dll10.50.2796.028,073,31210-Tháng mư?i hai-201107: 12x 86
Msmdlocal.dll10.50.2796.070,561,63210-Tháng mư?i hai-201105: 44IA-64
Msmdpp.dll10.50.2796.06,236,51210-Tháng mư?i hai-201107: 12x 86
Msmgdsrv.dll10.50.2796.015,836,51210-Tháng mư?i hai-201105: 40IA-64
Msmgdsrv.dll10.50.2796.08,671,07210-Tháng mư?i hai-201107: 10x 86
Msolap100.dll10.50.2796.010,536,28810-Tháng mư?i hai-201105: 44IA-64
Msolap100.dll10.50.2796.06,676,83210-Tháng mư?i hai-201107: 12x 86
Msolui100.dll10.50.2796.0272,73610-Tháng mư?i hai-201107: 12x 86
Msolui100.dll10.50.2796.0463,71210-Tháng mư?i hai-201105: 44IA-64
Oledbdest.dll2009.100.2796.0174,43210-Tháng mư?i hai-201107: 11x 86
Oledbdest.dll2009.100.2796.0590,68810-Tháng mư?i hai-201105: 41IA-64
Oledbsrc.dll2009.100.2796.0186,72010-Tháng mư?i hai-201107: 11x 86
Oledbsrc.dll2009.100.2796.0655,71210-Tháng mư?i hai-201105: 41IA-64
Spresolv.dll2009.100.2796.0180,57610-Tháng mư?i hai-201107: 11x 86
Spresolv.dll2009.100.2796.0510,81610-Tháng mư?i hai-201105: 41IA-64
Txdataconvert.dll2009.100.2796.0207,20010-Tháng mư?i hai-201106: 59x 86
Txdataconvert.dll2009.100.2796.0676,19210-Tháng mư?i hai-201105: 35IA-64
SQL Server 2008 R2 d?ch v? tích h?p
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Commanddest.dll2009.100.2796.0559,45610-Tháng mư?i hai-201105: 44IA-64
Dtepkg.dll2009.100.2796.0215,39210-Tháng mư?i hai-201105: 44IA-64
DTS.dll2009.100.2796.04,305,76010-Tháng mư?i hai-201105: 44IA-64
Dtscomexpreval.dll2009.100.2796.0957,28010-Tháng mư?i hai-201105: 44IA-64
Dtsconn.dll2009.100.2796.0801,12010-Tháng mư?i hai-201105: 44IA-64
Dtsinstall.exe10.50.2796.0427,87210-Tháng mư?i hai-201107: 18x 86
Dtspipeline.dll2009.100.2796.02,031,96810-Tháng mư?i hai-201105: 44IA-64
Dtspipelineperf100.dll2009.100.2796.083,80810-Tháng mư?i hai-201105: 44IA-64
Exceldest.dll2009.100.2796.0588,12810-Tháng mư?i hai-201105: 44IA-64
Excelsrc.dll2009.100.2796.0643,93610-Tháng mư?i hai-201105: 44IA-64
Flatfiledest.dll2009.100.2796.0954,20810-Tháng mư?i hai-201105: 44IA-64
Flatfilesrc.dll2009.100.2796.0977,24810-Tháng mư?i hai-201105: 44IA-64
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.2796.067,42410-Tháng mư?i hai-201105: 45x 86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.50.2796.0296,80010-Tháng mư?i hai-201107: 13x 86
Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.50.2796.0108,38410-Tháng mư?i hai-201105: 44x 86
Msdtssrvr.exe10.50.2796.0210,78410-Tháng mư?i hai-201105: 49IA-64
Msmdpp.dll10.50.2796.09,197,40810-Tháng mư?i hai-201105: 44IA-64
Oledbdest.dll2009.100.2796.0590,68810-Tháng mư?i hai-201105: 41IA-64
Oledbsrc.dll2009.100.2796.0655,71210-Tháng mư?i hai-201105: 41IA-64
Rawdest.dll2009.100.2796.0438,11210-Tháng mư?i hai-201105: 41IA-64
Rawsource.dll2009.100.2796.0416,09610-Tháng mư?i hai-201105: 41IA-64
Recordsetdest.dll2009.100.2796.0386,91210-Tháng mư?i hai-201105: 41IA-64
Sql_is_keyfile.dll2009.100.2796.019,29610-Tháng mư?i hai-201105: 44IA-64
Sqldest.dll2009.100.2796.0605,02410-Tháng mư?i hai-201105: 41IA-64
Txagg.dll2009.100.2796.0882,01610-Tháng mư?i hai-201105: 35IA-64
Txbestmatch.dll2009.100.2796.01,699,68010-Tháng mư?i hai-201105: 35IA-64
Txcharmap.dll2009.100.2796.0656,22410-Tháng mư?i hai-201105: 35IA-64
Txdataconvert.dll2009.100.2796.0676,19210-Tháng mư?i hai-201105: 35IA-64
Txderived.dll2009.100.2796.01,276,76810-Tháng mư?i hai-201105: 35IA-64
Txfileextractor.dll2009.100.2796.0434,01610-Tháng mư?i hai-201105: 35IA-64
Txfileinserter.dll2009.100.2796.0431,96810-Tháng mư?i hai-201105: 35IA-64
Txgroupdups.dll2009.100.2796.0943,96810-Tháng mư?i hai-201105: 35IA-64
Txlineage.dll2009.100.2796.0217,95210-Tháng mư?i hai-201105: 35IA-64
Txlookup.dll2009.100.2796.01,187,68010-Tháng mư?i hai-201105: 35IA-64
Txmerge.dll2009.100.2796.0513,37610-Tháng mư?i hai-201105: 35IA-64
Txmergejoin.dll2009.100.2796.0621,92010-Tháng mư?i hai-201105: 35IA-64
Txpivot.dll2009.100.2796.0458,59210-Tháng mư?i hai-201105: 35IA-64
Txrowcount.dll2009.100.2796.0197,47210-Tháng mư?i hai-201105: 35IA-64
Txscd.dll2009.100.2796.0444,25610-Tháng mư?i hai-201105: 35IA-64
Txsort.dll2009.100.2796.0562,01610-Tháng mư?i hai-201105: 35IA-64
Txsplit.dll2009.100.2796.01,257,82410-Tháng mư?i hai-201105: 35IA-64
Txtermextraction.dll2009.100.2796.09,112,41610-Tháng mư?i hai-201105: 35IA-64
Txtermlookup.dll2009.100.2796.04,533,08810-Tháng mư?i hai-201105: 35IA-64
Txunpivot.dll2009.100.2796.0447,84010-Tháng mư?i hai-201105: 35IA-64
SQL Server 2008 R2 toàn văn b?n công c? t?m ki?m
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
FD.dll2009.100.2796.01,141,60010-Tháng mư?i hai-201105: 44IA-64
Sql_fulltext_keyfile.dll2009.100.2796.019,29610-Tháng mư?i hai-201105: 44IA-64
SQL Server 2008 R2 tr?nh duy?t d?ch v?
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Msmdredir.dll10.50.2796.08,764,25610-Tháng mư?i hai-201105: 44IA-64
Msmdsrv.RLL10.50.2796.0831,32810-Tháng mư?i hai-201105: 17IA-64
Sqlbrowser.exe2009.100.2796.0524,64010-Tháng mư?i hai-201105: 48IA-64
Sqlbrowser_keyfile.dll2009.100.2796.019,29610-Tháng mư?i hai-201105: 44IA-64
SQL Server 2008 R2 Writer
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Sqlwriter_keyfile.dll2009.100.2796.019,29610-Tháng mư?i hai-201105: 44IA-64
Sqlwvss_xp.dll2009.100.2796.019.808 ngư?i10-Tháng mư?i hai-201105: 35IA-64

Làm th? nào đ? g? b? cài đ?t này gói tích l?y

Đ? g? b? cài đ?t này gói tích l?y, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trong b?ng đi?u khi?n, m? các Thêm/lo?i b? chương tr?nh kho?n m?c.
 2. Nh?p vào Thay đ?i ho?c lo?i b? chương tr?nh.
 3. Đ? ti?t l? t?t c? các b?n c?p nh?t đ? cài đ?t SQL Server 2008 R2, h?y ch?n các Hi?n th? thông tin C?p Nh?t h?p ki?m.
 4. Xác đ?nh v? trí và g? b? cài đ?t các m?c nh?p cho này gói tích l?y.

THAM KH?O

Đ? có thêm thông tin v? các mô h?nh d?ch v? gia tăng cho SQL Server, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
935897 M?t mô h?nh d?ch v? gia tăng có s?n t? nhóm SQL Server đ? cung c?p hotfixes cho báo cáo v?n đ?
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? lư?c đ? đ?t tên cho SQL Server C?p Nh?t, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
822499 Lư?c đ? đ?t tên m?i cho gói c?p nh?t ph?n m?m Microsoft SQL Server
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2633146 - L?n xem xét sau cùng: 09 Tháng Giêng 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard Edition for Small Business
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Web
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Datacenter
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Express
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Express with Advanced Services
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbHotfixServer kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbhotfixrollup kbmt KB2633146 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2633146

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com