Autom?tisk? pieteik?an?s procesu datora sertifik?tu, kas neatbilst klienta dator?, kur? darbojas oper?t?jsist?ma Windows 7 vai Windows Server 2008 R2

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2633205 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Iedom?jieties ??du situ?ciju:
 • Uz??muma sertific??anas iest?de (CA) iestat?t Windows Server 2008 R2 Active Directory dom?n?, dator?, kur? darbojas oper?t?jsist?ma Windows 7 vai Windows Server 2008 R2.
 • Konfigur?jat versiju 3 sertifik?ta veidnei, kurai nepiecie?ams kriptogr?fija n?kam?s paaudzes (CNG) sniedz?js dom?na.
 • Konfigur?t datora sertifik?tiem auto re?istr?cijai.
 • Iesp?jot Sp?k? stipru atsl?gas aizsardz?bu lietot?ja atsl?gas, kas saglab?ta dator? politiku par grupas politikas objekta (GPO).
??d? gad?jum? autom?tisk? pieteik?an?s procesu datora sertifik?ti neatbilst klienta dator?. Turkl?t, tiek par?d?ts k??das zi?ojums, kas atg?dina ??du notikumu ?urn?l?:

NTE_SILENT_CONTEXT (0X80090022)

IEMESLS

?? probl?ma rodas k??das CNG ?steno?an?.

RISIN?JUMS

Inform?cija par labojumfailu

Ir pieejama no Microsoft pied?v? atbalst?tu labojumfailu. Tom?r ?is labojumfails ir paredz?ts tikai ?aj? rakst? aprakst?t?s probl?mas nov?r?anai. Lai lietotu ?o labojumfailu tikai t?m sist?m?m, kur?m ir radusies tie?i ?aj? rakst? izkl?st?to probl?mu. ?is labojumfails, iesp?jams, tiks veikta papildu test??ana. T?d??, ja jums ir ?? probl?ma nerada nopietnus, ieteicams pagaid?t n?kamaj? programmat?ras atjaunin?jums, kur? ir iek?auts ?is labojumfails.

Ja labojumfails ir pieejams lejupiel?dei, ir sada?a "Pieejama labojumfaila lejupiel?de" ", ?? zin??anu b?zes raksta aug?pus?. Ja ??das sada?as nav, sazinieties ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta, lai ieg?tu labojumfailu.

Piez?me Ja rodas papildu probl?mas vai nepiecie?ama probl?mu nov?r?ana, iesp?jams, b?s j?izveido atsevi??s pakalpojuma piepras?jums. Parasti atbalsta izmaksas tiek piem?rotas jaut?jumiem par papildu atbalstu un probl?m?m, kas neattiecas uz ?o konkr?to labojumfailu. Lai ieg?tu pilnu sarakstu ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta t?lru?u numuri vai izveidotu atsevi??u pakalpojuma piepras?jumu, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support
Piez?me Veidlap? "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" par?da valodas, kur?m ir pieejams labojumfails. Ja taj? nav vajadz?g?s valodas, tas ir, jo labojumfails nav pieejams, ?ai valodai.

Priek?noteikumi

Lai lietotu ?o labojumfailu, j?b?t palaistai Windows 7 Service Pack 1 (SP1) vai Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1). Lai ieg?tu papildinform?ciju par Windows 7 vai Windows Server 2008 R2 servisa pakotnes ieg??anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
976932Inform?cija par servisa pakotne 1 Windows 7 un Windows Server 2008 R2

Re?istra inform?cija

Lai lietotu ?o labojumfailu, jums nav, lai veiktu jebk?das izmai?as re?istr?.

Restart?jiet pras?ba

P?c ?? labojumfaila lieto?anas dators ir j?restart?.

Labojumfails Nomai?a inform?ciju

?is labojumfails neaizst?j iepriek? izlaistus labojumfailu.

Inform?ciju par failu

Pasaules ?? labojumfaila versija instal? failus, kas ir atrib?ti, kas ir uzskait?tas ?aj?s tabul?s. ?o failu datumi un laiki nor?d?ti p?c koordin?t? univers?l? laika (UTC). ?o failu datumi un laiki lok?laj? dator? tiek r?d?ts p?c viet?j? laika kop? ar pa?reiz?jo vasaras laiks (DST) neobjektivit?ti. Turkl?t datumus un laikus var main?t, veicot noteiktas darb?bas ar failiem.
Windows 7 un Windows Server 2008 R2 faila inform?cija
Svar?gi Labojumfailus Windows 7 un Windows Server 2008 R2 labojumfaili tiek iek?auti pa?u iepakojumu. Tom?r labojumfailus Hotfix piepras?juma lap? ir uzskait?ti gan oper?t?jsist?m?m. Lai piepras?tu labojumfailu pakotni, kas attiecas uz vienu vai ab?m oper?t?jsist?m?m, atlasiet labojumfails, kas ir uzskait?tas sada?? "Windows 7/Windows Server 2008 R2" lap?. Vienm?r skatiet sada?? "Attiecas uz", raksti, lai noteiktu faktisko oper?t?jsist?mu, kas katru labojumfails ir paredz?ts.
 • Failus, kas attiecas uz konkr?to produktu, pagrieziena punkts (RTM, SPn) un pakalpojumu nozare (LDR, VDR) var noteikt, p?rbaudot faila versiju numuri, k? par?d?ts ?aj? tabul?:
  Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
  VersijaProduktsPagrieziena punktsServisa fili?le
  6.1.760 1.21XXXWindows 7 un Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • MANIFESTA failos (.manifest) un mamma failus (.mum), kas uzst?d?ti katrai videi atsevi??i sada?? "papildu inform?cija, Windows 7 un Windows Server 2008 R2". MAMMU un MANIFESTA failos un saist?to dro??bas katalogs (CAT) failus, ir iz??iro?a noz?me, lai uztur?tu atjaunin?tu komponentu st?voklis. Dro??bas katalogu failus, kuriem nav uzskait?ti atrib?ti, parakst?ti ar Microsoft ciparparakstu.
Visiem, kas atbalsta Windows 7 versij?m, kuru pamat? ir 86
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiks
Ncrypt.dll6.1.7601.21872219,13603-Dec-201105: 19
Ncryptui.dll6.1.7601.2187260,92803-Dec-201105: 19
Visiem atbalsta x64 versijas Windows 7 un Windows Server 2008 R2
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiks
Ncrypt.dll6.1.7601.21872306,68803-Dec-201106: 23
Ncryptui.dll6.1.7601.2187266,04803-Dec-201106: 23
Visiem piem?rotajiem IA x64 versijas Windows Server 2008 R2
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiks
Ncrypt.dll6.1.7601.21872549,37603-Dec-201105: 14
Ncryptui.dll6.1.7601.21872109,05603-Dec-201105: 14

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas ir min?ti sada?? "Attiecas uz".

PAPILDINDORM?CIJA

Papildinform?ciju par kriptogr?fiju n?kam?s paaudzes, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
Visp?r?ga inform?cija par kriptogr?fiju n?kam?s paaudzes
Pla??ku inform?ciju par sertifik?ta veidnes, apmekl?jiet ??du korpor?cijas Microsoft Web viet?s:
K? konfigur?t sertifik?ta veidnes
Sertifik?ta veidnes p?rskats
Lai ieg?tu papildinform?ciju par programmat?ras atjaunin?jumu terminolo?iju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
824684Microsoft programmat?ras atjaunin?jumu standarta terminolo?ijas apraksts

Papildu inform?cija

Papildu inform?ciju par Windows 7 un Windows Server 2008 R2

Papildu failus visiem, kas atbalsta Windows 7 versij?m, kuru pamat? ir 86
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsX86_3a87bdc2dc32cb68e5039c7ce8e4657a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21872_none_cceee70eb27ea9f7.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums700
Datums (UTC)05-Dec-2011
Laika (UTC)18: 37
Faila nosaukumsX86_605c17ea121c539b195bda22f2483433_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21872_none_fafffca7be5bb455.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums698
Datums (UTC)05-Dec-2011
Laika (UTC)18: 37
Faila nosaukumsX86_microsoft windows-ncrypt-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21872_none_602c7ff8692e36be.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,737
Datums (UTC)03-Dec-2011
Laika (UTC)06: 32
Faila nosaukumsX86_microsoft windows-ncryptui-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21872_none_83e9dea95a96beb6.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,389
Datums (UTC)03-Dec-2011
Laika (UTC)06: 41
Papildu failus visiem atbalsta x64 versijas Windows 7 un Windows Server 2008 R2
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsAmd64_3a87bdc2dc32cb68e5039c7ce8e4657a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21872_none_290d82926adc1b2d.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums702
Datums (UTC)05-Dec-2011
Laika (UTC)18: 37
Faila nosaukumsAmd64_51fa66146d361aa257088d7acd0038fa_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21872_none_92e781af667f756b.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,044
Datums (UTC)05-Dec-2011
Laika (UTC)18: 37
Faila nosaukumsAmd64_605c17ea121c539b195bda22f2483433_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21872_none_571e982b76b9258b.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums700
Datums (UTC)05-Dec-2011
Laika (UTC)18: 37
Faila nosaukumsAmd64_75921180a9699bd9931b9b504e4c3e05_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21872_none_6880595831b822c0.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums704
Datums (UTC)05-Dec-2011
Laika (UTC)18: 37
Faila nosaukumsAmd64_ed708a4bd5441855fe9c5010abeb2463_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21872_none_6b45d96a7f39a02b.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums702
Datums (UTC)05-Dec-2011
Laika (UTC)18: 37
Faila nosaukumsAmd64_fd6af2c0350475f1230061df1bdd183b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21872_none_9c0c318a815a0d30.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,048
Datums (UTC)05-Dec-2011
Laika (UTC)18: 37
Faila nosaukumsAmd64_microsoft-windows-ncrypt-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21872_none_bc4b1b7c218ba7f4.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,741
Datums (UTC)03-Dec-2011
Laika (UTC)07: 33
Faila nosaukumsAmd64_microsoft-windows-ncryptui-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21872_none_e0087a2d12f42fec.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,393
Datums (UTC)03-Dec-2011
Laika (UTC)07: 43
Papildu failus visiem atbalst?tajiem IA x64 versijas Windows Server 2008 R2
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsIa64_d49808fae0b8f97a4f85148a58935cfd_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21872_none_15699b2a14231506.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,046
Datums (UTC)05-Dec-2011
Laika (UTC)18: 37
Faila nosaukumsIa64_ef06c5cba3fe4805357b955b9ede119e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21872_none_4589013ffc9bcdc7.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1.042
Datums (UTC)05-Dec-2011
Laika (UTC)18: 37
Faila nosaukumsIa64_microsoft-windows-ncrypt-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21872_none_602e23ee692c3fba.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,739
Datums (UTC)03-Dec-2011
Laika (UTC)06: 40
Faila nosaukumsIa64_microsoft-windows-ncryptui-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21872_none_83eb829f5a94c7b2.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,391
Datums (UTC)03-Dec-2011
Laika (UTC)06: 46

Rekviz?ti

Raksta ID: 2633205 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2012. gada 16. febru?ris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
Atsl?gv?rdi: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2633205 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2633205

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com