Laiku pa laikam tiek par?d?ts da??du pieturas k??das mainot t?kla adapteris teaming konfigur?cija Windows Server 2008 vai Windows Vista

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2633799 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Mainot teaming konfigur?ciju dator?, kur? darbojas sist?ma Windows Vista vai Windows Server 2008 t?kla adapteri, laiku pa laikam tiek par?d?ts da??du pieturas k??du zi?ojumiem, kuri atg?dina ??du:
PIETURA: 0X000000D1 (parameter1, parameter2, parameter3, parameter4)
Piez?meP?rtrauk?anas k??da raksturo DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL jaut?jums.
0X00000050 (PIETURAparameter1, 0, parameter3, parameter4)
Piez?meP?rtrauk?anas k??da raksturo PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA jaut?jums.
PIETURA: 0X0000000A (parameter1, parameter2, parameter3, parameter4)
Piez?me P?rtrauk?anas k??da raksturo IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL jaut?jums.

Piez?mes
 • Stop k??du zi?ojumos parametri at??iras atkar?b? no datora konfigur?cijas.
 • Ne visi "0x000000D1", "0x00000050" un "0x0000000A" Stop k??das izraisa ?o probl?mu.
 • Citas pieturas k??das var rasties ar? tad, kad rodas ?? probl?ma.

IEMESLS

?? probl?ma rodas sakar? ar servera zi?ojumu bloka (SMB) novirz sacens?bu nosac?juma.

RISIN?JUMS

Inform?cija par labojumfailu

Ir pieejami no Microsoft pied?v? atbalst?tu labojumfailu. Tom?r ?is labojumfails ir paredz?ts tikai ?aj? rakst? aprakst?t?s probl?mas nov?r?anai. Lai lietotu ?o labojumfailu tikai t?m sist?m?m, kur?m ir radusies tie?i ?aj? rakst? izkl?st?to probl?mu. ?is labojumfails, iesp?jams, tiks veikta papildu test??ana. T?d??, ja jums ir ?? probl?ma nerada nopietnus, ieteicams pagaid?t n?kamaj? programmat?ras atjaunin?jums, kur? ir iek?auts ?is labojumfails.

Ja labojumfails ir pieejams lejupiel?dei, tur ir sada?a "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" ?? zin??anu b?zes raksta aug?pus?. Ja ??das sada?as nav, sazinieties ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta, lai ieg?tu labojumfailu.

Piez?me Ja rodas papildu probl?mas vai nepiecie?ama probl?mu nov?r?ana, iesp?jams, b?s j?izveido atsevi??s pakalpojuma piepras?jums. Parasti atbalsta izmaksas tiek piem?rotas jaut?jumiem par papildu atbalstu un probl?m?m, kas neattiecas uz ?o konkr?to labojumfailu. Pilnu sarakstu ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta t?lru?u numuri vai izveidotu atsevi??u pakalpojuma piepras?jumu, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support
Piez?me Veidlap? "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" par?da valodas, kur?m ir pieejams labojumfails. Ja taj? nav vajadz?g?s valodas, tas ir, jo labojumfails nav pieejams, ?ai valodai.

Priek?noteikumi

Lai lietotu ?o labojumfailu, j?b?t palaistai Windows Vista Service Pack 2 (SP2) vai Windows Server 2008 2. servisa pakotne (SP2). Lai ieg?tu papildinform?ciju par Windows Vista servisa pakotnes ieg??anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
935791K? ieg?t jaun?ko Windows Vista servisa pakotni
Lai ieg?tu papildinform?ciju par Windows Server 2008 servisa pakotnes ieg??anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
968849K? ieg?t jaun?ko servisa pakotni, Windows Server 2008

Re?istra inform?cija

Izmantot labojumfailu ?aj? paket?, nav nepiecie?ams veikt nek?das izmai?as re?istr?.

Restart?jiet pras?ba

P?c ?? labojumfaila lieto?anas dators ir j?restart?.

Labojumfails Nomai?a inform?ciju

?is labojumfails neaizst?j iepriek? izlaistus labojumfailu.

Inform?ciju par failu

Pasaules ?? labojumfaila versija instal? failus, kas ir atrib?ti, kas ir uzskait?tas ?aj?s tabul?s. ?o failu datumi un laiki ir nor?d?ti atbilsto?i koordin?tajam pasaules laikam (UTC). ?o failu datumi un laiki lok?laj? dator? tiek r?d?ts p?c viet?j? laika kop? ar pa?reiz?jo vasaras laiks (DST) neobjektivit?ti. Turkl?t datumus un laikus var main?t, veicot noteiktas darb?bas ar failiem.
Windows Vista un Windows Server 2008 faila inform?cija
Svar?gi Labojumfailus Windows Vista un Windows Server 2008 labojumfaili tiek iek?auti pa?u iepakojumu. Tom?r tikai "Windows Vista" ir uzskait?ts lap? labojumfailu piepras?jumu. Lai piepras?tu labojumfailu pakotni, kas attiecas uz vienu vai ab?m oper?t?jsist?m?m, atlasiet labojumfails, kas ir uzskait?tas sada?? "Windows Vista" lap?. Vienm?r attiecas uz pantiem, lai noteiktu faktisko oper?t?jsist?mu, kas katram labojumfails, kas attiecas uz sada?u "Attiecas uz".
 • Failus, kas attiecas uz k?du konkr?tu produktu, SR_Level (RTM, SPn), un pakalpojumu nozare (LDR, VDR) var noteikt, p?rbaudot faila versiju numuri, k? par?d?ts ?aj? tabul?.
  Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
  VersijaProduktsSR_LevelServisa fili?le
  6.0.600 2. 22XXXWindows Vista un Windows Server 2008SP2LDR
 • MANIFESTA failos (.manifest) un mamma failus (.mum), kas uzst?d?ti katrai videi ir atsevi??i sada?? "papildu inform?ciju par failu Windows Server 2008 un Windows Vista". MAMMA failus un MANIFESTA failos un saist?to dro??bas katalogs (CAT) failus, ir ?rk?rt?gi svar?gi uztur?t atjaunin?tu komponentu st?voklis. Dro??bas katalogu failus, kuriem nav uzskait?ti atrib?ti, parakst?ti ar Microsoft ciparparakstu.
Visiem, kas atbalst?ja x86 b?z?tos versijas Windows Server 2008 un Windows Vista
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
MRxSmb.sys6.0.6002.22734106,49628-Oct-201113: 45x86
Visiem atbalsta x64 versijas Windows Server 2008 un Windows Vista
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
MRxSmb.sys6.0.6002.22734136,19228-Oct-201114: 18x64
Visiem piem?rotajiem IA-versij?m, kuru pamat? ir x64 Windows Server 2008
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
MRxSmb.sys6.0.6002.22734322,56028-Oct-201114: 38IA-64

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas min?ti sada?? "Attiecas uz".

PAPILDINDORM?CIJA

Lai ieg?tu papildinform?ciju par programmat?ras atjaunin?jumu terminolo?iju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
824684Microsoft programmat?ras atjaunin?jumu standarta terminolo?ijas apraksts

Papildu inform?cija

Papildu inform?cija par Windows Vista un Windows Server 2008

Papildu failus visiem atbalsta 86-based versions Windows Vista un Windows Server 2008
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsUpdate.Mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums3,078
Datums (UTC)28-Oct-2011
Laika (UTC)20: 32
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_9aa27893cf8510397001fb49ecaa9249_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22734_none_32d5fcb06f8effed.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums698
Datums (UTC)28-Oct-2011
Laika (UTC)20: 32
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22734_none_81e51e626776039f.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums8,844
Datums (UTC)28-Oct-2011
Laika (UTC)17: 43
PlatformaNav piem?rojams
Papildu failus visiem atbalsta x64 bitu versijas Windows Vista un Windows Server 2008
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsAmd64_67d62cbbd792969beb39adc6c99b92db_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22734_none_19ceda862bee6ea0.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums702
Datums (UTC)28-Oct-2011
Laika (UTC)20: 32
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22734_none_de03b9e61fd374d5.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums9,112
Datums (UTC)28-Oct-2011
Laika (UTC)17: 58
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsUpdate.Mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums3,102
Datums (UTC)28-Oct-2011
Laika (UTC)20: 32
PlatformaNav piem?rojams
Papildu failus visiem atbalsta IA-versij?m, kuru pamat? ir x64 Windows Server 2008
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsIa64_bde67da9c8a9faa56a4baff4e609ac38_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22734_none_44696d8a12b9700e.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums700
Datums (UTC)28-Oct-2011
Laika (UTC)20: 32
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsIa64_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22734_none_81e6c25867740c9b.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums9,103
Datums (UTC)28-Oct-2011
Laika (UTC)17: 28
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsUpdate.Mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,255
Datums (UTC)28-Oct-2011
Laika (UTC)20: 32
PlatformaNav piem?rojams

Rekviz?ti

Raksta ID: 2633799 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2011. gada 14. decembris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Foundation
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Web Server 2008
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
Atsl?gv?rdi: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2633799 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2633799

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com