Raksta ID: 2633952 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

KOPSAVILKUMS

Svar?gi! ?is atjaunin?jums aizst?j 2011. gada august? izlaisto http://support.microsoft.com/KB/2570791/lv. ?aj? atjaunin?jum? nav ietvertas papildu laika joslas izmai?as, kas izlaistas k? labojumfaili p?c http://support.microsoft.com/KB/2570791/lv public??anas.

Ja esat jau ieviesis http://support.microsoft.com/KB/2570791/lv, izlasiet ?aj? rakst? min?tos konkr?to laika joslu izmai?u aprakstus, lai noteiktu, vai ?is atjaunin?jums j?ievie? nekav?joties. Ja sist?mas netiek tie?i ietekm?tas, varat iepl?not ievie?anu piem?rot?k? laik?.

Lai vis?s sist?m?s pan?ktu laika joslu datu b?zes konsekvenci, ieteicams ieviest jaun?ko Windows kumulat?vo laika joslas atjaunin?jumu.

Svar?gi!

 • Pirms ievie?at ?aj? rakst? aprakst?to atjaunin?jumu, ?emiet v?r? potenci?l?s probl?mas, kas var ietekm?t Microsoft Outlook.

  Lai ieg?tu pla??ku inform?ciju par ??m probl?m?m, skatiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
  http://support.microsoft.com/kb/931667 (?? inform?cija var b?t ang?u valod?) K? apstr?d?t laika joslas izmai?as, izmantojot Microsoft Office Outlook paredz?to laika joslas datu atjaunin??anas r?ku
 • Ja inform?cijas tehnolo?iju vid? izmantojat Microsoft Exchange Server, pareizas Exchange Server darb?bas garant??anai j?veic papildu pas?kumi.

  Lai ieg?tu pla??ku inform?ciju par Exchange ziemas/vasaras laika (DST) atjaunin??anu, skatiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
  http://support.microsoft.com/kb/941018 (?? inform?cija var b?t ang?u valod?) K? apstr?d?t ziemas/vasaras laiku, izmantojot Exchange kalend?ra atjaunin??anas r?ku
 • Kumulat?vos laika joslas atjaunin?jumos ir ietverti tikai konkr?tam re?ionam main?ti dati vai dati, kas pievienoti, lai uztur?tu parit?ti ar cit?m oper?t?jsist?mas versij?m. T?d??, izdz??ot laika joslas atsl?gu, atsevi??as s?kotn?j?s v?rt?bas p?c kumulat?v?s joslas atjaunin??anas var netikt atjaunotas.

  Nav ieteicams dz?st ar laika josl?m saist?tas re?istra atsl?gas. Dator?, kur? ir nepiln?gas laika joslas atsl?gas, vispirms atjaunojiet t?s no zin?ma, pareiza dubl?juma. Tad lietojiet atjaunin?jumu.

PAPILDINDORM?CIJA

?aj? rakst? aprakst?tais atjaunin?jums maina laika joslas datus ziemas/vasaras laika (DST ? Daylight saving time) izmai?u piel?go?anai vair?k?s valst?s.

?aj? rakst? aprakst?tais atjaunin?jums ir kumulat?vu atjaunin?jumu apkopojums, kur? iek?autas visas iepriek??j?s Windows laika joslu izmai?as. Lai ieg?tu pla??ku inform?ciju par to, k? DST izmai?as var ietekm?t citus Microsoft produktus, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:

http://support.microsoft.com/gp/cp_dst?ln=lv

Lai ieg?tu pla??ku inform?ciju par to, k? ziemas/vasaras laika izmai?as var ietekm?t citus Microsoft produktus, skatiet ??du Microsoft zin??anu b?zes rakstu:

http://support.microsoft.com/kb/914387 (?? inform?cija var b?t ang?u valod?) K? konfigur?t ziemas/vasaras laiku Microsoft Windows oper?t?jsist?m?s

Piez?me. Lietojot ?o atjaunin?jumu, iesp?jams, sa?emsit ??du zi?ojumu:

Atjaunin?jumu nevar instal?t, jo sist?m? jau ir instal?ts jaun?ks vai t?ds pats laika joslas atjaunin?jums.

?is zi?ojums nor?da, ka jau esat lietojis pareizu atjaunin?jumu vai ar? Windows atjaunin?jumi vai Microsoft atjaunin??ana ir autom?tiski instal?jusi ?o atjaunin?jumu. Lai atjaunin?tu Windows oper?t?jsist?mu, nav vajadz?gas papildu darb?bas.


Microsoft lejupiel?des centr? lejupiel?dei ir pieejami t?l?k nor?d?tie faili.

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet sist?mas Windows 7 atjaunin?juma (KB2633952) pakotni t?l?t.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet sist?mas Windows 7 atjaunin?juma pakotni x64 sist?m?m (KB2633952) t?l?t.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet oper?t?jsist?mas Windows Server 2008 R2 x64 izdevuma (KB2633952) atjaunin?jumu pakotni t?l?t.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet Windows Vista atjaunin?juma (KB2633952) pakotni t?l?t.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet sist?mas Windows Vista atjaunin??anas pakotni x64 sist?m?m (KB2633952) t?l?t.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet sist?mas Windows Server 2008 atjaunin?juma (KB2633952) pakotni t?l?t.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet oper?t?jsist?mas Windows Server 2008 x64 izdevuma (KB2633952) atjaunin?jumu pakotni t?l?t.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet sist?mas Windows Server 2008 R2 atjaunin??anas pakotni x64 Itanium b?zes sist?m?m (KB2633952) t?l?t.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet sist?mas Windows Server 2008 atjaunin??anas pakotni x64 Itanium b?zes sist?m?m (KB2633952) t?l?t.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet Windows XP atjaunin?juma (KB2633952) pakotni t?l?t.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet Windows XP x64 izdevuma atjaunin?juma (KB2633952) pakotni t?l?t.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet sist?mas Windows Server 2003 atjaunin?juma (KB2633952) pakotni t?l?t.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet oper?t?jsist?mas Windows Server 2003 x64 izdevuma (KB2633952) atjaunin?jumu pakotni t?l?t.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet sist?mas Windows Server 2003 atjaunin??anas pakotni x64 Itanium b?zes sist?m?m (KB2633952) t?l?t.
Izlaides datums: 2011. gada 22. novembris


Lai ieg?tu papildinform?ciju par Microsoft atbalsta failu lejupiel?di, skatiet ??du Microsoft zin??anu b?zes rakstu:

http://support.microsoft.com/kb/119591 (?? inform?cija var b?t ang?u valod?) Microsoft atbalsta failu ieg??ana no tie?saistes pakalpojumiemAtjaunin?jumi no iepriek??j?s kumulat?v?s Windows laika joslas atjaunin??anas

Kop? iepriek??j?s kumulat?v?s Windows laika joslas atjaunin??anas veiktas ??das izmai?as:
 • Ka?i?ingradas standarta laiks
  K? iepriek? pazi?ots Microsoft zin??anu b?zes rakst? 2625508, Baltkrievija, s?kot ar 2011. gadu, vairs neturpin?s iev?rot ziemas/vasaras laiku un paliks past?v?g? vasaras laika re??m?. ?is raksts iesaka lietot?jiem p?riet uz Ka?i?ingradas standarta laika risin?jumu. ?is loga atjaunin?jums padara p?reju par past?v?gu, iek?aujot Ka?i?ingradas standarta laika josl? Minsku. Jaunais par?d?mais Ka?i?ingradas standarta laiks ir (UTC+03:00) Ka?i?ingrada, Minska.
 • Austrumeiropas standarta laiks:
  ??s laika joslas par?d?mais nosaukums ir atjaunin?ts uz (UTC+2:00) Nikozija.
 • Baijas standarta laiks [Display Name (UTC-3:00) Salvador] (Par?d?mais v?rds (UTC-3:00) Salvadora).
  Braz?lijas ?tatam Baija ir izveidota jauna Windows laika zona.
 • Fid?i standarta laiks [Display Name (UTC+2:00) Fiji] (Par?d?mais v?rds (UTC+2:00) Fid?i).
  Iestata 2012. gada ziemas/vasaras laika s?kuma datumu janv?ra ceturtaj? sv?tdien?.
 • Rietumsamoa standarta laiks
  Maina Rietumsamoa standarta laika UTC nob?di no (UTC-11) uz (UTC+13). Rezult?t? laika zonas par?d?mais v?rds main?s uz (UTC+13:00) Rietmsamoa.
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Laika zonas atsl?gas nosaukums Par?d?mais v?rds 2012. gada ziemas/vasaras laika s?kums 2012. gada ziemas/vasaras laika beigasTZI apak?atsl?ga
Ka?i?ingradas standarta laiks(UTC+3:00) Ka?i?ingrada, MinskaNavNav"TZI"=hex:4c,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
Austrumeiropas standarta laiks(UTC+02:00) NikozijaMarta p?d?j? sv?tdiena

02:00:00.000
Oktobra p?d?j? sv?tdiena

03:00:00.000
"TZI"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00
Bajas standarta laiks(UTC-03:00) SalvadoraOktobra tre?? sv?tdiena

23:59:59.999
Febru?ra ceturt? sv?tdiena

23:59:59.999
"TZI"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,04,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
Fid?i standarta laiks(UTC+12:00) Fid?iOktobra ceturt? sv?tdiena

02:00:00.000
Janv?ra ceturt? sv?tdiena

03:00:00.000
"TZI"=hex:30,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,01,00,00,00,04,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,00,00,04,00,02,00,00,00,00,00,00,00
Rietumsamoa standarta laiks(UTC+13:00) RietumsamoaSeptembra p?d?j? sv?tdiena

00:00:00.000
Apr??a pirm? sv?tdiena

01:00:00.000
"TZI"=hex: f4,fc,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,04,00,00,00,01,00,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,09,00,00,00,05,00,00,00,00,00,00,00,00,00


Piez?me. Rietumsamoa standarta laika lietot?jiem nav j?instal? ?is atjaunin?jums pirms tuvojo??s laika mai?as 29. decembr?. Tas j?instal? tikai p?c 2011. gada 29. decembra 23:59:59.


Zin?m?s probl?mas

 • P?c ?? atjaunin?juma instal??anas 2011. gada noteikums Rietumsamoa tiks atjaunin?ts uz (UTC+13). Tas rad?s nepareizus 2011. gada v?stures p?rskat??anas rezult?tus (l?dz laika p?rejai 2011. gada 29. decembr?). 2011. gada v?stures labo?anai Microsoft izdos atjaunin?jumu. ?? sada?a tiks atjaunin?ta, izmantojot saiti uz atjaunin?jumu, kad tas b?s pieejams.
 • Lietojot programmu Outlook 2010 p?c ?? atjaunin?juma instal??anas, kalend?ra skat? var vairs neb?t redzamas zin?mas sv?tdien?s noteiktas tik?an?s (tostarp 2011. gada 31. decembr? un turpm?kaj?s sv?tdien?s). Tik?an?s, kas vairs nav redzamas kalend?ra skat?, ir t?s, kas atbilst Rietumsamoa laika joslai, kuru izveidoj?t pirms atjaunin?juma instal??anas (?is atjaunin?jums maina Rietumsamoa standarta laiku no UTC -11:00 uz UTC +13).

  ?? probl?ma neietekm? programmu Outlook 2003 vai Outlook 2007. Kaut ar? tik?an?s vairs nav redzamas kalend?ra skat?, dati netiek zaud?ti. Tik?an?s v?l arvien varat redz?t, noklik??inot uz Skat?t, uz Main?t skatu un p?c tam uz Saraksta skats. ?? probl?ma neietekm? tik?an?s atk?rto?anos. Lai atrisin?tu ?o probl?mu, palaidiet http://support.microsoft.com/kb/931667 (?? inform?cija var b?t ang?u valod?) pieejamo Outlook laika joslas datu atjaunin??anas r?ku.

Windows XP

Priek?nosac?jumi

Lai lietotu ?o atjaunin?jumu, dator? j?b?t instal?tai sist?mai Windows XP ar 3. servisa pakotni (SP3). Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz nor?d?t? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:

http://support.microsoft.com/kb/322389/lv K? ieg?t jaun?ko sist?mas Windows XP servisa pakotni


Restart??anas piepras?jums

P?c ?? atjaunin?juma lieto?anas dators, iesp?jams, j?restart?.


Inform?cija par atjaunin?juma aizst??anu

Piez?me. Varat instal?t ?o kumulat?vo atjaunin?jumu apkopojumu pat p?c k?da no iepriek? izlaisto atjaunin?jumu instal??anas. ?is atjaunin?jums aizst?j ??du atjaunin?jumu:

http://support.microsoft.com/KB/2570791/lv 2011. gada augusta kumulat?vais laika joslas atjaunin?jums Microsoft Windows oper?t?jsist?m?m


Windows Server 2003

Priek?nosac?jumi

Lai lietotu ?o atjaunin?jumu, dator? j?b?t instal?tai Windows Server 2003 SP2. Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz nor?d?t? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:

http://support.microsoft.com/kb/889100 (?? inform?cija var b?t ang?u valod?) K? ieg?t jaun?ko Windows Server 2003 servisa pakotni

Restart??anas piepras?jums

P?c ?? atjaunin?juma lieto?anas dators, iesp?jams, j?restart?.

Inform?cija par atjaunin?juma aizst??anu

Piez?me. Varat instal?t ?o kumulat?vo atjaunin?jumu apkopojumu pat p?c k?da no iepriek? izlaisto atjaunin?jumu instal??anas. ?is atjaunin?jums aizst?j ??du atjaunin?jumu:

http://support.microsoft.com/KB/2570791/lv 2011. gada augusta kumulat?vais laika joslas atjaunin?jums Microsoft Windows oper?t?jsist?m?m


Windows Vista vai Windows Server 2008

Priek?nosac?jumi

Lai lietotu ?o atjaunin?jumu, dator? j?b?t instal?tai sist?mai Windows Vista vai Windows Server 2008 2. servisa pakotnei.

Restart??anas piepras?jums

P?c ?? atjaunin?juma lieto?anas dators, iesp?jams, j?restart?.

Inform?cija par atjaunin?juma aizst??anu

Piez?me. Varat instal?t ?o kumulat?vo atjaunin?jumu apkopojumu pat p?c k?da no iepriek? izlaisto atjaunin?jumu instal??anas. ?is atjaunin?jums aizst?j ??du atjaunin?jumu:

http://support.microsoft.com/KB/2570791/lv 2011. gada augusta kumulat?vais laika joslas atjaunin?jums Microsoft Windows oper?t?jsist?m?m


Windows 7 vai Windows Server 2008 R2

Priek?nosac?jumi

Lai lietotu ?o atjaunin?jumu, nav nepiecie?ami priek?nosac?jumi. Viena un t? pa?a pakotne instal? abas RTM versijas, k? ar? sist?mas Windows 7 un Windows Server 2008 R2 SP1 versijas.

Restart??anas piepras?jums

P?c ?? atjaunin?juma lieto?anas dators, iesp?jams, j?restart?.

Inform?cija par atjaunin?juma aizst??anu

Piez?me. Varat instal?t ?o kumulat?vo atjaunin?jumu apkopojumu pat p?c k?da no iepriek? izlaisto atjaunin?jumu instal??anas. ?is atjaunin?jums aizst?j ??du atjaunin?jumu:

http://support.microsoft.com/KB/2570791/lv 2011. gada augusta kumulat?vais laika joslas atjaunin?jums Microsoft Windows oper?t?jsist?m?m

Rekviz?ti

Raksta ID: 2633952 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2012. gada 20. janv?ris - P?rskat??ana: 2.0
ATTIECAS UZ:
 • Windows 7 Service Pack 1
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1
 • 2. servisa pakotne oper?t?jsist?mai Windows Vista
 • Windows Server 2008 Service Pack 2
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2
Atsl?gv?rdi: 
KB2633952

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com