ID c?a bi: 2633952 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tm t?t

Quan trong Ban cp nht nay loai bo va thay th ban cp nht 2570791 a phat hanh vao thang 8 nm 2011. Khng co thay i b sung nao v mui gi c a ra di dang hotfix sau khi ban cp nht 2570791 c xut ban.

Nu ban a trin khai ban cp nht 2570791, hay oc m ta v thay i mui gi cu th c cp n trong bai vit nay xac inh xem liu ban co phai trin khai ban cp nht nay ngay hay khng. Nu h thng khng bi anh hng trc tip, ban co th ln lich trin khai vao c hi sn co tip theo.

Chung ti khuyn ban nn trin khai ban cp nht mui gi tich luy Windows mi nht am bao tinh ng nht cua c s d liu mui gi trn tt ca h thng.

Quan trong

 • Trc khi ban ap dung ban cp nht c m ta trong bai vit nay, hay chu y cac s c tim n co th anh hng n Microsoft Outlook.

  bit thm thng tin v cac s c nay, hay xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
  931667 Cach giai quyt thay i mui gi bng Cng cu Cp nht D liu Mui gi danh cho Microsoft Office Outlook
 • Nu ban ang chay May chu Microsoft Exchange trong mi trng Cng ngh Thng tin (CNTT), ban phai thc hin thm cac bin phap am bao hoat ng ung cua May chu Exchange.

  bit thm thng tin v ban cp nht chinh gi theo mua (DST) cua Exchange, hay xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
  941018 Cach giai quyt vic chinh gi theo mua bng Cng cu Cp nht Lich Exchange
 • Ban cp nht mui gi tich luy chi cha d liu a thay i trong mt khu vc cu th hoc d liu a c thm vao duy tri tinh tng ng vi cac phin ban h iu hanh khac. Vi vy, nu khoa mui gi bi xoa, mt s gia tri gc co th khng c khi phuc sau khi ban ap dung cp nht mui gi tich luy.

  Chung ti khuyn ban khng nn xoa bt ky khoa ng ky nao lin quan n cac mui gi. Trn may tinh co cac khoa mui gi khng hoan chinh, trc tin khi phuc cac khoa mui gi t ban sao lu n inh a bit. Sau o, ap dung ban cp nht.

Thng tin thm

Ban cp nht ma bai vit nay m ta thay i d liu mui gi phu hp vi nhng thay i v vic chinh gi theo mua (DST) mt s quc gia.

Ban cp nht ma bai vit nay m ta la ban cp nht tich luy bao gm tt ca cac thay i mui gi cua windows trc o. bit thm thng tin v thay i DST co th anh hng n cac san phm khac cua Microsoft nh th nao, hay ghe thm website sau cua Microsoft:

http://support.microsoft.com/gp/cp_dst?ln=vi-vn#tab1

bit thm thng tin v nhng thay i chinh gi theo mua co th anh hng n cac san phm khac cua Microsoft nh th nao, hay xem bai vit sau trong C s Kin thc Microsoft:

914387 Cach cu hinh ch chinh gi theo mua cho h iu hanh Windows cua Microsoft

Chu y Khi ban ap dung ban cp nht nay, co th ban se nhn c thng bao sau:

Khng th cai t ban cp nht di dang ban cp nht mi hn hoc ban cp nht mui gi tng t a c cai t trn h thng.

Thng bao nay cho bit rng ban a ap dung ung ban cp nht hoc Windows Updates hoc Microsoft Update a t ng cai t ban cp nht nay. Khng cn thm tac vu nao khi cp nht h iu hanh Windows.


B?n c th? t?i xu?ng cc t?p sau y t? Trung tm T?i xu?ng c?a Microsoft:

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi Cp nht cho Windows 7 (KB2633952) ngay by gi.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi Cp nht cho Windows 7 vi H thng da trn x64 (KB2633952) ngay by gi.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi Cp nht cho Phin ban Windows Server 2008 R2 x64 (KB2633952) ngay by gi.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi Cp nht cho Windows Vista (KB2633952) ngay by gi.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi Cp nht cho Windows Vista vi H thng da trn x64 (KB2633952) ngay by gi.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi Cp nht cho Windows Server 2008 (KB2633952) ngay by gi.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi Cp nht cho Phin ban Windows Server 2008 x64 (KB2633952) ngay by gi.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi Cp nht cho Windows Server 2008 R2 vi H thng da trn Itanium (KB2633952) ngay by gi.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi Cp nht cho Windows Server 2008 vi H thng da trn Itanium (KB2633952) ngay by gi.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi Cp nht cho Windows XP (KB2633952) ngay by gi.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi Cp nht cho Phin ban Windows XP x64 (KB2633952) ngay by gi.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi Cp nht cho Windows Server 2003 (KB2633952) ngay by gi.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi Cp nht cho Phin ban Windows Server 2003 x64 (KB2633952) ngay by gi.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi Cp nht cho Windows Server 2003 vi H thng da trn Itanium (KB2633952) ngay by gi.
Ngay Phat hanh: Ngay 22 thang 11 nm 2011


bit thm thng tin v cach tai xung cac tp h tr Microsoft, hay xem bai vit sau trong C s Kin thc Microsoft:

119591 Cach ly cac tp h tr Microsoft support t dich vu trc tuynCp nht t ban cp nht mui gi tich luy cua Windows trc y

Nhng thay i sau c thc hin t ban cp nht mui gi tich luy cua Windows trc y:
 • Gi Chun Kaliningrad:
  Nh a thng bao trc y trong bai vit 2625508 cua C s Kin thc Microsoft, Belarus a quyt inh ngng chinh gi theo mua t nm 2011 va gi "gi mua he" vinh vin. Bai vit o xut rng ngi dung nn chuyn sang "gi thay th" trong gi chun Kaliningrad. Ban cp nht windows nay tao nn s thay i lu dai bng cach a Minsk vao tn hin thi cho gi chun Kaliningrad. Tn hin thi mi cho gi chun Kaliningrad la "(UTC+03:00) Kaliningrad, Minsk".
 • Gi Chun ng u:
  Tn hin thi cho mui gi nay a c cp nht thanh "(UTC+2:00) Nicosia".
 • Gi Chun Bahia [Tn Hin thi "(UTC-3:00) Salvador"]:
  Mui gi windows mi a c tao cho bang Bahia cua Brasil.
 • Gi Chun Fiji [Tn Hin thi "(UTC+12:00) Fiji"]:
  t ngay bt u DST 2012 xay ra vao ngay Chu nht th t cua thang 1.
 • Gi chun Samoa:
  Thay i phn bu UTC cho gi chun Samoa t (UTC-11) n (UTC+13). Do o, tn hin thi cua mui gi thay i thanh "(UTC+13:00) Samoa".
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Tn khoa mui gi Tn hin thi Bt u DST 2012 Kt thuc DST 2012Khoa con TZI
Gi Chun Kaliningrad(UTC+3:00)Kaliningrad, MinskKhng coKhng co"TZI"=hex:4c,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
Gi Chun ng u(UTC+02:00) NicosiaChu nht Cui cung cua thang 3

02:00:00.000
Chu nht Cui cung cua thang 10

03:00:00.000
"TZI"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00
Gi chun Bahia(UTC-03:00)SalvadorTh 7 th ba cua thang 10

23:59:59.999
Th 7 th t cua thang 2

23:59:59.999
"TZI"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,04,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
Gi Chun Fiji(UTC+12:00)FijiChu nht th t cua thang 10

02:00:00.000
Chu nht th t cua thang 1

03:00:00.000
"TZI"=hex:30,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,01,00,00,00,04,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,00,00,04,00,02,00,00,00,00,00,00,00
Gi chun Samoa(UTC+13:00)SamoaChu nht Cui cung cua thang 9

00:00:00.000
Chu nht u tin cua thang 4

01:00:00.000
"TZI"=hex: f4,fc,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,04,00,00,00,01,00,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,09,00,00,00,05,00,00,00,00,00,00,00,00,00


Chu y Ngi dung gi chun Samoa khng c cai t ban cp nht nay trc khi chuyn i thi gian sp ti vao ngay 29 thang 12. Ban cp nht nay chi c cai t luc hoc sau 23:59:59 vao ngay 29 thang 12 nm 2011.


S c a bit

 • Sau khi ban cai t ban cp nht nay, quy tc 2011 cho Samoa se c cp nht thanh (UTC+13). iu nay se dn n tra cu lich s khng ung cho phn ln nm 2011 (cho n khi chuyn i thi gian vao ngay 29 thang 12 nm 2011). ? pht hnh b?n c?p nh?t ? gi?i quy?t s? c? ny: http://support.microsoft.com/kb/2657025/vi-vn
 • Dnh cho Outlook 2010, sau khi b?n ci ?t b?n c?p nh?t ny, cc cu?c h?n nh?t ?nh di?n ra vo cc Th? b?y (bao g?m ngy 31 thng 12 nm 2011 v cc Th? b?y sau ) c th? bi?n m?t kh?i ch? ? xem L?ch.? bi?t thng tin v? s? c? ny v cc cch gi?i quy?t, h?y xemhttp://support.microsoft.com/kb/2655312/vi-vn.

  S? c? ny khng ?nh h?ng ?n Outlook 2003 ho?c Outlook 2007.

Windows XP

iu kin tin quyt

Ban phai cai t Windows XP Goi Dich vu 3 (SP3) ap dung ban cp nht nay. bit thm thng tin, bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:

322389 Cach ly goi dich vu mi nht cua Windows XP


Yu cu khi ng lai

B?n co th ph?i kh?i ?ng l?i my tnh sau khi p d?ng b?n c?p nh?t ny.


Cp nht thng tin thay th

Chu y Ban co th cai t goi cp nht tich luy nay ngay sau khi a cai t bt ky ban cp nht nao sau y a phat hanh trc y. Ban cp nht nay thay th ban cp nht sau:

2570791 Cp nht mui gi tich luy Thang 8 nm 2011 cho h iu hanh Microsoft Windows


Windows Server 2003

iu kin tin quyt

Ban phai cai t Windows Server 2003 SP2 ap dung ban cp nht nay. bit thm thng tin, bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:

889100 Cach ly goi dich vu mi nht cho Windows Server 2003

Yu cu khi ng lai

Ban co th phai khi ng lai may tinh sau khi ap dung ban cp nht nay.

Cp nht thng tin thay th

Chu y Ban co th cai t goi cp nht tich luy nay ngay sau khi a cai t bt ky ban cp nht nao sau y a phat hanh trc y. Ban cp nht nay thay th ban cp nht sau:

2570791 Cp nht mui gi tich luy Thang 8 nm 2011 cho h iu hanh Microsoft Windows


Windows Vista hoc Windows Server 2008

iu kin tin quyt

Ban phai cai t Windows Vista hoc Windows Server 2008 Goi Dich vu 2 ap dung ban cp nht nay.

Yu cu khi ng lai

Ban co th phai khi ng lai may tinh sau khi ap dung ban cp nht nay.

Cp nht thng tin thay th

Chu y Ban co th cai t goi cp nht tich luy nay ngay sau khi a cai t bt ky ban cp nht nao sau y a phat hanh trc y. Ban cp nht nay thay th ban cp nht sau:

2570791 Cp nht mui gi tich luy Thang 8 nm 2011 cho h iu hanh Microsoft Windows


Windows 7 hoc Windows Server 2008 R2

iu kin tin quyt

Khng cn co iu kin tin quyt nao ap dung ban cp nht nay. Goi tng t cai t trn ca phin ban RTM cung nh phin ban SP1 cua Windows 7 va Windows Server 2008 R2.

Yu cu khi ng lai

Ban co th phai khi ng lai may tinh sau khi ap dung ban cp nht nay.

Cp nht thng tin thay th

Chu y Ban co th cai t goi cp nht tich luy nay ngay sau khi a cai t bt ky ban cp nht nao sau y a phat hanh trc y. Ban cp nht nay thay th ban cp nht sau:

2570791 Cp nht mui gi tich luy Thang 8 nm 2011 cho h iu hanh Microsoft Windows

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2633952 - L?n xem xt sau cng: 29 Thang Nm 2014 - Xem xt l?i: 8.0
p d?ng
 • Windows 7 Service Pack 1
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1
 • Windows Vista Service Pack 2
 • Windows Server 2008 Service Pack 2
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2
T? kha:
KB2633952

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com