Các v?n đ? khi b?n c? g?ng đ? hi?n th? m?t t?p tin TIFF l?n có ch?a nhi?u trang b?ng cách s? d?ng Windows Photo Viewer trong Windows Vista, trong Windows 7, trong Windows Server 2008 ho?c Windows Server 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2635500 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Gi? s? r?ng b?n c? g?ng đ? m? m?t t?p tin TIFF l?n có ch?a nhi?u trang b?ng cách s? d?ng Windows Photo Viewer trên m?t máy tính đang ch?y m?t hệ điều hành sau:
 • Windows Vista
 • Windows Server 2008
 • Windows 7
 • Windows Server 2008 R2
Trong t?nh hu?ng này, b?n có th? g?p m?t trong các v?n đ? sau.

Issue 1

Khi b?n di chuy?n qua các trang trong t?p tin TIFF, máy tính ng?ng đáp ?ng. Ngoài ra, b? nh? có s?n là ki?t s?c. Đ? ph?c h?i t? v?n đ? này, cách th? công đóng Windows Photo Viewer b?ng cách s? d?ng Task Manager.

S? phát hành 2

C?a s? Bộ xem ảnh không m? t?p tin TIFF. Ngoài ra, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Windows Photo Viewer không th? m? ?nh này b?i v? các t?p tin s? xu?t hi?n đ? đư?c b? hư h?ng, b? h?ng ho?c quá l?n.

NGUYÊN NHÂN

Nh?ng v?n đ? này x?y ra v? cách đó c?a b? nh? đư?c c?p phát khi Windows s? hi?n th? m?t t?p tin TIFF.

GI?I PHÁP

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, không có m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y m?t hệ điều hành sau:
 • Windows Vista gói b?n ghi d?ch v? 2 (SP2)
 • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)
 • Windows 7
 • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows Vista, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
935791Làm th? nào đ? có đư?c gói b?n ghi d?ch v? Windows Vista m?i nh?t
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows Server 2008, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
968849Làm th? nào đ? có đư?c gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t cho Windows Server 2008
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin v? Service Pack 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

ki?m nh?p thông tin

S? d?ng các hotfix trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n không ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p tin có thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính đ?a phương c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian local c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows Vista và Windows Server 2008 thông tin t?p tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows Vista và Windows Server 2008 hotfixes đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, ch? "Windows Vista" đư?c li?t kê trên trang yêu c?u Hotfix. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows Vista" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng dư?i đây.
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mSR_Levelb?n ghi d?ch v? chi nhánh
  6.0.600 2 . 22xxxWindows Vista và Windows Server 2008SP2LDR
 • Các t?p tin b?n kê (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows Server 2008 và Windows Vista". MUM t?p và b?n kê t?p và t?p catalô (.cat) b?o m?t liên quan, là c?c k? quan tr?ng đ? duy tr? nhà nư?c c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Server 2008 và Windows Vista
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
PhotoViewer.dll6.0.6002.228052,323,45628-Feb-201214: 46x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 và Windows Vista
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
PhotoViewer.dll6.0.6002.228052,924,03228-Feb-201215: 44x 64
PhotoViewer.dll6.0.6002.228052,323,45628-Feb-201214: 46x 86
Windows 7 và Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngb?n ghi d?ch v? chi nhánh
  6.1.760 0,21xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1.21xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2PPRLDR
 • Đông Đ?c b?n ghi d?ch v? chi nhánh ch?a ch? là nh?ng s?a ch?a đư?c phát hành r?ng r?i đ?n đ?a ch? các v?n đ? ph? bi?n r?ng r?i, vô cùng quan tr?ng. LDR b?n ghi d?ch v? chi nhánh ch?a hotfix thêm vào s?a ch?a phát hành r?ng r?i.
 • Các t?p tin b?n kê (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows Server 2008 R2 và Windows 7". MUM và b?n kê t?p và t?p catalô (.cat) b?o m?t liên quan, là c?c k? quan tr?ng đ? duy tr? nhà nư?c c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
PhotoViewer.dll6.1.7600.210851,456,12805-Nov-201104: 36x 86
PhotoViewer.dll6.1.7601.218551,456,12805-Nov-201104: 31x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
PhotoViewer.dll6.1.7600.210851,727,48805-Nov-201105: 30x 64
PhotoViewer.dll6.1.7601.218551,727,48805-Nov-201105: 35x 64
PhotoViewer.dll6.1.7600.210851,456,12805-Nov-201104: 36x 86
PhotoViewer.dll6.1.7601.218551,456,12805-Nov-201104: 31x 86

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin thêm t?p

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows Vista và Windows Server 2008

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n Windows Vista và Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pUpdate.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.574
Ngày (UTC)28-Feb-2012
Th?i gian (UTC)17: 20
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_01cb586789a7df415bde9da14d8a787c_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22805_none_d5f1fe34211df81f.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin699
Ngày (UTC)28-Feb-2012
Th?i gian (UTC)17: 20
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-photoviewer_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22805_none_deb3ae5de5f79057.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin82,092
Ngày (UTC)28-Feb-2012
Th?i gian (UTC)15: 04
N?n t?ngkhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Vista và Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pAmd64_95867b5c72c00f652008e3b557c434b8_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22805_none_eea4e92c2947ba2b.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.046
Ngày (UTC)28-Feb-2012
Th?i gian (UTC)17: 20
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-photoviewer_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22805_none_3ad249e19e55018d.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin82,142
Ngày (UTC)28-Feb-2012
Th?i gian (UTC)16: 02
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pUpdate.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.594
Ngày (UTC)28-Feb-2012
Th?i gian (UTC)17: 20
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-photoviewer_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22805_none_deb3ae5de5f79057.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin82,092
Ngày (UTC)28-Feb-2012
Th?i gian (UTC)15: 04
N?n t?ngkhông áp d?ng

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pX86_usb.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22734_none_cd4c182324cae7eb.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,644
Ngày (UTC)28-Tháng mư?i-2011
Th?i gian (UTC)21: 25
Tên t?pX86_usbport.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22734_none_c01610a019e635d2.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin6,734
Ngày (UTC)28-Tháng mư?i-2011
Th?i gian (UTC)21: 25
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pAmd64_4e69293990aabd14cf3ed3b1ad5f6fe8_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21085_none_1ecaa571eba82988.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.046
Ngày (UTC)05-Nov-2011
Th?i gian (UTC)14: 11
Tên t?pAmd64_77379db36965813fe63acd90c57f6ed7_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_6791d21402c7888b.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.046
Ngày (UTC)05-Nov-2011
Th?i gian (UTC)14: 11
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-photoviewer_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21085_none_38bcfb4f028704a6.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin50,300
Ngày (UTC)05-Nov-2011
Th?i gian (UTC)06: 01
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-photoviewer_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_3ac3f1dcff94e6a4.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin50,300
Ngày (UTC)05-Nov-2011
Th?i gian (UTC)06: 14
Tên t?pX86_microsoft-windows-photoviewer_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21085_none_dc9e5fcb4a299370.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin50,296
Ngày (UTC)05-Nov-2011
Th?i gian (UTC)05: 08
Tên t?pX86_microsoft-windows-photoviewer_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_dea556594737756e.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin50,296
Ngày (UTC)05-Nov-2011
Th?i gian (UTC)05: 05

Thu?c tính

ID c?a bài: 2635500 - L?n xem xét sau cùng: 11 Tháng Tư 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Starter
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Microsoft Windows Server Foundation 2008 Windows Server Foundation
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
T? khóa: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertisebeginner kbmt KB2635500 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2635500

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com