Làm th? nào Internet Explorer s? d?ng b? nh? cache cho DNS máy ch? m?c

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 263558 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
C?NH BÁO: N?u b?n s? d?ng Registry Editor không chính xác, b?n có th? gây ra nghiêm tr?ng các v?n đ? mà có th? yêu c?u b?n ph?i cài đ?t l?i h? đi?u hành c?a b?n. Microsoft không th? đ?m b?o r?ng b?n có th? gi?i quy?t v?n đ? mà k?t qu? t? vi?c s? d?ng Registry Tr?nh so?n th?o không đúng. S? d?ng Registry Editor riêng c?a b?n nguy cơ.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Trong phiên b?n trư?c c?a Internet Explorer (Internet Explorer 3.x), DNS máy ch? m?c đư?c lưu tr? trong 24 gi? theo m?c đ?nh. Trong nhi?u trư?ng h?p, Đi?u này là quá dài. Trong giai đo?n này, m?t s? máy ch? m?c d?ng làm vi?c v? thay đ?i đ?a ch? IP c?a h? ph?c v? t? xa, và ban đ?u đư?c gi?i quy?t.

Internet Explorer 4.x và phiên b?n s?a đ?i cách DNS máy ch? m?c có đư?c lưu tr? b?ng cách gi?m giá tr? m?c đ?nh l?i quá th?i gian đ?n 30 phút.

THÔNG TIN THÊM

C?NH BÁO: N?u b?n s? d?ng Registry Editor không chính xác, b?n có th? gây ra nghiêm tr?ng các v?n đ? mà có th? yêu c?u b?n ph?i cài đ?t l?i h? đi?u hành c?a b?n. Microsoft không th? đ?m b?o r?ng b?n có th? gi?i quy?t v?n đ? mà k?t qu? t? vi?c s? d?ng Registry Tr?nh so?n th?o không đúng. S? d?ng Registry Editor riêng c?a b?n nguy cơ.

Trong m?t s? trư?ng h?p, thi?t l?p time-out m?i này là quá ng?n. N?u môi trư?ng c?a b?n có m?t s? khách hàng đang k?t n?i và đang t?t c? các th?c hi?n tra c?u DNS m?i 30 phút, b?n có th? g?p m?t không mong mu?n tăng lưu lư?ng truy c?p m?ng. Đ? thay đ?i hành vi này, làm cho nh?ng đi?u sau đây thay đ?i đăng k?:
 1. B?t đ?u Registry Editor.
 2. Xác đ?nh v? trí và Click vào khóa sau trong registry:
  Cài đ?t HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet
 3. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào Thêm giá tr?, và sau đó thêm các giá tr? s? đăng k? sau đây:
  Giá tr? tên: DnsCacheTimeout
  Data Type: REG_DWORD
  Sinh: th?p phân
  Giá tr?: (th?i gian trong giây)

  Giá trị Tên: ServerInfoTimeOut
  Data Type: REG_DWORD
  Sinh: th?p phân
  Giá tr?: (th?i gian trong mili giây)
 4. Thoát kh?i Registry Editor.
Ví d?, đ? thi?t l?p giá tr? l?i quá th?i gian 10 phút, h?y s? d?ng m?t giá tr? c?a 600 giây.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Chú ýB?n ph?i s? d?ng c? hai giá tr? đ?ng k? các đư?c li?t kê trong bư?c 3 đ? ki?m soát cơ ch? b? nh? cache n?i b? tr?nh gi?i quy?t c?a Internet Explorer.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Chú ýCác thi?t đ?t này áp d?ng cho Internet Explorer và không đ?ng b? WinINet x? l? cu?c g?i ch?. Các thi?t đ?t này không áp d?ng cho các cu?c g?i đ?ng b? WinInet.

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

N?u b?n đang làm cho Synchronous g?i WinInet, timeout DNS không ho?t đ?ng khi đ?t cách h? s? đư?c hi?n th? trong ph?n "Thông tin". Các cu?c g?i không đ?ng b? ch?n lên nh?ng giá tr? này m?t cách chính xác.

Phương pháp 1

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, kh?i đ?ng l?i ?ng d?ng s? d?ng WinInet.

Phương pháp 2

S? d?ng workaround m? sau đây. M? và đóng các x? l? mà b?n nh?n đư?c v?i các cu?c g?i InternetOpen, và sau đó m? l?i nó.

hOpen=::InternetOpen(.....)
InternetCloseHandle(hOpen);
hOpen=::InternetOpen(.....);
//
Bây gi? s? d?ng x? l?.
Timeout DNS đư?c áp d?ng.

Thu?c tính

ID c?a bài: 263558 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Windows Internet Explorer 9
 • Windows Internet Explorer 8
 • Windows Internet Explorer 7
 • Microsoft Internet Explorer 6.0 Service Pack 1
 • Microsoft Internet Explorer 6.0, khi đư?c dùng v?i:
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
  • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
T? khóa: 
kbhowto kbenv kbinfo kbmt KB263558 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:263558

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com