Labojums: "HISMAGB0012" k??das pazi?ojums par?d?s, m??inot palaist vair?kas divf??u izdar?t darb?bas viena UOW Host Integration Server 2010 vid?

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2636160 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

SIMPTOMI

Microsoft Host Integration Server 2010 vid?, m??inot palaist vair?kas divf??u izdar?t darb?bas vienas vien?bas darbu (UOW) oper?cija neizdodas.

T?, piem?ram, Host Integration Server 2010 jums izmantot Saglab?jas savienojumiKlienta kontekst? objektu pas?t?juma veic klientu inform?cijas vad?bas sist?ma (CICS) dar?jumus ar vienu un to pa?u UOW ?pa?umu. Tom?r, tiek par?d?ts k??das zi?ojums, kas l?dz?gs ?im:
HISMAGB0012.

Apstr?d?jot parametru parameter_name metod? method_name datu tipa parametrs vai elementa robe??s parametrs nav paredz?ts tips. P?rbaudiet programmu. Ja tas ir pareizi, p?rbaudiet, vai pareizu darb?bu integrators izveidota bibliot?ka ir izvietota

Piez?me ?? probl?ma nerodas, Host Integration Server 2006 vid?.

IEMESLS

?? probl?ma rodas, jo dar?juma integrators pareizi neapstr?d? notur?gi savienojumi kad koplieto klienta kontekst? starp diviem dar?juma integrators objektiem.

RISIN?JUMS

Labojumfails, kas nov?r? ?o probl?mu, ir iek?auts kumulat?vo atjaunin?jumu pakotni % 2 Host Integration Server 2010.

Lai ieg?tu papildinform?ciju, k? ieg?t kumulat?vo atjaunin?jumu pakotnes, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
2616519 Kumulat?vo atjaunin?jumu pakotni % 2 Host Integration Server 2010

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas min?ti sada?? "Attiecas uz".

UZZI?AS

Lai ieg?tu papildinform?ciju, apmekl?jiet ?o Microsoft TechNet vietn?:
Atbalsts darb?b?m un divu posmu izpilde

Rekviz?ti

Raksta ID: 2636160 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2011. gada 16. decembris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
  • Microsoft Host Integration Server 2010
Atsl?gv?rdi: 
kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbbug kbsurveynew kbmt KB2636160 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2636160

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com