Kh?c ph?c: M?t thông báo l?i "HISMAGB0012" x?y ra khi b?n c? g?ng ch?y nhi?u hơn m?t two-phase cam k?t giao d?ch trong m?t UOW trong m?t môi trư?ng máy ch? lưu tr? Integration Server 2010

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2636160 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Trong m?t môi trư?ng Microsoft Host Integration Server 2010, khi b?n c? g?ng ch?y nhi?u hơn m?t two-phase cam k?t giao d?ch trong m?t đơn v? c?a công vi?c (UOW), các ho?t đ?ng không thành công.

Ví d?, t?i máy ch? lưu tr? Integration Server 2010, b?n s? d?ng các V?n t?n t?i k?t n?ib?t đ?ng s?n đ? đ?i tư?ng khách hàng b?i c?nh đ? th?c hi?n các giao d?ch c?a khách hàng thông tin đi?u khi?n h? th?ng (CICS) trong cùng m?t UOW. Tuy nhiên, b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i tương t? v?i nh?ng đi?u sau đây:
HISMAGB0012.

Khi ch? bi?n tham s? parameter_name trong phương pháp method_name ki?u d? li?u c?a các tham s? ho?c c?a m?t ph?n t? trong các tham s? không ph?i là lo?i d? ki?n. Ki?m tra chương tr?nh. N?u nó là đúng, xác minh r?ng các thư vi?n giao d?ch Integrator t?o ra chính xác tri?n khai

Lưu ? V?n đ? này không x?y ra trong m?t môi trư?ng máy ch? lưu tr? tích h?p máy ch? 2006.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra v? giao d?ch Integrator không x? m?t cách chính xác l? các k?t n?i liên t?c khi nó chia s? khách hàng b?i c?nh gi?a hai đ?i tư?ng giao d?ch nhà tích h?p.

GI?I PHÁP

Hotfix gi?i quy?t v?n đ? này đư?c bao g?m trong gói tích l?y 2 cho máy ch? lưu tr? Integration Server 2010.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c gói tích l?y, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2616519 Tích l?y gói 2 cho máy ch? lưu tr? Integration Server 2010

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t, h?y truy c?p trang web Microsoft TechNet sau đây:
H? tr? cho các giao d?ch và cam k?t Two-Phase

Thu?c tính

ID c?a bài: 2636160 - L?n xem xét sau cùng: 16 Tháng Mười Hai 2011 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft Host Integration Server 2010
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbbug kbsurveynew kbmt KB2636160 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2636160

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com