K? nov?rst probl?mas, kas var rasties, lietojot Windows Phone 7 Lync 2010 mobil? klienta

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2636318 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

IEVADS

Lietot?ji var lejupiel?d?t Windows Phone 7 Lync 2010 mobilo klientu par br?vu no Windows Phone Marketplace. Lietot?ji var izmantot klientam piesl?gties Lync Online, ja t?s esat pie???ris Lync Online licences. ?aj? rakst? izkl?st?ts, k? nov?rst da?as bie?i sastopam?m probl?m?m, kas var rasties, lietojot Windows Phone 7 mobil? klienta Lync 2010.

PROCED?RA

Instal?jiet app

Lync 2010 mobilo sakaru klients Windows Phone 7 var lejupiel?d?t bez maksas no Windows Phone Marketplace. Lietot?jiem j?instal? app tie?i uz savu ier?ci un izmantot savu lietot?ja ID, lai pierakst?tos.

Ja lietot?js pieredzi jaut?jumos, tos lejupiel?d?t vai instal?t Lync 2010 mobilo klientu, ir lietot?jam main?t savu savienojuma veidu no 3G l?dz Wi-Fi vai 3G Wi-Fi. P?c tam m??iniet v?lreiz lejupiel?d?t. Ja lietot?js joproj?m nevar instal?t klienta, vi?iem j?sazin?s vi?u mobilo pakalpojumu sniedz?jam vai Windows Marketplace atbalsts.


Pierakst??an?s pras?bas Windows Phone 7

Ja lietot?jiem pierakst?ties Lync Mobile app, pierakst??an?s inform?ciju, kas ir nepiecie?ams, lai sekm?gi veiktu autentifik?ciju, ir atkar?gs no ?iem scen?rijiem:
 • Vai lietot?ja sesijas inicializ?cijas protokols (SIP) adresi ir t?ds pats k? lietot?jam lietot?ja pamatnosaukums (UPN)
 • Lietot?jiem tiek viesoti uz telp?m Lync server? vai Lync Online

Tabul? aprakst?tas pierakst??an?s lauki, kas nepiecie?ami Windows Phone 7 lietot?jiem.
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Lietot?js tiek r?kotsSIP adresi un UPNOblig?tie lauki
Lok?l? Lync serverSIP adresi un UPN ir vien?diPierakst??an?s adrese:SIP adresi
lietot?jv?rds: tuk?s
Parole: parole
Lok?l? Lync serverSIP adresi un UPN at??irasPierakst??an?s adrese:SIP adresi
Lietot?ja v?rds:UPN vai dom?ns\lietot?jv?rds
Parole: parole
Biroja 365SIP adresi un UPN ir vien?diPierakst??an?s adrese:SIP adresi
lietot?jv?rds: tuk?s
Parole: parole
Biroja 365SIP adresi un UPN at??irasPierakst??an?s adrese:SIP adresi
Lietot?ja v?rds:UPN
Parole: parole
Ja nav konfigur?ts autom?tisk?s noteik?anas, mobilo sakaru klientiem, lietot?jiem ir ievad?t ??dus iek??jos un ?r?jos atkl?jums adreses papildus laukiem, kas nor?d?ti tabul?:
 • Iek??j? atkl??anas adrese: https://webdir.online.lync.com/Autodiscover/autodiscoverservice.svc/Root
 • ?r?jo atkl??anas adrese: https://webdir.online.lync.com/Autodiscover/autodiscoverservice.svc/Root
Piez?me.re?istr??an?s adrese un parole lauki tiek r?d?ti ekr?n? pierakst??an?s. Piek??t lietot?ja v?rdu, dom?na, iek??j? atkl??anas adreseun ?r?j? noteik?anas adre?u laukus, atlasiet Servera iestat?jumus pieteik?an?s ekr?n?.


Nov?rst autom?tisko noteik?anu

Lync 2010 mobilo sakaru klients Windows Phone 7 mekl? citu DNS A ieraksts nek? Lync 2010 darbvirsmas klientu. Auto-atkl?t process atkl?t pareizo Lync tie?saistes pakalpojumi, sesijas inicializ?cijas protokols (SIP) dom?na, kas tiek izmantota j?izveido CNAME A ieraksts, kas atbilst ??diem krit?rijiem:
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Aizst?jv?rdsDom?naV?rt?ba
Lyncdiscover<domain></domain>
Piem?rs: Contoso.com
Webdir.Online.lync.com
Lai nov?rstu radu??s probl?mas, atbilsto?i situ?cijai izmantojiet vienu vai vair?kas no ??m metod?m:
 • Izmantot nslookup darb?bu un valsts DNS serveri, lai noteiktu, vai DNS CNAME ieraksts ir pareizi konfigur?ts.
 • Ja lietot?jam ir iesp?ja, ir lietot?js p?rsl?g?an?s starp Wi-Fi un 3G, lai noteiktu, vai ?o probl?mu var b?t aptverts viena veida savienojumu. Ja pierakst??an?s turpina neizdoties par 3G datu savienojumu, gan CNAME DNS ieraksti tiek konfigur?ti, var b?t probl?ma ar mobilo pakalpojumu sniedz?ju datu savienojumu.
 • Lietot?js sa?em ??du k??das zi?ojumu:
  Nevar izveidot savienojumu ar serveri. Tas var?tu b?t nepieejama. Ar? l?dzu, p?rbaudiet savienojumu ar t?klu, pierakst??an?s adresi un serveru adreses.
  ?is k??das zi?ojums parasti nor?da vienu no ??diem nosac?jumiem:
  • DNS uzmekl??anas probl?ma past?v.
  • Autom?tiski noteikt CNAME A ieraksts ir konfigur?ta pareizi vai visp?r nav konfigur?ts.

 • Lietot?js sa?em ??du k??das zi?ojumu, ja lietot?js m??ina pieteikties:
  Nevar pierakst?ties. L?dzu, p?rbaudiet sava konta inform?ciju un m??iniet v?lreiz.
  ?is k??das zi?ojums nor?da, ka viens no ??diem nosac?jumiem:
  • Lync 2010 mobilo sakaru klients Windows Phone 7 varat atrast pareizo Lync Online serveris. Tom?r tas nevar atrast pierakst??an?s adresi, kur? tika ievad?ts, lietot?js.
  • Parole nav pareiza.

Starpniekservera iestat?jumi

Lync 2010 mobilo sakaru klients Windows Phone 7 izmanto integr?tu procesus piesl?gties Lync pa autentific?tu pilnvaras. T?d??, ja rodas probl?mas, veidojot savienojumu ar Lync Online uz??muma Wi-Fi t?kl?, izmantojot autentific??anas starpniekservera, p?rliecinieties, vai ir sp?k? ??di nosac?jumi:
 • T?lruni varat p?rl?kot citas iek??j?s un ?r?j?s vietn?s.
 • Pareizi akredit?cijas dati ievad?ti ar proxy autentifik?ciju.

Kontaktpersonu saraksti

Kontaktu saraksts, kas tiek par?d?ts Lync 2010 mobilo sakaru klients, ir tikai las?ma un to nevar main?t no mobil? ier?ce. Ja lietot?js v?las, lai pievienotu vai iz?emtu kontaktu no saraksta, lietot?jam ir j?izmanto Lync 2010 darbvirsmas klientu vai Outlook t?mek?a lietojumprogramma (OWA) t?l?t?j?s zi?ojumapmai?as (IM).

Kontaktu fotogr?fijas tiek par?d?tas tikai tad, ja t?s tiek saglab?tas sarakstu Glob?lais adre?u saraksts (Gas). Kontaktpersonai, kas nor?d?ta caur web URL att?lu darbvirsmas klientu neb?s redzams kontaktpersonas fotoatt?lu.


Lappuses sarunas un Sarunu v?sture

Sarunas lapa Windows Phone 7 mobilo sakaru klients, kas tikai uztur inform?ciju par sarun?s, kas notika mobilaj? ier?c?. Tas ner?d?s sarunas no darbvirsmas klientu. T?rz??an? par mobilaj?m ier?c?m netiek r?d?ti sarunas v?stures mapi lietot?ja Exchange pastkast?.


Pievienoties Windows Phone 7 kalend?ra tik?an?s

Pievienoties pl?notas tie?saistes sapulces no Windows Phone 7, atveriet kalend?ru un apskat?t Lync tie?saistes sapulces deta?as. Kad lietot?js noklik??ina uz saites, lai pievienotos sapulcei, Lync 2010 mobilo sakaru klients atv?rts. Ja konferences Audio konferen?u pakalpojumu sniedz?js (?KK) funkcionalit?ti, ?KK partnervalst?m zvanu lietot?js uz numuru, kas nor?d?ts lietot?ja iestat??anas laik?.

Ja nav iezvanes iesp?ju konference, lietot?js nevar pievienoties konferencei, noklik??inot uzpievienoties. Ar? lietot?js var sa?emt ??du k??das zi?ojumu:
Server? ir radusies k??da. L?dzu, sazinieties ar atbalsta komanda.


Push pazi?ojumus

p?c noklus?juma, push pazi?ojumus no gan Apple Push pazi?ojums pakalpojuma un pakalpojuma Microsoft Push pazi?ojums ir izsl?gti. Lync Onlineorganization administratori varat pierakst?ties Lync tie?saistes vad?bas paneli, lai main?tu ??s opcijas. ??das screen shot, Lync tie?saistes vad?bas panelis r?da push pazi?ojumi ir izsl?gti.

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lync tie?saistes vad?bas paneli, push pazi?ojumus r?da ekr?nuz??mums ir izsl?gti
P?c noklik??in??anas uz Redi??t, var iesl?gt push pazi?ojumus vienu vai abus pakalpojumus. ??dus ekr?na ??vienu r?d?t Lync tie?saistes vad?bas paneli, p?c tam, kad ir iesl?gti push pazi?ojumus.

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
ekr?nuz??mums Lync tie?saistes vad?bas panel?, p?c tam, kad ir push pazi?ojumus

Push pazi?ojumus neizdoties, ja lietot?js ir savienots, izmantojot Wi-Fi, (paz?stama ar? k? "?rzemju") ien?ko?o piepras?jumu ports 5223 (TCP) ir j?b?t atv?rtai uz ier?ci. Ja lietot?js ir savienots ar m?jas Wi-Fi t?klu, vi?? vai vi?a var izmantot porta p?rs?t??ana vai Port iedarbin??anas uz lietot?ja m?jas mar?rut?t?ju atv?rtu portu 5223 (TCP). p?c noklus?juma push pazi?ojumus tiek atsp?joti, un nep?rprotami ir j?aktiviz? ar IT administratoru.

Ja push pazi?ojumus uz??muma Wi-Fi t?kl?, sazinieties ar IT administratoru, lai veiktu ??s izmai?as.


Sal?dzin?jums ar citiem mobilo sakaru klientiem

Par l?dzek?u sal?dzin?jumu programmat?r?s Lync 2010 mobilajiem klientiem, dodieties uz ??diem Microsoft TechNet vietn?:

Mobil? klienta sal?dzin?juma tabulas

Nos?tot ?urn?lus

Kad lietot?ju pieredzes jaut?jums ar Lync 2010 mobilo sakaru klients Windows Phone 7, vi?i var s?t?t ba??i pa e-pastu uz tehnisk? atbalsta in?enieri. Lai to dar?tu, iestatiet Diagnostikas re?istr??anas par , iestat?jumus lappuses, un p?c tam noklik??iniet uz nos?t?t diagnostikas ?urn?lus par par ekr?ns. Att?la fails tiek saglab?ts lietot?ja fotoatt?lu bibliot?ku, kur? atrodas log failus Lync Mobile t?d? form?t?, ko var saglab?t un nos?t?t Windows Phone 7. e-pasta zi?ojums tiek ?ener?ts autom?tiski, bez pievienot ?urn?la failus. T?p?c p?rliecinieties, ka lietot?js pievieno savu foto bibliot?ku jaun?ko att?lu e-pasta zi?ojums. P?c tam ievadiet e-pasta adrese s?t?t uz apa?kokiem. Lietot?jiem j?nos?ta apa?koku savu IT administratoru vai tie?i atbalsta in?enieri.

Piez?me.P?rliecinieties, ka diagnostikas re?istr??anas ir iestat?ts uz uz , pirms m??in?t pavairot ?o jaut?jumu un nos?t?t ?urn?lu.

V?l arvien ir nepiecie?ama pal?dz?ba? Dodieties uz Office 365 Kopiena t?mek?a vietni.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2636318 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2014. gada 16. j?lijs - P?rskat??ana: 16.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Lync Online
Atsl?gv?rdi: 
o365 o365a o365p o365e kbgraphxlink o365m o365022013 kbgraphic kbmt KB2636318 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2636318

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com