Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? mà b?n có th? g?p ph?i khi b?n s? d?ng Lync 2010 điện thoại di động client cho Windows Phone 7

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2636318 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Ngư?i dùng có th? t?i v? khách hàng điện thoại di động Lync 2010 cho Windows Phone 7 mi?n phí t? Windows Phone Marketplace. Ngư?i dùng có th? s? d?ng ?ng d?ng khách này đ? k?t n?i v?i Lync Online n?u h? đang đư?c gán gi?y phép Lync Online. Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? kh?c ph?c m?t s? v?n đ? ph? bi?n mà b?n có th? g?p ph?i khi b?n s? d?ng Lync 2010 điện thoại di động client cho Windows Phone 7.

PHƯƠNG PHÁP

cài đ?t chuyên bi?t ?ng d?ng

Khách hàng điện thoại di động Lync 2010 cho Windows Phone 7 có th? đư?c t?i v? mi?n phí t? Windows Phone Marketplace. Ngư?i dùng nên cài đ?t chuyên bi?t ?ng d?ng tr?c ti?p đ?n thi?t b? c?a h? và s? d?ng ID ngư?i dùng c?a h? đ? kí nh?p.

N?u m?t ngư?i s? d?ng kinh nghi?m v?n đ? khi h? t?i v? ho?c cài đ?t chuyên bi?t khách hàng Lync 2010 điện thoại di động, có ngư?i dùng thay đ?i lo?i k?t n?i c?a h? t? 3G Wi-Fi ho?c Wi-Fi đ? 3G. Sau đó, h?y th? t?i xu?ng m?t l?n n?a. N?u ngư?i dùng v?n không th? cài đ?t chuyên bi?t các khách hàng, h? nên liên h? v?i nhà nhà cung c?p b?n ghi d?ch v? di đ?ng c?a h? ho?c H? tr? Th? trư?ng Windows.


Yêu c?u kí nh?p cho Windows Phone 7

Khi ngư?i dùng kí nh?p vào ?ng d?ng Di đ?ng Lync, thông tin kí nh?p đư?c yêu c?u đ? xác th?c thành công tùy thu?c vào các t?nh hu?ng sau:
 • Đ?a ch? Giao th?c Kh?i t?o Phiên (SIP) c?a ngư?i dùng có gi?ng như tên chính ngư?i dùng c?a ngư?i dùng (UPN) đó hay không
 • Ngư?i dùng đư?c lưu tr? trên m?t máy ch? Lync t?i ch? hay trên Lync Online

B?ng sau mô t? các d?u ki?m hi?u trong l?nh v?c đư?c yêu c?u cho Windows Phone 7 ngư?i s? d?ng.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Ngư?i dùng đư?c lưu tr? b?iĐ?a ch? SIP và UPNCác trư?ng b?t bu?c
Máy ch? Lync t?i ch?Đ?a ch? SIP và UPN là gi?ng nhauĐ?a ch? đăng nh?p:Đ?a ch? SIP
tên người dùng: Tr?ng
M?t kh?u: M?t kh?u
Máy ch? Lync t?i ch?Đ?a ch? SIP và UPN là khác nhauĐ?a ch? đăng nh?p:Đ?a ch? SIP
Tên ngư?i dùng:UPN ho?c tên mi?n\tên người dùng
M?t kh?u: M?t kh?u
Office 365Đ?a ch? SIP và UPN là gi?ng nhauĐ?a ch? đăng nh?p:Đ?a ch? SIP
tên người dùng: Tr?ng
M?t kh?u: M?t kh?u
Office 365Đ?a ch? SIP và UPN là khác nhauĐ?a ch? đăng nh?p:Đ?a ch? SIP
Tên ngư?i dùng:UPN
M?t kh?u: M?t kh?u
N?u t? đ?ng phát hi?n cho các ?ng d?ng khách dành cho điện thoại di động chưa đư?c c?u h?nh, ngư?i dùng ph?i nh?p các đ?a ch? phát hi?n n?i b? và bên ngoài bên c?nh các trư?ng đư?c li?t kê trong b?ng:
 • Đ?a ch? khám phá n?i b?: https://webdir.online.lync.com/Autodiscover/autodiscoverservice.svc/Root
 • Đ?a ch? khám phá bên ngoài: https://webdir.online.lync.com/Autodiscover/autodiscoverservice.svc/Root
Lưu ?: Trư?ng Đ?a ch? kí nh?pM?t kh?u đư?c hi?n th? trên màn h?nh kí nh?p. Đ? truy c?p vào tên người dùng, tên mi?n, đ?a ch? n?i b? phát hi?n, và các l?nh v?c đ?a ch? bên ngoài khám phá , h?y ch?n cài đ?t chuyên bi?t máy ch? trên màn h?nh kí nh?p.


Kh?c ph?c s? c? T? đ?ng phát hi?n

Khách hàng điện thoại di động Lync 2010 cho Windows Phone 7 s? cho b?n ghi DNS khác nhau hơn so v?i các khách hàng máy tính đ? bàn Lync 2010. Cho quá tr?nh t? đ?ng phát hi?n đ? khám phá các b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n Lync chính xác, b?n ghi CNAME đáp ?ng các tiêu chí sau đây ph?i đư?c t?o ra cho mi?n giao th?c B?t đ?u phiên h?p (SIP) đang đư?c s? d?ng:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Bí danhMi?nGiá tr?
Lyncdiscover<domain></domain>
Ví d?: Contoso.com
Webdir.online.lync.com
Đ? kh?c ph?c s? c?, h?y s? d?ng m?t ho?c nhi?u các phương pháp sau đây sao cho phù h?p v?i t?nh hu?ng c?a b?n:
 • S? d?ng l?nh nslookup và máy ch? DNS công c?ng đ? xác đ?nh xem b?n ghi DNS CNAME đ? đư?c c?u h?nh đúng hay chưa.
 • N?u ngư?i dùng có tùy ch?n, h?y cho phép ngư?i dùng chuy?n đ?i gi?a Wi-Fi và 3G đ? xác đ?nh xem s? c? này có th? đư?c li?t kê vào m?t lo?i s? c? k?t n?i đư?c hay không. N?u kí nh?p ti?p t?c không thành công v? k?t n?i d? li?u 3G, m?c dù các b?n ghi CNAME DNS đ? đư?c c?u h?nh, đây có th? là s? c? k?t n?i d? li?u c?a nhà nhà cung c?p b?n ghi d?ch v? di đ?ng.
 • Ngư?i dùng s? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  Không th? k?t n?i đ?n máy ch?. b?n ghi d?ch v? có th? không kh? d?ng. Đ?ng th?i, vui l?ng ki?m tra k?t n?i m?ng, đ?a ch? kí nh?p c?a b?n và đ?a ch? máy ch?.
  Thông báo l?i này thư?ng cho bi?t m?t trong nh?ng đi?u ki?n sau đây:
  • T?n t?i s? c? tra c?u DNS.
  • Các b?n ghi CNAME T? đ?ng phát hi?n đư?c c?u h?nh không đúng ho?c hoàn toàn không đư?c c?u h?nh.

 • Ngư?i dùng nh?n đư?c thông báo l?i sau khi c? g?ng đăng nh?p:
  Không th? kí nh?p. Vui l?ng ki?m tra thông tin trương mục c?a b?n và th? l?i.
  Thông báo l?i này cho bi?t m?t trong nh?ng đi?u ki?n sau đây:
  • Khách hàng điện thoại di động Lync 2010 cho Windows Phone 7 có th? khám phá chính xác tr?c tuy?n Lync server. Tuy nhiên, máy ch? không th? t?m th?y đ?a ch? kí nh?p mà ngư?i dùng đ? nh?p.
  • M?t kh?u không đúng.

Thi?t l?p proxy

Khách hàng điện thoại di động Lync 2010 cho Windows Phone 7 s? d?ng tích h?p các quy tr?nh đ? k?t n?i v?i Lync trên cá proxy. V? v?y, n?u có b?t k? v?n đ? khi k?t n?i v?i Lync tr?c tuy?n qua m?ng Wi-Fi công ty b?ng cách s? d?ng m?t ch?ng th?c proxy, đ?m b?o r?ng các đi?u ki?n sau là đúng:
 • Đi?n tho?i có th? duy?t các web site n?i b? và bên ngoài.
 • Các ch?ng ch? đúng đư?c nh?p đ? xác th?c proxy.

Danh sách liên h?

danh sách liên hệ s? đư?c hi?n th? trong Lync 2010 điện thoại di động c?a khách hàng là ch? đ?c và không th? đư?c thay đ?i t? thi?t b? di đ?ng. N?u ngư?i dùng mu?n thêm ho?c xoá m?t đ?a ch? liên h? t? danh sách, ngư?i dùng ph?i s? d?ng ?ng d?ng khách dành cho máy tính đ? bàn c?a Lync 2010 ho?c Outlook Web App (OWA) Instant Messaging (IM).

H?nh ?nh liên h? đư?c hi?n th? ch? khi chúng đư?c lưu tr? trong danh sách đ?a ch? toàn c?u (GAL). M?t đ?a ch? liên h? đư?c ch? đ?nh h?nh ?nh thông qua URL web trên ?ng d?ng khách dành cho máy tính đ? bàn s? không có h?nh ?nh hi?n th? cho đ?a ch? liên l?c đó.


Cu?c h?i tho?i trang và l?ch s? cu?c tr? chuy?n

Cu?c h?i tho?i trên khách hàng điện thoại di động Windows Phone 7 trang ch? gi? theo d?i c?a các cu?c h?i tho?i x?y ra trên điện thoại di động. Nó s? không hi?n th? các cu?c h?i tho?i t? các khách hàng máy tính đ? bàn. Cu?c tr? chuy?n trên thi?t b? di đ?ng không đư?c hi?n th? trong m?c tin thư thoại l?ch s? cu?c h?i tho?i trong h?p thư Exchange c?a ngư?i dùng.


Tham gia các cu?c h?p t? l?ch Windows Phone 7

Đ? tham gia theo l?ch tr?nh các cu?c h?p tr?c tuy?n t? Windows Phone 7, m? l?ch và xem chi ti?t cu?c h?p tr?c tuy?n Lync. Khi ngư?i dùng nh?p vào liên k?t đ? tham gia cu?c h?p, các khách hàng Lync 2010 điện thoại di động s? m? ra. N?u H?i ngh? có ch?c năng âm thanh h?i ngh? truy?n h?nh nhà cung c?p (ACP), đ?i tác ACP s? g?i ngư?i s? d?ng s? đư?c xác đ?nh b?i ngư?i dùng trong khi thi?t l?p.

N?u không có không có quay s? trong kh? năng cho h?i ngh?, ngư?i dùng s? không th? tham gia h?i ngh? khi h? b?m vàotham gia. Ngư?i dùng c?ng có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Xu?t hi?n m?t l?i máy ch?. Vui l?ng liên h? v?i nhóm h? tr? c?a b?n.


Đ?y các thông báo

theo m?c đ?nh, đ?y các thông báo t? c? các Apple đ?y b?n ghi d?ch v? thông báo và b?n ghi d?ch v? thông báo đ?y c?a Microsoft đang b? t?t. Lync Onlineorganization qu?n tr? viên có th? kí nh?p vào Panel điều khiển tr?c tuy?n Lync đ? thay đ?i các tùy ch?n. Trong màn h?nh sau đây b?n, Panel điều khiển tr?c tuy?n Lync cho th?y r?ng thông báo đ?y b? t?t.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
?nh ch?p màn h?nh c?a Panel điều khiển tr?c tuy?n Lync, Đang hi?n th? các thông báo đ?y gi?m giá
Sau khi b?n nh?p vào ch?nh s?a, b?n có th? b?t thông báo đ?y cho m?t ho?c c? hai b?n ghi d?ch v?. ?nh ch?p màn h?nh sau đây Hi?n th? Panel điều khiển tr?c tuy?n Lync sau khi đ?y các thông báo đư?c b?t lên.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
Màn h?nh shot c?a Panel điều khiển tr?c tuy?n Lync sau khi thông báo đ?y trên

N?u thông báo đ?y không khi ngư?i dùng đư?c k?t n?i qua Wi-Fi, đ?n (c?n đư?c g?i là "trong nư?c") c?ng 5223 (TCP) ph?i đư?c m? c?a cho thi?t b?. N?u ngư?i dùng đư?c k?t n?i thông qua m?t m?ng Wi-Fi ? nhà, h? có th? s? d?ng chuyển tiếp cổng ho?c c?ng kích ho?t trên b? đ?nh tuy?n nhà c?a ngư?i dùng đ? m? c?ng 5223 (TCP). theo m?c đ?nh, thông báo đ?y b? vô hi?u hoá và ph?i đư?c r? ràng đư?c kích ho?t b?i qu?n tr? viên CNTT.

N?u thông báo đ?y không thành công trên m?t m?ng Wi-Fi công ty, liên h? v?i qu?n tr? viên CNTT đ? làm cho nh?ng thay đ?i này.


So sánh v?i các ?ng d?ng khách dành cho điện thoại di động khác

Đ? so sánh tính năng Lync 2010 khách hàng điện thoại di động, h?y truy c?p web site Microsoft TechNet sau đây:

B?ng so sánh ?ng d?ng khách dành cho điện thoại di động

Nh?t k? g?i

Khi ngư?i dùng kinh nghi?m m?t v?n đ? v?i các khách hàng Lync 2010 điện thoại di động cho Windows Phone 7, h? có th? g?i các b?n ghi b?ng email đ? k? sư h? tr? k? thu?t. Đ? làm đi?u này, h?y đ?t Ghi nh?t k? ch?n đoán trên trong các cài đ?t chuyên bi?t trang, và sau đó nh?p vào g?i Nh?t k? ch?n đoán trên các v? màn h?nh. M?t t?p tin h?nh ?nh đư?c lưu vào B? sưu t?p ?nh c?a ngư?i dùng ch?a các t?p tin kí nh?p cho điện thoại di động Lync trong m?t đ?nh d?ng mà Windows Phone 7 có th? lưu và g?i. M?t email s? t? đ?ng đư?c t?o ra mà không c?n kí nh?p t?p tin đính kèm. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng ngư?i dùng g?n b?c tranh m?i nh?t trong thư vi?n ?nh c?a h? vào thư email. Sau đó, nh?p địa chỉ email đ? g?i các b?n ghi đ?. Ngư?i dùng nên g?i các b?n ghi đ? qu?n tr? viên CNTT c?a h? ho?c tr?c ti?p đ?n các k? sư h? tr?.

Lưu ?:H?y ch?c ch?n r?ng ghi nh?t k? ch?n đoán đư?c thi?t l?p đ? ngày trư?c khi b?n c? g?ng đ? t?o l?i s? c? và g?i các b?n ghi.

V?n c?n tr? giúp? Chuy?n đ?n các Văn ph?ng 365 c?ng đ?ng .

Thu?c tính

ID c?a bài: 2636318 - L?n xem xét sau cùng: 14 Tháng Bảy 2014 - Xem xét l?i: 13.0
Áp d?ng
 • Microsoft Lync Online
T? khóa: 
o365 o365a o365p o365e kbgraphxlink o365m o365022013 kbgraphic kbmt KB2636318 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2636318

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com