Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? mà b?n có th? g?p ph?i khi b?n s? d?ng Lync 2010 điện thoại di động client cho Windows Phone 7

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2636318 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.

B?n không ch?c ch?n m?nh đang s? d?ng phiên b?n Office 365 nào? H?y truy c?p web site sau c?a Microsoft:
Có ph?i tôi s? s? d?ng Office 365 sau khi nâng c?p b?n ghi d?ch v? không?
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Ngư?i dùng có th? t?i v? khách hàng điện thoại di động Lync 2010 cho Windows Phone 7 mi?n phí t? Windows Phone Marketplace. Ngư?i dùng có th? s? d?ng ?ng d?ng khách này đ? k?t n?i v?i Lync Online n?u h? đang đư?c gán gi?y phép Lync Online. Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? kh?c ph?c m?t s? v?n đ? ph? bi?n mà b?n có th? g?p ph?i khi b?n s? d?ng Lync 2010 điện thoại di động client cho Windows Phone 7.

PHƯƠNG PHÁP

cài đ?t chuyên bi?t ?ng d?ng

Khách hàng c?a Lync 2010 điện thoại di động Windows Phone 7 có th? đư?c t?i v? mi?n phí t? Windows Phone Marketplace. Ngư?i dùng nên cài đ?t chuyên bi?t ?ng d?ng tr?c ti?p đ?n thi?t b? c?a h? và s? d?ng ID ngư?i dùng c?a h? đ? kí nh?p.

N?u m?t ngư?i s? d?ng kinh nghi?m v?n đ? khi h? t?i v? ho?c cài đ?t chuyên bi?t khách hàng Lync 2010 điện thoại di động, có ngư?i dùng thay đ?i lo?i k?t n?i c?a h? t? 3G Wi-Fi ho?c Wi-Fi đ? 3G. Sau đó, h?y th? t?i xu?ng m?t l?n n?a. N?u ngư?i dùng v?n không th? cài đ?t chuyên bi?t các khách hàng, h? nên liên h? v?i nhà nhà cung c?p b?n ghi d?ch v? di đ?ng c?a h? ho?c H? tr? Th? trư?ng Windows.


Yêu c?u kí nh?p cho Windows Phone 7

Khi ngư?i dùng kí nh?p vào ?ng d?ng Di đ?ng Lync, thông tin kí nh?p đư?c yêu c?u đ? xác th?c thành công tùy thu?c vào các t?nh hu?ng sau:
 • Đ?a ch? Giao th?c Kh?i t?o Phiên (SIP) c?a ngư?i dùng có gi?ng như tên chính ngư?i dùng c?a ngư?i dùng (UPN) đó hay không
 • Ngư?i dùng đư?c lưu tr? trên m?t máy ch? Lync t?i ch? hay trên Lync Online

B?ng sau mô t? kí nh?p trư?ng đư?c yêu c?u cho Windows Phone 7 ngư?i s? d?ng.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Ngư?i dùng đư?c lưu tr? b?iĐ?a ch? SIP và UPNCác trư?ng b?t bu?c
Máy ch? Lync t?i ch?Đ?a ch? SIP và UPN là gi?ng nhauĐ?a ch? đăng nh?p:Đ?a ch? SIP
Tên ngư?i dùng: Tr?ng
M?t kh?u: M?t kh?u
Máy ch? Lync t?i ch?Đ?a ch? SIP và UPN là khác nhauĐ?a ch? đăng nh?p:Đ?a ch? SIP
Tên ngư?i dùng:UPN ho?c tên mi?n\tên ngư?i dùng
M?t kh?u: M?t kh?u
Office 365Đ?a ch? SIP và UPN là gi?ng nhauĐ?a ch? đăng nh?p:Đ?a ch? SIP
Tên ngư?i dùng: Tr?ng
M?t kh?u: M?t kh?u
Office 365Đ?a ch? SIP và UPN là khác nhauĐ?a ch? đăng nh?p:Đ?a ch? SIP
Tên ngư?i dùng:UPN
M?t kh?u: M?t kh?u
N?u t? đ?ng phát hi?n cho các ?ng d?ng khách dành cho đi?n tho?i di đ?ng chưa đư?c c?u h?nh, ngư?i dùng ph?i nh?p các đ?a ch? phát hi?n n?i b? và bên ngoài bên c?nh các trư?ng đư?c li?t kê trong b?ng:
 • Đ?a ch? khám phá n?i b?: https://webdir.online.lync.com/Autodiscover/autodiscoverservice.svc/Root
 • Đ?a ch? khám phá bên ngoài: https://webdir.online.lync.com/Autodiscover/autodiscoverservice.svc/Root
Lưu ?: Trư?ng Đ?a ch? đăng nh?pM?t kh?u đư?c hi?n th? trên màn h?nh đăng nh?p. Đ? truy c?p vào tên ngư?i dùng, tên mi?n, đ?a ch? n?i b? phát hi?nvà l?nh v?c đ?a ch? bên ngoài khám phá , h?y ch?n Cài đ?t máy ch? trên màn h?nh đăng nh?p.


Kh?c ph?c s? c? T? đ?ng phát hi?n

Khách hàng c?a Lync 2010 đi?n tho?i di đ?ng Windows Phone 7 t?m ki?m b?n ghi DNS khác nhau hơn so v?i các khách hàng máy tính đ? bàn Lync 2010. Cho quá tr?nh t? đ?ng phát hi?n đ? khám phá các d?ch v? tr?c tuy?n Lync chính xác, b?n ghi CNAME đáp ?ng các tiêu chí sau đây ph?i đư?c t?o ra cho vùng giao th?c b?t đ?u phiên h?p (SIP) đang đư?c s? d?ng:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Bí danhMi?nGiá tr?
Lyncdiscover<domain> </domain>
Ví d?: Contoso.com
Webdir.online.lync.com
Đ? kh?c ph?c s? c?, h?y s? d?ng m?t ho?c nhi?u các phương pháp sau đây sao cho phù h?p v?i t?nh hu?ng c?a b?n:
 • S? d?ng l?nh nslookup và máy ch? DNS công c?ng đ? xác đ?nh xem b?n ghi DNS CNAME đ? đư?c c?u h?nh đúng hay chưa.
 • N?u ngư?i dùng có tùy ch?n, h?y cho phép ngư?i dùng chuy?n đ?i gi?a Wi-Fi và 3G đ? xác đ?nh xem s? c? này có th? đư?c li?t kê vào m?t lo?i s? c? k?t n?i đư?c hay không. N?u đăng nh?p ti?p t?c không thành công v? k?t n?i d? li?u 3G, m?c dù các b?n ghi CNAME DNS đ? đư?c c?u h?nh, đây có th? là s? c? k?t n?i d? li?u c?a nhà cung c?p d?ch v? di đ?ng.
 • Ngư?i dùng s? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  Không th? k?t n?i đ?n máy ch?. D?ch v? có th? không kh? d?ng. Đ?ng th?i, vui l?ng ki?m tra k?t n?i m?ng, đ?a ch? đăng nh?p c?a b?n và đ?a ch? máy ch?.
  Thông báo l?i này thư?ng cho bi?t m?t trong nh?ng đi?u ki?n sau đây:
  • T?n t?i s? c? t?m ki?m DNS.
  • Các b?n ghi CNAME T? đ?ng phát hi?n đư?c c?u h?nh không đúng ho?c hoàn toàn không đư?c c?u h?nh.

 • Ngư?i dùng nh?n đư?c thông báo l?i sau khi c? g?ng đăng nh?p:
  Không th? đăng nh?p. Vui l?ng ki?m tra thông tin tài kho?n c?a b?n và th? l?i.
  Thông báo l?i này cho bi?t m?t trong nh?ng đi?u ki?n sau đây:
  • Khách hàng c?a Lync 2010 đi?n tho?i di đ?ng Windows Phone 7 có th? khám phá chính xác tr?c tuy?n Lync server. Tuy nhiên, máy ch? không th? t?m th?y đ?a ch? đăng nh?p mà ngư?i dùng đ? nh?p.
  • M?t kh?u không đúng.

Thi?t l?p proxy

Khách hàng c?a Lync 2010 đi?n tho?i di đ?ng Windows Phone 7 s? d?ng tích h?p các quy tr?nh đ? k?t n?i v?i Lync trên cá proxy. V? v?y, n?u có b?t k? v?n đ? khi k?t n?i v?i Lync tr?c tuy?n qua m?ng Wi-Fi công ty b?ng cách s? d?ng m?t ch?ng th?c proxy, đ?m b?o r?ng các đi?u ki?n sau là đúng:
 • Đi?n tho?i có th? duy?t các trang web n?i b? và bên ngoài.
 • Các ch?ng ch? đúng đư?c nh?p đ? xác th?c v?i proxy.

Danh sách liên h?

Danh sách liên l?c s? đư?c hi?n th? trong Lync 2010 đi?n tho?i di đ?ng c?a khách hàng là ch? đ?c và không th? đư?c thay đ?i t? thi?t b? di đ?ng. N?u ngư?i dùng mu?n thêm ho?c xoá m?t đ?a ch? liên h? t? danh sách, ngư?i dùng ph?i s? d?ng ?ng d?ng khách dành cho máy tính đ? bàn c?a Lync 2010 ho?c Outlook Web App (OWA) Instant Messaging (IM).

H?nh ?nh liên h? đư?c hi?n th? ch? khi chúng đư?c lưu tr? trong danh sách đ?a ch? toàn c?u (GAL). M?t đ?a ch? liên h? đư?c ch? đ?nh h?nh ?nh thông qua URL web trên ?ng d?ng khách dành cho máy tính đ? bàn s? không có h?nh ?nh hi?n th? cho đ?a ch? liên l?c đó.


Cu?c h?i tho?i trang và l?ch s? cu?c tr? chuy?n

Cu?c h?i tho?i trên khách hàng đi?n tho?i di đ?ng Windows Phone 7 trang ch? gi? theo d?i c?a các cu?c h?i tho?i x?y ra trên đi?n tho?i di đ?ng. Nó s? không hi?n th? các cu?c h?i tho?i t? các khách hàng máy tính đ? bàn. Cu?c tr? chuy?n trên thi?t b? di đ?ng không đư?c hi?n th? trong thư m?c l?ch s? cu?c h?i tho?i trong h?p thư Exchange c?a ngư?i dùng.


Tham gia các cu?c h?p t? l?ch Windows Phone 7

Đ? tham gia theo l?ch tr?nh các cu?c h?p tr?c tuy?n t? Windows Phone 7, m? l?ch và xem chi ti?t cu?c h?p tr?c tuy?n Lync. Khi ngư?i dùng nh?p vào liên k?t đ? tham gia cu?c h?p, các khách hàng Lync 2010 đi?n tho?i di đ?ng m? ra. N?u H?i ngh? có ch?c năng âm thanh h?i ngh? truy?n h?nh nhà cung c?p (ACP), các đ?i tác ACP s? g?i ngư?i s? d?ng s? đư?c xác đ?nh b?i ngư?i dùng trong khi thi?t l?p.

N?u không có không có quay s? trong kh? năng cho các h?i ngh?, ngư?i dùng s? không th? tham gia h?i ngh? khi h? nh?p vào tham gia. Ngư?i dùng c?ng có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Xu?t hi?n m?t l?i máy ch?. Vui l?ng liên h? v?i nhóm h? tr? c?a b?n.


Đ?y các thông báo

Theo m?c đ?nh, thông báo đ?y t? c? Apple đ?y thông báo nhà và d?ch v? thông báo c?a Microsoft đ?y b? t?t. Ngư?i qu?n tr? t? ch?c tr?c tuy?n Lync có th? đăng nh?p vào b?ng đi?u khi?n ki?m soát tr?c tuy?n Lync đ? thay đ?i các tùy ch?n. Trong màn h?nh sau đây b?n, b?ng đi?u khi?n ki?m soát tr?c tuy?n Lync cho th?y r?ng đ?y các thông báo đ? b? t?t.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2674690
Sau khi b?n nh?p vào Ch?nh s?a, b?n có th? b?t thông báo đ?y cho m?t ho?c c? hai d?ch v?. ?nh ch?p màn h?nh sau đây Hi?n th? b?ng đi?u khi?n ki?m soát tr?c tuy?n Lync sau khi đ?y các thông báo đư?c b?t lên.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2674692

N?u thông báo đ?y th?t b?i khi ngư?i dùng đư?c k?t n?i qua Wi-Fi, đ?n (c?n đư?c g?i là "trong nư?c") c?ng 5223 (TCP) ph?i đư?c m? c?a cho các thi?t b?. N?u ngư?i dùng đư?c k?t n?i thông qua m?t m?ng Wi-Fi ? nhà, anh ta ho?c cô ?y có th? dùng c?ng chuy?n ti?p ho?c c?ng kích ho?t trên b? đ?nh tuy?n nhà c?a ngư?i dùng đ? m? c?ng 5223 (TCP). Theo m?c đ?nh, thông báo đ?y b? vô hi?u hoá và ph?i đư?c r? ràng đư?c kích ho?t b?i qu?n tr? viên CNTT.

N?u thông báo đ?y không thành công trên m?t m?ng Wi-Fi công ty, liên h? v?i qu?n tr? viên CNTT đ? làm cho nh?ng thay đ?i này.


So sánh v?i các ?ng d?ng khách dành cho đi?n tho?i di đ?ng khác

Đ? so sánh tính năng c?a Lync 2010 khách hàng đi?n tho?i di đ?ng, h?y vào trang web Microsoft TechNet sau đây:

B?ng so sánh ?ng d?ng khách dành cho đi?n tho?i di đ?ng

Nh?t k? g?i

Khi ngư?i dùng kinh nghi?m m?t v?n đ? v?i các khách hàng Lync 2010 đi?n tho?i di đ?ng Windows Phone 7, h? có th? g?i các b?n ghi b?ng email đ? k? sư h? tr? k? thu?t. Đ? làm đi?u này, đ?t Ghi nh?t k? ch?n đoán B?t trong các Thi?t đ?t Trang, và sau đó nh?p vào G?i Nh?t k? ch?n đoán trên các V? màn h?nh. M?t t?p tin h?nh ?nh đư?c lưu vào thư vi?n h?nh ?nh c?a ngư?i dùng ch?a các t?p tin đăng nh?p cho đi?n tho?i di đ?ng Lync trong m?t đ?nh d?ng mà Windows Phone 7 có th? lưu và g?i. M?t email s? t? đ?ng đư?c t?o ra mà không c?n đăng nh?p t?p tin đính kèm. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng ngư?i dùng đính kèm h?nh ?nh m?i nh?t trong thư vi?n h?nh ?nh c?a h? vào thư email. Sau đó, nh?p đ?a ch? email đ? g?i các b?n ghi đ?. Ngư?i dùng ph?i g?i các b?n ghi đ? qu?n tr? viên CNTT c?a h? ho?c tr?c ti?p đ?n các k? sư h? tr?.

Lưu ?:H?y ch?c ch?n r?ng Ghi nh?t k? ch?n đoán đư?c thi?t l?p đ? B?t trư?c khi b?n c? g?ng đ? tái t?o các v?n đ? và g?i các b?n ghi.

V?n c?n tr? giúp? Đi đ?n các Office 365 Beta dành c?ng đ?ng .

Thu?c tính

ID c?a bài: 2636318 - L?n xem xét sau cùng: 31 Tháng Năm 2013 - Xem xét l?i: 12.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office 365 for enterprises (pre-upgrade)
 • Microsoft Office 365 for small businesses  (pre-upgrade)
 • Microsoft Office 365 for education  (pre-upgrade)
 • Microsoft Office Communications Online
T? khóa: 
o365 o365a o365p o365e kbgraphxlink o365m o365062011 pre-upgrade o365022013 after upgrade kbmt KB2636318 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2636318

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com