K? nov?rst probl?mas, kas var rasties, lietojot Lync 2010 mobil? klienta iPhone un iPad

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2636320 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

IEVADS

Lietot?ji var lejupiel?d?t iPhone un iPad Lync 2010 mobilo klientu par br?vu no Apple App Store. Lietot?ji var izmantot klientam piesl?gties Lync Online, ja t?s esat pie???ris Lync Online licences. ?aj? rakst? izkl?st?ts, k? nov?rst da?as bie?i sastopam?m probl?m?m, kas var rasties, lietojot Lync 2010 mobil? klienta iPhone un iPad.

PROCED?RA


Instal?jiet app

Lync 2010 mobilo sakaru klients, iPhone un iPad ir pieejams bez maksas Apple App Store. Lietot?jiem j?instal? app tie?i uz savu ier?ci un izmantot savu lietot?ja ID, lai pierakst?tos.

Ja lietot?js pieredzi jaut?jumos, tos lejupiel?d?t vai instal?t Lync 2010 mobilo klientu, ir lietot?jam main?t savu savienojuma veidu no 3G l?dz Wi-Fi vai 3G Wi-Fi. P?c tam m??iniet v?lreiz lejupiel?d?t. Ja lietot?js joproj?m nevar instal?t klienta, vi?i savu mobilo sakaru pakalpojumu sniedz?ju vai sazinieties ar Apple Care atbalsts.

Pierakst??an?s pras?bas par iPhone un iPad

Ja lietot?jiem pierakst?ties Lync Mobile app, pierakst??an?s inform?ciju, kas ir nepiecie?ams, lai sekm?gi veiktu autentifik?ciju, ir atkar?gs no ?iem scen?rijiem:

 • Vai lietot?ja sesijas inicializ?cijas protokols (SIP) adresi ir t?ds pats k? lietot?jam lietot?ja pamatnosaukums (UPN)
 • Lietot?jiem tiek viesoti uz telp?m Lync server? vai Lync Online Office 365
Tabul? aprakst?tas pierakst??an?s lauki, kas nepiecie?ami Windows Phone 7 lietot?jiem.
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Lietot?js tiek r?kotsSIP adresi un UPNOblig?tie lauki
Lok?l? Lync serverSIP adresi un UPN ir vien?diPierakst??an?s adrese:SIP adresi
lietot?jv?rds: tuk?s
Parole: parole
Lok?l? Lync serverSIP adresi un UPN at??irasPierakst??an?s adrese:SIP adresi
Lietot?ja v?rds:UPN vai dom?ns\lietot?jv?rds
Parole: parole
Biroja 365SIP adresi un UPN ir vien?diPierakst??an?s adrese:SIP adresi
lietot?jv?rds: tuk?s
Parole: parole
Biroja 365SIP adresi un UPN at??irasPierakst??an?s adrese:SIP adresi
Lietot?ja v?rds:UPN
Parole: parole
Ja nav konfigur?ts autom?tisk?s noteik?anas, mobilo sakaru klientiem, lietot?jiem ir ievad?t ??dus iek??jos un ?r?jos atkl?jums adreses papildus laukiem, kas nor?d?ti tabul?:
 • Iek??j? atkl??anas adrese: https://webdir.online.lync.com/Autodiscover/autodiscoverservice.svc/Root
 • ?r?jo atkl??anas adrese: https://webdir.online.lync.com/Autodiscover/autodiscoverservice.svc/Root
Piez?me.re?istr??an?s adrese un parole lauki tiek r?d?ti ekr?n? pierakst??an?s. Lai piek??tu lietot?jv?rda, dom?na, esnternal atkl??anas adreseun ?r?j? noteik?anas adre?u lauki atlasiet Servera iestat?jumus pieteik?an?s ekr?n?.Nov?rst autom?tisko noteik?anu

Lync 2010 mobil? klienta iPhone un iPad mekl? citu DNS A ieraksts nek? Lync 2010 darbvirsmas klientu. Auto-atkl?t process atkl?t pareizo Lync tie?saistes pakalpojumi, par SIP dom?ns, ko izmanto CNAME A ieraksts, kas atbilst ??diem krit?rijiem ir j?rada.
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Aizst?jv?rdsDom?naV?rt?ba
Lyncdiscover<domain></domain>
Piem?rs: Contoso.com
Webdir.Online.lync.com
Lai nov?rstu radu??s probl?mas, atbilsto?i situ?cijai izmantojiet vienu vai vair?kas no ??m metod?m:
 • Izmantot nslookup darb?bu un valsts DNS serveri, lai noteiktu, vai DNS CNAME ieraksts ir pareizi konfigur?ts.
 • Ja lietot?jam ir iesp?ja, ir lietot?js p?rsl?g?an?s starp Wi-Fi un 3G, lai noteiktu, vai ?o probl?mu var b?t aptverts viena veida savienojumu. Ja pierakst??an?s turpina neizdoties par 3G datu savienojumu, gan CNAME DNS ieraksti tiek konfigur?ti, var b?t probl?ma ar mobilo pakalpojumu sniedz?ju datu savienojumu.
 • Lietot?js sa?em ??du k??das zi?ojumu:
  Nevar izveidot savienojumu ar serveri. Tas var?tu b?t nepieejama. Ar? l?dzu, p?rbaudiet savienojumu ar t?klu, pierakst??an?s adresi un serveru adreses.
  ?is k??das zi?ojums parasti nor?da vienu no ??diem nosac?jumiem:
  • DNS uzmekl??anas probl?ma past?v.
  • Autom?tiski noteikt CNAME A ieraksts ir konfigur?ta pareizi vai visp?r nav konfigur?ts.

 • Lietot?js sa?em ??du k??das zi?ojumu, ja lietot?js m??ina pieteikties:
  Nevar pierakst?ties. L?dzu, p?rbaudiet sava konta inform?ciju un m??iniet v?lreiz.
  ?is k??das zi?ojums nor?da, ka viens no ??diem nosac?jumiem:
  • Lync 2010 mobil? klienta iPhone un iPad var atrast pareizu Lync Online serveris. Tom?r tas nevar atrast pierakst??an?s adresi, kur? tika ievad?ts, lietot?js.
  • Parole nav pareiza.

Starpniekservera iestat?jumi

Lync 2.010 mobile iPhone un iPad lietot?ji, nor?diet akredit?cijas datus, lai autentific?tu pilnvaras, kas var b?t nepiecie?ami, veidojot savienojumu ar da?iem iek??j? korporat?v? Wi-Fi t?klus. Pat tad, ja ier?ce, kas tiek izmantota jau savienots un autentiskums uz??muma bezvadu t?klu, Lync mobilo sakaru klients nevar izmantot akredit?cijas dati jau ir nor?d?ti dro??bas apsv?rumu d??. T?d??, akredit?cijas dati ir j?ievada atsevi??i Lync mobilo sakaru klients.

Akredit?cijas datu mai?a

Lync 2010 mobilajiem klientiem iPhone un iPad ir sapulces cilni, kur? uzskait?tas sapulc?m no Exchange kalend?ra dienas. Klients izmanto vienk?r?u Autodiscover apmai?as procesus, lai noteiktu atra?an?s vietu Exchange Server lietot?ja, kur? ir pierakst?jies. SIP vienoto resurss identifikatoru (URI) lietot?js izmanto m??in?jums atkl?t Exchange Web pakalpojumi (Excel Web Services ? EWS) galapunkts. Tom?r, ja lietot?ja SIP URI un e-pasta adrese ir at??ir?gi, autom?tisk?s noteik?anas process neizdosies, cilnes sapulce b?s tuk?s un Exchange Unified Messaging (UM) balss pasts cilni t?lrunis neb?s sinhroniz?t.

Nesakar?gs e-pastu un SIP URI Lync 2010 mobil? klienta iPhone un iPad ?auj lietot?jam nor?d?t citu akredit?cijas datu apmai?as integr?cijas kopu. Exchange autom?tisk?s noteik?anas process darbotos pareizi, nepiecie?ama DNS ierakstiem j?b?t pieejamiem. Apstiprin?t, ka str?d? Autodiscover, lietot Microsoft att?l?s savienojam?bas Analzyer pie https://www.testconnectivity.Microsoft.com/?testid=OnPremisesLyncMobileAutoD.


Kontaktpersonu saraksti

Kontaktu saraksts, kas tiek par?d?ts Lync 2010 mobil? klienta iPhone un iPad ir tikai las?ma un to nevar main?t no mobil? ier?ce. Ja lietot?js v?las, lai pievienotu vai iz?emtu kontaktu no saraksta, lietot?jam ir j?izmanto Lync 2010 darbvirsmas klientu vai Outlook t?mek?a lietojumprogramma (OWA) t?l?t?j?s zi?ojumapmai?as (IM).

Kontaktu fotogr?fijas tiek par?d?tas tikai tad, ja t?s tiek saglab?tas sarakstu Glob?lais adre?u saraksts (Gas). Kontaktpersonai, kas nor?d?ta caur web URL att?lu darbvirsmas klientu neb?s redzams kontaktpersonas fotoatt?lu.


T?rz??anas tab un Sarunu v?sture

Lync mobilo sakaru klients, kas iPhone vai iPad Chats tab tikai uztur inform?ciju par sarun?s, kas notika mobilaj? ier?c?. Tas ner?d?s t?rz??anu no darbvirsmas klientu. T?rz??an? par mobilaj?m ier?c?m netiek r?d?ti sarunas v?stures mapi lietot?ja Exchange pastkast?.


San?ksmes

Ja konferences Audio konferen?u pakalpojumu sniedz?js (?KK) funkcionalit?ti, noklik??inot uz pievienoties lietot?js zvanu uz numuru, ko nor?d?jis lietot?js uzst?d??anas laik?.

Ja nav iezvanes iesp?ju konference, lietot?js nevar pievienoties konferencei, noklik??inot uz pievienoties. Ar? lietot?js var sa?emt ??du k??das zi?ojumu:
Server? ir radusies k??da. L?dzu, sazinieties ar atbalsta komanda.

Skat?t kop?gi PowerPoint prezent?cijas (tikai iPad)

Ja esat savieno iepl?noto Lync tie?saistes sapulci no iPad, jums b?s iesp?ja re?istr?ties da?os sadarb?bas l?dzek?us, Lync tie?saistes sapulcei, bet ne visas sadarb?bas iesp?jas. Microsoft PowerPoint prezent?cijas tiks par?d?ts iPad, bet da?iem poste?iem var neatv?rties pareizi vai visp?r da?os gad?jumos. Piem?ri ir ??di:
 • PowerPoint skat??anas ir pieejama tikai pl?nveida san?ksm?s.
  • Lietot?ji nevar p?rl?kot neatkar?gi no sapulces prezent?cijas slaidus.
  • No iPad, lietot?ji nevar redz?t slaidu anot?cijas. ?pa?i, ja citi sapulces dal?bnieki anot? slaidu, iPad lietot?ja par?d?ts ??ds zi?ojums:
   ?is slaids ir bijis anot?t.
 • Ja atvienosit zvanu ska?as, jums p?rtrauks konference un iepaz?stin?ja ar iesp?ju Atkal pievienoties sapulcei, izmantojot atzvan??anu.
 • sapulces dal?bnieks M?kslinieku saraksts ir pieejams.
 • T?l?t?j? zi?ojumapmai?a nav pieejama.
 • T?fele, v?l??anu un lietojumprogrammu kop?go?anu netiek atbalst?tas, un displejs tiek iesniegts, kad citas darbvirsmas lietot?ji dal?s ?aj?s lietojumprogramm?s.
Piez?me.?ie l?dzek?i ir pieejami tikai tad, kad j?s pievienoties iepl?nota Lync tie?saistes sapulce. Ja j?s esat savieno ad hoc san?ksmes, b?s tikai IM un Audio pieejams uz iPad.

balss pasts

balss pasts ir tikai las?ma no Exchange UM. Ja tas nav iesp?jots UM, nedarbojas ?aj? ciln?.Push pazi?ojumus

p?c noklus?juma, push pazi?ojumus no gan Apple Push pazi?ojums pakalpojuma un pakalpojuma Microsoft Push pazi?ojums ir izsl?gti. Lync Onlineorganization administratori varat pierakst?ties Lync tie?saistes vad?bas paneli, lai main?tu ??s opcijas. ??das screen shot, Lync tie?saistes vad?bas panelis r?da push pazi?ojumi ir izsl?gti.

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Ekr?na no??va, kad push pazi?ojumi ir izsl?gti
P?c noklik??in??anas uz Redi??t, var iesl?gt push pazi?ojumus vienu vai abus pakalpojumus. ??du ekr?nuz??mums par?da Lync tie?saistes vad?bas paneli, p?c tam, kad ir iesl?gti push pazi?ojumus.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Ja push pazi?ojumus par ekr?nuz??mums


Push pazi?ojumus neizdoties, ja lietot?js ir savienots, izmantojot Wi-Fi, (paz?stama ar? k? "?rzemju") ien?ko?o piepras?jumu ports 5223 (TCP) ir j?b?t atv?rtai uz ier?ci. Ja lietot?js ir savienots ar m?jas Wi-Fi t?klu, vi?i var izmantot porta p?rs?t??ana vai port iedarbin??anas uz lietot?ja m?jas mar?rut?t?ju atv?rtu portu 5223 (TCP). p?c noklus?juma push pazi?ojumus tiek atsp?joti, un nep?rprotami ir j?aktiviz? ar IT administratoru.

Ja push pazi?ojumus uz??muma Wi-Fi t?kl?, sazinieties ar IT administratoru, lai veiktu ??s izmai?as.Sal?dzin?jums ar citiem mobilo sakaru klientiem

Par l?dzek?u sal?dzin?jumu programmat?r?s Lync 2010 mobilajiem klientiem, dodieties uz ??diem Microsoft TechNet vietn?:

Mobil? klienta sal?dzin?juma tabulas

Nos?tot ?urn?lus

Kad lietot?ji pieredzes jaut?jums ar iPhone un iPad Lync 2010 mobilo sakaru klients, vi?i var s?t?t ?urn?lus pa e-pastu uz tehnisk? atbalsta in?enieri. Lai to izdar?tu, noklik??iniet uz Opcijas, atrast me?izstr?des , My Info , p?c tam noklik??iniet uz Nos?t?t ?urn?lu. e-pasta zi?ojums tiek ?ener?ts autom?tiski, kas satur pievienotu ?urn?lfailus un klienta versijas inform?cija zi?ojuma pamatteksts. P?c tam ievadiet e-pasta adrese s?t?t uz apa?kokiem. Lietot?jiem j?nos?ta apa?koku savu IT administratoru vai tie?i atbalsta in?enieri.

Piez?me.P?rliecinieties, ka me?izstr?des ir iestat?ts uz ON , pirms m??in?t pavairot ?o jaut?jumu un nos?t?t ?urn?lu.?aj? rakst? min?tos tre?o pu?u produktus ra?o no korpor?cijas Microsoft neatkar?gi uz??mumi. Korpor?cija Microsoft nesniedz netie??s vai cit?das garantijas attiec?b? uz ?o produktu veiktsp?ju vai uzticam?bu.

V?l arvien ir nepiecie?ama pal?dz?ba? Dodieties uz Office 365 Kopiena t?mek?a vietni.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2636320 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2014. gada 16. j?lijs - P?rskat??ana: 16.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Lync Online
Atsl?gv?rdi: 
o365 o365a o365e o365p kbgraphxlink o365022013 o365m kb3rdparty kbgraphic kbmt KB2636320 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2636320

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com