Kh?c ph?c: H? đi?u hành khách có th? s?p đ? khi b?n th?c hi?n m?t di chuy?n tr?c ti?p c?a Hyper-V máy ?o trong m?t môi trư?ng Windows Server 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2636573 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Trong m?t môi trư?ng Windows Server 2008 R2, b?n th?c hi?n m?t di chuy?n tr?c ti?p c?a Hyper-V máy ?o. Trong trư?ng h?p này, h? đi?u hành khách có th? s?p đ?. Ngoài ra, b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i d?ng tương t? v?i m?t trong các cách sau:
NG?NG 0X000000D1)parameter1, parameter2, parameter3, parameter4)
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
NG?NG 0X0000001E)parameter1, parameter2, parameter3, parameter4)
KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, cài đ?t b?n c?p nh?t này trên máy ch?, nơi máy ?o Hyper-V đư?c đ?t.

C?p nh?t thông tin

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, cài đ?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft Windows Update.

Ngoài ra, b?n có th? cài đ?t b?n c?p nh?t này t? trung tâm t?i v?.

Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói C?p Nh?t bây gi?.

Ngày phát hành: 10 năm 2012

Cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i v? Microsoft h? tr? t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? các d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét t?p tin này cho vi-rút. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y Windows Server 2008 R2.

Đăng k? thông tin

S? d?ng các hotfix trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? đăng k?.

Kh?i đ?ng l?i thông tin

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n ti?ng Anh (Hoa K?) c?a hotfix này cài đ?t t?p tin có thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính đ?a phương c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian local c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows 7 và Windows Server 2008 R2 hotfix đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Hotfix yêu c?u đư?c li?t kê trong c? hai h? đi?u hành. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai h? đi?u hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh h? đi?u hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:

  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngD?ch v? chi nhánh
  6.1.7600.16xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMĐÔNG Đ?C
  6.1.7600.20xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.7601.17xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2 SP1ĐÔNG Đ?C
  6.1.7601.21xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR

 • Các t?p tin b?n kê (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2". MUM và b?n kê t?p và t?p catalô (.cat) b?o m?t liên quan, là c?c k? quan tr?ng đ? duy tr? nhà nư?c c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.

Cho t?t c? các h? tr? các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Passthruparser.sys6.1.7600.1638520,48013 Tháng b?y, 200923: 42
Storvsp.sys6.1.7600.16911120,32004 Tháng mư?i m?t, 201103: 19
Vhdparser.sys6.1.7600.1638517,40813 Tháng b?y, 200923: 42
Passthruparser.sys6.1.7600.1638520,48013 Tháng b?y, 200923: 42
Storvsp.sys6.1.7600.21084120,32004 Tháng mư?i m?t, 201103: 16
Vhdparser.sys6.1.7600.1638517,40813 Tháng b?y, 200923: 42
Passthruparser.sys6.1.7601.1751420,99220 Tháng mư?i m?t, 201009: 57
Storvsp.sys6.1.7601.17719120,32004 Tháng mư?i m?t, 201103: 11
Vhdparser.sys6.1.7601.1751417,40820 Tháng mư?i m?t, 201009: 57
Passthruparser.sys6.1.7601.1751420,99220 Tháng mư?i m?t, 201009: 57
Storvsp.sys6.1.7601.21854120,32004 Tháng mư?i m?t, 201104: 08
Vhdparser.sys6.1.7601.1751417,40820 Tháng mư?i m?t, 201009: 57


T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Lưu ?: M? Stop là không gi?i h?n các thông báo l?i ? trên, b?n c?ng có th? nh?n đư?c sau Stop l?i tương t? v?i m?t trong các cách sau:

NG?NG 0X0000003D)parameter1, parameter2, parameter3, parameter4)
INTERRUPT_EXCEPTION_NOT_HANDLED

NG?NG 0X0000008E)parameter1, parameter2, parameter3, parameter4)
KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các tính năng di cư s?ng, t?i v? gi?y tr?ng t? trang web sau đây c?a Trung tâm t?i v?:
Windows Server 2008 R2 & Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 - Hyper-V di cư s?ng t?ng quan & ki?n trúc
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin thêm t?p

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? phiên b?n Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pAmd64_wstorvsp.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16911_none_8a7c6459c7f10125.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,047
Ngày (UTC)04 Tháng mư?i m?t, 2011
Th?i gian (UTC)16: 33
Tên t?pAmd64_wstorvsp.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21084_none_8abd28cae144e6a6.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,047
Ngày (UTC)04 Tháng mư?i m?t, 2011
Th?i gian (UTC)16: 33
Tên t?pAmd64_wstorvsp.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17719_none_8c6ac3afc51037c9.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,047
Ngày (UTC)04 Tháng mư?i m?t, 2011
Th?i gian (UTC)16: 33
Tên t?pAmd64_wstorvsp.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21854_none_8cc41f58de52c8a4.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,047
Ngày (UTC)04 Tháng mư?i m?t, 2011
Th?i gian (UTC)16: 33

Thu?c tính

ID c?a bài: 2636573 - L?n xem xét sau cùng: 01 Tháng Ba 2012 - Xem xét l?i: 5.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1
 • Microsoft Hyper-V Server 2008 R2
T? khóa: 
kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbbug atdownload kbmt KB2636573 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2636573

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com