Làm th? nào đ? g? r?i ?ng d?ng không có tr?nh duy?t không th? kí nh?p vào Office 365, Azure, ho?c Windows dành

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2637629 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

V?N Đ?

Khi ngư?i dùng c? g?ng đ? xác th?c m?t ?ng d?ng không có tr?nh duy?t cho b?n ghi d?ch v? đám mây c?a Microsoft như Office 365, Microsoft Azure, ho?c Windows dành t? m?t máy tính khách hàng c? th?, m?t ho?c nhi?u c?a các v?n đ? sau x?y ra:
 • Qu?n tr? viên không th? xác th?c cho b?n ghi d?ch v? đám mây b?ng cách s? d?ng công c? qu?n l? sau đây:
  • Microsoft Azure ho?t đ?ng m?c tin thư thoại đ?ng b? công c? (trên máy ch? đ?ng b? hoá thư m?c)
  • MicrosoftAzure ho?t đ?ng m?c tin thư thoại mô-đun cho Windows PowerShell (trên m?t máy tính mà trên đó nó đư?c cài đ?t)
 • Ngư?i dùng không th? xác th?c cho b?n ghi d?ch v? đám mây b?ng cách s? d?ng các ?ng d?ng phong phú khách hàng sau đây:
  • Microsoft Outlook
  • Microsoft Lync 2010
  • Microsoft văn ph?ng chuyên nghi?p c?ng v?i
  • ?ng d?ng Microsoft Office
Khi ngư?i dùng c? g?ng truy c?p vào c?ng b?n ghi d?ch v? đám mây b?ng cách s? d?ng m?t trình duyệt Web t? cùng m?t máy tính, ngư?i dùng có th? g?p m?t trong nh?ng tri?u ch?ng sau đây:
 • Internet Explorer không th? hi?n th? web site.
 • Ngư?i dùng đư?c nh?c cho thông tin kí nh?p trư?c khi web site t?i.
Ngư?i dùng không kinh nghi?m nh?ng tri?u ch?ng này khi h? truy c?p vào b?n ghi d?ch v? đám mây t? máy tính khác b?ng cách s? d?ng thông tin cùng m?t tài kho?n ngư?i dùng. Ngư?i dùng thành công có th? truy c?p b?n ghi d?ch v? đám mây t? máy tính khác.

NGUYÊN NHÂN

Thông thư?ng, v?n đ? này x?y ra trên m?t máy tính khách hàng c? th? ho?c trên m?t nhóm khách hàng máy tính. V?n đ? này có th? x?y ra cho t?t c? các máy tính khách hàng ch?n?u không có máy tính t?i công ty đư?c thi?t l?p cho các b?n ghi d?ch v? đám mây. ?ng d?ng tr?nh duy?t ph?ng không xác th?c có th? không có đ?y đ? ch?c năng n?u đám mây b?n ghi d?ch v? khách hàng cài đ?t chuyên bi?t không th?c hi?n m?t cách chính xác. T?nh hu?ng sau máy tính khách hàng có th? gây ra v?n đ? này:
 • M?ng k?t n?i đ?n b?n ghi d?ch v? đám mây là h?n ch?.
 • Các b?c tư?ng l?a, hệ ph?c v? giám qu?n, hệ phục vụ ủy quyền, ho?c c? hai yêu c?u đ?a phương xác th?c.
 • Đi?u ki?n tiên quy?t c?a các ?ng d?ng không có tr?nh duy?t không đáp ?ng.
 • M?t phiên b?n c? c?a Microsoft tr?c tuy?n b?n ghi d?ch v? đăng trong tr? l? đư?c cài đ?t chuyên bi?t.
 • Các ?ng d?ng không có tr?nh duy?t không ph?i là thi?t l?p cho các b?n ghi d?ch v? đám mây.
Trư?c khi b?n ti?p t?c đ? kh?c ph?c v?n đ? này, h?y đ?m b?o r?ng t?t c? các đi?u ki?n sau là đúng:
 • Bàn phím trên bàn phím máy tính khách hàng ho?t đ?ng b?nh thư?ng, và tên người dùng và m?t kh?u đư?c nh?p chính xác.
 • ?ng d?ng tr?nh duy?t ph?ng không xác th?c không th?t b?i cho cùng m?t tài kho?n ngư?i dùng trên máy tính khách hàng khác. N?u t?t c? các máy tính khác g?p các tri?u ch?ng tương t? cho cùng m?t tài kho?n ngư?i dùng, hành vi này có th? ch? ra r?ng v?n đ? có liên quan đ?n tài kho?n ngư?i dùng. Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  2412085B?n không th? kí nh?p vào tài kho?n t? ch?c c?a b?n ch?ng h?n như Office 365, Azure, ho?c Windows dành
 • V?n đ? truy c?p không gi?i h?n đ?i v?i ngư?i dùng đ? liên k?t trên máy. N?u ch? có ngư?i dùng đ? liên k?t kinh nghi?m v?n đ? truy c?p, có th? là m?t v?n đ? v?i c?u h?nh SSO. Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft sau:
  2530713 kí nh?p vào Office 365, Azure, ho?c Windows dành b?ng cách s? d?ng đăng nhập đơn không làm vi?c t? m?t s? đi?n tho?i
  2535227 Ngư?i dùng đ? liên k?t nh?c b?t ng? đ? nh?p ?y nhi?m c?a h? khi h? truy c?p vào m?t ngu?n tài nguyên Office 365

  2530569 G? r?i các v?n đ? thi?t l?p đăng nh?p đơn trong Office 365, Windows dành ho?c Azure

GI?I PHÁP

Đ? kh?c ph?c v?n đ? này, s? d?ng m?t ho?c nhi?u các phương pháp sau đây, tùy thu?c vào kh? năng nguyên nhân c?a v?n đ?.

Đ? phân gi?i 1: K?t n?i m?ng đư?c gi?i h?n

S? d?ng tr?nh duy?t và th? truy c?p vào http://www.MSN.com. N?u b?n không th? truy c?p vào trang web này, g? r?i các v?n đ? k?t n?i m?ng.
 1. M?t d?u nh?c l?nh, s? d?ng các ipconfigping công c? đ? kh?c ph?c s? c? k?t n?i IP. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? th?c hi?n vi?c này, h?y xem bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau:
  169790 Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? cơ b?n TCP/IP v?n đ?
 2. M?t d?u nh?c l?nh, Ch?y Nslookup www.msn.com đ? xác đ?nh li?u DNS gi?i quy?t tên máy ch? trên Internet.
 3. H?y ch?c ch?n r?ng các thi?t l?p máy ch? proxy trong Internet Options ph?n ánh máy ch? proxy thích h?p, n?u m?t máy ch? proxy đư?c s? d?ng trong m?ng c?c b?.
 4. N?u tư?ng l?a Forefront Threat Management Gateway (TMG) đư?c cài đ?t trên ranh gi?i c?a m?ng và các b?c tư?ng l?a yêu c?u xác th?c khách hàng, b?n có th? ph?i cài đ?t và c?u h?nh chương tr?nh khách hàng Forefront TMG trên thi?t b? khách hàng đ? truy c?p Internet. Liên h? v?i yourcloud d?ch v? qu?n tr? đ? đư?c giúp đ?.

Đ? phân gi?i 2: Tư?ng l?a ho?c proxy server yêu c?u b? sung xác th?c

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, đ?t c?u h?nh ngo?i l? cho Office 365 URL và các ?ng d?ng t? xác th?c proxy. Ví d?, n?u b?n đang ch?y Microsoft Internet Security và Acceleration Server (ISA) năm 2006, t?o m?t quy t?c "cho phép" đáp ?ng các tiêu chí sau:
 • Cho phép các k?t n?i đi đ?n sau đây: *. microsoftonline.com
 • Cho phép các k?t n?i đi đ?n sau đây: *.microsoftonline-p.com
 • Cho phép các k?t n?i đi đ?n sau đây: *. sharepoint.com
 • Cho phép các k?t n?i đi đ?n sau đây: *. outlook.com
 • Cho phép các k?t n?i đi đ?n sau đây: *. lync.com
 • Cho phép các k?t n?i đi đ?n sau đây: osub.microsoft.com
 • C?ng 80/443
 • Giao th?c TCP và HTTPS
 • Quy t?c ph?i áp d?ng cho t?t c? ngư?i dùng.
 • HTTPS/SSL time-out thi?t đ?n 8 gi?

Đ? phân gi?i 3: Đi?u ki?n tiên quy?t c?a các ?ng d?ng không có tr?nh duy?t không đáp ?ng, ho?c các Microsoft tr?c tuy?n d?ch v? đăng k? trong chương tr?nh h? tr? là h?t h?n

N?u m?t s? h? đi?u hành ho?c ?ng d?ng không có tr?nh duy?t không đư?c C?p Nh?t v?i đi?u ki?n tiên quy?t thích h?p, h? có th? không th? truy c?p các d?ch v? d? đ?nh. H?y ch?c ch?n r?ng máy tính và các ?ng d?ng đáp ?ng các yêu c?u h? th?ng cho các d?ch v? đám mây. Đ? xem thêm thông tin v? yêu c?u h? th?ng Office 365, h?y truy c?p website sau c?a Microsoft:
Yêu c?u h? th?ng văn ph?ng 365
Cách d? nh?t đ? đ?m b?o r?ng máy tính c?a b?n đư?c c?p nh?t m?t cách thích h?p cho Office 365 là ch?y công c? thi?t l?p Office 365 máy tính đ? bàn. Đ? làm đi?u đó, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trong m?t tr?nh duy?t web, tr?nh duy?t đ? https://Portal.Office.com, đăng nh?p, và sau đó nh?p vào t?i xu?ng trong c?a s? bên ph?i.
 2. Di chuy?n đ?n dư?i cùng c?a trang. Dư?i 3 thi?t l?p và đ?nh c?u h?nh ?ng d?ng máy tính đ? bàn văn ph?ng c?a b?n, b?m vào Thi?t l?p, và sau đó xác nh?n khi b?n đư?c nh?c đ? ch?y công c? thi?t l?p Office 365 máy tính đ? bàn.
Ho?c, b?n có th? t?i v? và cài đ?t th? công yêu c?u C?p Nh?t và các gói t? trang web c?a Microsoft sau đây:
T? cài đ?t b?n C?p Nh?t máy tính đ? bàn Office 365

Đ? phân gi?i 4: Các ?ng d?ng không có tr?nh duy?t không ph?i là thi?t l?p cho các d?ch v? đám mây

N?u h? sơ đ? không đư?c t?o ra cho m?t s? ?ng d?ng không có tr?nh duy?t, nh?ng ?ng d?ng s? không th? truy c?p m?t cách chính xác các d?ch v? d? đ?nh. Cách d? nh?t đ? đ?m b?o r?ng các ?ng d?ng đư?c đ?t c?u h?nh m?t cách thích h?p cho Office 365 là ch?y công c? thi?t l?p Office 365 máy tính đ? bàn:
 1. Trong m?t tr?nh duy?t web, tr?nh duy?t đ? https://Portal.Office.com, đăng nh?p, và sau đó nh?p vào t?i xu?ng trong c?a s? bên ph?i.
 2. Di chuy?n đ?n dư?i cùng c?a trang. Dư?i 3 thi?t l?p và đ?nh c?u h?nh ?ng d?ng máy tính đ? bàn văn ph?ng c?a b?n, b?m vào Thi?t l?p, và sau đó xác nh?n khi b?n đư?c nh?c đ? ch?y công c? thi?t l?p Office 365 máy tính đ? bàn.
Ho?c, b?n có th? t? thi?t l?p c?u h?nh ?ng d?ng. Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem trang web Microsoft sau đây:
C?u h?nh máy tính đ? bàn ?ng d?ng

THÊM THÔNG TIN

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các v?n đ? v?i các ?ng d?ng không có tr?nh duy?t c? th?, xem bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau:
2512032B?n nh?n đư?c m?t l?i "Đ? có m?t v?n đ? gây ra các b? ph?n c?a tr? l? Microsoft Online d?ch v? đăng nh?p b? vô hi?u"

2566899 V?n đ? có th? ngăn ch?n chương tr?nh khách hàng đư?c c?u h?nh đúng b?i Office 365 thi?t l?p máy tính đ? bàn

2630976 "Truy c?p ch?i" l?i, ho?c ngư?i s? d?ng liên t?c đư?c nh?c cho thông tin đăng nh?p khi c? g?ng đ? k?t n?i v?i Office 365 b?ng cách s? d?ng m?t ?ng d?ng khách phong phú

V?n c?n tr? giúp? Chuy?n đ?n các Văn ph?ng 365 c?ng đ?ngTrang web ho?c cácDi?n đàn Azure Active Directory .

Thu?c tính

ID c?a bài: 2637629 - L?n xem xét sau cùng: 13 Tháng Bảy 2014 - Xem xét l?i: 18.0
Áp d?ng
 • Microsoft Azure
 • Microsoft Azure Active Directory
 • Microsoft Office 365
 • Windows Intune
 • CRM Online via Office 365 E Plans
 • Microsoft Azure Recovery Services
 • Office 365 User and Domain Management
T? khóa: 
o365 o365a o365e o365p o365022013 o365m kbmt KB2637629 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2637629

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com