Ch? đ? c?a RPC có th? d?ng đáp ?ng trong Windows 7 ho?c trong Windows Server 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2637692 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Th? t?c t? xa (RPC) g?i ch? đ? có th? ng?ng đáp ?ng trên m?t máy tính đang ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2 dư?i t?i n?ng. N?u v?n đ? này x?y ra trong quá tr?nh Lsass.exe, xác th?c th?t b?i và m?t k?t n?i có th? x?y ra. Ví d?, khách hàng Microsoft Outlook có th? m?t k?t n?i đ?n m?t máy ch? đang ch?y Microsoft Exchange Server.

Nguyên nhân

V?n đ? x?y ra v? m?t l?i trong mô-đun Rpcrt4.dll gây ra m?t v?ng l?p vô h?n cho b?t k? cu?c g?i RPC trong t?nh tr?ng b? h?y b?.

Gi?i pháp

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p nh?t ph?n m?m ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" s? hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y m?t hệ điều hành sau:
 • Windows 7
 • Windows 7 gói b?n ghi d?ch v? 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 gói b?n ghi d?ch v? 1 (SP1)
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin v? gói b?n ghi d?ch v? 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

ki?m nh?p thông tin

S? d?ng các hotfix trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows 7 và Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.1.760 0,21XXXWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1,21XXXWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • T?p MANIFEST (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows Server 2008 R2 và Windows 7". MUM, t?p tin và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), là vô cùng quan tr?ng đ? duy tr? trạm đậu c?a c?u ph?n đư?c C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Rpcrt4.dll6.1.7600.21079652,80029 Tháng 10 năm 201104: 38x 86
Rpcrt4.dll6.1.7601.21849653,82429 Tháng 10 năm 201106: 21x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Rpcrt4.dll6.1.7600.210791,219,58429 Tháng 10 năm 201105: 37x 64
Rpcrt4.dll6.1.7601.218491,219,58429 Tháng 10 năm 201106: 47x 64
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Rpcrt4.dll6.1.7600.210792,589,18429 Tháng 10 năm 201104: 21IA-64
Rpcrt4.dll6.1.7601.218492,589,18429 Tháng 10 năm 201104: 17IA-64

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin t?p b? sung

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinUpdate.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,773
Ngày (UTC)29 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)11: 12
Tên t?p tinX86_35883fac5a75427b5b85ba640ec5e654_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21849_none_e790e64cf933a0b2.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin697
Ngày (UTC)29 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)11: 12
Tên t?p tinX86_9d1e40cda00a5d95dd155784cab05b6e_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21079_none_7a9708e0e4120f39.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin697
Ngày (UTC)29 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)11: 12
Tên t?p tinX86_microsoft-windows-rpc-local_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21079_none_b46944b9bf79f30a.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin59,061
Ngày (UTC)29 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)05: 08
Tên t?p tinX86_microsoft-windows-rpc-local_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21849_none_b6703b47bc87d508.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin59,061
Ngày (UTC)29 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)07: 25
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinAmd64_07bad6fe791dc1fada3d4298b22dfadf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21079_none_c18822eadc10b86d.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin701
Ngày (UTC)29 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)11: 13
Tên t?p tinAmd64_4467eb4651649c9209dfb21254979c26_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21849_none_1a0d0087ccd897b8.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin701
Ngày (UTC)29 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)11: 13
Tên t?p tinAmd64_ab93eceb25a037ccba940a633118c222_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21079_none_d9f05c0c6c5972a4.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.044 ngư?i
Ngày (UTC)29 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)11: 13
Tên t?p tinAmd64_c0311cc32d5edaea880ed0313f9db9ce_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21849_none_7e497d3a292db5f8.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.044 ngư?i
Ngày (UTC)29 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)11: 13
Tên t?p tinAmd64_microsoft-windows-rpc-local_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21079_none_1087e03d77d76440.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin59,065
Ngày (UTC)29 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)06: 14
Tên t?p tinAmd64_microsoft-windows-rpc-local_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21849_none_128ed6cb74e5463e.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin59,065
Ngày (UTC)29 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)08: 28
Tên t?p tinUpdate.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,215
Ngày (UTC)29 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)11: 13
Tên t?p tinWow64_microsoft-windows-rpc-local_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21079_none_1adc8a8fac38263b.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin59,071
Ngày (UTC)29 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)04: 58
Tên t?p tinWow64_microsoft-windows-rpc-local_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21849_none_1ce3811da9460839.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin59,071
Ngày (UTC)29 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)06: 44
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinIa64_0b88b3b763112b0ad615a151c5cc5495_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21079_none_27a85a8ca2067d89.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.042
Ngày (UTC)29 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)11: 12
Tên t?p tinIa64_9c7bed2f0d7868debb88bc3799ce0a13_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21849_none_be8b8b979a5816c2.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.042
Ngày (UTC)29 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)11: 12
Tên t?p tinIa64_microsoft-windows-rpc-local_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21079_none_b46ae8afbf77fc06.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin59,063
Ngày (UTC)29 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)06: 01
Tên t?p tinIa64_microsoft-windows-rpc-local_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21849_none_b671df3dbc85de04.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin59,063
Ngày (UTC)29 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)07: 24
Tên t?p tinUpdate.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,947
Ngày (UTC)29 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)11: 12
Tên t?p tinWow64_microsoft-windows-rpc-local_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21079_none_1adc8a8fac38263b.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin59,071
Ngày (UTC)29 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)04: 58
Tên t?p tinWow64_microsoft-windows-rpc-local_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21849_none_1ce3811da9460839.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin59,071
Ngày (UTC)29 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)06: 44

Thu?c tính

ID c?a bài: 2637692 - L?n xem xét sau cùng: 03 Tháng Mười Hai 2012 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
T? khóa: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2637692 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2637692

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com