Kh?c ph?c: Các trang c?a m?t SSRS 2008 R2 ho?c m?t báo cáo SSRS 2012 đư?c gi?ng không chính xác n?u b?n s? d?ng các phương pháp ReportExecutionService.Render đ? hi?n th? các báo cáo trong đ?nh d?n...

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2637802 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Microsoft phân ph?i Microsoft SQL Server 2008 R2 ho?c Microsoft SQL Server 2012 s?a ch?a như là m?t t?p tin t?i v?. B?i v? các b?n s?a l?i tích l?y, m?i b?n phát hành m?i có ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i SQL Server 2008 R2 ho?c SQL Server 2012 trư?c s?a ch?a phát hành.

TRI?U CH?NG

H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
  • B?n có m?t Microsoft SQL Server 2008 R2 báo cáo Services (SSRS 2008 R2) ho?c m?t báo cáo Microsoft SQL Server 2012 báo cáo Services (SSRS 2012).
  • B?n s? d?ng các phương pháp ReportExecutionService.Render đ? hi?n th? các báo cáo trong đ?nh d?ng h?nh ?nh ho?c trong đ?nh d?ng enhanced metafile (EMF).
  • B?n t?o m?t ph?n m? r?ng giao hàng cho các báo cáo.
Trong trư?ng h?p này, t?t c? các trang c?a báo cáo ngo?i tr? trang đ?u tiên đư?c giao không chính xác.

Lưu ? V?n đ? này không x?y ra trong Microsoft SQL Server 2005 báo cáo Services (SSRS 2005) ho?c trong Microsoft SQL Server 2008 báo cáo Services (SSRS 2008).

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra v? m?t ch?c năng đư?c thay đ?i trong phương pháp ReportExecutionService.Render trong SSRS 2008 R2. Các phương pháp ch? tr? v? m?t m?ng có s?n ph?m nào trong StreamIds. V? v?y, nó không th? đư?c s? d?ng đ? hi?n th? trang báo cáo ngo?i tr? trang đ?u tiên.

GI?I PHÁP

Cumulative update C?p nh?t thông tin

SQL Server 2008 R2 gói b?n ghi d?ch v? 1

S?a ch?a cho v?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c phát hành trong Cumulative Update 6 cho SQL Server 2008 R2 Service Pack 1. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c gói cumulative update C?p nh?t này, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2679367 Tích l?y gói 6 cho SQL Server 2008 R2 Service Pack 1
Lưu ? B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và s?a ch?a t?t c? các s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2008 R2 phát hành. Chúng tôi đ? ngh? b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2567616 SQL Server 2008 R2 xây d?ng đư?c phát hành sau khi SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 đ? đư?c phát hành

SQL Server 2012

S?a ch?a cho v?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c phát hành trong Cumulative Update 1 cho SQL Server 2012. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? gói cumulative update C?p nh?t này, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2679368 Tích l?y gói 1 cho SQL Server 2012
Lưu ? B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các s?a l?i b?o m?t đư?c bao g?m trong năm 2012 trư?c máy ch? SQL S?a ch?a phát hành. Microsoft khuy?n cáo b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2692828 SQL Server 2012 xây d?ng đư?c phát hành sau khi SQL Server 2012 đư?c phát hành
B?n ph?i áp d?ng m?t hotfix SQL Server 2012 cho ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2012.

Tích l?y gói 12 cho SQL Server 2008 R2

S?a ch?a cho v?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c phát hành trong Cumulative Update 12. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c này gói tích l?y cho SQL Server 2008 R2, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2659692 Tích l?y gói 12 cho SQL Server 2008 R2
Lưu ? B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và s?a ch?a t?t c? các s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2008 R2 phát hành. Chúng tôi đ? ngh? b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
981356 SQL Server 2008 R2 xây d?ng đư?c phát hành sau khi SQL Server 2008 R2 đư?c phát hành

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, đưa ra t?t c? các trang b?ng cách xác đ?nh m?t giá tr? StartPage trong chu?i DeviceInfo .

Lưu ?Vi?c này có th? làm gi?m hi?u su?t.

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? phương pháp ReportExecutionService.Render , truy c?p vào web site MSDN sau đây:
Thông tin chung v? phương pháp ReportExecutionService.Render

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thu?c tính

ID c?a bài: 2637802 - L?n xem xét sau cùng: 12 Tháng Tư 2012 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Reporting Services
  • Microsoft SQL Server 2012 Developer
  • Microsoft SQL Server 2012 Enterprise
  • Microsoft SQL Server 2012 Express
  • Microsoft SQL Server 2012 Standard
  • Microsoft SQL Server 2012 Web
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2637802 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2637802

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com