Robocopy komanda atjaunina DACLs nepareizi Windows 7 vai Windows Server 2008 R2

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2639043 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Pie?emsim, ka j?s lietojat ??das Robocopy komanda, lai veiktu failu replic??anas dator?, kur? darbojas oper?t?jsist?ma Windows 7 vai Windows Server 2008 R2:
Robocopy <Source> <Destination>/sec /mir</Destination> </Source>
Tom?r past?v?go piek?uves vad?bas sarakstus (DACLs) faili tiek atjaunin?ti nepareizi. ?? probl?ma rodas pat tad, ja DACLs avota atra?an?s vietu un galam?r?i ir vien?das.

Piez?me Kad rodas ?? probl?ma, kas izmanto dal?t?s failu sist?mas replic??anas (DFSR) pakalpojumu t?kla vid?, rada ?oti lielu DFS replic??anas atpalic?bu.

RISIN?JUMS

Piez?me Ja izmantojat Robocopykomandu, lai veiktu failu replic??anu starp diviem datoriem, nepiecie?ams instal?t ?o labojumfailu, abos datoros.

Inform?cija par labojumfailu

Ir pieejami no Microsoft pied?v? atbalst?tu labojumfailu. Tom?r ?is labojumfails ir paredz?ts tikai ?aj? rakst? aprakst?t?s probl?mas nov?r?anai. Lai lietotu ?o labojumfailu tikai t?m sist?m?m, kur?m ir radusies tie?i ?aj? rakst? izkl?st?to probl?mu. ?is labojumfails, iesp?jams, tiks veikta papildu test??ana. T?d??, ja jums ir ?? probl?ma nerada nopietnus, ieteicams pagaid?t n?kamaj? programmat?ras atjaunin?jums, kur? ir iek?auts ?is labojumfails.

Ja labojumfails ir pieejams lejupiel?dei, tur ir sada?a "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" ?? zin??anu b?zes raksta aug?pus?. Ja ??das sada?as nav, sazinieties ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta, lai ieg?tu labojumfailu.

Piez?me Ja rodas papildu probl?mas vai nepiecie?ama probl?mu nov?r?ana, iesp?jams, b?s j?izveido atsevi??s pakalpojuma piepras?jums. Parasti atbalsta izmaksas tiek piem?rotas jaut?jumiem par papildu atbalstu un probl?m?m, kas neattiecas uz ?o konkr?to labojumfailu. Lai ieg?tu pilnu sarakstu ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta t?lru?u numuri vai izveidotu atsevi??u pakalpojuma piepras?jumu, apmekl?jiet ?o Microsoft Web vietu:
http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support
Piez?me Veidlap? "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" par?da valodas, kur?m ir pieejams labojumfails. Ja taj? nav vajadz?g?s valodas, tas ir, jo labojumfails nav pieejams, ?ai valodai.

Priek?noteikumi

Lai lietotu ?o labojumfailu, j?b?t palaistai vienai no ??m oper?t?jsist?m?m:
 • Windows 7
 • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 1. servisa pakotne (SP1)
Lai ieg?tu papildinform?ciju par Windows 7 vai Windows Server 2008 R2 servisa pakotnes ieg??anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
976932Inform?cija par 1. servisa pakotne Windows 7 un Windows Server 2008 R2

Re?istra inform?cija

Izmantot labojumfailu ?aj? paket?, nav nepiecie?ams veikt nek?das izmai?as re?istr?.

Restart?jiet pras?ba

P?c ?? labojumfaila lieto?anas dators ir j?restart?.

Labojumfails Nomai?a inform?ciju

?is labojumfails neaizst?j iepriek? izlaistus labojumfailu.

Inform?ciju par failu

Pasaules ?? labojumfaila versija instal? failus, kas ir atrib?ti, kas ir uzskait?tas ?aj?s tabul?s. ?o failu datumi un laiki ir nor?d?ti atbilsto?i koordin?tajam pasaules laikam (UTC). ?o failu datumi un laiki lok?laj? dator? tiek r?d?ts p?c viet?j? laika kop? ar pa?reiz?jo vasaras laiks (DST) neobjektivit?ti. Turkl?t datumus un laikus var main?t, veicot noteiktas darb?bas ar failiem.
Windows 7 un Windows Server 2008 R2 faila inform?cija
 • Failus, kas attiecas uz k?du konkr?tu produktu, pagrieziena punkts (RTM, SPn), un pakalpojumu nozare (LDR, VDR) var noteikt, p?rbaudot faila versiju numuri, k? par?d?ts ?aj? tabul?:
  Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
  VersijaProduktsPagrieziena punktsServisa fili?le
  6.1.760 0,21XXXWindows 7 un Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1.21XXXWindows 7 un Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • MANIFESTA failos (.manifest) un mamma failus (.mum), kas uzst?d?ti katrai videi ir atsevi??i sada?? "papildu inform?ciju par failu Windows 7 un Windows Server 2008 R2". MAMMA un MANIFESTA failos un saist?to dro??bas katalogs (CAT) failus, ir ?oti svar?gi, lai uztur?tu atjaunin?tu komponentu st?voklis. Dro??bas katalogu failus, kuriem nav uzskait?ti atrib?ti, parakst?ti ar Microsoft ciparparakstu.
Visiem, kas atbalsta Windows 7 versij?m, kuru pamat? ir 86
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
NTFS.sys6.1.7600.210861,210,73607-Nov-201112: 17x86
NTFS.sys6.1.7601.218561,211,76007-Nov-201111: 54x86
Visiem atbalsta x64 bitu versijas Windows 7 un Windows Server 2008 R2
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
NTFS.sys6.1.7600.210861,685,36007-Nov-201112: 19x64
NTFS.sys6.1.7601.218561,660,27207-Nov-201111: 58x64
Visiem piem?rotajiem IA-versij?m, kuru pamat? ir x64 Windows Server 2008 R2
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
NTFS.sys6.1.7600.210863,552,62407-Nov-201105: 33IA-64
NTFS.sys6.1.7601.218563,555,69607-Nov-201105: 19IA-64

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas min?ti sada?? "Attiecas uz".

PAPILDINDORM?CIJA

Pla??ku inform?ciju par to, k? konfigur?t DACL, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
Visp?r?gu inform?ciju par to, k? konfigur?t DACL
Lai ieg?tu papildinform?ciju par Robocopy komandu, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
Visp?r?ga inform?cija par komandu Robocopy
Lai ieg?tu papildinform?ciju par programmat?ras atjaunin?jumu terminolo?iju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
824684Microsoft programmat?ras atjaunin?jumu standarta terminolo?ijas apraksts

Papildu inform?cija

Papildu inform?ciju par Windows 7 un Windows Server 2008 R2

Visiem, kas atbalst?ja papildu failus Windows 7 versij?m, kuru pamat? ir 86
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsX86_116c88d6085eb57b00d7b2676329080f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21086_none_8aff1212f6c5c00d.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums692
Datums (UTC)07-Nov-2011
Laika (UTC)16: 01
Faila nosaukumsX86_8a98ca211641f63e1781b6c0b38a70d4_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21856_none_40e4ada401e5b04e.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums692
Datums (UTC)07-Nov-2011
Laika (UTC)16: 01
Faila nosaukumsX86_microsoft-windows-ntfs_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21086_none_a6d1fe95975c0d2a.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums14,508
Datums (UTC)07-Nov-2011
Laika (UTC)12: 38
Faila nosaukumsX86_microsoft-windows-ntfs_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21856_none_a8d8f5239469ef28.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums14,508
Datums (UTC)07-Nov-2011
Laika (UTC)12: 20
Papildu failus visiem atbalsta x64 bitu versijas Windows 7 un Windows Server 2008 R2
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsAmd64_bbe4251d997778517e15780b426b2b02_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21086_none_1334a8a2207bc4ad.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums696
Datums (UTC)07-Nov-2011
Laika (UTC)16: 01
Faila nosaukumsAmd64_f21c979b693702dfe54ac8c1938a684b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21856_none_218ab48a3c99633f.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums696
Datums (UTC)07-Nov-2011
Laika (UTC)16: 01
Faila nosaukumsAmd64_microsoft-windows-ntfs_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21086_none_02f09a194fb97e60.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums14,514
Datums (UTC)07-Nov-2011
Laika (UTC)13: 46
Faila nosaukumsAmd64_microsoft-windows-ntfs_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21856_none_04f790a74cc7605e.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums14,514
Datums (UTC)07-Nov-2011
Laika (UTC)13: 14
Papildu failus visiem atbalsta IA-versij?m, kuru pamat? ir x64 Windows Server 2008 R2
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsIa64_f67c649d624e15d3ddd06a496ae66707_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21086_none_c1e31faf4a3d6611.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums694
Datums (UTC)07-Nov-2011
Laika (UTC)16: 00
Faila nosaukumsIa64_fbafbfdf64df3ed493f0c4d76db8bc5b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21856_none_de514e7c7c758f85.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums694
Datums (UTC)07-Nov-2011
Laika (UTC)16: 00
Faila nosaukumsIa64_microsoft-windows-ntfs_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21086_none_a6d3a28b975a1626.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums14,511
Datums (UTC)07-Nov-2011
Laika (UTC)13: 42
Faila nosaukumsIa64_microsoft-windows-ntfs_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21856_none_a8da99199467f824.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums14,511
Datums (UTC)07-Nov-2011
Laika (UTC)13: 19

Rekviz?ti

Raksta ID: 2639043 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2012. gada 13. janv?ris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
Atsl?gv?rdi: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2639043 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2639043

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com