Atmi?as izmanto?ana, programmu vai pakalpojumu uztur pieaug, kad t? slodz?m un atslogo Netshell.dll modulis bie?i sist?m? Windows Vista vai Windows Server 2008

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2639845 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Pie?emt, ka pieteikums vai pakalpojumu slodzes un tad izl?d? Netshell.dll modulis bie?i dator?, kur? darbojas sist?ma Windows Vista vai Windows Server 2008. T?, piem?ram, lietojumprogramma bie?i vaic? Win32_NetworkAdapter WMI nosaukumvietu. ??d? gad?jum? tur palielin?t atmi?as izmanto?ana, programmu vai pakalpojumu. Ar laiku, lietojumprogrammu pakalpojumu p?rst?j darboties vai ja pieejam?s atmi?as resursi ir izsmelti.

Piez?me Netshell.dll modulis tie?i vai netie?i var iel?d?t programmu vai pakalpojumu.

IEMESLS

Probl?ma rodas t?d??, ka priv?to kaudze 64 kilobaiti (KB) tiek izveidota, kad Netshell.dll modulis tiek iel?d?ta un p?c tam tiek nopl?da, ja Netshell.dll modulis nav noslogots.

RISIN?JUMS

Inform?cija par labojumfailu

Ir pieejami no Microsoft pied?v? atbalst?tu labojumfailu. Tom?r ?is labojumfails ir paredz?ts tikai ?aj? rakst? aprakst?t?s probl?mas nov?r?anai. Lai lietotu ?o labojumfailu tikai t?m sist?m?m, kur?m ir radusies tie?i ?aj? rakst? izkl?st?to probl?mu. ?is labojumfails, iesp?jams, tiks veikta papildu test??ana. T?d??, ja jums ir ?? probl?ma nerada nopietnus, ieteicams pagaid?t n?kamaj? programmat?ras atjaunin?jums, kur? ir iek?auts ?is labojumfails.

Ja labojumfails ir pieejams lejupiel?dei, tur ir sada?a "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" ?? zin??anu b?zes raksta aug?pus?. Ja ??das sada?as nav, sazinieties ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta, lai ieg?tu labojumfailu.

Piez?me Ja rodas papildu probl?mas vai nepiecie?ama probl?mu nov?r?ana, iesp?jams, b?s j?izveido atsevi??s pakalpojuma piepras?jums. Parasti atbalsta izmaksas tiek piem?rotas jaut?jumiem par papildu atbalstu un probl?m?m, kas neattiecas uz ?o konkr?to labojumfailu. Lai ieg?tu pilnu sarakstu ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta t?lru?u numuri vai izveidotu atsevi??u pakalpojuma piepras?jumu, apmekl?jiet ?o Microsoft Web vietu:
http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support
Piez?me Veidlap? "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" par?da valodas, kur?m ir pieejams labojumfails. Ja taj? nav vajadz?g?s valodas, tas ir, jo labojumfails nav pieejams, ?ai valodai.

Priek?noteikumi

Lai lietotu ?o labojumfailu, j?b?t palaistai Windows Vista Service Pack 2 (SP2) vai Windows Server 2008 2. servisa pakotne (SP2).

Lai ieg?tu papildinform?ciju par Windows Vista servisa pakotnes ieg??anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
935791K? ieg?t jaun?ko Windows Vista servisa pakotni
Lai ieg?tu papildinform?ciju par Windows Server 2008 servisa pakotnes ieg??anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
968849K? ieg?t jaun?ko servisa pakotni, Windows Server 2008

Re?istra inform?cija

Izmantot labojumfailu ?aj? paket?, nav nepiecie?ams veikt nek?das izmai?as re?istr?.

Restart?jiet pras?ba

P?c ?? labojumfaila lieto?anas dators ir j?restart?.

Labojumfails Nomai?a inform?ciju

?is labojumfails neaizst?j iepriek? izlaistus labojumfailu.

Inform?ciju par failu

Pasaules ?? labojumfaila versija instal? failus, kas ir atrib?ti, kas ir uzskait?tas ?aj?s tabul?s. ?o failu datumi un laiki ir nor?d?ti atbilsto?i koordin?tajam pasaules laikam (UTC). ?o failu datumi un laiki lok?laj? dator? tiek r?d?ts p?c viet?j? laika kop? ar pa?reiz?jo vasaras laiks (DST) neobjektivit?ti. Turkl?t datumus un laikus var main?t, veicot noteiktas darb?bas ar failiem.
Windows Vista un Windows Server 2008 faila inform?cija
Svar?gi Labojumfailus Windows Vista un Windows Server 2008 labojumfaili tiek iek?auti pa?u iepakojumu. Tom?r tikai "Windows Vista" ir uzskait?ts lap? labojumfailu piepras?jumu. Lai piepras?tu labojumfailu pakotni, kas attiecas uz vienu vai ab?m oper?t?jsist?m?m, atlasiet labojumfails, kas ir uzskait?tas sada?? "Windows Vista" lap?. Vienm?r attiecas uz pantiem, lai noteiktu faktisko oper?t?jsist?mu, kas katram labojumfails, kas attiecas uz sada?u "Attiecas uz".
 • Failus, kas attiecas uz k?du konkr?tu produktu, SR_Level (RTM, SPn), un pakalpojumu nozare (LDR, VDR) var noteikt, p?rbaudot faila versiju numuri, k? par?d?ts ?aj? tabul?.
  Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
  VersijaProduktsSR_LevelServisa fili?le
  6.0.600 2. 22XXXWindows Vista un Windows Server 2008SP2LDR
 • MANIFESTA failos (.manifest) un mamma failus (.mum), kas uzst?d?ti katrai videi ir atsevi??i sada?? "papildu inform?ciju par failu Windows Server 2008 un Windows Vista". MAMMA failus un MANIFESTA failos un saist?to dro??bas katalogs (CAT) failus, ir ?rk?rt?gi svar?gi uztur?t atjaunin?tu komponentu st?voklis. Dro??bas katalogu failus, kuriem nav uzskait?ti atrib?ti, parakst?ti ar Microsoft ciparparakstu.
Visiem, kas atbalst?ja x86 b?z?tos versijas Windows Server 2008 un Windows Vista
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
Netcfgx.dll6.0.6002.22739387,07206-Nov-201100: 06x86
Bench_16.binNav piem?rojams1,11209-Sep-201111: 25Nav piem?rojams
Bench_24.binNav piem?rojams2,45609-Sep-201111: 25Nav piem?rojams
Bench_32.binNav piem?rojams4,28009-Sep-201111: 25Nav piem?rojams
Bench_48.binNav piem?rojams9,56009-Sep-201111: 25Nav piem?rojams
House_16.binNav piem?rojams1,11209-Sep-201111: 25Nav piem?rojams
House_24.binNav piem?rojams2,45609-Sep-201111: 25Nav piem?rojams
House_32.binNav piem?rojams4,28009-Sep-201111: 25Nav piem?rojams
House_48.binNav piem?rojams9,56009-Sep-201111: 25Nav piem?rojams
Ncpa.cpl6.0.6002.22739164,86406-Nov-201100: 06Nav piem?rojams
NetShell.dll6.0.6002.227393,174,40006-Nov-201100: 06x86
Office_16.binNav piem?rojams1,11209-Sep-201111: 25Nav piem?rojams
Office_24.binNav piem?rojams2,45609-Sep-201111: 25Nav piem?rojams
Office_32.binNav piem?rojams4,28009-Sep-201111: 25Nav piem?rojams
Office_48.binNav piem?rojams9,56009-Sep-201111: 25Nav piem?rojams
Pnidui.dll6.0.6002.227391,823,74406-Nov-201100: 07x86
Visiem atbalsta x64 versijas Windows Server 2008 un Windows Vista
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
Netcfgx.dll6.0.6002.22739504,83207-Nov-201109: 16x64
Bench_16.binNav piem?rojams1,11215-Mar-201104: 34Nav piem?rojams
Bench_24.binNav piem?rojams2,45615-Mar-201104: 34Nav piem?rojams
Bench_32.binNav piem?rojams4,28015-Mar-201104: 34Nav piem?rojams
Bench_48.binNav piem?rojams9,56015-Mar-201104: 34Nav piem?rojams
House_16.binNav piem?rojams1,11215-Mar-201104: 34Nav piem?rojams
House_24.binNav piem?rojams2,45615-Mar-201104: 34Nav piem?rojams
House_32.binNav piem?rojams4,28015-Mar-201104: 34Nav piem?rojams
House_48.binNav piem?rojams9,56015-Mar-201104: 34Nav piem?rojams
Ncpa.cpl6.0.6002.22739165,88807-Nov-201109: 16Nav piem?rojams
NetShell.dll6.0.6002.227393,341,31207-Nov-201109: 16x64
Office_16.binNav piem?rojams1,11215-Mar-201104: 34Nav piem?rojams
Office_24.binNav piem?rojams2,45615-Mar-201104: 34Nav piem?rojams
Office_32.binNav piem?rojams4,28015-Mar-201104: 34Nav piem?rojams
Office_48.binNav piem?rojams9,56015-Mar-201104: 34Nav piem?rojams
Pnidui.dll6.0.6002.227392,024,44807-Nov-201109: 16x64
Visiem piem?rotajiem IA-versij?m, kuru pamat? ir x64 Windows Server 2008
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
Netcfgx.dll6.0.6002.227391,006,08006-Nov-201117: 51IA-64
Bench_16.binNav piem?rojams1,11215-Mar-201105: 10Nav piem?rojams
Bench_24.binNav piem?rojams2,45615-Mar-201105: 10Nav piem?rojams
Bench_32.binNav piem?rojams4,28015-Mar-201105: 10Nav piem?rojams
Bench_48.binNav piem?rojams9,56015-Mar-201105: 10Nav piem?rojams
House_16.binNav piem?rojams1,11215-Mar-201105: 10Nav piem?rojams
House_24.binNav piem?rojams2,45615-Mar-201105: 10Nav piem?rojams
House_32.binNav piem?rojams4,28015-Mar-201105: 10Nav piem?rojams
House_48.binNav piem?rojams9,56015-Mar-201105: 10Nav piem?rojams
Ncpa.cpl6.0.6002.22739176,12806-Nov-201117: 51Nav piem?rojams
NetShell.dll6.0.6002.227393,950,59206-Nov-201117: 51IA-64
Office_16.binNav piem?rojams1,11215-Mar-201105: 11Nav piem?rojams
Office_24.binNav piem?rojams2,45615-Mar-201105: 11Nav piem?rojams
Office_32.binNav piem?rojams4,28015-Mar-201105: 11Nav piem?rojams
Office_48.binNav piem?rojams9,56015-Mar-201105: 11Nav piem?rojams
Pnidui.dll6.0.6002.227392,833,40806-Nov-201117: 52IA-64

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas min?ti sada?? "Attiecas uz".

PAPILDINDORM?CIJA

Lai ieg?tu papildinform?ciju par programmat?ras atjaunin?jumu terminolo?iju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
824684Microsoft programmat?ras atjaunin?jumu standarta terminolo?ijas apraksts

Papildu inform?cija

Papildu inform?cija par Windows Vista un Windows Server 2008

Papildu failus visiem atbalsta 86-based versions Windows Vista un Windows Server 2008
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsX86_ca1ed38e1eb82e69c86ded376176d6bb_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22739_none_c2993885b25584e0.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums696
Datums (UTC)07-Nov-2011
Laika (UTC)13: 36
Faila nosaukumsX86_dec2c7d790d78f6a989047bf29d6d251_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22739_none_235290ab4c6f6862.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums710
Datums (UTC)07-Nov-2011
Laika (UTC)13: 36
Faila nosaukumsX86_microsoft-windows-ndis tdi-bindingengine_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22739_none_406d9a033bdbd9bd.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums21,154
Datums (UTC)06-Nov-2011
Laika (UTC)00: 31
Faila nosaukumsX86_microsoft-windows-netshell_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22739_none_d7dc1d72245edc5c.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums149,461
Datums (UTC)06-Nov-2011
Laika (UTC)00: 27
Papildu failus visiem atbalsta x64 bitu versijas Windows Vista un Windows Server 2008
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsAmd64_8bab791750ffddbd4a9b1603aa2e9274_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22739_none_269ac40a4e5dc861.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1.040
Datums (UTC)07-Nov-2011
Laika (UTC)13: 36
Faila nosaukumsAmd64_d376d1f7fea935a87f257ee6deec272e_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22739_none_01239918b8a6b7e8.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,068
Datums (UTC)07-Nov-2011
Laika (UTC)13: 36
Faila nosaukumsAmd64_microsoft-windows-ndis tdi-bindingengine_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22739_none_9c8c3586f4394af3.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums20,863
Datums (UTC)07-Nov-2011
Laika (UTC)09: 43
Faila nosaukumsAmd64_microsoft-windows-netshell_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22739_none_33fab8f5dcbc4d92.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums149,531
Datums (UTC)07-Nov-2011
Laika (UTC)09: 39
Faila nosaukumsX86_microsoft-windows-ndis tdi-bindingengine_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22739_none_406d9a033bdbd9bd.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums21,154
Datums (UTC)06-Nov-2011
Laika (UTC)00: 31
Faila nosaukumsX86_microsoft-windows-netshell_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22739_none_d7dc1d72245edc5c.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums149,461
Datums (UTC)06-Nov-2011
Laika (UTC)00: 27
Papildu failus visiem atbalsta IA-versij?m, kuru pamat? ir x64 Windows Server 2008
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsIa64_15e2f992e115487d5cc6a51dab5dca78_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22739_none_289920faa4055377.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,038
Datums (UTC)07-Nov-2011
Laika (UTC)13: 36
Faila nosaukumsIa64_baff2871716ad37007aec70126ce4933_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22739_none_818ea22b0d7220bb.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,066
Datums (UTC)07-Nov-2011
Laika (UTC)13: 36
Faila nosaukumsIa64_microsoft-windows-ndis tdi-bindingengine_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22739_none_406f3df93bd9e2b9.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums20,841
Datums (UTC)06-Nov-2011
Laika (UTC)18: 05
Faila nosaukumsIa64_microsoft-windows-netshell_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22739_none_d7ddc168245ce558.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums149,496
Datums (UTC)06-Nov-2011
Laika (UTC)18: 03
Faila nosaukumsX86_microsoft-windows-ndis tdi-bindingengine_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22739_none_406d9a033bdbd9bd.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums21,154
Datums (UTC)06-Nov-2011
Laika (UTC)00: 31
Faila nosaukumsX86_microsoft-windows-netshell_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22739_none_d7dc1d72245edc5c.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums149,461
Datums (UTC)06-Nov-2011
Laika (UTC)00: 27

Rekviz?ti

Raksta ID: 2639845 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2011. gada 14. decembris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Foundation
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Web Server 2008
Atsl?gv?rdi: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2639845 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2639845

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com