Boj?tas sa?snes ir izdz?stas no Windows 7 darbvirsmas

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2642357 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Simptomi

1. probl?ma

. Apsveriet t?l?k nor?d?to scen?riju.
 • Datora, kur? darbojas Windows 7, darbvirsm? varat izveidot piecas vai vair?kas sa?snes.
 • ??s sa?snes tiek nor?d?tas ?r?j? atra?an?s viet?. Piem?ram, sa?snes tiek nor?d?tas uz t?kla resursiem vai no?emam?m kr?tuves ier?c?m.
 • Dators ir atvienots no t?kla, kur? atrodas t?kla resursi. Vai ar? no?emam?s ier?ces ir atvienotas no datora.
 • Varat dator? palaist sist?mas uztur??anas probl?mu risin?t?ju.
??d? gad?jum? ??s sa?snes tiek dz?stas no datora.

Piez?me. ??s sa?snes tiek uzskat?tas par boj?t?m.

2. probl?ma

. Apsveriet t?l?k nor?d?to scen?riju.
 • Datora, kur? darbojas Windows 7, darbvirsm? varat izveidot vismaz desmit sa?snes.
 • ??s sa?snes nor?da uz izpild?miem failiem, kas dator? tika izpild?ti vismaz vienu reizi.
 • Izpild?mie faili p?d?jo tr?s m?ne?u laik? netika izpild?ti.
 • Varat dator? palaist sist?mas uztur??anas probl?mu risin?t?ju.
??d? gad?jum? sist?mas uztur??anas probl?mu risin?t?js pied?v? dz?st ??s sa?snes.

Piez?me. ??s sa?snes tiek uzskat?tas par nelietot?m darbvirsmas ikon?m.

Risin?jums

P?c ?? labojumfaila instal??anas, konfigur?jot re?istru, sist?mas uztur??anas probl?mu risin?t?j? varat atsp?jot uzdevumu ?Boj?ta sa?sne? vai uzdevumu ?Neizmantota darbvirsmas ikona?. Sada?? ?Re?istra inform?cija? ir aprakst?tas detaliz?tas darb?bas.

Inform?cija par labojumfailu

Korpor?cija Microsoft nodro?ina atbalst?tu labojumfailu. Tom?r ?is labojumfails ir paredz?ts tikai ?eit aprakst?t?s probl?mas nov?r?anai. Lietojiet ?o labojumfailu tikai sist?m?s, kur?s ir radusies ?aj? rakst? apl?kot? probl?ma. Iesp?jams, tiks veikta ?? labojumfaila papildu test??ana. T?p?c, ja ?? probl?ma nerada nopietnus trauc?jumus, ir ieteicams sagaid?t, kad tiks izlaists n?kamais programmat?ras atjaunin?jums, kur? b?s ietverts ?is labojumfails.

Ja labojumfails ir pieejams lejupiel?dei, ?? zin??anu b?zes raksta aug?pus? ir redzama sada?a ?Lejupiel?dei pieejams labojumfails?. Ja ??da sada?a nav redzama, sazinieties ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta centra darbiniekiem, lai ieg?tu ?o labojumfailu.

Piez?me. Ja rodas papildu probl?mas vai ir nepiecie?ams veikt probl?mu nov?r?anu, iesp?jams, b?s j?izveido atsevi??s pakalpojuma piepras?jums. Jaut?jumiem par papildu atbalstu un probl?m?m, kas neattiecas uz ?o konkr?to labojumfailu, tiek piem?rota parast? maksa par atbalstu. Lai ieg?tu piln?gu Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta centra t?lru?a numuru sarakstu vai izveidotu atsevi??u pakalpojuma piepras?jumu, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://support.microsoft.com/contactus/?ln=lv&ws=support#tab0
Piez?me. Veidlap? ?Lejupiel?dei pieejams labojumfails? ir nor?d?tas valodas, kur?m ir pieejams labojumfails. Ja veidlap? nav nor?d?ta nepiecie?am? valoda, tas noz?m?, ka ?ai valodai labojumfails nav pieejams.

Priek?nosac?jumi

Lai lietotu ?o labojumfailu, dator? j?darbojas oper?t?jsist?mai Windows 7 vai Windows 7 1. servisa pakotnei (SP1).

Lai ieg?tu papildinform?ciju par oper?t?jsist?mas Windows 7 vai Windows Server 2008 R2 servisa pakotnes ieg??anu, noklik??iniet uz t?l?k nor?d?t? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?.
976932 Inform?cija par Windows 7 1. servisa pakotni un Windows Server 2008 R2 1. servisa pakotni

Inform?cija par re?istru

Svar?gi! ?aj? sada??, metod? vai uzdevum? ir ietvertas darb?bas, kuras izpildot var modific?t re?istru. Tom?r, ja re?istru modific?siet nepareizi, var rasties nopietnas probl?mas. T?p?c veiciet ??s darb?bas uzman?gi. Papildu dro??bai pirms re?istra modific??anas izveidojiet t? dubl?jumu. P?c tam, ja rodas k?da probl?ma, varat re?istru atjaunot. Lai ieg?tu papildinform?ciju, k? dubl?t re?istru un to atjaunot, noklik??iniet uz ?? raksta numura, lai skat?tu rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
322756 K? dubl?t un atjaunot re?istru sist?m? Windows


Lai autom?tiski atsp?jotu uzdevumu ?Boj?ta sa?sne?, p?rejiet uz sada?u ?Autom?tiska labo?ana?. Ja v?laties pats atsp?jot uzdevumu ?Boj?ta sa?sne?, p?rejiet uz sada?u ?Patst?v?ga labo?ana?.

Labot autom?tiskiLai autom?tiski atsp?jotu uzdevumu ?Boj?ta sa?sne?, noklik??iniet uz pogas vai saites Labot. P?c tam dialoglodzi?? Failu lejupiel?de noklik??iniet uz Izpild?t un veiciet vedn? Labot nor?d?t?s darb?bas.


Fix this problem
Microsoft Fix it 50839


Piez?mes.
 • L?dzu, pirms Fix it risin?juma palai?anas instal?jiet labojumfailu, kas ir pieejams ?? zin??anu b?zes raksta s?kum? eso?aj? sada?? ?Lejupiel?dei pieejams labojumfails?.
 • ?is vednis, iesp?jams, b?s pieejams tikai ang?u valod?. Ta?u autom?tisk? labo?ana darbojas ar? cit?s oper?t?jsist?mas Windows valodu versij?s.
 • Ja pa?laik neizmantojat datoru, kur? rad?s probl?ma, saglab?jiet risin?jumu Labot zibatmi?as disk? vai kompaktdisk? un p?c tam palaidiet to dator?, kur? rad?s probl?ma.

P?c tam p?rejiet uz sada?u ?Vai probl?ma ir nov?rsta??.Labot patst?v?gi

Lai atsp?jotu uzdevumu ?Boj?ta sa?sne?, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Noklik??iniet uz S?kt
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  poga S?kt
  , lodzi?? Mekl?t programmas un failus ierakstiet regedit un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  UAC
  Ja tiek par?d?ta uzvedne ar aicin?jumu ievad?t administratora paroli, ievadiet paroli. Ja tiek par?d?ta uzvedne ar aicin?jumu apstiprin?t, veiciet apstiprin??anu.
 2. Atrodiet ??du re?istra apak?atsl?gu un noklik??iniet uz t?s:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\ScheduledDiagnostics\
 3. Izv?ln? Redi??t nor?diet uz Jauna un p?c tam noklik??iniet uz DWORD v?rt?ba.
 4. Ierakstiet IsBrokenShortcutsTSEnabled un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
 5. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz IsBrokenShortcutsTSEnabled un p?c tam noklik??iniet uz Modific?t.
 6. Datu lodzi?? V?rt?ba ierakstiet 0 un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 7. Aizveriet re?istra redaktoru.
Lai autom?tiski atsp?jotu uzdevumu ?Neizmantota darbvirsmas ikona?, p?rejiet uz sada?u ?Autom?tiska labo?ana?. Ja v?laties pats atsp?jot uzdevumu ?Neizmantota darbvirsmas ikona?, p?rejiet uz sada?u ?Patst?v?ga labo?ana?.

Labot autom?tiskiLai autom?tiski atsp?jotu uzdevumu ?Neizmantota darbvirsmas ikona?, noklik??iniet uz pogas vai saites Labot. P?c tam dialoglodzi?? Failu lejupiel?de noklik??iniet uz Izpild?t un veiciet vedn? Labot nor?d?t?s darb?bas.


Fix this problem
Microsoft Fix it 50840


Piez?mes.
 • L?dzu, pirms Fix it risin?juma palai?anas instal?jiet labojumfailu, kas ir pieejams ?? zin??anu b?zes raksta s?kum? eso?aj? sada?? ?Lejupiel?dei pieejams labojumfails?.
 • ?is vednis, iesp?jams, b?s pieejams tikai ang?u valod?. Ta?u autom?tisk? labo?ana darbojas ar? cit?s oper?t?jsist?mas Windows valodu versij?s.
 • Ja pa?laik neizmantojat datoru, kur? rad?s probl?ma, saglab?jiet risin?jumu Labot zibatmi?as disk? vai kompaktdisk? un p?c tam palaidiet to dator?, kur? rad?s probl?ma.

P?c tam p?rejiet uz sada?u ?Vai probl?ma ir nov?rsta??.Labot patst?v?gi

Lai atsp?jotu uzdevumu ?Neizmantota darbvirsmas ikona?, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Noklik??iniet uz S?kt
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  poga S?kt
  , lodzi?? Mekl?t programmas un failus ierakstiet regedit un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  UAC
  Ja tiek par?d?ta uzvedne ar aicin?jumu ievad?t administratora paroli, ievadiet paroli. Ja tiek par?d?ta uzvedne ar aicin?jumu apstiprin?t, veiciet apstiprin??anu.
 2. Atrodiet ??du re?istra apak?atsl?gu un noklik??iniet uz t?s:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\ScheduledDiagnostics\
 3. Izv?ln? Redi??t nor?diet uz Jauna un p?c tam noklik??iniet uz DWORD v?rt?ba.
 4. Ierakstiet IsUnusedDesktopIconsTSEnabled un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
 5. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz IsUnusedDesktopIconsTSEnabled un p?c tam noklik??iniet uz Modific?t.
 6. Datu lodzi?? V?rt?ba ierakstiet 0 un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 7. Aizveriet re?istra redaktoru.

Restart??anas piepras?jums

P?c ?? labojumfaila instal??anas dators nav j?restart?.

Inform?cija par labojumfaila aizst??anu

?is labojumfails neaizst?j iepriek? izlaistus labojumfailus.

Inform?cija par failu

Ar ?o labojumfaila glob?lo versiju tiek instal?ti faili, kuru atrib?ti ir nor?d?ti t?l?k eso?aj?s tabul?s. ?o failu datums un laiks ir nor?d?ti saska?? ar univers?lo koordin?to laiku (UTC ? Universal Time Coordinated). Lok?laj? dator? ?o failu datums un laiks tiek r?d?ti atbilsto?i viet?jam laikam, ?emot v?r? pa?reiz?jo vasaras/ziemas laika nob?di. Turkl?t datumi un laiki var main?ties, ja ar failiem tiek veiktas noteiktas darb?bas.
Piez?mes par oper?t?jsist?mas Windows 7 faila inform?ciju
 • Failus, kas attiecas uz noteiktu produktu, atskaites punktu (RTM, SPn) un pakalpojuma jomu (LDR, GDR), var identific?t, apskatot faila versijas numuru, k? ir nor?d?ts t?l?k redzamaj? tabul?.
  Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
  VersijaProduktsAtskaites punktsPakalpojuma joma
  6.1.760 0.21xxxWindows 7RTMLDR
  6.1.760 1.21xxxWindows 7SP1LDR
 • MANIFEST faili (.manifest) un MUM faili (.mum), kas tiek instal?ti katrai videi, ir nor?d?ti atsevi??i sada?? ?Papildinform?cija par failu sist?mai Windows Server 7?. MUM faili, MANIFEST faili un saist?tie dro??bas kataloga (.cat) faili ir ?oti svar?gi atjaunin?to komponentu st?vok?a uztur??anai. Dro??bas kataloga faili, kuru atrib?ti nav nor?d?ti sarakst?, ir parakst?ti ar Microsoft ciparparakstu.
Vis?m atbalst?taj?m oper?t?jsist?mas Windows 7 x86 bitu versij?m
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Diagpackage.dll6.1.7600.2109777,31224-Nov-201106:11x86
Ts_brokenshortcuts.ps1Not Applicable3,61823-Nov-201123:51Not Applicable
Ts_unuseddesktopicons.ps1Not Applicable3,40823-Nov-201123:51Not Applicable
Diagpackage.dll6.1.7601.2186677,31224-Nov-201106:04x86
Ts_brokenshortcuts.ps1Not Applicable3,61823-Nov-201123:51Not Applicable
Ts_unuseddesktopicons.ps1Not Applicable3,40823-Nov-201123:51Not Applicable
Vis?m atbalst?taj?m oper?t?jsist?mas Windows 7 x64 versij?m
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Diagpackage.dll6.1.7600.2109777,31224-Nov-201106:59x64
Ts_brokenshortcuts.ps1Not Applicable3,61823-Nov-201123:51Not Applicable
Ts_unuseddesktopicons.ps1Not Applicable3,40823-Nov-201123:51Not Applicable
Diagpackage.dll6.1.7601.2186677,31224-Nov-201106:55x64
Ts_brokenshortcuts.ps1Not Applicable3,61823-Nov-201123:53Not Applicable
Ts_unuseddesktopicons.ps1Not Applicable3,40823-Nov-201123:53Not Applicable

Vai probl?ma ir nov?rsta?

 • P?rbaudiet, vai probl?ma ir nov?rsta. Ja probl?ma ir nov?rsta, varat nelas?t ??s sada?as turpin?jumu. Ja probl?ma nav nov?rsta, varat sazin?ties ar atbalsta dienestu.
 • Labpr?t sa?emsim j?su atsauksmes. Lai sniegtu atsauksmes vai zi?otu par probl?m?m saist?b? ar ?o risin?jumu, l?dzu, ierakstiet koment?ru emu?r? ?Autom?tisk? labo?ana? vai s?tiet mums e-pasta zi?ojumu.

Statuss

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas ir nor?d?ti sada?? ?Attiecas uz?.

Papildindorm?cija

Lai ieg?tu papildinform?ciju par sist?mas uztur??anas probl?mu risin?t?ju, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
Visp?r?ga inform?cija par sist?mas uztur??anas probl?mu risin?t?ju
Lai ieg?tu papildinform?ciju par programmat?ras atjaunin?jumos izmantoto terminolo?iju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
824684 Microsoft programmat?ras atjaunin?jumos izmantot?s standarta terminolo?ijas apraksts

Papildinform?cija par failu

Papildinform?cija par failu oper?t?jsist?mai Windows 7

Papildu faili vis?m atbalst?taj?m oper?t?jsist?mas Windows 7 x86 versij?m
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameX86_15677abceb174092a989b09367dcf7cf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21866_none_7fb84d7e8f2091dc.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)28-Nov-2011
Time (UTC)22:21
File nameX86_7b6afe891cc7fe154b964413c3cd697d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21097_none_d92a18c3e4de095f.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)28-Nov-2011
Time (UTC)22:21
File nameX86_microsoft-windows-maintenancediagnostic_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21097_none_8a4608cb841ba999.manifest
File versionNot Applicable
File size16,212
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)07:14
File nameX86_microsoft-windows-maintenancediagnostic_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21866_none_8c4bff0f812a7240.manifest
File versionNot Applicable
File size16,212
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)07:11
Papildu faili vis?m atbalst?taj?m oper?t?jsist?mas Windows 7 x64 bitu versij?m
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameAmd64_a06e65a5f615e7f612e57cedd3046791_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21097_none_e8adad1a73ea2f5b.manifest
File versionNot Applicable
File size713
Date (UTC)28-Nov-2011
Time (UTC)22:20
File nameAmd64_c21ff2bb8321aceae6022b0e9fd977f5_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21866_none_a00d3b7c25356a3a.manifest
File versionNot Applicable
File size713
Date (UTC)28-Nov-2011
Time (UTC)22:20
File nameAmd64_microsoft-windows-maintenancediagnostic_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21097_none_e664a44f3c791acf.manifest
File versionNot Applicable
File size16,216
Date (UTC)25-Nov-2011
Time (UTC)21:01
File nameAmd64_microsoft-windows-maintenancediagnostic_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21866_none_e86a9a933987e376.manifest
File versionNot Applicable
File size16,216
Date (UTC)25-Nov-2011
Time (UTC)21:00

Rekviz?ti

Raksta ID: 2642357 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2013. gada 30. augusts - P?rskat??ana: 3.0
Attiecas uz:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Home Basic
Atsl?gv?rdi: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbfixme kbmsifixme KB2642357

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com