Tích l?y gói 2 cho Visual Studio đ?i Foundation Server 2010 Service Pack 1

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2643415 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Gi?i thi?u

Microsoft Visual Studio nhóm n?n t?ng máy ch? (TFS) 2010 Service Pack 1 (SP1) tích l?y C?p Nh?t (CU) 2 là có s?n. CU này gi?i quy?t các v?n đ? đư?c mô t? trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft (KB) sau đây:
2581206 Kh?c ph?c: M?t hotfix cho Visual Studio 2010 SP1 có s?n đ? thêm h? tr? kh? năng tương h?p v? sau cho Visual Studio nhóm n?n t?ng b?n ghi d?ch v? xem trư?c

2591976 Nhóm n?n t?ng máy ch? / d? án máy ch? đ?ng b? hoá không thành công v?i TF53010 l?i

2615194 Kh?c ph?c: Các tài nguyên tên trường là tr?ng n?u trư?ng tên hiển thị ch?a m?t kí t? đ?i di?n đ?c bi?t vào năm 2010 d? án trên m?t máy tính có đ?i Explorer đư?c cài đ?t chuyên bi?t

2622094 Kh?c ph?c: File l?i b?t ng? đư?c lưu vào m?t nhóm qu? Server 2010 Phiên b?n ki?m soát kho lưu tr?

2632377 M?t hotfix rollup (xây d?ng 10.0.40219.359) có s?n cho các nhóm qu? Server 2010 SP1

2633762 Kh?c ph?c: M?t thông báo "NullReferenceException" đư?c kí nh?p cho các công vi?c đ?i l? trong nhóm qu? Server 2010 sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t C?p Nh?t 2570791


Ngoài ra, CU này gi?i quy?t các v?n đ? sau.

Issue 1
Khi b?n ki?m tra t?i m?t vài t?p đ? ki?m soát ngu?n TFS 2010, các t?p tin đư?c không sao t? đ?ng vào đư?ng d?n tùy ch?nh h?i cho b? đi?u khi?n xây d?ng và tác nhân c?a nó.
Lưu ? N?u b?n kh?i đ?ng l?i b?n ghi d?ch v? xây d?ng theo cách th? công, các t?p tin đư?c sao chép ngay l?p t?c.

S? phát hành 2
B?n g?p ph?i m?t trong s? các v?n đ? hi?u su?t sau trong TFS năm 2010 sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t hotfix 2564498:
  • b?n ghi d?ch v? qu?n l? danh tính (IMS) c?a máy ch? TFS là lăn tr? l?i sau khi b? máy cơ s? d? li?u đư?c khôi ph?c t? đ?ng g?i lưu. Khi b?n c? g?ng đ? đ?ng b? hóa kho?n m?c công vi?c theo d?i (WIT) t? máy ch?, m?t l?i l?i quá th?i gian ho?c m?t l?i ra b? nh? có th? x?y ra.
  • Khi b?n có nhi?u nhóm d? án trong m?t b? sưu t?p duy nh?t, và sau đó b?n c? g?ng đ? chèn ho?c C?p Nh?t m?t m?c công vi?c, x?y ra m?t l?i l?i quá th?i gian trên máy ch?. Ho?c, máy ch? đáp ?ng ch?m hơn nhi?u hơn hơn b?nh thư?ng.
  • Ph?i m?t m?t th?i gian dài đ? k?t n?i v?i m?t d? án nhóm t? Microsoft Excel ho?c t? Microsoft d? án.
V?n đ? 3
Khi b?n ch?y m?t ?ng d?ng s? d?ng các phương pháp WorkItemStore.BatchSave đ? ti?t ki?m m?t m?c làm vi?c, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
TF237079: Nhóm Foundation không th? c?p nh?t các m?c công vi?c b?i v? nó đ? đư?c C?p Nh?t b?i ngư?i dùng khác, nó không t?n t?i ho?c b?n không có quy?n đ? c?p nh?t nó.

Issue 4
Xây d?ng các đ?i l? không ch?y các b?n xây d?ng đư?c trong m?t b? đi?u khi?n xây d?ng trong TFS năm 2010 theo d? ki?n, m?c dù các đ?i l? xây d?ng v?n c?n đư?c li?t kê là có s?n.
V?n đ? 5
Khi làm vi?c c?a ngư?i dùng tên hiển thị trong m?t WIT m?c có m?t nhân v?t đ?c bi?t, m?t x màu đ? đư?c hi?n th? trên m?c công vi?c, và b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i tương t? v?i nh?ng đi?u sau đây:
Không có l?i trong tài li?u XML (22229, 11664256). ---> System.Xml.XmlException: '', hexadecimal giá tr? 0x1A, là m?t kí t? đ?i di?n không h?p l?.


THÔNG TIN THÊM

Cumulative update C?p nh?t thông tin

Đ? t?i v? này gói tích l?y, ghé thăm site sau c?a Microsoft Download Center:
T?i v? này gói tích l?y

Lưu ?
đó là m?t v?n đ? đư?c bi?t đ?n nơi TFS và d? án máy ch? đ?ng b? hóa công vi?c s? không thành công sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này. B?n có th? nh?n đư?c ngo?i l? sau đây đư?c ném b?i công vi?c syncronization:
Ph?n m? r?ng công vi?c có l?i unhandled: System.TypeLoadException: không th? t?i lo?i 'CREDENTIAL_ATTRIBUTE' t? l?p ráp ' Microsoft.TeamFoundation.Common, phiên b?n = 10.0.0.0, văn hóa = trung tính, PublicKeyToken = b03f5f7f11d50a3a'.;
t?i Microsoft.TeamFoundation.Client.CredentialsCacheManager.GetCredentials (String targetName);
t?i Microsoft.TeamFoundation.Client.CredentialsCacheManager.GetCredentials (Uri uri, Boolean requireExactUriMatch);
t?i Microsoft.TeamFoundation.Client.CachedCredentialsProvider.DetermineProvider (Uri uri);
t?i Microsoft.TeamFoundation.Client.CredentialsProviderFactory.GetCredentialsProvider (Uri uri, ICredentialsProvider fallbackProvider);
t?i Microsoft.TeamFoundation.Client.TfsTeamProjectCollectionFactory.GetTeamProjectCollection (Uri uri, ICredentialsProvider fallbackCredentialsProvider);
t?i Microsoft.TeamFoundation.Sync.JobExtension.JobServicePlugin.Run (TeamFoundationRequestContext requestContext, TeamFoundationJobDefinition jobDefinition, DateTime jobQueueTime, chu?i & resultMessage);
lúc Microsoft.TeamFoundation.Framework.Server.JobRunner.ExecuteJob
V?n đ? này có th? đư?c gi?i quy?t b?ng xe đ?p b?n ghi d?ch v? tfsjobagent. B?n có th? ch?y các l?nh sau đây sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t:

net stop tfsjobagent

net B?t đ?u tfsjobagent

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng tích l?y C?p nh?t này, b?n ph?i có đ?i Foundation Server 2010 Service Pack 1 ho?c Visual Studio 2010 SP1 đư?c cài đ?t chuyên bi?t.

Quan tr?ngB?n c?ng c?n ph?i áp d?ng b?n c?p nh?t này trên c? hai máy ch? TFS và trên t?t c? các máy s? d?ng TFS.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này tích l?y, n?u các t?p tin b? ?nh hư?ng đang đư?c s? d?ng.

Chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n đóng t?t c? trư?ng h?p c?a Microsoft Visual Studio trư?c khi cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này tích l?y.

Chi tieát taäp tin

B?n ti?ng Anh c?a C?p Nh?t tích l?y này có thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các múi thời gian th? tab trong các Ngaøy giôø m?c trong Panel điều khiển.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Leviewer.exe10.0.40219.369115,88009 Tháng mư?i hai, 201109: 22x 86
Microsoft.Data.Schema.SQL.dll10.0.40219.3606,126,24807-Nov-201122: 22x 86
Microsoft.lightswitch.Design.dataaccess.Internal.dll10.0.40219.360397,48008-Nov-201107: 11x 86
Microsoft.teamfoundation.admin.dll10.0.40219.36924,756,90409 Tháng mư?i hai, 201108: 55x 86
Microsoft.teamfoundation.Build.client.dll10.0.40219.369391,84809 Tháng mư?i hai, 201108: 57x 86
Microsoft.teamfoundation.Build.Server.dll10.0.40219.369441,00009 Tháng mư?i hai, 201108: 55x 86
Microsoft.teamfoundation.Build.Server.Logger.dll10.0.40219.36946,24809 Tháng mư?i hai, 201108: 56x 86
Microsoft.teamfoundation.Build.Server.plugins.dll10.0.40219.36944,20009 Tháng mư?i hai, 201108: 55x 86
Microsoft.teamfoundation.Build.Workflow.dll10.0.40219.369650,40809 Tháng mư?i hai, 201108: 57x 86
Microsoft.teamfoundation.client.dll10.0.40219.3701,445,03209 Tháng mư?i hai, 201108: 57x 86
Microsoft.teamfoundation.common.dll10.0.40219.370485,03209 Tháng mư?i hai, 201108: 57x 86
Microsoft.teamfoundation.Controls.dll10.0.40219.369934,56809 Tháng mư?i hai, 201108: 56x 86
Microsoft.teamfoundation.dll10.0.40219.369640,16809 Tháng mư?i hai, 201108: 57x 86
Microsoft.teamfoundation.Framework.Server.dll10.0.40219.3701,098,92009 Tháng mư?i hai, 201108: 55x 86
Microsoft.teamfoundation.Lab.activities.dll10.0.40219.369766,12009 Tháng mư?i hai, 201109: 22x 86
Microsoft.teamfoundation.Lab.client.dll10.0.40219.369150,69609 Tháng mư?i hai, 201108: 57x 86
Microsoft.teamfoundation.Lab.uiutils.dll10.0.40219.369264,36009 Tháng mư?i hai, 201109: 22x 86
Microsoft.teamfoundation.Lab.Workflow.activities.dll10.0.40219.369437,92809 Tháng mư?i hai, 201108: 56x 86
Microsoft.teamfoundation.officeintegration.common.dll10.0.40219.369371,36809 Tháng mư?i hai, 201109: 05x 86
Microsoft.teamfoundation.officeintegration.Project.dll10.0.40219.369514,72809 Tháng mư?i hai, 201109: 05x 86
Microsoft.teamfoundation.Server.deploy.tfcollection.dll10.0.40219.369559,78409 Tháng mư?i hai, 201108: 55x 86
Microsoft.teamfoundation.Server.dll10.0.40219.369219,30409 Tháng mư?i hai, 201108: 55x 86
Microsoft.teamfoundation.servicing.dll10.0.40219.37064,16809 Tháng mư?i hai, 201108: 57x 86
Microsoft.teamfoundation.testmanagement.activities.common.dll10.0.40219.369312,48809 Tháng mư?i hai, 201109: 22x 86
Microsoft.teamfoundation.testmanagement.activities.dll10.0.40219.3691,509,54409 Tháng mư?i hai, 201109: 22x 86
Microsoft.teamfoundation.testmanagement.activityruntime.dll10.0.40219.369217,25609 Tháng mư?i hai, 201109: 22x 86
Microsoft.teamfoundation.testmanagement.adapter.dll10.0.40219.36990,28009 Tháng mư?i hai, 201108: 55x 86
Microsoft.teamfoundation.testmanagement.client.dll10.0.40219.369669,86409 Tháng mư?i hai, 201108: 55x 86
Microsoft.teamfoundation.testmanagement.client.Themes.dll10.0.40219.3693,056,80809 Tháng mư?i hai, 201109: 22x 86
Microsoft.teamfoundation.testmanagement.client.wpfcontrols.dll10.0.40219.369255,14409 Tháng mư?i hai, 201109: 22x 86
Microsoft.teamfoundation.testmanagement.clientpackage.dll10.0.40219.36971,33609 Tháng mư?i hai, 201109: 06x 86
Microsoft.teamfoundation.testmanagement.common.dll10.0.40219.36927,81609 Tháng mư?i hai, 201108: 55x 86
Microsoft.teamfoundation.testmanagement.Controller.dll10.0.40219.369117,92809 Tháng mư?i hai, 201108: 55x 86
Microsoft.teamfoundation.testmanagement.Controls.dll10.0.40219.369491,68809 Tháng mư?i hai, 201109: 06x 86
Microsoft.teamfoundation.testmanagement.Controls.wpfworkitemcontrols.dll10.0.40219.36997,44809 Tháng mư?i hai, 201109: 22x 86
Microsoft.teamfoundation.versioncontrol.client.dll10.0.40219.369606,88809 Tháng mư?i hai, 201108: 57x 86
Microsoft.teamfoundation.versioncontrol.common.dll10.0.40219.369219,81609 Tháng mư?i hai, 201108: 57x 86
Microsoft.teamfoundation.versioncontrol.Controls.dll10.0.40219.3694,243,11209 Tháng mư?i hai, 201108: 57x 86
Microsoft.teamfoundation.versioncontrol.Server.dll10.0.40219.369613,03209 Tháng mư?i hai, 201108: 55x 86
Microsoft.teamfoundation.versioncontrol.Server.plugins.dll10.0.40219.36924.232 ngư?i09 Tháng mư?i hai, 201108: 55x 86
Microsoft.teamfoundation.versioncontrol.Server.proxy.dll10.0.40219.36987,72009 Tháng mư?i hai, 201108: 55x 86
Microsoft.teamfoundation.Warehouse.dll10.0.40219.3693,521,70409 Tháng mư?i hai, 201108: 55x 86
Microsoft.teamfoundation.workitemtracking.client.dll10.0.40219.369649,89609 Tháng mư?i hai, 201108: 57x 86
Microsoft.teamfoundation.workitemtracking.Controls.dll10.0.40219.3691,129,12809 Tháng mư?i hai, 201109: 05x 86
Microsoft.teamfoundation.workitemtracking.proxy.dll10.0.40219.369362,66409 Tháng mư?i hai, 201108: 57x 86
Microsoft.teamfoundation.workitemtracking.Server.dataaccesslayer.dll10.0.40219.369587,43209 Tháng mư?i hai, 201108: 55x 86
Microsoft.teamfoundation.workitemtracking.Server.dataservices.dll10.0.40219.369140,96809 Tháng mư?i hai, 201108: 55x 86
Microsoft.visualstudio.qualitytools.agentobject.dll10.0.40219.36989,76809 Tháng mư?i hai, 201108: 56x 86
Microsoft.visualstudio.qualitytools.common.dll10.0.40219.3691,207,97609 Tháng mư?i hai, 201108: 56x 86
Microsoft.visualstudio.qualitytools.controllerobject.dll10.0.40219.369249,51209 Tháng mư?i hai, 201108: 56x 86
Microsoft.visualstudio.qualitytools.executioncommon.dll10.0.40219.369427,68809 Tháng mư?i hai, 201108: 56x 86
Microsoft.visualstudio.qualitytools.Resource.dll10.0.40219.369964,26409 Tháng mư?i hai, 201108: 56x 86
Microsoft.visualstudio.qualitytools.testcasemanagement.dll10.0.40219.3691,277,09609 Tháng mư?i hai, 201109: 13x 86
Microsoft.visualstudio.qualitytools.TMI.dll10.0.40219.369346,79209 Tháng mư?i hai, 201108: 56x 86
Microsoft.visualstudio.qualitytools.webtestframework.dll10.0.40219.369393,38409 Tháng mư?i hai, 201108: 56x 86
Microsoft.visualstudio.teamfoundation.Build.dll10.0.40219.369115,88009 Tháng mư?i hai, 201109: 05x 86
Microsoft.visualstudio.teamfoundation.dll10.0.40219.36976,45609 Tháng mư?i hai, 201109: 05x 86
Microsoft.visualstudio.teamfoundation.teamexplorer.dll10.0.40219.369768,68009 Tháng mư?i hai, 201109: 05x 86
Microsoft.visualstudio.teamfoundation.versioncontrol.dll10.0.40219.369857,76809 Tháng mư?i hai, 201109: 05x 86
Microsoft.visualstudio.teamfoundation.versioncontrol.dll10.0.40219.36961,09609 Tháng mư?i hai, 201109: 06x 86
Microsoft.visualstudio.teamfoundation.workitemtracking.dll10.0.40219.369400,55209 Tháng mư?i hai, 201109: 06x 86
Microsoft.visualstudio.teamsystem.Integration.dll10.0.40219.369190,63209 Tháng mư?i hai, 201108: 54x 86
Microsoft.visualstudio.testtools.manualtest.common.dll10.0.40219.369810,66409 Tháng mư?i hai, 201109: 22x 86
Microsoft.visualstudio.testtools.uitest.Extension.ie.dll10.0.40219.369248,48809 Tháng mư?i hai, 201109: 17x 86
Microsoft.visualstudio.testtools.uitest.Extension.uia.dll10.0.40219.369104,61609 Tháng mư?i hai, 201109: 17x 86
Microsoft_visualstudio_qualitytools_vstst_schema.x86không áp d?ng140,17511-Tháng mư?i m?t-201113: 15không áp d?ng
Msdiff.dll10.0.40219.369482,98409 Tháng mư?i hai, 201109: 05x 86
MTM.exe10.0.40219.369446,63209 Tháng mư?i hai, 201109: 22x 86
Qtagent.exe10.0.40219.36918,60009 Tháng mư?i hai, 201108: 56x 86
Qtagent32.exe10.0.40219.36918,60009 Tháng mư?i hai, 201108: 54x 86
Qtagent32.exe10.0.40219.36918,60009 Tháng mư?i hai, 201108: 54x 86
TF.exe10.0.40219.369323,24009 Tháng mư?i hai, 201109: 05x 86
Tfsbuildservicehost.exe10.0.40219.369190,12009 Tháng mư?i hai, 201108: 56x 86

Thu?c tính

ID c?a bài: 2643415 - L?n xem xét sau cùng: 24 Tháng Năm 2012 - Xem xét l?i: 0.1
Áp d?ng
  • Microsoft Visual Studio Team Foundation Server 2010
T? khóa: 
kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew atdownload kbmt KB2643415 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2643415

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com