Kh?c ph?c: "HRESULT: 0x80073715" l?i khi b?n cài đ?t m?t ?ng d?ng b?ng cách s? d?ng m?t t?p tin .msi n?u t?p tin đư?c sáp nh?p v?i mô-đun h?p nh?t cho thư vi?n runtime Visual C++ 2005

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2643995 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

B?n có m?t t?p tin .msi c?a m?t ?ng d?ng đư?c sáp nh?p v?i mô-đun h?p nh?t cho thư vi?n runtime Microsoft Visual C++ 2005. Khi b?n c? g?ng đ? cài đ?t các ?ng d?ng b?ng cách s? d?ng các t?p tin .msi, vi?c cài đ?t có th? th?t b?i. Ngoài ra, b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i tương t? v?i nh?ng đi?u sau đây:

L?i 1935. Xu?t hi?n l?i trong ti?n tr?nh cài đ?t c?a h?i ' Microsoft.VC80.CRT,type="win32",version="8.0.50727.5592",publicKeyToken="1fc8b3b9a1e18e3b",processorArchitecture="amd64"'. Xem tr? giúp và h? tr? đ? bi?t thêm. HRESULT: 0X80073715. h?i giao di?n: IAssemblyCacheItem, ch?c năng: cam k?t, thành ph?n: {844EFBA7-1C24-93B2-A01F-C8B3B9A1E18E}

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra v? c?a m?t cu?c xung đ?t gi?a các t?p tin *x86_x64.msm và các t?p tin Vcredist_x64.exe. Cu?c xung đ?t này k?t qu? trong vi?c cài đ?t không đư?c mô t? trong ph?n "Tri?u ch?ng".

GI?I PHÁP

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? là bây gi? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, nó là nh?m s?a ch? v?n đ? bài vi?t này mô t?. Nó ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? này c? th?.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, liên h? v?i d?ch v? h? tr? khách hàng Microsoft đ? có đư?c các hotfix. Cho m?t danh sách đ?y đ? các d?ch v? h? tr? Microsoft khách hàng s? đi?n tho?i và thông tin v? chi phí h? tr?, h?y truy c?p trang web c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Trong trư?ng h?p đ?c bi?t, chi phí mà thư?ng ph?i gánh ch?u cho các cu?c g?i h? tr? có th? đư?c h?y b? n?u chuyên viên h? tr? Microsoft xác đ?nh r?ng m?t C?p Nh?t c? th? s? gi?i quy?t v?n đ? c?a b?n. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho các C?p Nh?t c? th? trong câu h?i.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i có các Microsoft Visual Studio 2005 Service Pack (SP1) đư?c cài đ?t.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n không ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin v? t?p

Các phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? tab trong các Ngaøy giôø m?c trong b?ng đi?u khi?n.

Cho t?t c? các h? tr? ki?n trúc IA64 d?a trên các phiên b?n

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
appcore.CPPKhông áp d?ng32,18315-Tháng mư?i m?t-1121: 29IA-64
atlassem.hKhông áp d?ng1.84115-Tháng mư?i m?t-1120: 58IA-64
atlcom.hKhông áp d?ng172,94915-Tháng mư?i m?t-1120: 58IA-64
atlcomcli.hKhông áp d?ng67,95615-Tháng mư?i m?t-1120: 58IA-64
atlhost.hKhông áp d?ng77,74015-Tháng mư?i m?t-1120: 58IA-64
Bardock.CPPKhông áp d?ng24,75615-Tháng mư?i m?t-1121: 29IA-64
crtassem.hKhông áp d?ng64715-Tháng mư?i m?t-1120: 58IA-64
dlgcore.CPPKhông áp d?ng25,96315-Tháng mư?i m?t-1121: 29IA-64
dllinit.CPPKhông áp d?ng24,49015-Tháng mư?i m?t-1121: 29IA-64
mfcassem.hKhông áp d?ng3.05515-Tháng mư?i m?t-1121: 29IA-64
mstartup.CPPKhông áp d?ng29,47415-Tháng mư?i m?t-1120: 57IA-64
winctrl3.CPPKhông áp d?ng31,91415-Tháng mư?i m?t-1121: 29IA-64
 

Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
appcore.CPPKhông áp d?ng32,18315-Tháng mư?i m?t-1121: 29X 64
atlassem.hKhông áp d?ng1.84115-Tháng mư?i m?t-1120: 58X 64
atlcom.hKhông áp d?ng172,94915-Tháng mư?i m?t-1120: 58X 64
atlcomcli.hKhông áp d?ng67,95615-Tháng mư?i m?t-1120: 58X 64
atlhost.hKhông áp d?ng77,74015-Tháng mư?i m?t-1120: 58X 64
Bardock.CPPKhông áp d?ng24,75615-Tháng mư?i m?t-1121: 29X 64
crtassem.hKhông áp d?ng64715-Tháng mư?i m?t-1120: 58X 64
dlgcore.CPPKhông áp d?ng25,96315-Tháng mư?i m?t-1121: 29X 64
dllinit.CPPKhông áp d?ng24,49015-Tháng mư?i m?t-1121: 29X 64
mfcassem.hKhông áp d?ng3.05515-Tháng mư?i m?t-1121: 29X 64
mstartup.CPPKhông áp d?ng29,47415-Tháng mư?i m?t-1120: 57X 64
winctrl3.CPPKhông áp d?ng31,91415-Tháng mư?i m?t-1121: 29X 64

Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Atl80.dll8.0.50727.6229113,66415-Tháng mư?i m?t-1120: 51x 64
Atl80.dll8.0.50727.6229278,52815-Tháng mư?i m?t-1120: 58IA-64
Atl80.dll8.0.50727.622997,28015-Tháng mư?i m?t-1121: 07x 86
Atl80.dll8.0.50727.6229114,68815-Tháng mư?i m?t-1122: 10x 86
Atl80.dll8.0.50727.622997,28015-Tháng mư?i m?t-1122: 11x 86
Atl80.dll8.0.50727.6229278,52816-Nov-113: 34IA-64
Atl80.dll8.0.50727.6229113,66416-Nov-113: 35x 64
Catalog.8.0.50727.6229Không áp d?ng7,30216-Nov-116: 24x 86
Catalog.8.0.50727.6229Không áp d?ng7,31516-Nov-116: 24x 86
Catalog.8.0.50727.6229Không áp d?ng7,32316-Nov-116: 24x 86
Catalog.8.0.50727.6229Không áp d?ng7,32416-Nov-116: 24x 86
Catalog.8.0.50727.6229Không áp d?ng7,33016-Nov-116: 24x 86
Catalog.8.0.50727.6229Không áp d?ng7,33416-Nov-116: 24x 86
Catalog.8.0.50727.6229Không áp d?ng7,33516-Nov-116: 24x 86
Catalog.8.0.50727.6229Không áp d?ng7,34116-Nov-116: 24x 86
Catalog.8.0.50727.6229Không áp d?ng7,30216-Nov-116: 25x 86
Catalog.8.0.50727.6229Không áp d?ng7,31516-Nov-116: 25x 86
Catalog.8.0.50727.6229Không áp d?ng7,32316-Nov-116: 25x 86
Catalog.8.0.50727.6229Không áp d?ng7,32416-Nov-116: 25x 86
Catalog.8.0.50727.6229Không áp d?ng7,33016-Nov-116: 25x 86
Catalog.8.0.50727.6229Không áp d?ng7,33416-Nov-116: 25x 86
Catalog.8.0.50727.6229Không áp d?ng7,33516-Nov-116: 25x 86
Catalog.8.0.50727.6229Không áp d?ng7,34116-Nov-116: 25x 86
Catalog.8.0.50727.6229Không áp d?ng7,30216-Nov-116: 25x 86
Catalog.8.0.50727.6229Không áp d?ng7,31516-Nov-116: 25x 86
Catalog.8.0.50727.6229Không áp d?ng7,32316-Nov-116: 25x 86
Catalog.8.0.50727.6229Không áp d?ng7,32416-Nov-116: 25x 86
Catalog.8.0.50727.6229Không áp d?ng7,33016-Nov-116: 25x 86
Catalog.8.0.50727.6229Không áp d?ng7,33416-Nov-116: 25x 86
Catalog.8.0.50727.6229Không áp d?ng7,33516-Nov-116: 25x 86
Catalog.8.0.50727.6229Không áp d?ng7,34116-Nov-116: 25x 86
Comsuppd.libKhông áp d?ng356,49015-Tháng mư?i m?t-1122: 12x 86
appcore.CPPKhông áp d?ng32,18315-Tháng mư?i m?t-1123: 42x 86
ATL.libKhông áp d?ng18.59416-Nov-113: 34x 86
ATL.libKhông áp d?ng15.850 ngư?i16-Nov-113: 35x 86
ATL.libKhông áp d?ng16,82815-Tháng mư?i m?t-1122: 10x 86
atlassem.hKhông áp d?ng1.84115-Tháng mư?i m?t-1122: 10x 86
atlcom.hKhông áp d?ng172,94915-Tháng mư?i m?t-1122: 10x 86
atlcomcli.hKhông áp d?ng67,95615-Tháng mư?i m?t-1122: 10x 86
atldload.libKhông áp d?ng485,76216-Nov-113: 34x 86
atldload.libKhông áp d?ng416,61416-Nov-113: 35x 86
atldload.libKhông áp d?ng394,89615-Tháng mư?i m?t-1122: 10x 86
atlhost.hKhông áp d?ng77,74015-Tháng mư?i m?t-1122: 10x 86
atlmincrt.libKhông áp d?ng86,97616-Nov-113: 34x 86
atlmincrt.libKhông áp d?ng56,22416-Nov-113: 35x 86
atlmincrt.libKhông áp d?ng71,53615-Tháng mư?i m?t-1122: 10x 86
atls.libKhông áp d?ng913,90016-Nov-113: 34x 86
atls.libKhông áp d?ng668,26016-Nov-113: 35x 86
atls.libKhông áp d?ng993,49815-Tháng mư?i m?t-1122: 10x 86
atlsd.libKhông áp d?ng1,517,06216-Nov-113: 34x 86
atlsd.libKhông áp d?ng1,082,19016-Nov-113: 35x 86
atlsd.libKhông áp d?ng1,175,47615-Tháng mư?i m?t-1122: 10x 86
Bardock.CPPKhông áp d?ng24,75615-Tháng mư?i m?t-1123: 42x 86
comsupp.libKhông áp d?ng373,26016-Nov-113: 34x 86
comsupp.libKhông áp d?ng357,94616-Nov-113: 35x 86
comsupp.libKhông áp d?ng347,25215-Tháng mư?i m?t-1122: 12x 86
comsuppd.libKhông áp d?ng391,46816-Nov-113: 34x 86
comsuppd.libKhông áp d?ng373,44416-Nov-113: 35x 86
comsuppw.libKhông áp d?ng372,94616-Nov-113: 34x 86
comsuppw.libKhông áp d?ng357,64416-Nov-113: 35x 86
comsuppw.libKhông áp d?ng346,92215-Tháng mư?i m?t-1122: 12x 86
comsuppwd.libKhông áp d?ng391,16816-Nov-113: 34x 86
comsuppwd.libKhông áp d?ng373,14816-Nov-113: 35x 86
comsuppwd.libKhông áp d?ng356,17415-Tháng mư?i m?t-1122: 12x 86
crtassem.hKhông áp d?ng64715-Tháng mư?i m?t-1122: 09x 86
delayimp.libKhông áp d?ng58,51016-Nov-113: 34x 86
delayimp.libKhông áp d?ng43,03816-Nov-113: 35x 86
delayimp.libKhông áp d?ng42,76015-Tháng mư?i m?t-1122: 09x 86
dlgcore.CPPKhông áp d?ng25,96315-Tháng mư?i m?t-1123: 42x 86
dllinit.CPPKhông áp d?ng24,49015-Tháng mư?i m?t-1123: 42x 86
eafxis.libKhông áp d?ng613,68416-Nov-113: 34x 86
eafxis.libKhông áp d?ng469,97216-Nov-113: 35x 86
eafxis.libKhông áp d?ng419,66015-Tháng mư?i m?t-1123: 42x 86
eafxisd.libKhông áp d?ng675,60016-Nov-113: 34x 86
eafxisd.libKhông áp d?ng494,13616-Nov-113: 35x 86
eafxisd.libKhông áp d?ng429,80215-Tháng mư?i m?t-1123: 42x 86
libcmt.libKhông áp d?ng#########16-Nov-113: 34x 86
libcmt.libKhông áp d?ng7,889,27816-Nov-113: 35x 86
libcmt.libKhông áp d?ng7,705,59015-Tháng mư?i m?t-1122: 08x 86
libcmtd.libKhông áp d?ng#########16-Nov-113: 34x 86
libcmtd.libKhông áp d?ng9,865,47616-Nov-113: 35x 86
libcmtd.libKhông áp d?ng9,749,13615-Tháng mư?i m?t-1122: 08x 86
libcpmt.libKhông áp d?ng8,210,49016-Nov-113: 34x 86
libcpmt.libKhông áp d?ng7,225,52016-Nov-113: 35x 86
libcpmt.libKhông áp d?ng4,983,94615-Tháng mư?i m?t-1122: 08x 86
libcpmtd.libKhông áp d?ng#########16-Nov-113: 34x 86
libcpmtd.libKhông áp d?ng9,305,75016-Nov-113: 35x 86
libcpmtd.libKhông áp d?ng6,686,24815-Tháng mư?i m?t-1122: 08x 86
libsmanifest.res.111131........Không áp d?ng1.644 ngư?i16-Nov-110: 00x 86
libsmanifest.res.111132........Không áp d?ng1.63616-Nov-110: 01x 86
MFC71.libKhông áp d?ng3,370,88616-Nov-113: 34x 86
MFC71.libKhông áp d?ng2,563,17616-Nov-113: 35x 86
MFC71.libKhông áp d?ng2,623,05015-Tháng mư?i m?t-1123: 42x 86
mfc71d.libKhông áp d?ng4,392,62616-Nov-113: 34x 86
mfc71d.libKhông áp d?ng3,364,46416-Nov-113: 35x 86
mfc71d.libKhông áp d?ng3,414,80615-Tháng mư?i m?t-1123: 42x 86
mfc71u.libKhông áp d?ng4,421,40816-Nov-113: 34x 86
mfc71u.libKhông áp d?ng3,269,35616-Nov-113: 35x 86
mfc71u.libKhông áp d?ng3,429,19215-Tháng mư?i m?t-1123: 42x 86
mfc71ud.libKhông áp d?ng5,716,15416-Nov-113: 34x 86
mfc71ud.libKhông áp d?ng4,254,53016-Nov-113: 35x 86
mfc71ud.libKhông áp d?ng4,401,15815-Tháng mư?i m?t-1123: 42x 86
mfcassem.hKhông áp d?ng3.05515-Tháng mư?i m?t-1123: 42x 86
mfcdload..... x 86Không áp d?ng744,65015-Tháng mư?i m?t-1123: 42x 86
mfcdload.libKhông áp d?ng851,86416-Nov-113: 34x 86
mfcdload.libKhông áp d?ng733,97016-Nov-113: 35x 86
mfcm80.libKhông áp d?ng39,10815-Tháng mư?i m?t-1123: 43x 86
mfcm80.libKhông áp d?ng51,93216-Nov-113: 34x 86
mfcm80.libKhông áp d?ng37,27016-Nov-113: 35x 86
mfcm80d.libKhông áp d?ng42,63215-Tháng mư?i m?t-1123: 43x 86
mfcm80d.libKhông áp d?ng51,95216-Nov-113: 34x 86
mfcm80d.libKhông áp d?ng40,30616-Nov-113: 35x 86
mfcm80u.libKhông áp d?ng40,43215-Tháng mư?i m?t-1123: 43x 86
mfcm80u.libKhông áp d?ng53,94616-Nov-113: 34x 86
mfcm80u.libKhông áp d?ng38,61416-Nov-113: 35x 86
mfcm80ud.libKhông áp d?ng43,96615-Tháng mư?i m?t-1123: 43x 86
mfcm80ud.libKhông áp d?ng53,96216-Nov-113: 34x 86
mfcm80ud.libKhông áp d?ng41,66216-Nov-113: 35x 86
mfcs71.libKhông áp d?ng934,50416-Nov-113: 34x 86
mfcs71.libKhông áp d?ng825,80216-Nov-113: 35x 86
mfcs71.libKhông áp d?ng798,00015-Tháng mư?i m?t-1123: 42x 86
mfcs71d.libKhông áp d?ng1,047,97616-Nov-113: 34x 86
mfcs71d.libKhông áp d?ng892,11416-Nov-113: 35x 86
mfcs71d.libKhông áp d?ng847,70415-Tháng mư?i m?t-1123: 42x 86
mfcs71u.libKhông áp d?ng693,38616-Nov-113: 34x 86
mfcs71u.libKhông áp d?ng653,73816-Nov-113: 35x 86
mfcs71u.libKhông áp d?ng661,58215-Tháng mư?i m?t-1123: 42x 86
mfcs71ud.libKhông áp d?ng742,33616-Nov-113: 34x 86
mfcs71ud.libKhông áp d?ng695,96816-Nov-113: 35x 86
mfcs71ud.libKhông áp d?ng692,72015-Tháng mư?i m?t-1123: 42x 86
Microsoft.VC80.ATL.ManifestKhông áp d?ng46615-Tháng mư?i m?t-1121: 07x 86
Microsoft.VC80.ATL.ManifestKhông áp d?ng46716-Nov-113: 34x 86
Microsoft.VC80.ATL.ManifestKhông áp d?ng46816-Nov-113: 35x 86
microsoft_vc80_atl_x86_ia64.MSMKhông áp d?ng198,14416-Nov-116: 32IA-64
microsoft_vc80_atl_x86.MSMKhông áp d?ng176,12816-Nov-116: 32x 86
microsoft_vc80_atl_x86_x64.MSMKhông áp d?ng155,13616-Nov-116: 32x 64
Microsoft.VC80.CRT.ManifestKhông áp d?ng1,87015-Tháng mư?i m?t-1121: 03x 86
Microsoft.VC80.CRT.ManifestKhông áp d?ng1,87116-Nov-113: 34x 86
Microsoft.VC80.CRT.ManifestKhông áp d?ng1.87216-Nov-113: 35x 86
microsoft_vc80_crt_x86_ia64.MSMKhông áp d?ng2,476,03216-Nov-116: 32IA-64
microsoft_vc80_crt_x86.MSMKhông áp d?ng658,94416-Nov-116: 32x 86
microsoft_vc80_crt_x86_x64.MSMKhông áp d?ng1,799,68016-Nov-116: 32x 64
Microsoft.VC80.debugcrt.ManifestKhông áp d?ng1.878 ngư?i15-Tháng mư?i m?t-1121: 03x 86
Microsoft.VC80.debugcrt.ManifestKhông áp d?ng1,87916-Nov-113: 34x 86
Microsoft.VC80.debugcrt.ManifestKhông áp d?ng1,88016-Nov-113: 35x 86
microsoft_vc80_debugcrt_x86_ia64.MSMKhông áp d?ng3,983,87216-Nov-116: 32IA-64
microsoft_vc80_debugcrt_x86.MSMKhông áp d?ng2,195,96816-Nov-116: 32x 86
microsoft_vc80_debugcrt_x86_x64.MSMKhông áp d?ng2,287,10416-Nov-116: 32x 64
Microsoft.VC80.debugmfc.ManifestKhông áp d?ng2,38116-Nov-110: 01x 86
Microsoft.VC80.debugmfc.ManifestKhông áp d?ng2,38216-Nov-113: 34x 86
Microsoft.VC80.debugmfc.ManifestKhông áp d?ng2,38316-Nov-113: 35x 86
microsoft_vc80_debugmfc_x86_ia64.MSMKhông áp d?ng9,189,88816-Nov-116: 33IA-64
microsoft_vc80_debugmfc_x86.MSMKhông áp d?ng4,352,51216-Nov-116: 33x 86
microsoft_vc80_debugmfc_x86_x64.MSMKhông áp d?ng4,863,48816-Nov-116: 33x 64
Microsoft.VC80.debugopenmp.ManifestKhông áp d?ng47516-Nov-110: 15x 86
Microsoft.VC80.debugopenmp.ManifestKhông áp d?ng47616-Nov-113: 34x 86
Microsoft.VC80.debugopenmp.ManifestKhông áp d?ng47716-Nov-113: 35x 86
microsoft_vc80_debugopenmp_x86_ia64.MSMKhông áp d?ng182,27216-Nov-116: 34IA-64
microsoft_vc80_debugopenmp_x86.MSMKhông áp d?ng144,89616-Nov-116: 34x 86
microsoft_vc80_debugopenmp_x86_x64.MSMKhông áp d?ng140,80016-Nov-116: 34x 64
Microsoft.VC80.MFC.ManifestKhông áp d?ng2.372 ngư?i16-Nov-110: 01x 86
Microsoft.VC80.MFC.ManifestKhông áp d?ng2.373 ngư?i16-Nov-113: 34x 86
Microsoft.VC80.MFC.ManifestKhông áp d?ng2,37416-Nov-113: 35x 86
microsoft_vc80_mfc_x86_ia64.MSMKhông áp d?ng5,818,88016-Nov-116: 35IA-64
microsoft_vc80_mfc_x86.MSMKhông áp d?ng1,645,56816-Nov-116: 34x 86
microsoft_vc80_mfc_x86_x64.MSMKhông áp d?ng1,920,51216-Nov-116: 34x 64
Microsoft.VC80.mfcloc.ManifestKhông áp d?ng1.240 ngư?i16-Nov-110: 01x 86
Microsoft.VC80.mfcloc.ManifestKhông áp d?ng1.241 ngư?i16-Nov-113: 34x 86
Microsoft.VC80.mfcloc.ManifestKhông áp d?ng1.24216-Nov-113: 35x 86
microsoft_vc80_mfcloc_x86_ia64.MSMKhông áp d?ng165,88816-Nov-116: 35IA-64
microsoft_vc80_mfcloc_x86.MSMKhông áp d?ng171,00816-Nov-116: 35x 86
microsoft_vc80_mfcloc_x86_x64.MSMKhông áp d?ng165,88816-Nov-116: 35x 64
Microsoft.VC80.openmp.ManifestKhông áp d?ng46916-Nov-110: 15x 86
Microsoft.VC80.openmp.ManifestKhông áp d?ng47016-Nov-113: 34x 86
Microsoft.VC80.openmp.ManifestKhông áp d?ng471 ngư?i16-Nov-113: 35x 86
microsoft_vc80_openmp_x86_ia64.MSMKhông áp d?ng159,23216-Nov-116: 35IA-64
microsoft_vc80_openmp_x86.MSMKhông áp d?ng133,63216-Nov-116: 35x 86
microsoft_vc80_openmp_x86_x64.MSMKhông áp d?ng139,26416-Nov-116: 35x 64
mstartup.CPPKhông áp d?ng29,47415-Tháng mư?i m?t-1122: 08
msvcmrt.libKhông áp d?ng948,04615-Tháng mư?i m?t-1122: 08x 86
msvcmrt.libKhông áp d?ng1,066,75816-Nov-113: 35x 86
msvcmrt.libKhông áp d?ng1,215,08816-Nov-113: 34x 86
msvcmrtd.libKhông áp d?ng988,87815-Tháng mư?i m?t-1122: 08x 86
msvcmrtd.libKhông áp d?ng1,110,97016-Nov-113: 35x 86
msvcmrtd.libKhông áp d?ng1,256,26216-Nov-113: 34x 86
msvcprt.libKhông áp d?ng1,960,63016-Nov-113: 34x 86
msvcprt.libKhông áp d?ng1,512,94016-Nov-113: 35x 86
msvcprt.libKhông áp d?ng1,482,86615-Tháng mư?i m?t-1122: 08x 86
msvcprtd.libKhông áp d?ng2,162,82016-Nov-113: 34x 86
msvcprtd.libKhông áp d?ng1,663,91416-Nov-113: 35x 86
msvcprtd.libKhông áp d?ng1,632,57615-Tháng mư?i m?t-1122: 08x 86
msvcrt.libKhông áp d?ng1,197,28816-Nov-113: 34x 86
msvcrt.libKhông áp d?ng961,01216-Nov-113: 35x 86
msvcrt.libKhông áp d?ng960,89415-Tháng mư?i m?t-1122: 08x 86
msvcrtd.libKhông áp d?ng1,230,84816-Nov-113: 34x 86
msvcrtd.libKhông áp d?ng994,06816-Nov-113: 35x 86
msvcrtd.libKhông áp d?ng992,03015-Tháng mư?i m?t-1122: 08x 86
msvcurt.libKhông áp d?ng5,968,95815-Tháng mư?i m?t-1122: 08x 86
msvcurt.libKhông áp d?ng6,142,66216-Nov-113: 35x 86
msvcurt.libKhông áp d?ng6,303,98616-Nov-113: 34x 86
msvcurtd.libKhông áp d?ng6,644,09015-Tháng mư?i m?t-1122: 08x 86
msvcurtd.libKhông áp d?ng6,803,73016-Nov-113: 35x 86
msvcurtd.libKhông áp d?ng6,982,00416-Nov-113: 34x 86
nafxcw.libKhông áp d?ng#########16-Nov-113: 34x 86
nafxcw.libKhông áp d?ng#########16-Nov-113: 35x 86
nafxcw.libKhông áp d?ng#########15-Tháng mư?i m?t-1123: 42x 86
nafxcwd.libKhông áp d?ng#########16-Nov-113: 34x 86
nafxcwd.libKhông áp d?ng#########16-Nov-113: 35x 86
nafxcwd.libKhông áp d?ng#########15-Tháng mư?i m?t-1123: 42x 86
nafxis.libKhông áp d?ng285,39816-Nov-113: 34x 86
nafxis.libKhông áp d?ng192,39816-Nov-113: 35x 86
nafxis.libKhông áp d?ng189,52615-Tháng mư?i m?t-1123: 42x 86
nafxisd.libKhông áp d?ng346,25616-Nov-113: 34x 86
nafxisd.libKhông áp d?ng230,46416-Nov-113: 35x 86
nafxisd.libKhông áp d?ng219,22615-Tháng mư?i m?t-1123: 42x 86
oldnames.libKhông áp d?ng130,22216-Nov-113: 34x 86
oldnames.libKhông áp d?ng88,31616-Nov-113: 35x 86
oldnames.libKhông áp d?ng89,09415-Tháng mư?i m?t-1122: 08x 86
pgobootrun.libKhông áp d?ng2.50015-Tháng mư?i m?t-1122: 12x 86
pgobootrun.libKhông áp d?ng2.71616-Nov-113: 34x 86
pgobootrun.libKhông áp d?ng2,29416-Nov-113: 35x 86
pgort.libKhông áp d?ng20,45615-Tháng mư?i m?t-1122: 12x 86
pgort.libKhông áp d?ng36,37216-Nov-113: 34x 86
pgort.libKhông áp d?ng19,45816-Nov-113: 35x 86
ptrustm.dllKhông áp d?ng510,90816-Nov-113: 34x 86
ptrustm.libKhông áp d?ng383,02415-Tháng mư?i m?t-1122: 08x 86
ptrustm.libKhông áp d?ng435,09616-Nov-113: 35x 86
ptrustmd.dllKhông áp d?ng517,70216-Nov-113: 34x 86
ptrustmd.libKhông áp d?ng389,69415-Tháng mư?i m?t-1122: 08x 86
ptrustmd.libKhông áp d?ng440,06616-Nov-113: 35x 86
ptrustu.libKhông áp d?ng263,56215-Tháng mư?i m?t-1122: 08x 86
ptrustu.libKhông áp d?ng276,07016-Nov-113: 35x 86
ptrustu.libKhông áp d?ng321,65216-Nov-113: 34x 86
ptrustud.libKhông áp d?ng268,87815-Tháng mư?i m?t-1122: 08x 86
ptrustud.libKhông áp d?ng279,34816-Nov-113: 35x 86
ptrustud.libKhông áp d?ng327,38416-Nov-113: 34x 86
runtmchk.libKhông áp d?ng331,47816-Nov-113: 34x 86
runtmchk.libKhông áp d?ng287,73616-Nov-113: 35x 86
runtmchk.libKhông áp d?ng310,89015-Tháng mư?i m?t-1122: 08x 86
uafxcw.libKhông áp d?ng#########16-Nov-113: 34x 86
uafxcw.libKhông áp d?ng#########16-Nov-113: 35x 86
uafxcw.libKhông áp d?ng#########15-Tháng mư?i m?t-1123: 42x 86
uafxcwd.libKhông áp d?ng#########16-Nov-113: 34x 86
uafxcwd.libKhông áp d?ng#########16-Nov-113: 35x 86
uafxcwd.libKhông áp d?ng#########15-Tháng mư?i m?t-1123: 42x 86
vcomp.libKhông áp d?ng26,81216-Nov-110: 15x 86
vcomp.libKhông áp d?ng26.270 ngư?i16-Nov-113: 35x 86
vcomp.libKhông áp d?ng31,75816-Nov-113: 34x 86
vcompd.dllKhông áp d?ng26,38416-Nov-113: 35x 86
vcompd.libKhông áp d?ng26,94616-Nov-110: 15x 86
vcompd.libKhông áp d?ng31,87216-Nov-113: 34x 86
winctrl3.CPPKhông áp d?ng31,91415-Tháng mư?i m?t-1123: 42x 86
Manifest.8.0.50727.6229Không áp d?ng80815-Tháng mư?i m?t-1120: 50x 86
Manifest.8.0.50727.6229Không áp d?ng81815-Tháng mư?i m?t-1120: 50x 86
Manifest.8.0.50727.6229Không áp d?ng46815-Tháng mư?i m?t-1120: 51x 86
Manifest.8.0.50727.6229Không áp d?ng80815-Tháng mư?i m?t-1120: 51x 86
Manifest.8.0.50727.6229Không áp d?ng80615-Tháng mư?i m?t-1120: 58x 86
Manifest.8.0.50727.6229Không áp d?ng81615-Tháng mư?i m?t-1120: 58x 86
Manifest.8.0.50727.6229Không áp d?ng46715-Tháng mư?i m?t-1120: 59x 86
Manifest.8.0.50727.6229Không áp d?ng80615-Tháng mư?i m?t-1120: 59x 86
Manifest.8.0.50727.6229Không áp d?ng1.24215-Tháng mư?i m?t-1121: 21x 86
Manifest.8.0.50727.6229Không áp d?ng80815-Tháng mư?i m?t-1121: 21x 86
Manifest.8.0.50727.6229Không áp d?ng81415-Tháng mư?i m?t-1121: 21x 86
Manifest.8.0.50727.6229Không áp d?ng81815-Tháng mư?i m?t-1121: 21x 86
Manifest.8.0.50727.6229Không áp d?ng471 ngư?i15-Tháng mư?i m?t-1121: 22x 86
Manifest.8.0.50727.6229Không áp d?ng47715-Tháng mư?i m?t-1121: 22x 86
Manifest.8.0.50727.6229Không áp d?ng81415-Tháng mư?i m?t-1121: 22x 86
Manifest.8.0.50727.6229Không áp d?ng82415-Tháng mư?i m?t-1121: 22x 86
Manifest.8.0.50727.6229Không áp d?ng1.241 ngư?i15-Tháng mư?i m?t-1121: 32x 86
Manifest.8.0.50727.6229Không áp d?ng80615-Tháng mư?i m?t-1121: 32x 86
Manifest.8.0.50727.6229Không áp d?ng81215-Tháng mư?i m?t-1121: 32x 86
Manifest.8.0.50727.6229Không áp d?ng81615-Tháng mư?i m?t-1121: 32x 86
Manifest.8.0.50727.6229Không áp d?ng47015-Tháng mư?i m?t-1121: 34x 86
Manifest.8.0.50727.6229Không áp d?ng47615-Tháng mư?i m?t-1121: 34x 86
Manifest.8.0.50727.6229Không áp d?ng81215-Tháng mư?i m?t-1121: 34x 86
Manifest.8.0.50727.6229Không áp d?ng82215-Tháng mư?i m?t-1121: 34x 86
Manifest.8.0.50727.6229Không áp d?ng80415-Tháng mư?i m?t-1122: 09x 86
Manifest.8.0.50727.6229Không áp d?ng81415-Tháng mư?i m?t-1122: 09x 86
Manifest.8.0.50727.6229Không áp d?ng46615-Tháng mư?i m?t-1122: 11x 86
Manifest.8.0.50727.6229Không áp d?ng80415-Tháng mư?i m?t-1122: 11x 86
Manifest.8.0.50727.6229Không áp d?ng1.87215-Tháng mư?i m?t-1123: 03x 86
Manifest.8.0.50727.6229Không áp d?ng1,88015-Tháng mư?i m?t-1123: 03x 86
Manifest.8.0.50727.6229Không áp d?ng2,37415-Tháng mư?i m?t-1123: 04x 86
Manifest.8.0.50727.6229Không áp d?ng2,38315-Tháng mư?i m?t-1123: 04x 86
Manifest.8.0.50727.6229Không áp d?ng1,87115-Tháng mư?i m?t-1123: 30x 86
Manifest.8.0.50727.6229Không áp d?ng1,87915-Tháng mư?i m?t-1123: 30x 86
Manifest.8.0.50727.6229Không áp d?ng2.373 ngư?i15-Tháng mư?i m?t-1123: 30x 86
Manifest.8.0.50727.6229Không áp d?ng2,38215-Tháng mư?i m?t-1123: 30x 86
Manifest.8.0.50727.6229Không áp d?ng1,87016-Nov-116: 24x 86
Manifest.8.0.50727.6229Không áp d?ng1.878 ngư?i16-Nov-116: 24x 86
Manifest.8.0.50727.6229Không áp d?ng2.372 ngư?i16-Nov-116: 24x 86
Manifest.8.0.50727.6229Không áp d?ng2,38116-Nov-116: 24x 86
Manifest.8.0.50727.6229Không áp d?ng46916-Nov-110: 15x 86
Manifest.8.0.50727.6229Không áp d?ng47516-Nov-110: 15x 86
Manifest.8.0.50727.6229Không áp d?ng81016-Nov-110: 15x 86
Manifest.8.0.50727.6229Không áp d?ng82016-Nov-110: 15x 86
Manifest.8.0.50727.6229Không áp d?ng1.240 ngư?i16-Nov-110: 01x 86
Manifest.8.0.50727.6229Không áp d?ng80416-Nov-110: 01x 86
Manifest.8.0.50727.6229Không áp d?ng81016-Nov-110: 01x 86
Manifest.8.0.50727.6229Không áp d?ng81416-Nov-110: 01x 86
Mfc80.dll8.0.50727.62291,660,41615-Tháng mư?i m?t-1121: 17x 64
Mfc80.dll8.0.50727.62293,530,75215-Tháng mư?i m?t-1121: 26IA-64
Mfc80.dll8.0.50727.62291,105,92016-Nov-110: 01x 86
Mfc80.dll8.0.50727.62291,105,92016-Nov-110: 01x 86
Mfc80.dll8.0.50727.62293,530,75216-Nov-113: 34IA-64
Mfc80.dll8.0.50727.62291,660,41616-Nov-113: 35x 64
Mfc80chs.dll8.0.50727.622933,28015-Tháng mư?i m?t-1121: 18x 64
Mfc80chs.dll8.0.50727.622933,28015-Tháng mư?i m?t-1121: 28IA-64
Mfc80chs.dll8.0.50727.622940,96015-Tháng mư?i m?t-1123: 41x 86
Mfc80chs.dll8.0.50727.622940,96016-Nov-110: 01x 86
Mfc80chs.dll8.0.50727.622933,28016-Nov-113: 34IA-64
Mfc80chs.dll8.0.50727.622933,28016-Nov-113: 35x 64
Mfc80cht.dll8.0.50727.622933,79215-Tháng mư?i m?t-1121: 18x 64
Mfc80cht.dll8.0.50727.622933,79215-Tháng mư?i m?t-1121: 28IA-64
Mfc80cht.dll8.0.50727.622945,05615-Tháng mư?i m?t-1123: 41x 86
Mfc80cht.dll8.0.50727.622945,05616-Nov-110: 01x 86
Mfc80cht.dll8.0.50727.622933,79216-Nov-113: 34IA-64
Mfc80cht.dll8.0.50727.622933,79216-Nov-113: 35x 64
Mfc80d.dll8.0.50727.62293,227,13615-Tháng mư?i m?t-1121: 17x 64
Mfc80d.dll8.0.50727.62299,248,76815-Tháng mư?i m?t-1121: 26IA-64
Mfc80d.dll8.0.50727.62292,404,35216-Nov-110: 01x 86
Mfc80d.dll8.0.50727.62292,404,35216-Nov-110: 01x 86
Mfc80d.dll8.0.50727.62299,248,76816-Nov-113: 34IA-64
Mfc80d.dll8.0.50727.62293,227,13616-Nov-113: 35x 64
Mfc80deu.dll8.0.50727.622954,27215-Tháng mư?i m?t-1121: 18x 64
Mfc80deu.dll8.0.50727.622954,27215-Tháng mư?i m?t-1121: 27IA-64
Mfc80deu.dll8.0.50727.622965,53615-Tháng mư?i m?t-1123: 41x 86
Mfc80deu.dll8.0.50727.622965,53616-Nov-110: 01x 86
Mfc80deu.dll8.0.50727.622954,27216-Nov-113: 34IA-64
Mfc80deu.dll8.0.50727.622954,27216-Nov-113: 35x 64
Mfc80enu.dll8.0.50727.622947,10415-Tháng mư?i m?t-1121: 18x 64
Mfc80enu.dll8.0.50727.622947,10415-Tháng mư?i m?t-1121: 28IA-64
Mfc80enu.dll8.0.50727.622957,34415-Tháng mư?i m?t-1123: 41x 86
Mfc80enu.dll8.0.50727.622957,34416-Nov-110: 01x 86
Mfc80enu.dll8.0.50727.622947,10416-Nov-113: 34IA-64
Mfc80enu.dll8.0.50727.622947,10416-Nov-113: 35x 64
Mfc80esp.dll8.0.50727.622951,71215-Tháng mư?i m?t-1121: 18x 64
Mfc80esp.dll8.0.50727.622951,71215-Tháng mư?i m?t-1121: 28IA-64
Mfc80esp.dll8.0.50727.622961,44015-Tháng mư?i m?t-1123: 41x 86
Mfc80esp.dll8.0.50727.622961,44016-Nov-110: 01x 86
Mfc80esp.dll8.0.50727.622951,71216-Nov-113: 34IA-64
Mfc80esp.dll8.0.50727.622951,71216-Nov-113: 35x 64
Mfc80fra.dll8.0.50727.622952,73615-Tháng mư?i m?t-1121: 18x 64
Mfc80fra.dll8.0.50727.622952,73615-Tháng mư?i m?t-1121: 27IA-64
Mfc80fra.dll8.0.50727.622961,44015-Tháng mư?i m?t-1123: 41x 86
Mfc80fra.dll8.0.50727.622961,44016-Nov-110: 01x 86
Mfc80fra.dll8.0.50727.622952,73616-Nov-113: 34IA-64
Mfc80fra.dll8.0.50727.622952,73616-Nov-113: 35x 64
Mfc80ita.dll8.0.50727.622952,22415-Tháng mư?i m?t-1121: 18x 64
Mfc80ita.dll8.0.50727.622952,22415-Tháng mư?i m?t-1121: 28IA-64
Mfc80ita.dll8.0.50727.622961,44015-Tháng mư?i m?t-1123: 41x 86
Mfc80ita.dll8.0.50727.622961,44016-Nov-110: 01x 86
Mfc80ita.dll8.0.50727.622952,22416-Nov-113: 34IA-64
Mfc80ita.dll8.0.50727.622952,22416-Nov-113: 35x 64
Mfc80jpn.dll8.0.50727.622938,91215-Tháng mư?i m?t-1121: 18x 64
Mfc80jpn.dll8.0.50727.622938,91215-Tháng mư?i m?t-1121: 28IA-64
Mfc80jpn.dll8.0.50727.622949,15215-Tháng mư?i m?t-1123: 41x 86
Mfc80jpn.dll8.0.50727.622949,15216-Nov-110: 01x 86
Mfc80jpn.dll8.0.50727.622938,91216-Nov-113: 34IA-64
Mfc80jpn.dll8.0.50727.622938,91216-Nov-113: 35x 64
Mfc80kor.dll8.0.50727.622938,40015-Tháng mư?i m?t-1121: 18x 64
Mfc80kor.dll8.0.50727.622938,40015-Tháng mư?i m?t-1121: 28IA-64
Mfc80kor.dll8.0.50727.622949,15215-Tháng mư?i m?t-1123: 41x 86
Mfc80kor.dll8.0.50727.622949,15216-Nov-110: 01x 86
Mfc80kor.dll8.0.50727.622938,40016-Nov-113: 34IA-64
Mfc80kor.dll8.0.50727.622938,40016-Nov-113: 35x 64
Mfc80u.dll8.0.50727.62291,656,83215-Tháng mư?i m?t-1121: 18x 64
Mfc80u.dll8.0.50727.62293,518,46415-Tháng mư?i m?t-1121: 27IA-64
Mfc80u.dll8.0.50727.62291,093,63216-Nov-110: 01x 86
Mfc80u.dll8.0.50727.62291,093,63216-Nov-110: 01x 86
Mfc80u.dll8.0.50727.62293,518,46416-Nov-113: 34IA-64
Mfc80u.dll8.0.50727.62291,656,83216-Nov-113: 35x 64
Mfc80ud.dll8.0.50727.62293,234,30415-Tháng mư?i m?t-1121: 18x 64
Mfc80ud.dll8.0.50727.62299,232,38415-Tháng mư?i m?t-1121: 27IA-64
Mfc80ud.dll8.0.50727.62292,409,98416-Nov-110: 01x 86
Mfc80ud.dll8.0.50727.62292,409,98416-Nov-110: 01x 86
Mfc80ud.dll8.0.50727.62299,232,38416-Nov-113: 34IA-64
Mfc80ud.dll8.0.50727.62293,234,30416-Nov-113: 35x 64
Mfcm80.dll8.0.50727.622965,02416-Nov-115: 27x 64
Mfcm80.dll8.0.50727.6229114,68816-Nov-115: 39IA-64
Mfcm80.dll8.0.50727.622969,63216-Nov-115: 40x 86
Mfcm80.dll8.0.50727.622965,02416-Nov-116: 29x 64
Mfcm80.dll8.0.50727.6229114,68816-Nov-116: 31IA-64
Mfcm80.dll8.0.50727.622969,63216-Nov-116: 31x 86
Mfcm80d.dll8.0.50727.6229258,04816-Nov-115: 27IA-64
Mfcm80d.dll8.0.50727.6229114,68816-Nov-115: 29x 86
Mfcm80d.dll8.0.50727.6229123,90416-Nov-115: 37x 64
Mfcm80d.dll8.0.50727.6229258,04816-Nov-116: 30IA-64
Mfcm80d.dll8.0.50727.6229114,68816-Nov-116: 30x 86
Mfcm80d.dll8.0.50727.6229123,90416-Nov-116: 31x 64
Mfcm80u.dll8.0.50727.622957,85616-Nov-115: 30x 86
Mfcm80u.dll8.0.50727.622963,48816-Nov-115: 39x 64
Mfcm80u.dll8.0.50727.6229114,68816-Nov-115: 40IA-64
Mfcm80u.dll8.0.50727.622957,85616-Nov-116: 30x 86
Mfcm80u.dll8.0.50727.622963,48816-Nov-116: 31x 64
Mfcm80u.dll8.0.50727.6229114,68816-Nov-116: 31IA-64
Mfcm80ud.dll8.0.50727.6229102,91216-Nov-115: 32x 86
Mfcm80ud.dll8.0.50727.6229122,88016-Nov-115: 37x 64
Mfcm80ud.dll8.0.50727.6229258,04816-Nov-115: 40IA-64
Mfcm80ud.dll8.0.50727.6229102,91216-Nov-116: 30x 86
Mfcm80ud.dll8.0.50727.6229122,88016-Nov-116: 31x 64
Mfcm80ud.dll8.0.50727.6229258,04816-Nov-116: 31IA-64
Mfcmifc80.dll8.0.50727.62297,16816-Nov-116: 30x 86
Mfcmifc80.dll8.0.50727.62297,68016-Nov-113: 34x 86
Mfcmifc80.dll8.0.50727.62297,16816-Nov-113: 35x 86
Msvcm80.dll8.0.50727.6229574,46416-Nov-115: 27IA-64
Msvcm80.dll8.0.50727.6229479,23216-Nov-115: 32x 86
Msvcm80.dll8.0.50727.6229515,07216-Nov-115: 40x 64
Msvcm80.dll8.0.50727.6229574,46416-Nov-116: 29IA-64
Msvcm80.dll8.0.50727.6229479,23216-Nov-116: 30x 86
Msvcm80.dll8.0.50727.6229515,07216-Nov-116: 31x 64
Msvcm80d.dll8.0.50727.62291,015,80816-Nov-115: 29x 86
Msvcm80d.dll8.0.50727.62291,347,07216-Nov-115: 33x 64
Msvcm80d.dll8.0.50727.62291,650,17616-Nov-115: 39IA-64
Msvcm80d.dll8.0.50727.62291,015,80816-Nov-116: 30x 86
Msvcm80d.dll8.0.50727.62291,347,07216-Nov-116: 30x 64
Msvcm80d.dll8.0.50727.62291,650,17616-Nov-116: 31IA-64
Msvcp80.dll8.0.50727.62291,062,40015-Tháng mư?i m?t-1120: 50x 64
Msvcp80.dll8.0.50727.62291,398,78415-Tháng mư?i m?t-1120: 57IA-64
Msvcp80.dll8.0.50727.6229548,86415-Tháng mư?i m?t-1121: 03x 86
Msvcp80.dll8.0.50727.6229548,86415-Tháng mư?i m?t-1122: 09x 86
Msvcp80.dll8.0.50727.62291,398,78416-Nov-113: 34IA-64
Msvcp80.dll8.0.50727.62291,062,40016-Nov-113: 35x 64
Msvcp80d.dll8.0.50727.62291,402,36815-Tháng mư?i m?t-1120: 49x 64
Msvcp80d.dll8.0.50727.62293,240,44815-Tháng mư?i m?t-1120: 56IA-64
Msvcp80d.dll8.0.50727.62291,036,28815-Tháng mư?i m?t-1121: 03x 86
Msvcp80d.dll8.0.50727.62291,036,28815-Tháng mư?i m?t-1122: 09x 86
Msvcp80d.dll8.0.50727.62293,240,44816-Nov-113: 34IA-64
Msvcp80d.dll8.0.50727.62291,402,36816-Nov-113: 35x 64
Msvcr80.dll8.0.50727.6229796,67215-Tháng mư?i m?t-1120: 48x 64
Msvcr80.dll8.0.50727.62291,489,92015-Tháng mư?i m?t-1120: 54IA-64
Msvcr80.dll8.0.50727.6229626,68815-Tháng mư?i m?t-1121: 03x 86
Msvcr80.dll8.0.50727.6229626,68815-Tháng mư?i m?t-1122: 09x 86
Msvcr80.dll8.0.50727.62291,489,92016-Nov-113: 34IA-64
Msvcr80.dll8.0.50727.6229796,67216-Nov-113: 35x 64
Msvcr80d.dll8.0.50727.62291,334,78415-Tháng mư?i m?t-1120: 47x 64
Msvcr80d.dll8.0.50727.62293,725,82415-Tháng mư?i m?t-1120: 54IA-64
Msvcr80d.dll8.0.50727.62291,175,55215-Tháng mư?i m?t-1121: 03x 86
Msvcr80d.dll8.0.50727.62291,175,55215-Tháng mư?i m?t-1122: 09x 86
Msvcr80d.dll8.0.50727.62293,725,82416-Nov-113: 34IA-64
Msvcr80d.dll8.0.50727.62291,334,78416-Nov-113: 35x 64
Setup.exe2.0.50727.57063,178,25615-Tháng mư?i m?t-1123: 12x 86
Setup.exe2.0.50727.57066,623,50415-Tháng mư?i m?t-1123: 40x 86
Setup.exe2.0.50727.57062,699,02416-Nov-118: 08x 86
Ul.catalogKhông áp d?ng7,30216-Nov-116: 24x 86
Ul.catalogKhông áp d?ng7,31516-Nov-116: 24x 86
Ul.catalogKhông áp d?ng7,32316-Nov-116: 24x 86
Ul.catalogKhông áp d?ng7,32416-Nov-116: 24x 86
Ul.catalogKhông áp d?ng7,33016-Nov-116: 24x 86
Ul.catalogKhông áp d?ng7,33416-Nov-116: 24x 86
Ul.catalogKhông áp d?ng7,33516-Nov-116: 24x 86
Ul.catalogKhông áp d?ng7,34116-Nov-116: 24x 86
Ul.catalogKhông áp d?ng7,30216-Nov-116: 25x 86
Ul.catalogKhông áp d?ng7,31516-Nov-116: 25x 86
Ul.catalogKhông áp d?ng7,32316-Nov-116: 25x 86
Ul.catalogKhông áp d?ng7,32416-Nov-116: 25x 86
Ul.catalogKhông áp d?ng7,33016-Nov-116: 25x 86
Ul.catalogKhông áp d?ng7,33416-Nov-116: 25x 86
Ul.catalogKhông áp d?ng7,33516-Nov-116: 25x 86
Ul.catalogKhông áp d?ng7,34116-Nov-116: 25x 86
Ul.catalogKhông áp d?ng7,30216-Nov-116: 25x 86
Ul.catalogKhông áp d?ng7,31516-Nov-116: 25x 86
Ul.catalogKhông áp d?ng7,32316-Nov-116: 25x 86
Ul.catalogKhông áp d?ng7,32416-Nov-116: 25x 86
Ul.catalogKhông áp d?ng7,33016-Nov-116: 25x 86
Ul.catalogKhông áp d?ng7,33416-Nov-116: 25x 86
Ul.catalogKhông áp d?ng7,33516-Nov-116: 25x 86
Ul.catalogKhông áp d?ng7,34116-Nov-116: 25x 86
Ul.ManifestKhông áp d?ng80815-Tháng mư?i m?t-1120: 50x 86
Ul.ManifestKhông áp d?ng81815-Tháng mư?i m?t-1120: 50x 86
Ul.ManifestKhông áp d?ng46815-Tháng mư?i m?t-1120: 51x 86
Ul.ManifestKhông áp d?ng80815-Tháng mư?i m?t-1120: 51x 86
Ul.ManifestKhông áp d?ng80615-Tháng mư?i m?t-1120: 58x 86
Ul.ManifestKhông áp d?ng81615-Tháng mư?i m?t-1120: 58x 86
Ul.ManifestKhông áp d?ng46715-Tháng mư?i m?t-1120: 59x 86
Ul.ManifestKhông áp d?ng80615-Tháng mư?i m?t-1120: 59x 86
Ul.ManifestKhông áp d?ng1.24215-Tháng mư?i m?t-1121: 21x 86
Ul.ManifestKhông áp d?ng80815-Tháng mư?i m?t-1121: 21x 86
Ul.ManifestKhông áp d?ng81415-Tháng mư?i m?t-1121: 21x 86
Ul.ManifestKhông áp d?ng81815-Tháng mư?i m?t-1121: 21x 86
Ul.ManifestKhông áp d?ng471 ngư?i15-Tháng mư?i m?t-1121: 22x 86
Ul.ManifestKhông áp d?ng47715-Tháng mư?i m?t-1121: 22x 86
Ul.ManifestKhông áp d?ng81415-Tháng mư?i m?t-1121: 22x 86
Ul.ManifestKhông áp d?ng82415-Tháng mư?i m?t-1121: 22x 86
Ul.ManifestKhông áp d?ng1.241 ngư?i15-Tháng mư?i m?t-1121: 32x 86
Ul.ManifestKhông áp d?ng80615-Tháng mư?i m?t-1121: 32x 86
Ul.ManifestKhông áp d?ng81215-Tháng mư?i m?t-1121: 32x 86
Ul.ManifestKhông áp d?ng81615-Tháng mư?i m?t-1121: 32x 86
Ul.ManifestKhông áp d?ng47015-Tháng mư?i m?t-1121: 34x 86
Ul.ManifestKhông áp d?ng47615-Tháng mư?i m?t-1121: 34x 86
Ul.ManifestKhông áp d?ng81215-Tháng mư?i m?t-1121: 34x 86
Ul.ManifestKhông áp d?ng82215-Tháng mư?i m?t-1121: 34x 86
Ul.ManifestKhông áp d?ng80415-Tháng mư?i m?t-1122: 09x 86
Ul.ManifestKhông áp d?ng81415-Tháng mư?i m?t-1122: 09x 86
Ul.ManifestKhông áp d?ng46615-Tháng mư?i m?t-1122: 11x 86
Ul.ManifestKhông áp d?ng80415-Tháng mư?i m?t-1122: 11x 86
Ul.ManifestKhông áp d?ng1.87215-Tháng mư?i m?t-1123: 03x 86
Ul.ManifestKhông áp d?ng1,88015-Tháng mư?i m?t-1123: 03x 86
Ul.ManifestKhông áp d?ng2,37415-Tháng mư?i m?t-1123: 04x 86
Ul.ManifestKhông áp d?ng2,38315-Tháng mư?i m?t-1123: 04x 86
Ul.ManifestKhông áp d?ng1,87115-Tháng mư?i m?t-1123: 30x 86
Ul.ManifestKhông áp d?ng1,87915-Tháng mư?i m?t-1123: 30x 86
Ul.ManifestKhông áp d?ng2.373 ngư?i15-Tháng mư?i m?t-1123: 30x 86
Ul.ManifestKhông áp d?ng2,38215-Tháng mư?i m?t-1123: 30x 86
Ul.ManifestKhông áp d?ng1,87016-Nov-116: 24x 86
Ul.ManifestKhông áp d?ng1.878 ngư?i16-Nov-116: 24x 86
Ul.ManifestKhông áp d?ng2.372 ngư?i16-Nov-116: 24x 86
Ul.ManifestKhông áp d?ng2,38116-Nov-116: 24x 86
Ul.ManifestKhông áp d?ng46916-Nov-110: 15x 86
Ul.ManifestKhông áp d?ng47516-Nov-110: 15x 86
Ul.ManifestKhông áp d?ng81016-Nov-110: 15x 86
Ul.ManifestKhông áp d?ng82016-Nov-110: 15x 86
Ul.ManifestKhông áp d?ng1.240 ngư?i16-Nov-110: 01x 86
Ul.ManifestKhông áp d?ng80416-Nov-110: 01x 86
Ul.ManifestKhông áp d?ng81016-Nov-110: 01x 86
Ul.ManifestKhông áp d?ng81416-Nov-110: 01x 86
Vcomp.dll8.0.50727.622987,55215-Tháng mư?i m?t-1121: 22x 64
Vcomp.dll8.0.50727.6229165,37615-Tháng mư?i m?t-1121: 34IA-64
Vcomp.dll8.0.50727.622965,53616-Nov-110: 15x 86
Vcomp.dll8.0.50727.622965,53616-Nov-110: 15x 86
Vcomp.dll8.0.50727.6229165,37616-Nov-113: 34IA-64
Vcomp.dll8.0.50727.622987,55216-Nov-113: 35x 64
Vcompd.dll8.0.50727.6229116,73615-Tháng mư?i m?t-1121: 22x 64
Vcompd.dll8.0.50727.6229378,36815-Tháng mư?i m?t-1121: 34IA-64
Vcompd.dll8.0.50727.6229102,40016-Nov-110: 15x 86
Vcompd.dll8.0.50727.6229102,40016-Nov-110: 15x 86
Vcompd.dll8.0.50727.6229378,36816-Nov-113: 34IA-64
Vcompd.dll8.0.50727.6229116,73616-Nov-113: 35x 64
 

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thu?c tính

ID c?a bài: 2643995 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Giêng 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft Visual Studio 2005 Service Pack 1
T? khóa: 
kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2643995 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2643995

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com