Kh?c ph?c: G?i c?ng s? d?ng HostApps adapter đư?c treo khi thư m?i đư?c g?i trong năm 2009 Server tích h?p máy ch? lưu tr?

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2644207 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tri?u ch?ng

H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n s? d?ng Microsoft BizTalk Server Adapter cho máy ch? lưu tr? h? th?ng 2,0 trong năm 2009 Server Microsoft máy ch? lưu tr? tích h?p.
 • B?n đ?t c?u h?nh g?i c?ng đ? s? d?ng BizTalk Adapter cho các ?ng d?ng máy ch? lưu tr? (HostApps).
 • B?n không c?u h?nh b? đi?u h?p HostApps s? d?ng các T? xa TI môi kiểu trường tài s?n c?a <Any host="" type=""></Any>. Thay vào đó, b?n đ?t c?u h?nh tài s?n đ? s? d?ng m?t trong nh?ng đi?u sau đây:
  • TRM liên k?t
  • IMS k?t n?i
  • SNA liên k?t
Trong trư?ng h?p này, sau khi b?n áp d?ng máy ch? tích h?p máy ch? 2009 Cumulative Update 1 (CU1), Cumulative Update 2 (CU2), ho?c tích l?y Update 3 (CU3), g?i c?ng s? d?ng HostApps adapter đư?c treo khi thư m?i đư?c g?i. Ngoài ra, m?t thông báo l?i tương t? như sau đư?c ghi vào Nh?t k? ?ng d?ng:

Thư đư?c g?i đ?n b? đi?u h?p "HostApps" vào g?i c?ng"port_name"v?i URI" TI /RE_Type/<Default re="">"b? đ?nh ch?. </Default>

Chi ti?t l?i: tin thư thoại v?i ProgID = 'ProgID' đ? tái lo?i = RE_Type mà không h? tr? b?i Endpoint này; di chuy?n nó đ?n giao thông v?n t?i ti?p theo


Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra v? năm 2009 Server máy ch? lưu tr? tích h?p tích l?y update 1 (CU1) bao g?m m?t s? thay đ?i đ?i tên các lo?i môi trư?ng t? xa cho BizTalk Adapter cho các ?ng d?ng máy ch? lưu tr? (HostApps). Đi?u này gây ra m?t s? không tương h?p v? sau v?i các lo?i môi trư?ng t? xa đư?c s? d?ng trong vi?c phát hành năm 2009 máy ch? lưu tr? tích h?p ban đ?u.

Gi?i pháp

Các hotfix gi?i quy?t v?n đ? này đư?c bao g?m trong cumulative update C?p Nh?t gói 4 cho năm 2009 Server tích h?p máy ch? lưu tr?.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c gói cumulative update, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? đi đ?n các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2765212 Cumulative update C?p Nh?t gói 4 cho năm 2009 Server tích h?p máy ch? lưu tr?

Cách gi?i quy?t khác

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Xóa các môi trư?ng t? xa hi?n t?i (REs) trong qu?n l? TI MMC snap-in.
 2. Tái t?o môi trư?ng t? xa trong th? MMC TI qu?n l? snap-in.
 3. Xoá c?ng g?i s? d?ng HostApps adapter.
 4. Tái t?o các c?ng g?i s? d?ng HostApps adapter.

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

V?n đ? này không x?y ra n?u các c?ng g?i s? d?ng HostApps adapter đư?c c?u h?nh đ? s? d?ng m?t T? xa TI môi kiểu trường tài s?n c?a <Any host="" type=""></Any>. H?p đi?u khi?n HostApps v?n chuy?n tài s?n bao g?m các lo?i máy ch? sau n?u <Any host="" type="">đư?c ch?n:</Any>
TI/<any host="" type="">/<Default re=""> </Default></any>

Thu?c tính

ID c?a bài: 2644207 - L?n xem xét sau cùng: 19 Tháng Mười Hai 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Host Integration Server 2009
 • Microsoft BizTalk Adapters for Host Systems 2.0
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbbug kbmt KB2644207 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2644207

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com