Tích l?y gói 2 cho máy ch? lưu tr? tích h?p máy ch? 2009

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2645939 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Gi?i thi?u

Này gói tích l?y cho Microsoft máy ch? lưu tr? tích h?p máy ch? 2009 ch?a hotfixes cho các v?n đ? đ? đư?c c? đ?nh sau khi phát hành c?a máy ch? lưu tr? tích h?p máy ch? 2009.

Chúng tôi đ? ngh? b?n ki?m tra các hotfix trư?c khi b?n tri?n khai chúng trong m?t môi trư?ng s?n xu?t. B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các s?a l?i b?o m?t đ? đư?c bao g?m trong năm 2009 máy ch? máy ch? lưu tr? tích h?p trư?c s?a ch?a phát hành. Chúng tôi đ? ngh? b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix này.

Quan tr?ng Cumulative update C?p Nh?t gói này bao g?m t?t c? các gói c?u ph?n. Tuy nhiên, gói tích l?y C?p Nh?t ch? nh?ng tính năng mà hi?n đư?c cài đ?t trên h? th?ng.

THÔNG TIN THÊM

C?p nh?t này tích l?y (CU) là m?t C?p Nh?t rollup có ch?a các m?c sau đây:
  • T?t c? trư?c đây phát hành hotfixes cho máy ch? lưu tr? tích h?p máy ch? 2009
  • T?t c? các b?n s?a l?i đư?c bao g?m trong máy ch? lưu tr? tích h?p máy ch? 2009 Cumulative Update 1 (CU1). Đ? bi?t thêm chi ti?t v? CU1, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
    2587090 Tích l?y gói 1 cho máy ch? lưu tr? tích h?p máy ch? 2009
  • M?t s? hotfixes cho Microsoft máy ch? lưu tr? tích h?p máy ch? 2006 và cho Microsoft Host Integration Server 2010
  • M?t s? c?i ti?n b? sung

Lưu ? C?p Nh?t tích l?y này không ch?a b?n s?a l?i cho Microsoft Enterprise đơn đăng nh?p (SSO). V? v?y, b?n c?p nh?t này không áp d?ng cho các máy ch? SSO đ?c l?p.

Đ?i tuy?n tích h?p máy ch? lưu tr? là s? d?ng mô h?nh này là m?t phi công và c?ng có th? cho phiên b?n c? th? này. K? ho?ch áp d?ng mô h?nh này đư?c d?a trên thông tin ph?n h?i mà chúng tôi nh?n đư?c t? c?ng đ?ng.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? nh?ng thu?t ng? đư?c s? d?ng đ? mô t? Microsoft s?n ph?m C?p Nh?t, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Máy ch? lưu tr? tích h?p máy ch? 2009 b?n s?a l?i đư?c bao g?m trong Cumulative Update 2 cho máy ch? lưu tr? tích h?p máy ch? 2009

Bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft mà th?o lu?n v? các hotfix đư?c gi?i phóng khi chúng tr? nên có s?n. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? l?i máy ch? lưu tr? h?i nh?p, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft.

Tích h?p ?ng d?ng

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
KB
bài vi?t
s?
Mô t?
2619220Kh?c ph?c: M?t MMC truy c?p vi ph?m thông báo l?i có th? x?y ra khi giao d?ch nhà tích h?p qu?n l? MMC snap-in đóng b?t ng? trong m?t môi trư?ng máy ch? lưu tr? tích h?p máy ch? 2009
2635163Kh?c ph?c: B?n nh?n đư?c s? ki?n 102 (2167) khi m?t phương pháp giao d?ch nhà tích h?p k?t n?i v?i ?ng d?ng IBM IMS s? d?ng k?t n?i IMS mô h?nh l?p tr?nh trong m?t môi trư?ng máy ch? lưu tr? tích h?p

H?i nh?p d? li?u

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
KB
bài vi?t
s?
Mô t?
2629395Kh?c ph?c: Thông báo l?i khi b?n t?o ho?c ch?nh s?a m?t UDL trong d? li?u truy c?p công c?: "l?i thư vi?n n?i b? m?ng đ? x?y ra. M?t m?ng lư?i c?p cú pháp l?i đ? x?y ra."

Thông báo h?i nh?p

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
KB
bài vi?t
s?
Mô t?
2627579Kh?c ph?c: G?i c?ng có th? đư?c làm ch?m khi b?n s? d?ng các khách hàng d?a trên MQSeries adapter (MQSC)

Tích h?p m?ng

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
KB
bài vi?t
s?
Mô t?
2465846Kh?c ph?c: Microsoft máy ch? lưu tr? tích h?p máy ch? 2006, LU phiên tr? thành k?t khi máy ch? s? d?ng năng đ?ng và t?nh LUs
2612823Kh?c ph?c: SNA Manager returns l?i sau khi b?n c? g?ng thay đ?i các thu?c tính c?a k?t n?i h? th?ng IP-DLC Host: "k?t n?i DLUS nên không có g?n t? xa APPC LUs"
2554300Kh?c ph?c: M?t phiên Integrator ?ng d?ng có th? ng?ng đáp ?ng khi các ph?n ?ng máy tính l?n cho m?t trong nh?ng đơn v? h?p l? là b? tr? ho?n trong m?t môi trư?ng máy ch? lưu tr? tích h?p máy ch? 2006 Service Pack 1

Làm th? nào đ? có đư?c tích l?y Update 2 cho máy ch? lưu tr? tích h?p máy ch? 2009

M?t đư?c h? tr? tích l?y gói bây gi? là có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, gói tích l?y đư?c d? đ?nh đ? s?a các ch? là các s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Gói tích l?y ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p nh?ng v?n đ? c? th?. Cumulative update C?p Nh?t gói này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i b?t k? c?a nh?ng v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho gói d?ch v? ti?p theo c?a máy ch? lưu tr? tích h?p máy ch? 2009. Gói d?ch v? ti?p theo s? ch?a hotfix đư?c trong này gói tích l?y.

N?u b?n C?p Nh?t tích l?y là có s?n đ? t?i v?, đó là m?t "Hotfix download available" ph?n đ?u c?a bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c gói tích l?y.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho này c? th? tích l?y gói. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, truy c?p vào trang web c?a Microsoft sau đây:
Liên h? v?i d?ch v? khách hàng Microsoft và h? tr?
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix t?i v? có s?n" hi?n th? các ngôn ng? mà tích l?y có b?n C?p Nh?t. N?u b?n không th?y m?t ngôn ng? nh?t đ?nh, không có gói tích l?y là có s?n cho ngôn ng? đó.

Cumulative update C?p nh?t thông tin gói

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng b?n c?p nh?t này, b?n ph?i có Microsoft máy ch? lưu tr? tích h?p máy ch? 2009 đư?c cài đ?t.

N?u m?t t?p tin Readme.txt đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, xem các t?p tin Readme.txt cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? cài đ?t b?n c?p nh?t này.

Kh?i đ?ng l?i thông tin

B?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng tích l?y C?p nh?t này.

Thông tin v? t?p

B?n ti?ng Anh c?a này gói tích l?y có thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng tab múi gi? trong m?c ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a máy ch? lưu tr? tích h?p máy ch? 2009
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Configuration.exe8.0.3924.22,328,41608-Dec-201100: 35x 86
Convertprimex.dll8.0.3924.2106,33608-Dec-201100: 35x 86
Db2oledb.dll8.0.3924.2540,49608-Dec-201100: 35x 86
Dbgtrace.dll8.0.3924.241,80808-Dec-201100: 35x 86
Drdaresync.exe8.0.3924.2478,04008-Dec-201100: 35x 86
Hipadminclasses.dll8.0.3924.2623,96808-Dec-201100: 35x 86
Hipobjects.dll8.0.3924.21,272,15208-Dec-201100: 35x 86
Hisconfig.dll8.0.3924.2482,64808-Dec-201100: 35x 86
Hisvsswriter.exe8.0.3924.255,12808-Dec-201100: 35x 86
Mgddtcob390.dll8.0.3924.2596,31208-Dec-201100: 35x 86
Microsoft.BizTalk.adapter.mqsc.dll8.0.3924.2132,99208-Dec-201100: 35x 86
Microsoft.BizTalk.adapter.mqsc.imqwrapper.dll8.0.3924.2163,73608-Dec-201100: 35x 86
Microsoft.BizTalk.adapter.mqsc.imqwrappercommon.dll8.0.3924.270,56008-Dec-201100: 35x 86
Microsoft.BizTalk.adapter.mqsc.imqwrappertxn.dll8.0.3924.2162,72008-Dec-201100: 35x 86
Microsoft.BizTalk.adapter.mqscadmin.dll8.0.3924.287,94408-Dec-201100: 35x 86
Microsoft.hostintegration.Adapters.msdb2.Management.dll8.0.3924.2407,47208-Dec-201100: 35x 86
Microsoft.hostintegration.Adapters.msdb2.Runtime.dll8.0.3924.279,78408-Dec-201100: 35x 86
Microsoft.hostintegration.Adapters.msti.Management.dll8.0.3924.267,49608-Dec-201100: 35x 86
Microsoft.hostintegration.Adapters.msti.Runtime.dll8.0.3924.283,87208-Dec-201100: 35x 86
Microsoft.hostintegration.Configuration.dll8.0.3924.2292,75208-Dec-201100: 35x 86
Microsoft.hostintegration.dataaccesslibrary.dll8.0.3924.21,279,89608-Dec-201100: 35x 86
Microsoft.hostintegration.dataaccesstool.exe8.0.3924.2505,74408-Dec-201100: 35x 86
Microsoft.hostintegration.msdb2client.dll8.0.3924.2239,50408-Dec-201100: 35x 86
Microsoft.hostintegration.SNA.session.dll8.0.3924.2120,72008-Dec-201100: 35x 86
Microsoft.hostintegration.ti.aggregateconverter.dll8.0.3924.267,48808-Dec-201100: 35x 86
Microsoft.hostintegration.ti.assemblyutilities.dll8.0.3924.296,16008-Dec-201100: 35x 86
Microsoft.hostintegration.ti.clientcontext.dll8.0.3924.251,09608-Dec-201100: 35x 86
Microsoft.hostintegration.ti.convertprimex.interop.dll7.0.2303.016.808 ngư?i08-Dec-201100: 35x 86
Microsoft.hostintegration.ti.dpcaggregateconverter.dll8.0.3924.279,78408-Dec-201100: 35x 86
Microsoft.hostintegration.ti.dpctransport.dll8.0.3924.263,38408-Dec-201100: 35x 86
Microsoft.hostintegration.ti.elmtransport.dll8.0.3924.263,38408-Dec-201100: 35x 86
Microsoft.hostintegration.ti.genericuserdatastatemachine.dll8.0.3924.225,52808-Dec-201100: 35x 86
Microsoft.hostintegration.ti.Globals.dll8.0.3924.2116,61608-Dec-201100: 35x 86
Microsoft.hostintegration.ti.hipadminclasses.interop.dll7.0.2303.079,79208-Dec-201100: 35x 86
Microsoft.hostintegration.ti.imsconnectstatemachine.dll8.0.3924.234,73608-Dec-201100: 35x 86
Microsoft.hostintegration.ti.imsconnecttransport.dll8.0.3924.275,68808-Dec-201100: 35x 86
Microsoft.hostintegration.ti.libraryreader.dll8.0.3924.263,38408-Dec-201100: 35x 86
Microsoft.hostintegration.ti.mgddtcob390.interop.dll7.0.2303.071,59208-Dec-201100: 35x 86
Microsoft.hostintegration.ti.systemiprimitiveconverter.dll8.0.3924.215,28008-Dec-201100: 35x 86
Microsoft.hostintegration.ti.systemzprimitiveconverter.dll8.0.3924.297,71208-Dec-201100: 35x 86
Microsoft.hostintegration.ti.tcptransport.dll8.0.3924.247.00008-Dec-201100: 35x 86
Microsoft.hostintegration.ti.trmtransport.dll8.0.3924.263,38408-Dec-201100: 35x 86
Microsoft.hostintegration.ti.wipruntimeadministration.dll8.0.3924.247,02408-Dec-201100: 35x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.app.dll8.0.3924.2702,35208-Dec-201100: 35x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.cobolimporter.dll8.0.3924.263,40008-Dec-201100: 35x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.Ctrl.dll8.0.3924.2120,72808-Dec-201100: 35x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.editparser.dll8.0.3924.222,43208-Dec-201100: 35x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.itioutputmessagemgd.dll8.0.3924.212,72808-Dec-201100: 35x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.pkg.dll8.0.3924.2227,21608-Dec-201100: 35x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.rpgimporter.dll8.0.3924.267,49608-Dec-201100: 35x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.Wizards.dll8.0.3924.2440,22408-Dec-201100: 35x 86
Mngsna.dll8.0.3924.2122,70408-Dec-201100: 35x 86
Mobase.dll8.0.3924.2328,52808-Dec-201100: 35x 86
Msdrda.dll8.0.3924.2882,51208-Dec-201100: 35x 86
Ppd5250.dll8.0.3924.2107,85608-Dec-201100: 35x 86
Q2qexpl.exe8.0.3924.2467,79208-Dec-201100: 35x 86
Q2qgw.exe8.0.3924.2501,07208-Dec-201100: 35x 86
Q2qprfdl.dll8.0.3924.2100,17608-Dec-201100: 35x 86
Siperf.dll8.0.3924.217,74408-Dec-201100: 35x 86
Siproxy.dll8.0.3924.2434,00008-Dec-201100: 35x 86
Snaadsi.dll8.0.3924.2170,83208-Dec-201100: 35x 86
Snabase.exe8.0.3924.2252,24008-Dec-201100: 35x 86
Snacfg.dll8.0.3924.2286,54408-Dec-201100: 35x 86
Snadmod.dll8.0.3924.2814,41608-Dec-201100: 35x 86
Snaipdlc.dll8.0.3924.21,003,34408-Dec-201100: 35x 86
Snanls.dll8.0.3924.2109,39208-Dec-201100: 35x 86
Snaperf.dll8.0.3924.221,32808-Dec-201100: 35x 86
Snaprint.exe8.0.3924.278,16008-Dec-201100: 35x 86
Snaservr.exe8.0.3924.2679,76008-Dec-201100: 35x 86
Tranlu62.dll8.0.3924.290,44808-Dec-201100: 35x 86
Trcipdlc.dll8.0.3924.23,024,72008-Dec-201100: 35x 86
Trcservr.exe8.0.3924.2921,93608-Dec-201100: 35x 86
Trnsbidi.dll8.0.3924.261,26408-Dec-201100: 35x 86
Win3270.exe8.0.3924.2153,42408-Dec-201100: 35x 86
Winvprt.dll8.0.3924.2208,72008-Dec-201100: 35x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a máy ch? lưu tr? tích h?p máy ch? 2009
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích c? t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Configuration.exe8.0.3924.22,328,41608-Dec-201100: 35x 86
Convertprimex.dll8.0.3924.2106,33608-Dec-201100: 35x 86
Db2oledb.dll8.0.3924.2540,49608-Dec-201100: 35x 86
Dbgtrace.dll8.0.3924.241,80808-Dec-201100: 35x 86
Drdaresync.exe8.0.3924.2478,04008-Dec-201100: 35x 86
Hipadminclasses.dll8.0.3924.2623,96808-Dec-201100: 35x 86
Hipobjects.dll8.0.3924.21,272,15208-Dec-201100: 35x 86
Hisconfig.dll8.0.3924.2482,64808-Dec-201100: 35x 86
Hisvsswriter.exe8.0.3924.255,12808-Dec-201100: 35x 86
Mgddtcob390.dll8.0.3924.2596,31208-Dec-201100: 35x 86
Microsoft.BizTalk.adapter.mqsc.dll8.0.3924.2132,99208-Dec-201100: 35x 86
Microsoft.BizTalk.adapter.mqsc.imqwrapper.dll8.0.3924.2163,73608-Dec-201100: 35x 86
Microsoft.BizTalk.adapter.mqsc.imqwrappercommon.dll8.0.3924.270,56008-Dec-201100: 35x 86
Microsoft.BizTalk.adapter.mqsc.imqwrappertxn.dll8.0.3924.2162,72008-Dec-201100: 35x 86
Microsoft.BizTalk.adapter.mqscadmin.dll8.0.3924.287,94408-Dec-201100: 35x 86
Microsoft.hostintegration.Adapters.msdb2.Management.dll8.0.3924.2407,47208-Dec-201100: 35x 86
Microsoft.hostintegration.Adapters.msdb2.Runtime.dll8.0.3924.279,78408-Dec-201100: 35x 86
Microsoft.hostintegration.Adapters.msti.Management.dll8.0.3924.267,49608-Dec-201100: 35x 86
Microsoft.hostintegration.Adapters.msti.Runtime.dll8.0.3924.283,87208-Dec-201100: 35x 86
Microsoft.hostintegration.Configuration.dll8.0.3924.2292,75208-Dec-201100: 35x 86
Microsoft.hostintegration.dataaccesslibrary.dll8.0.3924.21,279,89608-Dec-201100: 35x 86
Microsoft.hostintegration.dataaccesstool.exe8.0.3924.2505,74408-Dec-201100: 35x 86
Microsoft.hostintegration.msdb2client.dll8.0.3924.2239,50408-Dec-201100: 35x 86
Microsoft.hostintegration.SNA.session.dll8.0.3924.2120,72008-Dec-201100: 35x 86
Microsoft.hostintegration.ti.aggregateconverter.dll8.0.3924.267,48808-Dec-201100: 35x 86
Microsoft.hostintegration.ti.assemblyutilities.dll8.0.3924.296,16008-Dec-201100: 35x 86
Microsoft.hostintegration.ti.clientcontext.dll8.0.3924.251,09608-Dec-201100: 35x 86
Microsoft.hostintegration.ti.convertprimex.interop.dll7.0.2303.016.808 ngư?i08-Dec-201100: 35x 86
Microsoft.hostintegration.ti.dpcaggregateconverter.dll8.0.3924.279,78408-Dec-201100: 35x 86
Microsoft.hostintegration.ti.dpctransport.dll8.0.3924.263,38408-Dec-201100: 35x 86
Microsoft.hostintegration.ti.elmtransport.dll8.0.3924.263,38408-Dec-201100: 35x 86
Microsoft.hostintegration.ti.genericuserdatastatemachine.dll8.0.3924.225,52808-Dec-201100: 35x 86
Microsoft.hostintegration.ti.Globals.dll8.0.3924.2116,61608-Dec-201100: 35x 86
Microsoft.hostintegration.ti.hipadminclasses.interop.dll7.0.2303.079,79208-Dec-201100: 35x 86
Microsoft.hostintegration.ti.imsconnectstatemachine.dll8.0.3924.234,73608-Dec-201100: 35x 86
Microsoft.hostintegration.ti.imsconnecttransport.dll8.0.3924.275,68808-Dec-201100: 35x 86
Microsoft.hostintegration.ti.libraryreader.dll8.0.3924.263,38408-Dec-201100: 35x 86
Microsoft.hostintegration.ti.mgddtcob390.interop.dll7.0.2303.071,59208-Dec-201100: 35x 86
Microsoft.hostintegration.ti.systemiprimitiveconverter.dll8.0.3924.215,28008-Dec-201100: 35x 86
Microsoft.hostintegration.ti.systemzprimitiveconverter.dll8.0.3924.297,71208-Dec-201100: 35x 86
Microsoft.hostintegration.ti.tcptransport.dll8.0.3924.247.00008-Dec-201100: 35x 86
Microsoft.hostintegration.ti.trmtransport.dll8.0.3924.263,38408-Dec-201100: 35x 86
Microsoft.hostintegration.ti.wipruntimeadministration.dll8.0.3924.247,02408-Dec-201100: 35x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.app.dll8.0.3924.2702,35208-Dec-201100: 35x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.cobolimporter.dll8.0.3924.263,40008-Dec-201100: 35x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.Ctrl.dll8.0.3924.2120,72808-Dec-201100: 35x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.editparser.dll8.0.3924.222,43208-Dec-201100: 35x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.itioutputmessagemgd.dll8.0.3924.212,72808-Dec-201100: 35x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.pkg.dll8.0.3924.2227,21608-Dec-201100: 35x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.rpgimporter.dll8.0.3924.267,49608-Dec-201100: 35x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.Wizards.dll8.0.3924.2440,22408-Dec-201100: 35x 86
Mngsna.dll8.0.3924.2122,70408-Dec-201100: 35x 86
Mobase.dll8.0.3924.2328,52808-Dec-201100: 35x 86
Msdrda.dll8.0.3924.2882,51208-Dec-201100: 35x 86
Ppd5250.dll8.0.3924.2107,85608-Dec-201100: 35x 86
Q2qexpl.exe8.0.3924.2467,79208-Dec-201100: 35x 86
Q2qgw.exe8.0.3924.2501,07208-Dec-201100: 35x 86
Q2qprfdl.dll8.0.3924.2100,17608-Dec-201100: 35x 86
Siperf.dll8.0.3924.217,74408-Dec-201100: 35x 86
Siproxy.dll8.0.3924.2434,00008-Dec-201100: 35x 86
Snaadsi.dll8.0.3924.2170,83208-Dec-201100: 35x 86
Snabase.exe8.0.3924.2252,24008-Dec-201100: 35x 86
Snacfg.dll8.0.3924.2286,54408-Dec-201100: 35x 86
Snadmod.dll8.0.3924.2814,41608-Dec-201100: 35x 86
Snaipdlc.dll8.0.3924.21,003,34408-Dec-201100: 35x 86
Snanls.dll8.0.3924.2109,39208-Dec-201100: 35x 86
Snaperf.dll8.0.3924.221,32808-Dec-201100: 35x 86
Snaprint.exe8.0.3924.278,16008-Dec-201100: 35x 86
Snaservr.exe8.0.3924.2679,76008-Dec-201100: 35x 86
Tranlu62.dll8.0.3924.290,44808-Dec-201100: 35x 86
Trcipdlc.dll8.0.3924.23,024,72008-Dec-201100: 35x 86
Trcservr.exe8.0.3924.2921,93608-Dec-201100: 35x 86
Trnsbidi.dll8.0.3924.261,26408-Dec-201100: 35x 86
Win3270.exe8.0.3924.2153,42408-Dec-201100: 35x 86
Winvprt.dll8.0.3924.2208,72008-Dec-201100: 35x 86
Convertprimex.dll8.0.3924.2147,29608-Dec-201100: 49x 64
Db2oledb.dll8.0.3924.2763,72808-Dec-201100: 49x 64
Dbgtrace.dll8.0.3924.263,82408-Dec-201100: 49x 64
Drdaresync. exe8.0.3924.2674,64808-Dec-201100: 49x 64
Hipadminclasses.dll8.0.3924.21,142,11208-Dec-201100: 49x 64
Hipobjects.dll8.0.3924.22,225,49608-Dec-201100: 49x 64
Hisconfig.dll8.0.3924.2482,64808-Dec-201100: 49x 86
Hisvsswriter.exe8.0.3924.281,24008-Dec-201100: 49x 64
Microsoft.BizTalk.adapter.mqsc.dll8.0.3924.2132,99208-Dec-201100: 49x 86
Microsoft.BizTalk.adapter.mqsc.imqwrapper.dll8.0.3924.2197,01608-Dec-201100: 49x 64
Microsoft.BizTalk.adapter.mqsc.imqwrappercommon.dll8.0.3924.283,87208-Dec-201100: 49x 64
Microsoft.BizTalk.adapter.mqsc.imqwrappertxn.dll8.0.3924.2194,46408-Dec-201100: 49x 64
Microsoft.BizTalk.adapter.mqscadmin.dll8.0.3924.287,94408-Dec-201100: 49x 86
Microsoft.hostintegration.Adapters.msdb2.Management.dll8.0.3924.2407,47208-Dec-201100: 49x 86
Microsoft.hostintegration.Adapters.msdb2.Runtime.dll8.0.3924.279,78408-Dec-201100: 49x 86
Microsoft.hostintegration.Adapters.msti.Management.dll8.0.3924.267,49608-Dec-201100: 49x 86
Microsoft.hostintegration.Adapters.msti.Runtime.dll8.0.3924.283,87208-Dec-201100: 49x 86
Microsoft.hostintegration.Configuration.dll8.0.3924.2292,75208-Dec-201100: 49x 86
Microsoft.hostintegration.dataaccesslibrary.dll8.0.3924.21,279,89608-Dec-201100: 49x 86
Microsoft.hostintegration.dataaccesstool.exe8.0.3924.2505,74408-Dec-201100: 49x 86
Microsoft.hostintegration.msdb2client.dll8.0.3924.2239,50408-Dec-201100: 49x 86
Microsoft.hostintegration.SNA.session.dll8.0.3924.2120,72008-Dec-201100: 49x 86
Microsoft.hostintegration.ti.aggregateconverter.dll8.0.3924.267,48808-Dec-201100: 49x 86
Microsoft.hostintegration.ti.assemblyutilities.dll8.0.3924.296,16008-Dec-201100: 49x 86
Microsoft.hostintegration.ti.clientcontext.dll8.0.3924.251,09608-Dec-201100: 49x 86
Microsoft.hostintegration.ti.dpcaggregateconverter.dll8.0.3924.279,78408-Dec-201100: 49x 86
Microsoft.hostintegration.ti.dpctransport.dll8.0.3924.263,38408-Dec-201100: 49x 86
Microsoft.hostintegration.ti.elmtransport.dll8.0.3924.263,38408-Dec-201100: 49x 86
Microsoft.hostintegration.ti.genericuserdatastatemachine.dll8.0.3924.225,52808-Dec-201100: 49x 86
Microsoft.hostintegration.ti.Globals.dll8.0.3924.2116,61608-Dec-201100: 49x 86
Microsoft.hostintegration.ti.imsconnectstatemachine.dll8.0.3924.234,73608-Dec-201100: 49x 86
Microsoft.hostintegration.ti.imsconnecttransport.dll8.0.3924.275,68808-Dec-201100: 49x 86
Microsoft.hostintegration.ti.libraryreader.dll8.0.3924.263,38408-Dec-201100: 49x 86
Microsoft.hostintegration.ti.systemiprimitiveconverter.dll8.0.3924.215,28008-Dec-201100: 49x 86
Microsoft.hostintegration.ti.systemzprimitiveconverter.dll8.0.3924.299,76008-Dec-201100: 49x 64
Microsoft.hostintegration.ti.tcptransport.dll8.0.3924.247.00008-Dec-201100: 49x 86
Microsoft.hostintegration.ti.trmtransport.dll8.0.3924.263,38408-Dec-201100: 49x 86
Microsoft.hostintegration.ti.wipruntimeadministration.dll8.0.3924.247,02408-Dec-201100: 49x 86
Mngsna.dll8.0.3924.2159,05608-Dec-201100: 49x 64
Mobase.dll8.0.3924.2500,56008-Dec-201100: 49x 64
Msdrda.dll8.0.3924.21,531,21608-Dec-201100: 49x 64
Ppd5250.dll8.0.3924.2133,96808-Dec-201100: 49x 64
Siperf.dll8.0.3924.219,79208-Dec-201100: 49x 64
Siproxy.dll8.0.3924.2593,23208-Dec-201100: 49x 64
Snaadsi.dll8.0.3924.2416,59208-Dec-201100: 49x 64
Snabase.exe8.0.3924.2293,71208-Dec-201100: 49x 64
Snacfg.dll8.0.3924.2386,89608-Dec-201100: 49x 64
Snadmod.dll8.0.3924.21,020,24008-Dec-201100: 49x 64
Snaipdlc.dll8.0.3924.21,397,07208-Dec-201100: 49x 64
Snanls.dll8.0.3924.2128,33608-Dec-201100: 49x 64
Snaperf.dll8.0.3924.226,44808-Dec-201100: 49x 64
Snaprint.exe8.0.3924.291,98408-Dec-201100: 49x 64
Snaservr.exe8.0.3924.2968,01608-Dec-201100: 49x 64
Tranlu62.dll8.0.3924.2121,68008-Dec-201100: 49x 64
Trcipdlc.dll8.0.3924.23,782,99208-Dec-201100: 49x 64
Trcservr.exe8.0.3924.21,263,44008-Dec-201100: 49x 64
Trnsbidi.dll8.0.3924.267,40808-Dec-201100: 49x 64
Win3270.exe8.0.3924.2207,18408-Dec-201100: 49x 64
Winvprt.dll8.0.3924.2247,63208-Dec-201100: 49x 64

Thu?c tính

ID c?a bài: 2645939 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Mười Hai 2011 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft Host Integration Server 2009
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB2645939 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2645939

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com