Grupas politikas iestat?jumi, Windows Server 2008 R2, pamatojoties RD sesijas viesot?jam server? nevar atjaunin?t, ja tiek lietota IP virtualiz?cijas

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2647582 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Iedom?jieties ??du situ?ciju:
 • Jums ir att?l?s darbvirsmas sesijas viesot?jam (RD sesijas viesot?jam) server?, kur? darbojas Windows Server 2008 R2.
 • Konfigur?t un iesp?jot Iesl?dziet att?lo darbvirsmas IP virtualiz?cijas Grupas politikas iestat?jums, grupas politikas objekta (GPO) Active Directory dom?na vid?.
 • GPO pieteikties RD sesijas resursdatora serveris.
 • M??in?t atjaunin?t server? RD sesijas viesot?jam grupas politikas iestat?jumus.
??d? gad?jum? atjaunin?t grupas politikas iestat?jumi neatbilst RD sesijas viesot?jam server?. Kad rodas ?? probl?ma, j?s nevar p?rvald?t RD sesijas resursdatora serveris, izmantojot grupu politiku vai citu p?rvald?bas programmat?ru, piem., Microsoft System Center konfigur?cijas p?rvaldnieks 2007. Turkl?t RD sesijas resursdatora serveris nevar sazin?ties ar dom?nu kontrolleri, taj? pa?? dom?n?.

IEMESLS

Probl?ma rodas t?p?c, ka IP virtualiz?cija klienta (Tsvipcli.dll) resursserver? RD sesiju nevar atrast Winsock sniedz?js protokola ??d?, da?os gad?jumos. Tas liek ligzda savienojuma izveides piepras?jumu, lai izg?ztos. T?d?? RD sesijas resursdatora serveris nevar izveidot savienojumu ar dom?nu kontrolleri atjaunin?t grupas politikas iestat?jumus.

RISIN?JUMS

Inform?cija par labojumfailu

Ir pieejami no Microsoft pied?v? atbalst?tu labojumfailu. Tom?r ?is labojumfails ir paredz?ts tikai ?aj? rakst? aprakst?t?s probl?mas nov?r?anai. Lai lietotu ?o labojumfailu tikai t?m sist?m?m, kur?m ir radusies tie?i ?aj? rakst? izkl?st?to probl?mu. ?is labojumfails, iesp?jams, tiks veikta papildu test??ana. T?d??, ja jums ir ?? probl?ma nerada nopietnus, ieteicams pagaid?t n?kamaj? programmat?ras atjaunin?jums, kur? ir iek?auts ?is labojumfails.

Ja labojumfails ir pieejams lejupiel?dei, tur ir sada?a "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" ?? zin??anu b?zes raksta aug?pus?. Ja ??das sada?as nav, sazinieties ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta, lai ieg?tu labojumfailu.

Piez?me Ja rodas papildu probl?mas vai nepiecie?ama probl?mu nov?r?ana, iesp?jams, b?s j?izveido atsevi??s pakalpojuma piepras?jums. Parasti atbalsta izmaksas tiek piem?rotas jaut?jumiem par papildu atbalstu un probl?m?m, kas neattiecas uz ?o konkr?to labojumfailu. Pilnu sarakstu ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta t?lru?u numuri vai izveidotu atsevi??u pakalpojuma piepras?jumu, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support
Piez?me Veidlap? "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" par?da valodas, kur?m ir pieejams labojumfails. Ja taj? nav vajadz?g?s valodas, tas ir, jo labojumfails nav pieejams, ?ai valodai.

Priek?noteikumi

Lai lietotu ?o labojumfailu, j?darbojas Windows Server 2008 R2 vai Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1). Turkl?t ir nepiecie?ama att?l?s darbvirsmas pakalpojumu servera lomu instal?t un att?l?s darbvirsmas sesijas viesot?jam lomas pakalpojums aktiviz?ts.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par Windows 7 vai Windows Server 2008 R2 servisa pakotnes ieg??anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
976932Inform?cija par 1. servisa pakotne Windows 7 un Windows Server 2008 R2

Re?istra inform?cija

Lietojiet labojumfailu ?aj? paket?, jums nav veikt izmai?as re?istram.

Restart?jiet pras?ba

Jums nav p?c ?? labojumfaila instal??anas dators j?restart?. Lai izvair?tos no atk?rtota iedarbin??ana, p?rtraukt att?l?s darbvirsmas sesijas resursdatora lomas pakalpojums.

Labojumfails Nomai?a inform?ciju

?is labojumfails neaizst?j iepriek? izlaistus labojumfailu.

Inform?ciju par failu

Pasaules ?? labojumfaila versija instal? failus, kas ir atrib?ti, kas ir uzskait?tas ?aj?s tabul?s. ?o failu datumi un laiki ir nor?d?ti atbilsto?i koordin?tajam pasaules laikam (UTC). ?o failu datumi un laiki lok?laj? dator? tiek r?d?ts p?c viet?j? laika kop? ar pa?reiz?jo vasaras laiks (DST) neobjektivit?ti. Turkl?t datumus un laikus var main?t, veicot noteiktas darb?bas ar failiem.
Windows Server 2008 R2 faila inform?ciju piez?mes
 • Failus, kas attiecas uz k?du konkr?tu produktu, pagrieziena punkts (RTM, SPn), un pakalpojumu nozare (LDR, VDR) var noteikt, p?rbaudot faila versiju numuri, k? par?d?ts ?aj? tabul?:
  Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
  VersijaProduktsPagrieziena punktsServisa fili?le
  6.1.760 0,21XXXWindows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1.21XXXWindows Server 2008 R2SP1LDR
 • MANIFESTA failos (.manifest) un mamma failus (.mum), kas uzst?d?ti katrai videi ir atsevi??i sada?? "papildu inform?ciju par Windows Server 2008 R2". MAMMA un MANIFESTA failos un saist?to dro??bas katalogs (CAT) failus, ir ?oti svar?gi, lai uztur?tu atjaunin?tu komponentu st?voklis. Dro??bas katalogu failus, kuriem nav uzskait?ti atrib?ti, parakst?ti ar Microsoft ciparparakstu.
Visiem, kas atbalsta Windows Server 2008 R2 versij?m, kuru pamat? ir x64
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
Tsvipcli.dll6.1.7600.2109641,98423-Nov-201106: 34x64
Tsvipcli.dll6.1.7601.2186541,98423-Nov-201106: 22x64
Tsvipcli.dll6.1.7600.2109633,79223-Nov-201105: 29x86
Tsvipcli.dll6.1.7601.2186533,79223-Nov-201105: 20x86

PROFILAKSE

Lai apietu ?o probl?mu, konfigur?jiet att?l?s darbvirsmas IP virtualiz?cijas RD sesijas viesot?jam server?, izmantojot att?l?s darbvirsmas sesijas resursdatora konfigur?cijas r?ku.

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas min?ti sada?? "Attiecas uz".

PAPILDINDORM?CIJA

Lai ieg?tu papildinform?ciju par programmat?ras atjaunin?jumu terminolo?iju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
824684Microsoft programmat?ras atjaunin?jumu standarta terminolo?ijas apraksts

Papildu inform?cija

Papildu inform?ciju par Windows Server 2008 R2

Papildu failus visiem, kas atbalsta Windows Server 2008 R2 versij?m, kuru pamat? ir x64
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsAmd64_630ccfacfacef157617dbb3d34fb302d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21865_none_aa9e03935f318390.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,094
Datums (UTC)25-Nov-2011
Laika (UTC)07: 11
Faila nosaukumsAmd64_ff97db675ebb89a03c5d2249e381ee02_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21096_none_f400488946cf68f3.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,094
Datums (UTC)25-Nov-2011
Laika (UTC)07: 11
Faila nosaukumsAmd64_microsoft-windows-t...-tsappsrv-component_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21096_none_cb4910e125558764.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums16,167
Datums (UTC)25-Nov-2011
Laika (UTC)07: 11
Faila nosaukumsAmd64_microsoft-windows-t...-tsappsrv-component_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21865_none_cd4f07252264500b.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums16,167
Datums (UTC)25-Nov-2011
Laika (UTC)07: 11
Faila nosaukumsX86_microsoft-windows-t...-tsappsrv-component_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21096_none_6f2a755d6cf8162e.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums16,163
Datums (UTC)25-Nov-2011
Laika (UTC)07: 11
Faila nosaukumsX86_microsoft-windows-t...-tsappsrv-component_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21865_none_71306ba16a06ded5.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums16,163
Datums (UTC)25-Nov-2011
Laika (UTC)07: 11

Rekviz?ti

Raksta ID: 2647582 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2012. gada 11. janv?ris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
Atsl?gv?rdi: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2647582 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2647582

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com