B?n không th? c?p nh?t các thi?t đ?t chính sách nhóm trên m?t máy ch? Windows Server 2008 R2 d?a trên máy ch? phiên RD n?u IP ?o hóa đư?c áp d?ng

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2647582 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n có m?t máy ch? máy ch? phiên làm vi?c t? xa máy tính đ? bàn (máy ch? phiên RD) đang ch?y Windows Server 2008 R2.
 • B?n c?u h?nh và kích ho?t các B?t t? xa máy tính đ? bàn ?o hóa IP Thi?t đ?t chính sách nhóm trong m?t Group Policy Object (GPO) trong môi trư?ng mi?n Active Directory.
 • B?n áp d?ng GPO cho máy ch? lưu tr? phiên RD.
 • B?n c? g?ng C?p Nh?t thi?t đ?t chính sách nhóm trên máy ch? lưu tr? phiên RD.
Trong trư?ng h?p này, vi?c c?p nh?t các thi?t đ?t chính sách nhóm l?i trên máy ch? máy ch? phiên RD. Khi v?n đ? này x?y ra, b?n không th? qu?n l? máy ch? lưu tr? phiên RD b?ng cách s? d?ng chính sách nhóm ho?c b?ng cách s? d?ng ph?n m?m qu?n l? khác ví d? như Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2007. Ngoài ra, máy ch? lưu tr? phiên RD không th? giao ti?p v?i các b? đi?u khi?n vùng trong cùng m?t tên mi?n.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? x?y ra v? IP ?o hóa Client (Tsvipcli.dll) trên máy ch? lưu tr? phiên RD không th? t?m th?y m?t nhà cung c?p Winsock nh?t đ?nh trong chu?i giao th?c trong m?t s? trư?ng h?p. Hành vi này gây ra yêu c?u k?t n?i ? c?m th?t b?i. Do đó, máy ch? lưu tr? phiên RD không th? k?t n?i v?i b? đi?u khi?n vùng đ? c?p nh?t thi?t đ?t chính sách nhóm.

GI?I PHÁP

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, đó là m?t "Hotfix download available" ph?n đ?u c?a bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, truy c?p vào trang web c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y Windows Server 2008 R2 ho?c Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1). Ngoài ra, b?n ph?i có vai tr? máy ch? d?ch v? máy tính đ? bàn t? xa đư?c cài đ?t và d?ch v? vai tr? máy ch? phiên làm vi?c t? xa máy tính đ? bàn đư?c kích ho?t.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói d?ch v? Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin v? Service Pack 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Đăng k? thông tin

Đ? áp d?ng hotfix trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? đăng k?.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n không ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này. Đ? tránh kh?i đ?ng l?i, d?ng d?ch v? vai tr? máy ch? phiên làm vi?c t? xa máy tính đ? bàn.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính đ?a phương c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian local c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian có th? đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngD?ch v? chi nhánh
  6.1.760 0.21xxxWindows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1.21xxxWindows Server 2008 R2SP1LDR
 • Các t?p tin b?n kê (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thông tin b? sung t?p tin cho Windows Server 2008 R2". MUM và b?n kê t?p và t?p catalô (.cat) b?o m?t liên quan, là c?c k? quan tr?ng đ? duy tr? nhà nư?c c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Tsvipcli.dll6.1.7600.2109641,98423-Nov-201106: 34x 64
Tsvipcli.dll6.1.7601.2186541,98423-Nov-201106: 22x 64
Tsvipcli.dll6.1.7600.2109633,79223-Nov-201105: 29x 86
Tsvipcli.dll6.1.7601.2186533,79223-Nov-201105: 20x 86

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, c?u h?nh t? xa máy tính đ? bàn ?o hóa IP trên máy ch? lưu tr? phiên RD b?ng cách s? d?ng công c? c?u h?nh máy ch? phiên máy tính đ? bàn t? xa.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin thêm t?p

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pAmd64_630ccfacfacef157617dbb3d34fb302d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21865_none_aa9e03935f318390.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.094 ngư?i
Ngày (UTC)25-Nov-2011
Th?i gian (UTC)07: 11
Tên t?pAmd64_ff97db675ebb89a03c5d2249e381ee02_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21096_none_f400488946cf68f3.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.094 ngư?i
Ngày (UTC)25-Nov-2011
Th?i gian (UTC)07: 11
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-t...-tsappsrv-component_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21096_none_cb4910e125558764.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin16,167
Ngày (UTC)25-Nov-2011
Th?i gian (UTC)07: 11
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-t...-tsappsrv-component_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21865_none_cd4f07252264500b.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin16,167
Ngày (UTC)25-Nov-2011
Th?i gian (UTC)07: 11
Tên t?pX86_microsoft-windows-t...-tsappsrv-component_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21096_none_6f2a755d6cf8162e.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin16,163
Ngày (UTC)25-Nov-2011
Th?i gian (UTC)07: 11
Tên t?pX86_microsoft-windows-t...-tsappsrv-component_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21865_none_71306ba16a06ded5.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin16,163
Ngày (UTC)25-Nov-2011
Th?i gian (UTC)07: 11

Thu?c tính

ID c?a bài: 2647582 - L?n xem xét sau cùng: 11 Tháng Giêng 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2647582 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2647582

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com