Thông báo l?i khi b?n c? g?ng t?o ra m?t th? hi?n c?a m?t nhà cung c?p OLE DB trong SQL Server: "Không th? t?o m?t th? hi?n c?a nhà cung c?p OLE DB"

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2647989 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n cài đ?t chuyên bi?t Microsoft SQL Server 2005 ho?c Microsoft SQL Server 2008.
 • B?n h?y th? t?o ho?c ch?y m?t truy v?n máy ch? đư?c liên k?t.
 • Truy v?n máy ch? đư?c liên k?t t?o ra ho?c ch?y theo ng? c?nh c?a m?t ngư?i s? d?ng nh?ng ngư?i không ph?i là m?t qu?n tr? đ?a phương.
Trong trư?ng h?p này, b?n có th? nh?n đư?c m?t thông báo l?i tương t? v?i nh?ng đi?u sau đây:
Không th? t?o m?t th? hi?n c?a nhà cung c?p OLE DB"provider_name"cho máy ch? đư?c liên k?t"linked_server_name"

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này có th? x?y ra n?u các thi?t đ?t b?o m?t cho các l?p h?c MSDAINITIALIIZE DCOM không chính xác.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này trong Windows Vista và phiên b?n m?i nh?t c?a Windows, h?y làm theo các bư?c này, và B?t đ?u v?i bư?c 1. N?u b?n đang ch?y m?t phiên b?n c? c?a Windows, B?t đ?u v?i bư?c 7:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, lo?i regedit trong các tra c?u các chương tr?nh và các t?p tin h?p, b?m phím Enter và sau đó nh?p vào .
 2. Xác đ?nh v? trí subkey sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\AppID\ {2206CDB0-19C1-11D1-89E0-00C04FD7A829}
 3. B?m chu?t ph?i {2206CDB0-19C1-11D1-89E0-00C04FD7A829}, b?m mức cấp phép, sau đó b?m Nâng cao.
 4. Trên các Ch? s? h?u tab, dư?i Thay đ?i ch? s? h?u đ?, b?m Qu?n tr? viên, ho?c b?m trương m?c ngư?i dùng mà b?n mu?n, và sau đó nh?p vào Áp d?ng.
 5. Trên các mức cấp phép tab, m?c g?p nhóm qu?n tr? viên ho?c ngư?i dùng tài kho?n ki?m soát đ?y đ? quy?n truy c?p, và sau đó nh?p vào Ok hai l?n.
 6. Thoát kh?i Registry Editor.
 7. Nh?p vào B?t đ?u, lo?i Dcomcnfg trong các tra c?u các chương tr?nh và các t?p tin h?p, và sau đó nh?n Enter.
 8. M? r?ng Thành ph?n b?n ghi d?ch v?, m? r?ng Máy vi tính, m? r?ng Máy tính c?a tôi, sau đó b?m DCOM Config.
 9. B?m chu?t ph?i MSDAINITIALIZE, sau đó b?m Thu?c tính.
 10. Trên các An ninh tab, dư?i Kh?i đ?ng và kích ho?t mức cấp phép, b?m Tùy ch?nh, sau đó b?m Ch?nh s?a.
 11. Thêm nhóm ngư?i qu?n tr? ho?c tài kho?n ngư?i dùng mà b?n mu?n.

  Lưu ?
  N?u b?n đang ch?y Windows Vista ho?c m?t phiên b?n sau này c?a Windows, thêm ngư?i dùng hay nhóm đ? ch? đ?nh trong bư?c 4.
 12. Nh?n vào đây đ? ch?n nhóm ngư?i qu?n tr? ho?c tài kho?n ngư?i dùng
 13. Dư?i mức cấp phép cho h? th?ng, nh?n vào đây đ? ch?n hộp kiểm sau dư?i Cho phép:
  • Đ?a phương Launch
  • Kh?i đ?ng t? xa
  • Kích ho?t đ?a phương
  • Kích ho?t t? xa
  Lưu ? N?u b?n k?t n?i v?i SQL Server b?ng cách s? d?ng m?t tài kho?n SQL Server, b?n ph?i c?p nh?ng quy?n truy c?p vào tài kho?n theo đó SQL Server đang ch?y.
 14. Nh?p vào Ok.
 15. Trên các An ninh tab, dư?i phép truy nh?p, b?m Tùy ch?nh, sau đó b?m Ch?nh s?a.
 16. Nh?p vào các Nhóm qu?n tr? ho?c ngư?i dùng tài kho?n, và sau đó b?m đ? ch?n hộp kiểm sau dư?i Cho phép:
  • Đ?a phương truy c?p
  • truy nh?p t? xa
  Lưu ? Thêm tài kho?n nào v? nhóm ho?c ngư?i dùng qu?n tr? n?u nó là c?n thi?t.
 17. Nh?p vào Ok.
 18. Trên các An ninh tab, dư?i C?u h?nh mức cấp phép, b?m Tùy ch?nh, sau đó b?m Ch?nh s?a.
 19. Nh?p vào tài kho?n ngư?i dùng ho?c nhóm ngư?i qu?n tr?, và sau đó b?m vào đ? ch?n các Toàn quy?n hộp kiểm dư?i Cho phép.
 20. Nh?p vào Ok hai l?n.
 21. Thoát kh?i thành ph?n b?n ghi d?ch v?.

THÔNG TIN THÊM

Trong Windows Vista và phiên b?n m?i nh?t, trương m?c h? th?ng TrustedInstaller s? h?u các l?p h?c MSDAINITIALIZE DCOM. Trương m?c h? th?ng TrustedInstaller là tài kho?n ch? có vi?t quy?n truy c?p vào các l?p h?c MSDAINITIALIZE. V? v?y, trong Windows Vista và phiên b?n m?i nh?t, b?n ph?i th?c hi?n bư?c 1 đ?n 6 trong ph?n "Gi?i quy?t" trư?c khi b?n ch?nh s?a các thu?c tính c?a các l?p h?c MSDAINITIALIZE.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2647989 - L?n xem xét sau cùng: 14 Tháng Năm 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Service Pack 2
 • Microsoft SQL Server 2005 Service Pack 3
 • Microsoft SQL Server 2005 Service Pack 4
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard X64 Edition
 • Microsoft SQL Server 2008 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
T? khóa: 
kbsurveynew kbprb kbtshoot kbmt KB2647989 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2647989

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com