B?n không th? thay đ?i m?t kh?u tài kho?n ngư?i dùng h?t h?n trong phiên giao d?ch máy tính t? xa t? m?t khách hàng máy tính đang ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2648397 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
 • M?t máy ch? máy ch? phiên làm vi?c t? xa máy tính đ? bàn (máy ch? phiên RD) đang ch?y Windows Server 2008 R2 đư?c tri?n khai trong m?t môi trư?ng máy tính đ? bàn ?o cơ s? h? t?ng (VDI).
 • Các Cho phép k?t n?i ch? t? máy tính ch?y máy đ? bàn t? xa v?i xác th?c m?c m?ng tùy ch?n này đư?c kích ho?t trên máy ch? lưu tr? phiên RD.
 • B?n thi?t l?p m?t phiên máy tính đ? bàn t? xa đ?n máy ch? t? m?t máy tính khách hàng đang ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2 b?ng cách s? d?ng m?t tài kho?n ngư?i dùng đư?c c?p quy?n truy c?p máy tính t? xa.

  Lưu ? Máy tính khách hàng có th? là m?t máy tính bên trong môi trư?ng VDI, ho?c m?t máy tính riêng r? bên ngoài môi trư?ng VDI.
 • M?t kh?u c?a trương m?c ngư?i dùng h?t h?n.
 • B?n nh?n đư?c thông báo sau:
  B?n ph?i thay đ?i m?t kh?u c?a b?n trư?c khi đăng nh?p l?n đ?u tiên. Đ? đư?c tr? giúp, liên h? v?i ngư?i qu?n tr? h? th?ng hay h? tr? k? thu?t c?a b?n.
Trong trư?ng h?p này, m?t h?p tho?i s? nh?c b?n thay đ?i m?t kh?u không đư?c hi?n th?. V? v?y, b?n không th? thay đ?i m?t kh?u c?a trương m?c ngư?i dùng.

Lưu ? V?n đ? này c?ng có m?t trong các môi trư?ng RDP đ? xác th?c m?c m?ng (NLA) và Credential Security h? tr? Provider (CredSSP) đư?c kích ho?t.

GI?I PHÁP

Sau khi cài đ?t hotfix này, b?n s? nh?n đư?c m?t thông báo l?i mà các ti?u bang m?t kh?u c?a b?n h?t h?n. Tuy nhiên, các hotfix không cung c?p m?t h?p tho?i s? nh?c b?n thay đ?i m?t kh?u c?a b?n.

Ngoài ra, các hotfix đư?c mô t? trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft (KB) 2648402 ph?i đư?c cài đ?t trên máy ch? máy ch? phiên RD.Đ? bi?t thêm chi ti?t v? KB 2648402, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2648402B?n không th? thay đ?i m?t kh?u tài kho?n ngư?i dùng h?t h?n trong m?t phiên h?p đ? bàn t? xa k?t n?i v?i m?t máy ch? lưu tr? d?a trên Windows Server 2008 R2 RD phiên làm vi?c trong m?t môi trư?ng VDI

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, đó là m?t "Hotfix download available" ph?n đ?u c?a bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, truy c?p vào trang web c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y m?t h? đi?u hành sau:
 • Windows 7
 • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói d?ch v? Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin v? Service Pack 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Đăng k? thông tin

Đ? áp d?ng hotfix trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? đăng k?.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính đ?a phương c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian local c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian có th? đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows 7 và Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngD?ch v? chi nhánh
  6.1.760 0.21xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1.21xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Các t?p tin b?n kê (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows Server 2008 R2 và Windows 7". MUM và b?n kê t?p và t?p catalô (.cat) b?o m?t liên quan, là c?c k? quan tr?ng đ? duy tr? nhà nư?c c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Wksprt.exe6.1.7600.21103223,7443-Ngày-114: 15x 86
Wksprt.exe6.1.7601.21872223,7443-Ngày-114: 01x 86
Mstsc.exe6.1.7600.211031,037,8243-Ngày-115: 32x 86
Mstsc.exe6.1.7601.218721,051,6483-Ngày-115: 16x 86
Aaclient.dll6.1.7600.21103131,5843-Ngày-115: 33x 86
Mstscax.dll6.1.7600.211032,706,4323-Ngày-115: 35x 86
Tsgqec.dll6.1.7600.2110336,8643-Ngày-115: 36x 86
Mstscax.dll6.1.7601.218723,217,9203-Ngày-115: 19x 86
Aaclient.MFLKhông áp d?ng9443-Ngày-117: 02Không áp d?ng
Mstscax.MFLKhông áp d?ng1,2843-Ngày-117: 30Không áp d?ng
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Wksprt.exe6.1.7600.21103248,8323-Ngày-114: 50x 64
Wksprt.exe6.1.7601.21872249,3443-Ngày-114: 42x 64
Mstsc.exe6.1.7600.211031,101,3123-Ngày-116: 24x 64
Mstsc.exe6.1.7601.218721,119,7443-Ngày-116: 18x 64
Aaclient.dll6.1.7600.21103158,7203-Ngày-116: 25x 64
Mstscax.dll6.1.7600.211033,156,9923-Ngày-116: 28x 64
Tsgqec.dll6.1.7600.2110344,0323-Ngày-116: 31x 64
Mstscax.dll6.1.7601.218723,719,1683-Ngày-116: 22x 64
Aaclient.MFLKhông áp d?ng9443-Ngày-117: 54Không áp d?ng
Mstscax.MFLKhông áp d?ng1,2843-Ngày-118: 25Không áp d?ng
Mstsc.exe6.1.7600.211031,037,8243-Ngày-115: 32x 86
Mstsc.exe6.1.7601.218721,051,6483-Ngày-115: 16x 86
Aaclient.dll6.1.7600.21103131,5843-Ngày-115: 33x 86
Mstscax.dll6.1.7600.211032,706,4323-Ngày-115: 35x 86
Tsgqec.dll6.1.7600.2110336,8643-Ngày-115: 36x 86
Mstscax.dll6.1.7601.218723,217,9203-Ngày-115: 19x 86
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Wksprt.exe6.1.7600.21103457,2163-Ngày-114: 04IA-64
Wksprt.exe6.1.7601.21872456,7043-Ngày-114: 02IA-64
Mstsc.exe6.1.7600.211031,668,6083-Ngày-115: 13IA-64
Mstsc.exe6.1.7601.218721,703,4243-Ngày-115: 09IA-64
Aaclient.dll6.1.7600.21103339,9683-Ngày-115: 13IA-64
Mstscax.dll6.1.7600.211036,094,3363-Ngày-115: 17IA-64
Tsgqec.dll6.1.7600.2110397,7923-Ngày-115: 20IA-64
Aaclient.dll6.1.7601.21872339,9683-Ngày-115: 10IA-64
Mstscax.dll6.1.7601.218726,309,3763-Ngày-115: 14IA-64
Aaclient.MFLKhông áp d?ng9823-Ngày-115: 18Không áp d?ng
Mstscax.MFLKhông áp d?ng1.4003-Ngày-115: 12Không áp d?ng
Mstsc.exe6.1.7600.211031,037,8243-Ngày-115: 32x 86
Mstsc.exe6.1.7601.218721,051,6483-Ngày-115: 16x 86
Aaclient.dll6.1.7600.21103131,5843-Ngày-115: 33x 86
Mstscax.dll6.1.7600.211032,706,4323-Ngày-115: 35x 86
Tsgqec.dll6.1.7600.2110336,8643-Ngày-115: 36x 86
Mstscax.dll6.1.7601.218723,217,9203-Ngày-115: 19x 86

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ?, h?y yêu c?u ngư?i qu?n tr? m?ng đ? đ?t l?i m?t kh?u h?t h?n.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin thêm t?p

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pX86_01677193054807a04ecac0b8c9f8a004_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21103_none_235fcc614c44dea2.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin730
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pX86_032bf1edc335b19fff112542599f5bd2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21872_none_ab8a5c2487951412.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin730
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pX86_041189f38108c419ec392499c140b291_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21872_none_a702749079214864.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin730
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pX86_04f1e930ce695d8046525f08f3b762f1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21103_none_dac9d8ecf8e8cf4f.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin730
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pX86_04f76670c1bdbe8e6454be04c45c4e69_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21872_none_9dccdcfda894ecf1.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin730
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pX86_06f49cb12d63ec923c8eb64dc94100ae_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21872_none_2b4e8e12c086745b.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin730
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pX86_0b85011078e2c1f85355d34f391b1f88_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21103_none_f345c290fbc66f88.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin730
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pX86_0e053e86a0fb59fdebf6d63967fc8065_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21872_none_4cf9d976ce7c2b1f.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin730
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pX86_11c297deeb154a9126fe82ce292c2c87_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21872_none_712bc5e744c74893.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin730
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pX86_12cb78cf237c8891ac7ef71b613fd413_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21872_none_4272d683c04eeb23.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin730
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pX86_136ee75d6b3fd2b8791325cb02f3749f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21103_none_dd7fe4543fa7df02.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin730
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pX86_1629751541aeac357a7866957bf8b871_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21103_none_0dfd5416dc25e511.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin730
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pX86_1bf80f947ce66bd677c513efac4ffe2b_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21103_none_2794e443dc0e85ef.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,092
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pX86_1e78c433c1900ec8e5e1b0bb361cfcdc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21103_none_584ebd924122505e.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin730
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pX86_1ed63401f923212f9205e70a0da19007_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21103_none_cfbfc467a10bc5a6.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin730
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pX86_283d76f5e60cd8065a91febe6b0660ee_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21872_none_60d0ec76c3a74f69.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin730
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pX86_2945361683a29af424597fe8717b3750_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21103_none_3b0f6944a9550114.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin730
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pX86_36d8fe91d04b7be86de05b47f76352a3_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21872_none_56a2b567bfe18bf2.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin730
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pX86_3d9200f76109491163232d0148562c61_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21103_none_b986093d1622a310.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin730
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pX86_3f69c356affb980502e201f1ffd7badd_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21872_none_f620cc11a3a4eddd.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin730
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pX86_40b7d2b097da796b695d04c43aa6220e_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21103_none_85cc19da436578ff.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin730
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pX86_4270bdec20a4ac34fefb2d6314f058df_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21103_none_6ba1a31a04aeb10b.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin730
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pX86_42ca2a6945413f1e5f3e75db3b084bec_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21872_none_870f167fb7079f23.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin730
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pX86_4360214cb8c454389a7e1933ee53a523_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21872_none_934c135362436201.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin730
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pX86_48644c5c26963dcb32c0b38df25b7eb2_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21103_none_ecc5d92cd515320c.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin730
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pX86_4b0fef907cf796f82494e5a0b8969398_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21103_none_5cc891563d9a9b8a.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin730
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pX86_53ce2897dd4eb77fd06b4229785534d2_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21103_none_d48cc406d7dc8b36.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin730
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pX86_58a2a01b13ca736d81b03c5a8de90f03_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21872_none_36cc731148b59eba.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin730
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pX86_597e6d69f1b18e532bf0c9157e804677_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21103_none_0fce9f9647d3a230.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin730
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pX86_598663713935ca1ad5a5852834692bcc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21872_none_cbefed4a40efd423.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin730
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pX86_59ecc1e3621c980fa6a8227296bd389d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21103_none_a9e2fc246312f32d.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin735
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pX86_5bddc7a212e6c427c9fe2f439cc21313_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21872_none_ba55ea123ebe73c3.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin730
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pX86_6049db80a1d649141768fe879e093c5a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21103_none_ee2b708aa762f4c6.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin730
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pX86_63000c258eeca2400aaec635d2744271_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21103_none_4365e25582f3580c.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin730
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pX86_65da4c4ad5d490d519d799b3688a0c38_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21103_none_9360d484b536c336.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin730
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pX86_682c4f75e9534565903fdb2f6cbf19ea_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21872_none_0c81095aeea8a9f4.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin730
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pX86_6b86ab88b030b59bc8ec673ee8ed7350_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21103_none_58ed431beec90329.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin730
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pX86_6d4b72d9deadb914c57adc91e8651420_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21103_none_6ae121c23079c710.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin730
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pX86_6e715dd5902d7a1bced8a681aca5d244_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21872_none_acaaf44201896b07.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin730
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pX86_713a18b2f22ced22031381c06d85beb5_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21872_none_45bc6a13c5661603.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin730
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pX86_73beb10f5f89b676d8c74740c7e9a5c4_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21103_none_4b43165b7751e287.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin730
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pX86_758d302fc92c407ce7338650b1d92f06_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21103_none_26050201052fad29.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin730
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pX86_7f1f9b2e7bed1a9ce2907468e0a249a2_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21103_none_bd393c430e73c501.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin730
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pX86_8420481ad9f7f0471c6e46631a7cf20e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21872_none_f423eaa706e444aa.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin722
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pX86_89eeaeceda6ecf346e0406dec15b0eb2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21872_none_e1ad46c4e825ea89.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin730
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pX86_8a193bf91d82015a03e41344aec1b7e9_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21872_none_fa5d89c8e8bc8076.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin730
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pX86_8c6039cbc6e7b4e15b41729794b11fb7_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21872_none_ef14546d02fcc3ae.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin735
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pX86_948e7670dbc19844bce63926e3fa1f44_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21872_none_185991dc3b56fe95.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin730
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pX86_9c0375483c7eb3abc4f1271d79553554_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21872_none_477df68e2fd19fc2.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin730
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pX86_a0e946acd668b6b20079a40e59f8d693_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21872_none_4726efa1e8ff091b.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin730
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pX86_a2d2f5a70a705cff50bc8566076aee9a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21103_none_96f6a5619ea50405.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin730
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pX86_a40a60449922ac0309a5e0b0c8d8c93f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21103_none_0017706b0db81403.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin730
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pX86_a5e0199b38107d79ee92eb437741ebae_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21103_none_17c6ba3633eca530.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin730
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pX86_a6d3c6455de891e78a79d37ab34206b1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21872_none_0496062eed8a6752.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin730
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pX86_ad18102309191819aef74174dafe430f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21872_none_3c42fac6726bc578.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin730
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pX86_ae7e856303a6e01dc2ddb05c68d80d78_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21872_none_ae6e19da83cc2fb0.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin730
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pX86_afe518838f676331cdf9003a098ac543_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21872_none_f409c98e5b425020.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin730
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pX86_b14100d964b90771581a8f1dcd3ad237_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21872_none_f47670dfd553ca74.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin730
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pX86_b410bf399c13b4802f99721217a1488f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21872_none_4f44860e7179ac59.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin730
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pX86_bd15ab63ea9f3b37b337c4693a5d899d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21872_none_ea3800cb24a12f2e.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin730
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pX86_bfbafefd2c671d8b9669c0c29a1227a6_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21103_none_eb0664bb2eb7fa76.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin730
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pX86_c601cf0bb966be666b27a274e9e5f5c3_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21103_none_d92a57766a70d1f9.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin722
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pX86_c611e24bdc2fe18dc74767a823947343_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21872_none_b441b715eede60f3.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin730
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pX86_c61622749cd71edae426afa6a401a40e_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21103_none_4cf01e1c1af24750.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin730
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pX86_c684d3c597bba71f9788c9eb49a85bca_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21872_none_bf87079e630fc5d1.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,092
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pX86_d76724bf2328cf99ae8cc4b9b258d827_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21103_none_e6f0bec4c55cf931.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin730
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pX86_daad1b9f76463e45a4f495f7943db98b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21872_none_0a9a9e2dc1d2238f.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin730
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pX86_e25be4d8eb433f8cc589475452b2f5d9_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21103_none_7992430c4a3405fd.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin730
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pX86_e3f1bf51be30c13759091e611876f7de_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21872_none_0341d03d34847dc5.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin730
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pX86_e81982eb7a49937af7ff507cbca2beb9_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21872_none_10d826a5fb2448ed.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin730
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pX86_f000af3a498f572b444ca56a38aeed74_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21103_none_2ecb098bea515f17.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin730
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pX86_f05642231e5d58e028a34874034af7ba_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21872_none_411e11f5d4b0cf96.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin730
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pX86_f1ecd66b8d176d5b2faf0be4749dba25_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21103_none_9920306761da3d84.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin730
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pX86_f2e51332172d7ae767368179c018d278_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21103_none_46386d163710295f.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin730
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pX86_f377b533a206335ee312d674ed01d460_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21103_none_85024f5a822a784d.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin730
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pX86_f39ed095b3477379dd33fde943ecbe0d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21103_none_846cacff9c6f29b9.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin730
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pX86_microsoft-windows-t...es-workspaceruntime_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21103_none_27198ffd57747ea1.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin8,960
Ngày (UTC)03 Tháng mư?i hai, 2011
Th?i gian (UTC)06: 49
Tên t?pX86_microsoft-windows-t...es-workspaceruntime_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21872_none_28b3652354d4618b.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin8,960
Ngày (UTC)03 Tháng mư?i hai, 2011
Th?i gian (UTC)06: 34
Tên t?pX86_microsoft-windows-t...minalservicesclient_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21103_none_4e90a2d59b49d52f.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin21,618
Ngày (UTC)03 Tháng mư?i hai, 2011
Th?i gian (UTC)06: 55
Tên t?pX86_microsoft-windows-t...minalservicesclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21872_none_502a77fb98a9b819.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin21,618
Ngày (UTC)03 Tháng mư?i hai, 2011
Th?i gian (UTC)06: 37
Tên t?pX86_microsoft-windows-t...s-clientactivexcore_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21103_none_30a25cfd3fda7bae.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin131,498
Ngày (UTC)03 Tháng mư?i hai, 2011
Th?i gian (UTC)06: 55
Tên t?pX86_microsoft-windows-t...s-clientactivexcore_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21872_none_323c32233d3a5e98.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin140,967
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)03: 04
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pAmd64_053a1187f616bccf320b291b9d61e449_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21103_none_ad627af47f554422.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,108
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pAmd64_090d1de1e5134b9f68b4d29e23f0a1cb_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21872_none_5e5c3f618e241721.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,108
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pAmd64_0aaf87ea457bbb2eb8d83dbeb975b19b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21872_none_effa9a8c1d0969b5.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,108
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pAmd64_0b3d01b48ffdd3d9de004b8cc3ebfd9a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21872_none_93e78ac8210904b5.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,108
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pAmd64_0beb570204e7fc111779ab9373752fb5_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21103_none_4e88d4cc80f5084e.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,108
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pAmd64_0ece9d4e1d2118d5a021668ceb71844e_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21103_none_a91f7749cb10aa28.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,108
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pAmd64_1114de8fef7d1cbca8cbf7476741cac9_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21872_none_063e37138511ed29.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,108
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pAmd64_140136185d4d9a926a2ac23275f766a0_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21872_none_d9981e37204a6158.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,108
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pAmd64_1424eac86b17f7386c13ed2165e79bd9_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21103_none_9f856223feb8e1a6.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,108
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pAmd64_1460d592d8439171d7b8c7dce265709a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21103_none_bcc3f9a4e6d5bebd.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,108
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pAmd64_159be6b69c47062b30890cad21e237d0_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21103_none_3f9fc76fd960227f.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,108
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pAmd64_187e95b3367a049895da1b48c95517f8_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21872_none_de363935c64d7720.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,108
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pAmd64_199ee0345bf157c1d7b5d07890a32719_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21103_none_bad2933ae4fe3d85.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,108
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pAmd64_1a5e67201028488cb58ca207f3ca984b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21872_none_793527f223080361.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,108
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pAmd64_2806f7052adb55f2280598b881538ef0_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21103_none_b288f0e8f238b62d.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,108
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pAmd64_29c1d6995a6b8641953734dc3b009f0c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21872_none_8ac94965066fcf2d.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,108
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pAmd64_2c50068b973ef7ee4a99f888d5ab4d98_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21103_none_7efbad5063676561.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,108
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pAmd64_2f4f3ecf57bd69dbe95249bcf3173373_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21103_none_4e6bbae5e75cfa6c.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,108
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pAmd64_2f8f89360c58d08235d58c4f73dd63e1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21872_none_3de6222aa36bb60d.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,108
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pAmd64_3659a8d6525c3ecdb80321e0795785ea_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21103_none_0e03cf0d2c1a610a.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,108
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pAmd64_407066e3d0a1111fb836f3f6a0ed7e99_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21103_none_387c31a0bd655ae8.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,108
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pAmd64_43576159157f9dd3d6096c876fc3802b_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21103_none_7bf8f94a48881ab0.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,108
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pAmd64_43bf537a4673a84f69da8f073428d664_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21103_none_6518de5172e9bbf8.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,108
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pAmd64_521d45c414d69c1e634c31cbc0a555bd_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21872_none_239a730543876891.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,108
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pAmd64_52b850321ab094c73c40939bdc4b7cf3_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21103_none_2130afedd65e71ed.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,108
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pAmd64_52ffe6712cbc9fadae990db5f18d44fe_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21872_none_9099a8338df6da7b.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,108
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pAmd64_53a8fdbb974f95681de389e42da984c6_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21103_none_b34474e1307c01d5.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,108
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pAmd64_56b238cb7f734646854bbf8127815a3a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21872_none_25f3e32dc778302e.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,108
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pAmd64_5805b5bf4819c4b7ddc2d3cf6492031b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21872_none_70d8139d3291be1d.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,108
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pAmd64_5bc94b7c7ce7ca854f0ef446233172fd_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21872_none_75e02b889a500033.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,108
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pAmd64_5c2910a0e00dc444f65bcee898c620ec_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21872_none_f193d3ddf9d05231.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,108
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pAmd64_5d3295a56e06cc8d11e23c9358b196b2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21872_none_8068ada7d6968f15.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,108
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pAmd64_61653b6da7ba72eac2ff24b95108c3d5_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21872_none_88f79f322a4e0520.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,108
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pAmd64_6237f9eac7b95020875c5c7cafe2b6b3_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21872_none_1a4c9b68872d8601.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,108
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pAmd64_62ee428a831481f2938e3ff1bb0abb88_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21872_none_6a206524079115c4.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,108
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pAmd64_69a646dd7d42a3aaa7c4ed4566dab89d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21872_none_92212eb021a9433a.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,108
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pAmd64_7281054e79557d579b0a536f27030309_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21103_none_0c8f497480d306a1.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.118
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pAmd64_7df0abce48828af1a33e20ebd58fb091_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21103_none_b5efd454b0bdc52a.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,108
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pAmd64_81dbecc29e225ab2bbfa9795ff42da29_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21872_none_56550a7d72f3e8a7.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.118
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pAmd64_8420481ad9f7f0471c6e46631a7cf20e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21872_none_5042862abf41b5e0.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin724
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pAmd64_850f749b4eff1132730a65648e3568f0_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21103_none_21dd5d8e4d77a380.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,108
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pAmd64_88565630a56fb3b39ab5c620d3172108_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21103_none_74991f6530021e3d.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin726
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pAmd64_94a9cbc059ebf81bbb56a52aca17ecd4_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21103_none_bc5fdbce381f0499.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,108
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pAmd64_9bda9dc4b666d93747109a85f5ecc1e0_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21872_none_594b2f8ef4f7794e.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,108
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pAmd64_9cf90079fa6b0c9a3c00f059dc073f11_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21872_none_6b2dd7fdd1ef4968.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,108
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pAmd64_9dc8bc9e39e9eadbce159e5a737dd6f2_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21103_none_748a35e4ec34be86.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,108
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pAmd64_a36266420896bd5b40cccb81e906309e_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21103_none_ec394ad2eabcd107.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,108
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pAmd64_a52a4c6f404fa379841c32f96911750b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21872_none_870aef5f4ebe4cb7.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin726
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pAmd64_a75ccccdd527cad577620ca194b7477d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21872_none_12bc524b9e440e01.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,108
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pAmd64_a7967f767194194d6061d11a9f65fc64_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21103_none_ae6ca5f1683eef9f.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,108
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pAmd64_a913c0a4117ae9d5935011f4cb956581_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21103_none_1e45bc700c139359.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,108
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pAmd64_ac31f2137a20ae2777f38c986acdd298_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21103_none_c9bf60a5de87daa7.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,108
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pAmd64_b4816bd26642d6525251f4684cd036f3_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21872_none_0ab9b11e977f8c38.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,108
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pAmd64_b61ae1470cd8d67430b84c565f58546d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21872_none_f4bdbebceee083b5.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,108
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pAmd64_bc4e73c60e81e311b8f1ad7d561f4116_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21872_none_61b6c627cdc24cec.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,108
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pAmd64_bcb3b3b633d3b28362c78be1daf92c73_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21872_none_fa6d9a317e85c5ce.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,108
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pAmd64_bd2d58e3a32bf452bc035c25c1c35142_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21872_none_6eccc24768b11dab.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,108
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pAmd64_c3cfea0d98fe93a990df7a018a7f7482_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21872_none_5d16447e3b97390e.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,108
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pAmd64_c601cf0bb966be666b27a274e9e5f5c3_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21103_none_3548f2fa22ce432f.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin724
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pAmd64_c7205e3ee3dc613a1b3c06f631dde4a4_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21103_none_18b8d4d15611ffd7.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,108
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pAmd64_cae96d3451b8f593a9afd90a474d2f57_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21872_none_f2e73df4bd7aef0c.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,471
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pAmd64_cde7f77b049c18bb95f5e302ec918121_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21103_none_00696488af7b7243.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,108
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pAmd64_d074cea745fbc180f636718b6a89198a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21872_none_74fc1cd3bb0b6b02.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,108
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pAmd64_d22a11ddfa0b1256ec831cf3d756ab22_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21872_none_4790d784b82fb33f.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,108
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pAmd64_d561111af1ec39514898624d21677427_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21872_none_ac106f3451ccb13c.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,108
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pAmd64_d5d3eb2fafdac3c01475310c0ae7566f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21103_none_8f9ab79114189004.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,108
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pAmd64_d7e530e80d5766f0c095533ad2b6ac44_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21103_none_012f63c4e9708a0e.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,108
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pAmd64_ddde98366edee548f56024248e7475b4_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21103_none_52a2aeca5538c200.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,471
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pAmd64_e098fec7384bb06876b06aa127ea5b74_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21103_none_7271fefb552120d7.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,108
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pAmd64_e1dc5f180e75ec1d0f2fef33ecf449ab_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21872_none_3e18e18ba1272a68.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,108
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pAmd64_e88afbbe6c4e51173cdceaad4df75ed2_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21103_none_180b30a0ed5e48ae.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,108
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pAmd64_ecb1378435e2099710ba4fdfdec1eb0d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21103_none_716394aa14a31645.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,108
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pAmd64_f6a6d9c77f0c5f53a502ed4040e674d2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21872_none_114cf82996962e08.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,108
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pAmd64_f79c4e0b11bfb9a56eed83a672264607_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21103_none_60ae395053a239ed.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,108
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pAmd64_f808ff9d2fbccf72d0e3300407123dc9_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21872_none_96e17fa24957395c.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,108
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pAmd64_faf20b4e92d882b6669760ba66b11795_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21103_none_2cd63d4455cfda0d.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,108
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pAmd64_fc631491838a665639c5206d38c06ac6_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21103_none_9620cb0682a127a0.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,108
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pAmd64_ff47334982b1013479fb5a7a600abd8b_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21103_none_60b28e5d7760857e.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,108
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-t...es-workspaceruntime_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21103_none_83382b810fd1efd7.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin10,551
Ngày (UTC)03 Tháng mư?i hai, 2011
Th?i gian (UTC)07: 31
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-t...es-workspaceruntime_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21872_none_84d200a70d31d2c1.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin10,551
Ngày (UTC)03 Tháng mư?i hai, 2011
Th?i gian (UTC)07: 35
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-t...minalservicesclient_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21103_none_aaaf3e5953a74665.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin21,624
Ngày (UTC)03 Tháng mư?i hai, 2011
Th?i gian (UTC)07: 35
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-t...minalservicesclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21872_none_ac49137f5107294f.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin21,624
Ngày (UTC)03 Tháng mư?i hai, 2011
Th?i gian (UTC)07: 38
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-t...s-clientactivexcore_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21103_none_8cc0f880f837ece4.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin131,504
Ngày (UTC)03 Tháng mư?i hai, 2011
Th?i gian (UTC)07: 36
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-t...s-clientactivexcore_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21872_none_8e5acda6f597cfce.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin140,973
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)03: 39
Tên t?pWow64_microsoft-windows-t...minalservicesclient_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21103_none_b503e8ab88080860.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin13,023
Ngày (UTC)03 Tháng mư?i hai, 2011
Th?i gian (UTC)06: 15
Tên t?pWow64_microsoft-windows-t...minalservicesclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21872_none_b69dbdd18567eb4a.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin13,023
Ngày (UTC)03 Tháng mư?i hai, 2011
Th?i gian (UTC)05: 57
Tên t?pX86_microsoft-windows-t...s-clientactivexcore_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21103_none_30a25cfd3fda7bae.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin131,498
Ngày (UTC)03 Tháng mư?i hai, 2011
Th?i gian (UTC)06: 55
Tên t?pX86_microsoft-windows-t...s-clientactivexcore_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21872_none_323c32233d3a5e98.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin140,967
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)03: 38
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pIa64_11ac15f1e43cc9970cb781cfaded6764_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21872_none_45ecb749bb6d9f75.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.106
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pIa64_13d33decd03fc6694c64f18041321651_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21103_none_ba60d08bb69921d8.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.106
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pIa64_2d6c35d03da38980ab065a4972094ef8_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21103_none_9d59ccac60de4a96.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin724
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pIa64_35c801cdfa4b7a1f35179e26b7e0116a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21103_none_bfe481908104455c.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.106
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pIa64_51e3a4c17ad2880647c4dec87604697f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21103_none_185ddd684ab8af46.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.106
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pIa64_8038076984ddd7d4754552040bc62614_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21872_none_e490597d5d422472.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.468 ngư?i
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pIa64_821dc665dcc8be4da3c50629a248c1ef_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21872_none_1f4c53bc0d3ff579.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.106
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pIa64_8420481ad9f7f0471c6e46631a7cf20e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21872_none_f4258e9d06e24da6.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin723
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pIa64_a289914b61715eb815bdfbf900501d60_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21103_none_406641baacfdd430.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.106
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pIa64_b0e426690b12c55355c8694cf97a4567_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21872_none_7da2978f2ec47ed3.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.106
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pIa64_b54404f4157c3c8ef3f82dd0a947934b_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21103_none_cb9be7c40813b598.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.106
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pIa64_c02e1449ea96e623b1b848fc2109ad62_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21103_none_c5c0e2b9390adabc.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.468 ngư?i
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pIa64_c25b06a4fcf0e98be86dde6dada03593_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21103_none_2b23cdfb7b9c1fac.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.106
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pIa64_c601cf0bb966be666b27a274e9e5f5c3_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21103_none_d92bfb6c6a6edaf5.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin723
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pIa64_cbbb9e837418bd36a59164f2bef2e830_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21103_none_4030f69d1dda55f8.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.106
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pIa64_cd365d8fe4192da390e82b89aebf69a8_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21872_none_b4f50c078d81ae61.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.106
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pIa64_d22386f8dcada0732936dea6606c3ba7_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21872_none_902ad6dcfbeb31de.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.106
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pIa64_d2d742dcd108c56e222fbc7829a9c572_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21872_none_210e0b007be73a1e.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.106
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pIa64_d9339117b172e0bb248b9fff32c6956c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21872_none_80e42f42d5147f8c.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.106
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pIa64_ea8b579655fe764bbd6e8c7fa7a438f6_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21872_none_edb30cff7622a586.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin724
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 49
Tên t?pIa64_microsoft-windows-t...es-workspaceruntime_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21103_none_271b33f35772879d.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin10,549
Ngày (UTC)03 Tháng mư?i hai, 2011
Th?i gian (UTC)06: 52
Tên t?pIa64_microsoft-windows-t...es-workspaceruntime_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21872_none_28b5091954d26a87.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin10,549
Ngày (UTC)03 Tháng mư?i hai, 2011
Th?i gian (UTC)06: 41
Tên t?pIa64_microsoft-windows-t...minalservicesclient_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21103_none_4e9246cb9b47de2b.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin21,621
Ngày (UTC)03 Tháng mư?i hai, 2011
Th?i gian (UTC)06: 54
Tên t?pIa64_microsoft-windows-t...minalservicesclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21872_none_502c1bf198a7c115.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin21,621
Ngày (UTC)03 Tháng mư?i hai, 2011
Th?i gian (UTC)06: 43
Tên t?pIa64_microsoft-windows-t...s-clientactivexcore_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21103_none_30a400f33fd884aa.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin131,501
Ngày (UTC)03 Tháng mư?i hai, 2011
Th?i gian (UTC)06: 54
Tên t?pIa64_microsoft-windows-t...s-clientactivexcore_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21872_none_323dd6193d386794.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin140,970
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 50
Tên t?pWow64_microsoft-windows-t...minalservicesclient_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21103_none_b503e8ab88080860.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin13,023
Ngày (UTC)03 Tháng mư?i hai, 2011
Th?i gian (UTC)06: 15
Tên t?pWow64_microsoft-windows-t...minalservicesclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21872_none_b69dbdd18567eb4a.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin13,023
Ngày (UTC)03 Tháng mư?i hai, 2011
Th?i gian (UTC)05: 57
Tên t?pX86_microsoft-windows-t...s-clientactivexcore_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21103_none_30a25cfd3fda7bae.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin131,498
Ngày (UTC)03 Tháng mư?i hai, 2011
Th?i gian (UTC)06: 55
Tên t?pX86_microsoft-windows-t...s-clientactivexcore_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21872_none_323c32233d3a5e98.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin140,967
Ngày (UTC)04-Tháng Mư?i Hai-2011
Th?i gian (UTC)02: 50

Thu?c tính

ID c?a bài: 2648397 - L?n xem xét sau cùng: 11 Tháng Giêng 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2648397 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2648397

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com