Labojums: K??das var rasties, izmantojot BizTalk konveijera komponenta uz??m?ja datu konvert??anai p?rv?rst neparakst?tu virkne skaitliskajiem datu tipiem, Host Integration Server 2010 vid?

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2650808 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Izmantojot BizTalk konveijera komponenta uz??m?ja datu konvert??anai p?rv?rst resursdatora failu, kas satur neparakst?tu virknes skaitlisku datu tipus Microsoft Host Integration Server 2010 vid?, var tikt par?d?ts k??das zi?ojums, kas l?dz?gs ?im:
HISMPCB0015 BasePrimitiveConverter neder?gs zoned decim?lv?rt?bu rad?s parametru name_of_method.

Piem?ram, ??da probl?ma var rasties, konfigur?jot konveijera komponentu BizTalk, izmanto uz??m?jas datu p?rv?r?anai HostCodePage iestat?jumu, kas nav IBM EBCDIC (ASV-Kan?da).

IEMESLS

?? probl?ma rodas, jo BizTalk konveijera komponenta uz??m?ja datu konvert??anai izmanto IBM EBCDIC (ASV-Kan?da) nepareizu kodu lapu, kad t? konvert? neparakst?tu virknes skaitlisku datu tipiem.

RISIN?JUMS

Inform?cija par labojumfailu

Labojumfails, kas nov?r? ?o probl?mu, ir iek?auts kumulat?vo atjaunin?jumu pakete 3 Host Integration Server 2010.

Lai ieg?tu papildinform?ciju, k? ieg?t kumulat?vo atjaunin?jumu pakotnes, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
2654652 Kumulat?vo atjaunin?jumu pakete 3 Host Integration Server 2010

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas ir min?ti sada?? "Attiecas uz".

PAPILDINDORM?CIJA

??du atjaunin?jumu pievieno papildu kodu lappuses atbalstam BizTalk konveijera komponenta uz??m?ja datu konvert??anai:
2428615Atjaunin?jums ir pieejams BizTalk konveijera komponenta uz??m?ja datu konvert??anu, kas papildina atbalstu papildu konfigur?cijas rekviz?tos, XML mont?t?js un disassembler un jaunu datu tipu
K? nor?d?ts atsauces zin??anu b?zes rakst?, BizTalk konveijera komponenta p?rv?r? skaitlisko uz??m?ja datu tipiem, izmantojot uz??m?ja kodu lapa 37 (EBCDIC - ASV/Kan?d?) pat tad, ja kodu lappuse tika nor?d?ts pat ar piem?rota iepriek??j? atjaunin?jum?.

Labojumfailu, kas aprakst?ts ?aj? rakst? nov?r? kodu lapu p?rv?r?anas probl?mu, kas rodas, lietojot neparakst?tu skait?u virkni datu tipiem.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2650808 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2012. gada 22. febru?ris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
  • Microsoft Host Integration Server 2010
Atsl?gv?rdi: 
kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbbug kbsurveynew kbmt KB2650808 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2650808

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com