Kh?c ph?c: L?i có th? x?y ra khi b?n s? d?ng các thành ph?n đư?ng ?ng BizTalk cho máy ch? lưu tr? d? li?u chuy?n đ?i đ? chuy?n đ?i các chu?i d? li?u s? lo?i trong m?t môi trư?ng máy ch? lưu tr? Integration Server 2010

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2650808 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n s? d?ng các thành ph?n đư?ng ?ng BizTalk cho máy ch? lưu tr? d? li?u chuy?n đ?i đ? chuy?n đ?i m?t t?p tin máy ch? lưu tr? có ch?a d?u chu?i d? li?u s? lo?i trong m?t môi trư?ng Microsoft Host Integration Server 2010, b?n có th? nh?n đư?c m?t thông báo l?i tương t? v?i nh?ng đi?u sau đây:
HISMPCB0015 trong BasePrimitiveConverter m?t giá tr? th?p phân khoanh vùng không h?p l? đư?c g?p ph?i trong tham s? name_of_method.

Ví d?, v?n đ? này có th? x?y ra khi b?n c?u h?nh thành ph?n đư?ng ?ng BizTalk cho máy ch? lưu tr? d? li?u chuy?n đ?i đ? s? d?ng m?t HostCodePage thi?t l?p là các chi IBM EBCDIC (US-Canada).

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra b?i v? các thành ph?n đư?ng ?ng BizTalk cho máy ch? lưu tr? d? li?u chuy?n đ?i s? d?ng các IBM EBCDIC (US-Canada) M? trang không chính xác khi nó chuy?n đ?i các chu?i d? li?u s? lo?i.

GI?I PHÁP

Thông tin hotfix

Hotfix gi?i quy?t v?n đ? này đư?c bao g?m trong gói tích l?y 3 cho máy ch? lưu tr? Integration Server 2010.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c gói tích l?y, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2654652 Tích l?y gói 3 cho máy ch? lưu tr? Integration Server 2010

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

B?n c?p nh?t sau đây đư?c b? sung m? trang h? tr? đ? các thành ph?n đư?ng ?ng BizTalk cho máy ch? lưu tr? d? li?u chuy?n đ?i:
2428615M?t b?n C?p Nh?t có s?n cho các thành ph?n đư?ng ?ng BizTalk cho vi?c chuy?n đ?i d? li?u máy ch? lưu tr? có thêm h? tr? cho các thu?c tính c?u h?nh b? sung, m?t l?p ráp XML và disassembler và các d? li?u m?i
Như đ? nói trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c tham chi?u, các thành ph?n đư?ng ?ng BizTalk chuy?n đ?i ki?u d? li?u máy ch? lưu tr? s? b?ng cách s? d?ng máy ch? lưu tr? m? trang 37)EBCDIC - U.S./Canada) ngay c? khi m?t trang m? đư?c ch? ra ngay c? v?i b?n c?p nh?t này trư?c đây đư?c áp d?ng.

Hotfix đư?c mô t? trong bài vi?t này s?a ch?a v?n đ? chuy?n đ?i trang m? x?y ra khi b?n s? d?ng các lo?i d? li?u không có ch? k? s? chu?i.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2650808 - L?n xem xét sau cùng: 22 Tháng Hai 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft Host Integration Server 2010
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbbug kbsurveynew kbmt KB2650808 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2650808

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com