Labojums: K??das zi?ojumu, izmantojot DTA uztvert vienu vai vair?kus vaic?jumus pret datu b?zi, kur? ir daudz objektu, SQL Server 2008 R2 vai SQL Server 2008

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2651629 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Microsoft izplata Microsoft SQL Server 2008 R2 vai Microsoft SQL Server 2008, kas nosaka, k? viena lejupiel?d?jamo failu. T?p?c, ka labojumi ir kumulat?vi, katru jauno release ietver labojumfailus un dro??bas labojumi, kas bija iek?auta iepriek??j?s SQL Server 2008 R2 vai SQL Server 2008 fix release.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Iedom?jieties ??du situ?ciju:
 • Jums ir datu b?ze, kas satur objektus, piem?ram, Microsoft SQL Server 2008 R2, vai, piem?ram, Microsoft SQL Server 2008.
 • J?atlasa visas tabulas datu b?z?.
 • M??in?sit izmantot datu b?zes motoru Tuning Advisor (DTA) uztvert vienu vai vair?kus vaic?jumus, datu b?z?.
??d? gad?jum? var tikt par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:
NOSAUKUMS: DTAEngine
------------------------------
Atlas?to fizisk? dizaina strukt?r?m, kas nepiecie?ama minim?lo glab??anas vieta p?rsniedz noklus?juma kr?tuves vieta, ko atlas?jusi datu b?zes motoru Tuning Advisor. Saglab?t maz?k fizisko noform?jumu, strukt?ru vai palielin?t noklus?juma glab??anas vietu p?rsniedz vismaz <memory size=""></memory> MB.Izmantot vienu no ??d?m metod?m, lai palielin?tu kr?tuves vietu: (1) lietojot grafisko lietot?ja interfeisu, ievadiet vajadz?go v?rt?bu Define max. vieta ieteikumiem (MB) opcij?s papildu regul??anas opcijas z?mnes lappuse; (2) Ja, lietojot dta.exe, nor?diet maksim?lo vietu v?rt?bu argumentam -B; (3) Ja, lietojot XML ievades failam, nor?diet maksim?lo telpu v?rt?ba <StorageBoundInMB></StorageBoundInMB> elementu, zem <TuningOptions></TuningOptions>
------------------------------
POGAS:
labi
------------------------------

RISIN?JUMS

Kumulat?vais atjaunin?jums inform?ciju

SQL Server 2008 3. servisa pakotne

Noteikt, ka ?is jaut?jums pirmo reizi izdota kumulat?vais atjaunin?jums 4 par SQL Server 2008 Service Pack 3. Lai ieg?tu papildinform?ciju par ??s kumulat?vo atjaunin?jumu pakotnes, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
2673383 4. Kumulat?vo atjaunin?jumu pakotne SQL Server 2008 Service Pack 3
Piez?me Jo pamat? ir kumulat?vi, katru jauno labojums release ietver labojumfailus un dro??bas labojumi, kas bija iek?auta iepriek??j?s SQL Server 2008 fix release. Microsoft iesaka, ka j?s uzskat?t, piem?rojot jaun?ko fix release, kur? ir iek?auts ?is labojumfails. Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
2629969 SQL Server 2008 b?v?, kas tika izlaists p?c tam, kad tika izdots SQL Server 2008 Service Pack 3
Microsoft SQL Server 2008 labojumfaili tiek veidotas ?pa?as SQL Server servisa pakotnes. SQL Server 2008 Service Pack 3 labojumfails ir j?piem?ro SQL Server 2008 3. servisa pakotnes instal??anas. P?c noklus?juma n?kamais SQL Server servisa pakotn? iek?autais labojumfails, ko pied?v? SQL Server servisa pakotne.

SQL Server 2008 R2 1. servisa pakotne

Noteikt, ka ?is jaut?jums pirmo reizi izdota kumulat?vais atjaunin?jums 4. Lai ieg?tu papildinform?ciju par kumulat?vo atjaunin?jumu pakotnes, SQL Server 2008 R2 SP1, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
2633146 Kumulat?vo atjaunin?jumu pakotne 4 SQL Server 2008 R2 Service Pack 1
Piez?me Jo pamat? ir kumulat?vi, katru jauno labojums release ietver labojumfailus un dro??bas labojumi, kas bija iek?auta iepriek??j?s SQL Server 2008 R2 SP1 noteikt atbr?vo?anu. Ieteicams izv?rt?t, piem?rojot jaun?ko fix release, kur? ir iek?auts ?is labojumfails. Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
2567616 SQL Server 2008 R2 b?v?, kas tika izlaists p?c tam, kad tika izdots SQL Server 2008 R2 Service Pack 1

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas ir min?ti sada?? "Attiecas uz".

PROFILAKSE

Lai apietu ?o probl?mu, izmantojiet k?du no ??m metod?m.

1. Metode

DTA, noklik??iniet uz Regul??anas iesp?jas cilni un p?c tam atlasiet Nevar saglab?t eso?o PDS opciju zem Fizisk? dizaina strukt?ras (PDS), saglab?t datu b?z?.

Piez?me P?c noklus?juma, Saglab?t visus eso?os PDS ir atlas?ta opcija.

Metode 2

DTA, atlasiet tikai t?s tabulas, ko v?laties optimiz?t indeksus, nevis visa datu b?zes atlas??anas.

UZZI?AS

Lai ieg?tu papildinform?ciju par pieauguma apkalpo?anas modeli SQL serverim, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
935897 Inkrement?lo apkalpo?anas modelis ir pieejami SQL servera komanda, pieg?d?t labojumfailus zi?oto probl?mu
Lai ieg?tu papildinform?ciju par nosaukumdo?anas sh?ma SQL Server atjaunin?jumus, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
822499 Jaunu nosaukumu sh?mu, Microsoft SQL Server programmat?ras atjaunin?jumu pakotn?m
Lai ieg?tu papildinform?ciju par programmat?ras atjaunin?jumu terminolo?iju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
824684 Microsoft programmat?ras atjaunin?jumu standarta terminolo?ijas apraksts

Rekviz?ti

Raksta ID: 2651629 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: otrdiena, 2012. gada 20. marts - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Web
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2008 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 Web
 • Microsoft SQL Server 2008 Workgroup
Atsl?gv?rdi: 
kbqfe kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2651629 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2651629

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com