Apraksts Microsoft Office atjaunin?jumi: 13 decembris 2011

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2651813
Izv?rst visu | Sak?aut visu

Ievads

2011 Otrdiena, decembris 13, korpor?cija Microsoft ir izlaidusi dro??bas un nonsecurity atjaunin?jumu. ?ie ikm?ne?a atjaunin?jumi m?r?is ir saglab?t m?su klientiem, dro??ba un aktualit?te. Iesak?m instal?t visus atjaunin?jumus, kas attiecas uz jums.

PAPILDINDORM?CIJA

Atjaunin?t atjaunin?jumu ??du zin??anu b?zes raksti ir iek?autas 13 decembris, 2011.

Dro??bas atjaunin?jumi
 • 2589398 MS11-100: Microsoft Pinyin IME 2010 Microsoft Office 2010 1. servisa pakotne un Microsoft Office 2.010 dro??bas atjaunin?juma apraksts: 13 decembris 2011
 • 2589320 MS11-099: Dro??bas atjaunin?jums Microsoft Office 2010 1. servisa pakotne un Microsoft Office 2010 apraksts: 13 decembris 2011
 • 2553185 MS11-094: PowerPoint 2010 dro??bas atjaunin?juma apraksts: 13 decembris 2011
 • 2596912 MS11-094: PowerPoint Viewer 2007 dro??bas atjaunin?juma apraksts: 13 decembris 2011
 • 2596843 MS11-094: Dro??bas atjaunin?jums Microsoft Office sader?bas pakotni Word, Excel un PowerPoint 2007 failu form?tiem apraksts: 13 decembris 2011
 • 2596764 MS11-094: PowerPoint 2007 dro??bas atjaunin?juma apraksts: 13 decembris 2011
 • 2596705 MS11-091: Publisher 2007 dro??bas atjaunin?juma apraksts: 13 decembris 2011

Nonsecurity atjaunin?jumus
 • 2553439 Excel 2010 atjaunin?jumu apraksts: 13 decembris 2011
 • 2596963 Office 2010 atjaunin?jumu apraksts: 13 decembris 2011
 • 2596964 Office 2010 atjaunin?jumu apraksts: 13 decembris 2011
 • 982726 Outlook 2010 e-liekpasta filtra atjaunin?juma apraksts: 13 decembris 2011
 • 2553270 Office 2010 atjaunin?jumu apraksts: 13 decembris 2011
 • 2553385 Office 2010 atjaunin?jumu apraksts: 13 decembris 2011
 • 2596596 Excel 2007 atjaunin?juma apraksts: 13 decembris 2011
 • 2596789 Excel 2007 atjaunin?juma apraksts: 13 decembris 2011
 • 2596651 2007 Office sist?mas atjaunin?jumu apraksts: 13 decembris 2011
 • 2597035 Outlook 2003 e-liekpasta filtra atjaunin?juma apraksts: 13 decembris 2011

Rekviz?ti

Raksta ID: 2651813 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2012. gada 30. janv?ris - P?rskat??ana: 1.0
Atsl?gv?rdi: 
kbqfe kbexpertisebeginner kbmt kbsurveynew KB2651813 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2651813

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com