Văn ph?ng 365 tích h?p Module cho SBS 2011 Essentials không ho?t đ?ng như mong đ?i

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2652021 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

V?N Đ?

Các văn ph?ng 365 tích h?p Module (OIM) cho Windows nh? kinh doanh máy ch? 2011 Essentials (SBS 2011 Essentials) không làm vi?c như mong đ?i. Ví d?, b?n có th? g?p m?t ho?c nhi?u các tri?u ch?ng sau đây:
 • Khi ngư?i dùng m?t kh?u thay đ?i, nh?ng thay đ?i không đ?ng b? hóa v?i Office 365.
 • Văn ph?ng 365 ki?m nh?p và ngư?i s? d?ng tài kho?n phù th?y trong OIM fail.
 • Văn ph?ng 365 ki?m nh?p d? li?u s? đư?c hi?n th? như là "không có s?n" ? OIM, và Office 365 d? li?u ngư?i dùng đư?c hi?n th? như là "không bi?t" trong OIM.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này có th? x?y ra cho m?t ho?c nhi?u trong nh?ng l? do sau đây:
 • OIM đư?c cài đ?t chuyên bi?t và thi?t l?p không chính xác.
 • M?t kh?u c?a tài kho?n ngư?i qu?n tr? trong OIM và trong Office 365 không kh?p.
 • b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n Microsoft Sign-in Assistant không đư?c cài đ?t chuyên bi?t ho?c không ch?y.
 • Thu?t s? hành đ?ng không th? hoàn t?t ho?c báo cáo d? li?u không đư?c truy xu?t v? v?n đ? Office 365.
 • M?t l?i b?t ng? x?y ra trong OIM.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t sự cố này, h?y làm theo các bư?c sau:

Bư?c 1: th?c hi?n ch?c ch?n r?ng OIM cài đ?t chuyên bi?t và thi?t l?p m?t cách chính xác

Đ? bi?t thêm chi ti?t, h?y ghé thăm website sau c?a Microsoft:
Tích h?p BPOS v?i Windows doanh nghi?p nh? ch? 2011 Essentials

Bư?c 2: G? r?i tài kho?n ngư?i qu?n tr? Office 365 đư?c s? d?ng đ? thi?t l?p OIM

 1. kí nh?p vào c?ng Office 365 b?ng cách s? d?ng ID ngư?i dùng qu?n tr? viên c?a b?n. Ki?m tra r?ng b?n có th? kí nh?p thành công. Đi?u này kh?ng đ?nh r?ng b?n đang s? d?ng đúng m?t kh?u và b?n có th? xác th?c cho Office 365.
 2. M? bàn đi?u khi?n SBS trên máy tính đang ch?y SBS, nh?p vào tab Office 365 và sau đó ch?y thu?t s? "Thay đ?i tài kho?n 365 qu?n tr? văn ph?ng" đ? đ?m b?o r?ng m?t kh?u qu?n tr? viên chính xác đư?c thi?t l?p trong OIM cho SBS.

Bư?c 3: Ki?m tra r?ng các Microsoft tr?c tuy?n b?n ghi d?ch v? kí nh?p chương tr?nh h? tr? đang ch?y

 1. Trên máy tính đang ch?y SBS, nh?p vào B?t đ?u, b?m T?t c? chương tr?nh, b?m vào Công c? qu?n tr?, và sau đó b?m b?n ghi d?ch v?.
 2. Trong danh sách các b?n ghi d?ch v?, xác đ?nh v? trí b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n Microsoft Sign-in Assistant, và sau đó h?y ch?c ch?n r?ng t?nh tr?ng c?a nó đư?c thi?t l?p đ? B?t đ?u.
  • N?u trạm đậu đư?c thi?t l?p đ? Không B?t đ?u, b?m chu?t ph?i vào b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n Microsoft Sign-in Assistant, và sau đó nh?p vào B?t đ?u.
  • N?u b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n Microsoft Sign-in Assistant không đư?c cài đ?t chuyên bi?t, t?i v? và sau đó cài đ?t chuyên bi?t phiên b?n m?i nh?t. Đ? làm đi?u này, vào b?n ghi d?ch v? Microsoft Online Sign-In Assistant cho các chuyên gia CNTT RTW.

Bư?c 4: Xác đ?nh xem các tác v? qu?n tr? mà b?n mu?n th?c hi?n trong OIM có th? đư?c th?c hi?n trong c?ng Office 365

 1. kí nh?p vào c?ng Office 365 b?ng cách s? d?ng ID ngư?i dùng qu?n tr? viên c?a b?n.
 2. Trong c?ng Office 365, c? g?ng đ? th?c hi?n các tác v? qu?n tr? mà b?n mu?n th?c hi?n b?ng cách s? d?ng các tr?nh thu?t s? trong OIM.
 3. Th?c hi?n m?t trong các hành đ?ng sau đây, tu? theo trư?ng h?p c?a b?n:
  • N?u b?n có th? hoàn thành các nhi?m v? b?ng cách s? d?ng c?ng Office 365, các v?n đ? có th? đư?c liên quan đ?n SBS. Trong trư?ng h?p này, kh?c ph?c s? c? có th? SBS v?n đ?.
  • N?u b?n không th? hoàn thành các nhi?m v? b?ng cách s? d?ng c?ng Office 365, các v?n đ? có th? đư?c liên quan đ?n Office 365. Trong trư?ng h?p này, kh?c ph?c s? c? Office 365 có th?.
  Đ? đư?c tr? giúp thêm, liên h? v?i Microsoft Support.

THÊM THÔNG TIN

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? OIM cho SBS 2011 Essentials, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
Windows Small Business Server 2011 Essentials tr?c tuy?n Tr? giúp
V?n c?n tr? giúp? Chuy?n đ?n các Văn ph?ng 365 c?ng đ?ngweb site ho?c cácDi?n đàn Azure Thư mục Họat động .

Thu?c tính

ID c?a bài: 2652021 - L?n xem xét sau cùng: 25 Tháng Sáu 2014 - Xem xét l?i: 14.0
Áp d?ng
 • Microsoft Azure
 • Microsoft Office 365
 • Microsoft Office 365 for enterprises (pre-upgrade)
 • Microsoft Office 365 for education  (pre-upgrade)
 • Microsoft Office 365 for small businesses  (pre-upgrade)
 • CRM Online via Office 365 E Plans
 • Microsoft Azure Recovery Services
 • Windows Small Business Server 2011 Essentials
 • Office 365 Identity Management
T? khóa: 
o365 o365a o365p o365e o365m o365062011 pre-upgrade o365022013 after upgrade kbmt KB2652021 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2652021

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com