Labojums: Microsoft SQL Server 3.0. JDBC draivera atgrie? nepareizu datumu v?rt?bas ar JRE 1.7

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2652061 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Iedom?jieties ??du situ?ciju:
 • Jums ir Java lietojumprogramma, kas izmanto Microsoft SQL Server JDBC draivera versiju 3.0 un Java Runtime Environment versija 1.7 (JRE 1.7), lai izveidotu savienojumu ar SQL servera datu b?zi.
 • Lietojumprogramma izmanto jebkuru no ??m trim funkcij?m, datumu ieg?t no datu b?zes:
  • getDate()
  • getTimeStamp()
  • getDateTimeOffset()
 • SQL servera datu b?zes datu tips irDATUMS, DATETIME2, vai DATETIMEOFFSET.
??d? gad?jum? funkcija atgrie? nepareizu datuma v?rt?ba.

Piez?mes
 • ?? probl?ma rodas tikai tad, kad ir jaun?ks nek? gad? 1582 Gregora kalend?ra datuma v?rt?bu, kas tiek atgriezta ar funkciju.
 • ?? probl?ma nerodas, ja lietojumprogramma izmanto vienu no ??m darb?b?m:
  • Microsoft SQL Server JDBC draivera versiju 3.0 un JRE 1.5/JRE 1,6
  • Microsoft SQL Server JDBC draivera versija 2.0 un JRE 1.7

IEMESLS

Funkcijas, kas ir aprakst?ta sada?? "Simptomi" darb?ba ir atkar?ga no kalend?ra Java API. ?o API uzved?bas izmai?as izrais?ja Microsoft SQL Server JDBC draivera versija 3.0 atgriezt nepareizas v?rt?bas.

RISIN?JUMS

Microsoft SQL Server JDBC draivera versija 3.0 ir modific?ta, lai funkcijas, kuras ir aprakst?tas sada?? "Simptomi" atgrie? pareizo v?rt?bu neatkar?gi no JRE versiju. Microsoft SQL Server JDBC draivera versija 4.0, ar? ietvers ??das modifik?cijas.

Inform?cija par labojumfailu

Ir pieejami no Microsoft pied?v? atbalst?tu labojumfailu. Tom?r ?is labojumfails ir paredz?ts tikai ?aj? rakst? aprakst?t?s probl?mas nov?r?anai. Lai lietotu ?o labojumfailu tikai t?m sist?m?m, kur?m ir radusies tie?i ?aj? rakst? izkl?st?to probl?mu. ?is labojumfails, iesp?jams, tiks veikta papildu test??ana. T?d??, ja jums ir ?? probl?ma nerada nopietnus, ieteicams pagaid?t n?kamaj? programmat?ras atjaunin?jums, kur? ir iek?auts ?is labojumfails.

Ja labojumfails ir pieejams lejupiel?dei, tur ir sada?a "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" ?? zin??anu b?zes raksta aug?pus?. Ja ??das sada?as nav, sazinieties ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta, lai ieg?tu labojumfailu.

Piez?me Ja rodas papildu probl?mas vai nepiecie?ama probl?mu nov?r?ana, iesp?jams, b?s j?izveido atsevi??s pakalpojuma piepras?jums. Parasti atbalsta izmaksas tiek piem?rotas jaut?jumiem par papildu atbalstu un probl?m?m, kas neattiecas uz ?o konkr?to labojumfailu. Pilnu sarakstu ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta t?lru?u numuri vai izveidotu atsevi??u pakalpojuma piepras?jumu, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support
Piez?me Veidlap? "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" par?da valodas, kur?m ir pieejams labojumfails. Ja taj? nav vajadz?g?s valodas, tas ir, jo labojumfails nav pieejams, ?ai valodai.

Uzst?d??anas inform?cija

Instal?t ?o labojumfailu, r?kojieties ??di:

WINDOWS
 1. Las?t ?o labojumfailu License. txt failu.
 2. Lejupiel?d?t un lietot Microsoft SQL Server JDBC draivera versija 3.0 piekrist ??s licences nosac?jumiem.
 3. Lejupiel?d?t sqljdbc_<version>_enu.exe failu pagaidu direktoriju.</version>
 4. Palaist sqljdbc_<version>_enu.exe failu.</version>
 5. Kad tas tiek piepras?ts, ierakstiet instal?cijas direktoriju, kas.
  M?s iesak?m izkrav?t saspiesto (. zip) failiem, izmantojot ?o noklus?to direktoriju:
  %ProgramFiles%\Microsoft SQL servera JDBC draivera 3.0
 6. P?c izsai?o?anas paketi, atveriet JDBC pal?dz?bas sist?mu, atverotInstallationDirectoryMicrosoft SQL Server JDBC draivera 3.0 \sqljdbc_<version>\<language>\help\default.htm. JDBC pal?dz?bas sist?m? par?da pal?dz?bas sist?ma web p?rl?kprogramm?.</language> </version>

UNIX
 1. Las?t ?o labojumfailu License. txt failu.
 2. Lejupiel?d?t un lietot Microsoft SQL Server JDBC draivera versija 3.0 piekrist ??s licences nosac?jumiem.
 3. Lejupiel?d?t sqljdbc_<version>_enu.tar.gz failu pagaidu direktoriju.</version>
 4. Izkrav?jam tar, kas ir tilpsaspiest?s, apmekl?t direktorij?, kur izkrav?t vad?t?ja un tips:
  gzip -d sqljdbc_<version>_enu.tar.gz</version>
 5. Lai atpakotu tar, p?rvietot to uz direktoriju, kur? v?laties instal?t draiveri un tips:
  darvas - xf sqljdbc_<version>_enu.tar</version>
 6. P?c izsai?o?anas paketi, atveriet JDBC pal?dz?bas sist?mu, atverotInstallationDirectoryMicrosoft SQL Server JDBC draivera 3.0 \sqljdbc_<version>\<language>\help\default.htm. JDBC pal?dz?bas sist?m? par?da pal?dz?bas sist?ma web p?rl?kprogramm?.</language> </version>


Labojumfails Nomai?a inform?ciju

?is labojumfails ir ar iepriek??jo labojumfailu Microsoft SQL Server JDBC draivera versija 3.0.

Inform?ciju par failu

Pasaules ?? labojumfaila versijai ir faila atrib?ti (vai jaun?ki faila atrib?ti) ?aj? tabul?. ?o failu datumi un laiki ir nor?d?ti atbilsto?i koordin?tajam pasaules laikam (UTC). Skatot faila inform?ciju, t? tiek p?rv?rsta uz viet?jo laiku. Lai noskaidrotu at??ir?bu starp UTC un viet?jo laiku, izmantojiet Laika josla cilni Datuma un laika no vad?bas pane?a vienumiem.

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
Sqljdbc.JARNav piem?rojams 518,29408-Dec-201116: 05 Nav piem?rojams
Sqljdbc4.JARNav piem?rojams 537,56608-Dec-201116: 05 Nav piem?rojams
Xa_install.SQLNav piem?rojams 37,1208-Dec-201116: 05 Nav piem?rojams
Sqljdbc_xa.dll 3.0.1301.203253,74408-Dec-201116: 05 IA-64
Sqljdbc_xa.dll 3.0.1301.203131,37608-Dec-201116: 05 x64
Sqljdbc_xa.dll 3.0.1301.203102,19208-Dec-201116: 05 x86
Sqljdbc_auth.dll 3.0.1301.203175,40808-Dec-201116: 05 IA-64
Sqljdbc_auth.dll 3.0.1301.20387,34408-Dec-201116: 05 x64
Sqljdbc_auth.dll 3.0.1301.20369,93608-Dec-201116: 05 x86
STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas min?ti sada?? "Attiecas uz".

Rekviz?ti

Raksta ID: 2652061 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2012. gada 5. janv?ris - P?rskat??ana: 2.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft SQL Server Java Database Connectivity Driver 3.0
Atsl?gv?rdi: 
kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbautohotfix kbmt KB2652061 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2652061

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com