Mô t? v? C?p Nh?t cho Lync Server 2010, máy ch? Web thành ph?n: Tháng Mư?i Hai 2011

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2652446 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? các C?p Nh?t cho Microsoft Lync Server 2010, máy ch? Web thành ph?n mà là ngày ngày 2011.

GI?I PHÁP

Trung tâm t?i v?

Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói WebComponents.msp bây gi?.
Ngày phát hành: Tháng Mư?i Hai 2011

Đ? bi?t thêm v? cách t?i Microsoft h? tr? t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? các d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét tranh virus. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Không có không có đi?u ki?n tiên quy?t đ? cài đ?t b?n c?p nh?t này.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này.

Thay th? thông tin


B?n c?p nh?t này không thay th? m?t C?p Nh?t phát hành trư?c đó.

Đăng k? thông tin

Đ? áp d?ng m?t trong các b?n c?p nh?t gói trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? đăng k?.

C?p nh?t thông tin cài đ?t gói

Đ? cài đ?t gói này, cài đ?t gói WebComponents.msp trên các máy tính trong m?ng c?a b?n đang ch?y nh?ng n?n t?ng:
 • Lync Server 2010 - ?n b?n
 • Lync Server 2010 - Phiên b?n doanh nghi?p - phía trư?c-end

Lo?i b? thông tin

Đ? lo?i b? gói này, s? d?ng các Thêm/lo?i b? chương tr?nh tính năng trong b?ng đi?u khi?n.

B?n có th? đư?c nh?c đ? kh?i đ?ng l?i sau khi b?n g? cài đ?t b?n c?p nh?t cho Lync Server 2010, máy ch? Web thành ph?n.

Đôi khi, khi b?n c? g?ng g? b? cài đ?t gói, b?n b? nh?c cho CD m? ngu?n. N?u hành vi này x?y ra, h?y đưa ngu?n, ho?c cung c?p đư?ng d?n nơi t?p ngu?n có th? đư?c t?m th?y.

Sau khi b?n g? b? gói này, Internet Information Services (IIS) có th? ng?ng ch?y. V?n đ? này x?y ra b?i v? các t?p tin ApplicationHost.config đư?c thay đ?i khi b?n g? cài đ?t gói này.

Lưu ? Các t?p tin ApplicationHost.config đư?c đ?t trong thư m?c sau:
%Windir%\System32\inetsrv\config\
Nh?ng thay đ?i sau đây đư?c gi?i thi?u v?i các t?p tin ApplicationHost.config:
 1. M?c trùng l?p đư?c t?o ra trong các ph?n sau khi các <location path="Lync Server Internal Web Site" overridemode="Allow">và <location path="Lync Server External Web Site" overridemode="Allow">d?ng.<b00> </b00> </location> </location>

  Sau khi b?n g? b? gói này, hai ph?n gi?ng v?i nh?ng đi?u sau đây:

  <location path="Lync Server Internal Web Site" overridemode="Allow"></location>
  <system.webServer></system.webServer>
  <security></security>
  <authentication></authentication>
  <windowsAuthentication></windowsAuthentication>
  <windowsAuthentication></windowsAuthentication>

  <authentication></authentication>

  <security></security>

  <system.webServer></system.webServer>

  <location path="Lync Server External Web Site" overridemode="Allow"></location>
  <system.webServer></system.webServer>
  <security></security>
  <authentication></authentication>
  <windowsAuthentication></windowsAuthentication>
  <windowsAuthentication></windowsAuthentication>

  <authentication></authentication>

  <security></security>

  <system.webServer></system.webServer>
 2. Hai m?c sau đây đư?c t?o ra trư?c khi các t? khóa ? ph?n cu?i c?a t?p tin:
  • <location path="Lync Server Internal Web Site" overridemode="Allow"></location>
  • <location path="Lync Server External Web Site" overridemode="Allow"></location>

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Xoá m?c trùng l?p trong các ph?n hai đ? đư?c đ? c?p ? trên. Sau khi b?n làm đi?u này, hai ph?n gi?ng v?i nh?ng đi?u sau đây:

  <location path="Lync Server Internal Web Site" overridemode="Allow"></location>
  <system.webServer></system.webServer>
  <security></security>
  <authentication></authentication>
  <windowsAuthentication></windowsAuthentication>
  <location path="Lync Server External Web Site" overridemode="Allow"></location>
  <system.webServer></system.webServer>
  <security></security>
  <authentication></authentication>
  <windowsAuthentication></windowsAuthentication> 2. Xóa các m?c sau đây vào cu?i c?a t?p tin ApplicationHost.config:
  • <location path="Lync Server Internal Web Site" overridemode="Allow"></location>
  • <location path="Lync Server External Web Site" overridemode="Allow"></location>
 3. Lưu các t?p tin ApplicationHost.config.
 4. Kh?i đ?ng l?i IIS.

Thông tin v? t?p

Gói này có th? ch?a t?t c? các file mà b?n ph?i có đ? hoàn toàn C?p Nh?t m?t s?n ph?m đ? xây d?ng m?i nh?t. Gói này ch?a ch? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? gi?i quy?t các v?n đ? đư?c mô t? trong bài vi?t này.

Phiên b?n toàn c?u c?a gói này s? d?ng m?t gói ph?n m?m Microsoft Windows Installer đ? cài đ?t gói. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC) trong b?ng sau. Khi b?n xem chi tieát taäp tin, ngày đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? tab trong m?c ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Ext_error.aspx.ar_sa.ResXKhông áp d?ng6,60508-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Ext_error.aspx.bg_bg.ResXKhông áp d?ng6,75508-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Ext_error.aspx.ca_es.ResXKhông áp d?ng6,61808-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Ext_error.aspx.cs_cz.ResXKhông áp d?ng6,55008-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Ext_error.aspx.da_dk.ResXKhông áp d?ng6,51408-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Ext_error.aspx.de_DE.ResXKhông áp d?ng6,64208-Dec-201100: 38Không áp d?ng
Ext_error.aspx.el_gr.ResXKhông áp d?ng6,81308-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Ext_error.aspx.es_es.ResXKhông áp d?ng6,63708-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Ext_error.aspx.et_ee.ResXKhông áp d?ng6,59808-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Ext_error.aspx.fi_fi.ResXKhông áp d?ng6,53408-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Ext_error.aspx.fr_FR.ResXKhông áp d?ng6,60808-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Ext_error.aspx.he_il.ResXKhông áp d?ng6,60308-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Ext_error.aspx.hi_in.ResXKhông áp d?ng6,93408-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Ext_error.aspx.hr_hr.ResXKhông áp d?ng6,56508-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Ext_error.aspx.hu_hu.ResXKhông áp d?ng6,59108-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Ext_error.aspx.it_IT.ResXKhông áp d?ng6,53608-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Ext_error.aspx.ja_jp.ResXKhông áp d?ng6,62308-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Ext_error.aspx.kk_kz.ResXKhông áp d?ng6,75408-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Ext_error.aspx.ko_kr.ResXKhông áp d?ng6,56308-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Ext_error.aspx.lt_lt.ResXKhông áp d?ng6,58408-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Ext_error.aspx.lv_lv.ResXKhông áp d?ng6.572 ngư?i08-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Ext_error.aspx.nb_no.ResXKhông áp d?ng6,52708-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Ext_error.aspx.nl_nl.ResXKhông áp d?ng6,56208-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Ext_error.aspx.pl_pl.ResXKhông áp d?ng6,61208-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Ext_error.aspx.pt_br.ResXKhông áp d?ng6,58708-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Ext_error.aspx.pt_pt.ResXKhông áp d?ng6,57008-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Ext_error.aspx.ro_ro.ResXKhông áp d?ng6,57708-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Ext_error.aspx.ru_ru.ResXKhông áp d?ng6,76908-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Ext_error.aspx.sk_sk.ResXKhông áp d?ng6,56608-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Ext_error.aspx.sl_si.ResXKhông áp d?ng6,57708-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Ext_error.aspx.sr_latn_cs.ResXKhông áp d?ng6,54408-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Ext_error.aspx.sv_se.ResXKhông áp d?ng6,54108-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Ext_error.aspx.th_th.ResXKhông áp d?ng6,95708-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Ext_error.aspx.tr_tr.ResXKhông áp d?ng6,53508-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Ext_error.aspx.uk_ua.ResXKhông áp d?ng6,80508-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Ext_error.aspx.zh_CN.ResXKhông áp d?ng6,50108-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Ext_error.aspx.zh_tw.ResXKhông áp d?ng6,49208-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Ext_rgsclients.ar_sa.ResXKhông áp d?ng6,32808-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Ext_rgsclients.bg_bg.ResXKhông áp d?ng6,32808-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Ext_rgsclients.ca_es.ResXKhông áp d?ng6,32808-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Ext_rgsclients.cs_cz.ResXKhông áp d?ng6,32808-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Ext_rgsclients.da_dk.ResXKhông áp d?ng6,32808-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Ext_rgsclients.de_DE.ResXKhông áp d?ng6,32808-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Ext_rgsclients.el_gr.ResXKhông áp d?ng6,32808-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Ext_rgsclients.es_es.ResXKhông áp d?ng6,32808-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Ext_rgsclients.et_ee.ResXKhông áp d?ng6,32808-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Ext_rgsclients.fi_fi.ResXKhông áp d?ng6,32808-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Ext_rgsclients.fr_FR.ResXKhông áp d?ng6,32808-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Ext_rgsclients.he_il.ResXKhông áp d?ng6,32808-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Ext_rgsclients.hi_in.ResXKhông áp d?ng6,32808-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Ext_rgsclients.hr_hr.ResXKhông áp d?ng6,32808-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Ext_rgsclients.hu_hu.ResXKhông áp d?ng6,32808-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Ext_rgsclients.it_IT.ResXKhông áp d?ng6,32808-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Ext_rgsclients.ja_jp.ResXKhông áp d?ng6,32808-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Ext_rgsclients.kk_kz.ResXKhông áp d?ng6,32808-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Ext_rgsclients.ko_kr.ResXKhông áp d?ng6,32808-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Ext_rgsclients.lt_lt.ResXKhông áp d?ng6,32808-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Ext_rgsclients.lv_lv.ResXKhông áp d?ng6,32808-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Ext_rgsclients.nb_no.ResXKhông áp d?ng6,32808-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Ext_rgsclients.nl_nl.ResXKhông áp d?ng6,32808-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Ext_rgsclients.pl_pl.ResXKhông áp d?ng6,32808-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Ext_rgsclients.pt_br.ResXKhông áp d?ng6,32808-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Ext_rgsclients.pt_pt.ResXKhông áp d?ng6,32808-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Ext_rgsclients.ro_ro.ResXKhông áp d?ng6,32808-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Ext_rgsclients.ru_ru.ResXKhông áp d?ng6,32808-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Ext_rgsclients.sk_sk.ResXKhông áp d?ng6,32808-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Ext_rgsclients.sl_si.ResXKhông áp d?ng6,32808-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Ext_rgsclients.sr_latn_cs.ResXKhông áp d?ng6,32808-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Ext_rgsclients.sv_se.ResXKhông áp d?ng6,32808-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Ext_rgsclients.th_th.ResXKhông áp d?ng6,32808-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Ext_rgsclients.tr_tr.ResXKhông áp d?ng6,32808-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Ext_rgsclients.uk_ua.ResXKhông áp d?ng6,32808-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Ext_rgsclients.zh_CN.ResXKhông áp d?ng6,32808-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Ext_rgsclients.zh_tw.ResXKhông áp d?ng6,32808-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Ext_tab.aspx.ar_sa.ResXKhông áp d?ng8,30908-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Ext_tab.aspx.bg_bg.ResXKhông áp d?ng8,60208-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Ext_tab.aspx.ca_es.ResXKhông áp d?ng8,10308-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Ext_tab.aspx.cs_cz.ResXKhông áp d?ng7,88608-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Ext_tab.aspx.da_dk.ResXKhông áp d?ng7,89208-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Ext_tab.aspx.de_DE.ResXKhông áp d?ng8,06008-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Ext_tab.aspx.el_gr.ResXKhông áp d?ng8,81008-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Ext_tab.aspx.es_es.ResXKhông áp d?ng8,14908-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Ext_tab.aspx.et_ee.ResXKhông áp d?ng7.95308-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Ext_tab.aspx.fi_fi.ResXKhông áp d?ng7,99008-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Ext_tab.aspx.fr_FR.ResXKhông áp d?ng8,10308-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Ext_tab.aspx.he_il.ResXKhông áp d?ng8,17308-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Ext_tab.aspx.hi_in.ResXKhông áp d?ng9,17708-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Ext_tab.aspx.hr_hr.ResXKhông áp d?ng7,87808-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Ext_tab.aspx.hu_hu.ResXKhông áp d?ng8,01708-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Ext_tab.aspx.it_IT.ResXKhông áp d?ng7,94608-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Ext_tab.aspx.ja_jp.ResXKhông áp d?ng8,45408-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Ext_tab.aspx.kk_kz.ResXKhông áp d?ng8,63408-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Ext_tab.aspx.ko_kr.ResXKhông áp d?ng8,12008-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Ext_tab.aspx.lt_lt.ResXKhông áp d?ng7,91608-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Ext_tab.aspx.lv_lv.ResXKhông áp d?ng8.044 ngư?i08-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Ext_tab.aspx.nb_no.ResXKhông áp d?ng7,88108-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Ext_tab.aspx.nl_nl.ResXKhông áp d?ng7,97108-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Ext_tab.aspx.pl_pl.ResXKhông áp d?ng8,10808-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Ext_tab.aspx.pt_br.ResXKhông áp d?ng8,00608-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Ext_tab.aspx.pt_pt.ResXKhông áp d?ng8,10808-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Ext_tab.aspx.ro_ro.ResXKhông áp d?ng8,04208-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Ext_tab.aspx.ru_ru.ResXKhông áp d?ng8,62008-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Ext_tab.aspx.sk_sk.ResXKhông áp d?ng7,94508-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Ext_tab.aspx.sl_si.ResXKhông áp d?ng7,88008-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Ext_tab.aspx.sr_latn_cs.ResXKhông áp d?ng7,82808-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Ext_tab.aspx.sv_se.ResXKhông áp d?ng7,96008-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Ext_tab.aspx.th_th.ResXKhông áp d?ng9,51208-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Ext_tab.aspx.tr_tr.ResXKhông áp d?ng7,94108-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Ext_tab.aspx.uk_ua.ResXKhông áp d?ng8,64508-Dec-201100: 38Không áp d?ng
Ext_tab.aspx.zh_CN.ResXKhông áp d?ng7,81308-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Ext_tab.aspx.zh_tw.ResXKhông áp d?ng7,83108-Dec-201100: 39Không áp d?ng
File_bigfin_rtcmgmt_presenter_xapKhông áp d?ng1,207,49416-Nov-201112: 14Không áp d?ng
File_bigfin_rtcmgmt_ui_xapKhông áp d?ng381,71016-Nov-201112: 16Không áp d?ng
File_certprov_ext_bin_certprov.dll4.0.7577.1831,235,77616-Nov-201112: 13x 86
File_certprov_int_bin_certprov.dll4.0.7577.1831,235,77616-Nov-201112: 13x 86
File_ext_communicatorlogotype.pngKhông áp d?ng5,06816-Nov-201107: 14Không áp d?ng
File_ext_default.aspxKhông áp d?ng19,04816-Nov-201109: 37Không áp d?ng
File_ext_defaultmobile.aspxKhông áp d?ng13,36816-Nov-201109: 37Không áp d?ng
File_ext_defaultresource.aspx.ar_sa.ResourcesKhông áp d?ng3,85208-Dec-201100: 39Không áp d?ng
File_ext_defaultresource.aspx.bg_bg.ResourcesKhông áp d?ng4,27108-Dec-201100: 39Không áp d?ng
File_ext_defaultresource.aspx.ca_es.ResourcesKhông áp d?ng3.17508-Dec-201100: 39Không áp d?ng
File_ext_defaultresource.aspx.cs_cz.ResourcesKhông áp d?ng3,23608-Dec-201100: 39Không áp d?ng
File_ext_defaultresource.aspx.da_dk.ResourcesKhông áp d?ng3.00008-Dec-201100: 39Không áp d?ng
File_ext_defaultresource.aspx.de_DE.ResourcesKhông áp d?ng3,34408-Dec-201100: 39Không áp d?ng
File_ext_defaultresource.aspx.el_gr.ResourcesKhông áp d?ng4,74708-Dec-201100: 38Không áp d?ng
File_ext_defaultresource.aspx.en_US.ResourcesKhông áp d?ng2,92116-Nov-201109: 37Không áp d?ng
File_ext_defaultresource.aspx.es_es.ResourcesKhông áp d?ng3,14308-Dec-201100: 39Không áp d?ng
File_ext_defaultresource.aspx.et_ee.ResourcesKhông áp d?ng2.979 ngư?i08-Dec-201100: 38Không áp d?ng
File_ext_defaultresource.aspx.fi_fi.ResourcesKhông áp d?ng3,07308-Dec-201100: 39Không áp d?ng
File_ext_defaultresource.aspx.fr_FR.ResourcesKhông áp d?ng3.269 ngư?i08-Dec-201100: 39Không áp d?ng
File_ext_defaultresource.aspx.he_il.ResourcesKhông áp d?ng3.452 ngư?i08-Dec-201100: 38Không áp d?ng
File_ext_defaultresource.aspx.hi_in.ResourcesKhông áp d?ng5,07308-Dec-201100: 38Không áp d?ng
File_ext_defaultresource.aspx.hr_hr.ResourcesKhông áp d?ng3,20708-Dec-201100: 38Không áp d?ng
File_ext_defaultresource.aspx.hu_hu.ResourcesKhông áp d?ng3,30708-Dec-201100: 38Không áp d?ng
File_ext_defaultresource.aspx.it_IT.ResourcesKhông áp d?ng3,23708-Dec-201100: 39Không áp d?ng
File_ext_defaultresource.aspx.ja_jp.ResourcesKhông áp d?ng3,59608-Dec-201100: 39Không áp d?ng
File_ext_defaultresource.aspx.kk_kz.ResourcesKhông áp d?ng4,09808-Dec-201100: 38Không áp d?ng
File_ext_defaultresource.aspx.ko_kr.ResourcesKhông áp d?ng3,34208-Dec-201100: 39Không áp d?ng
File_ext_defaultresource.aspx.lt_lt.ResourcesKhông áp d?ng3.21708-Dec-201100: 38Không áp d?ng
File_ext_defaultresource.aspx.lv_lv.ResourcesKhông áp d?ng3,35308-Dec-201100: 38Không áp d?ng
File_ext_defaultresource.aspx.nb_no.ResourcesKhông áp d?ng3,01108-Dec-201100: 39Không áp d?ng
File_ext_defaultresource.aspx.nl_nl.ResourcesKhông áp d?ng3.205 ngư?i08-Dec-201100: 39Không áp d?ng
File_ext_defaultresource.aspx.pl_pl.ResourcesKhông áp d?ng3,32308-Dec-201100: 38Không áp d?ng
File_ext_defaultresource.aspx.pt_br.ResourcesKhông áp d?ng3.195 ngư?i08-Dec-201100: 39Không áp d?ng
File_ext_defaultresource.aspx.pt_pt.ResourcesKhông áp d?ng3,13608-Dec-201100: 38Không áp d?ng
File_ext_defaultresource.aspx.ro_ro.ResourcesKhông áp d?ng3,24508-Dec-201100: 38Không áp d?ng
File_ext_defaultresource.aspx.ru_ru.ResourcesKhông áp d?ng4,01708-Dec-201100: 39Không áp d?ng
File_ext_defaultresource.aspx.sk_sk.ResourcesKhông áp d?ng3,26308-Dec-201100: 38Không áp d?ng
File_ext_defaultresource.aspx.sl_si.ResourcesKhông áp d?ng3,17408-Dec-201100: 38Không áp d?ng
File_ext_defaultresource.aspx.sr_latn_cs.ResourcesKhông áp d?ng3.134 ngư?i08-Dec-201100: 38Không áp d?ng
File_ext_defaultresource.aspx.sv_se.ResourcesKhông áp d?ng3,03308-Dec-201100: 39Không áp d?ng
File_ext_defaultresource.aspx.th_th.ResourcesKhông áp d?ng4,91008-Dec-201100: 38Không áp d?ng
File_ext_defaultresource.aspx.tr_tr.ResourcesKhông áp d?ng3,21008-Dec-201100: 38Không áp d?ng
File_ext_defaultresource.aspx.uk_ua.ResourcesKhông áp d?ng4,28108-Dec-201100: 38Không áp d?ng
File_ext_defaultresource.aspx.zh_CN.ResourcesKhông áp d?ng2.839 ngư?i08-Dec-201100: 39Không áp d?ng
File_ext_defaultresource.aspx.zh_tw.ResourcesKhông áp d?ng2.909 ngư?i08-Dec-201100: 39Không áp d?ng
File_ext_dialinform.jsKhông áp d?ng91,71316-Nov-201107: 14Không áp d?ng
File_ext_dialin_resource.ar_sa.ResourcesKhông áp d?ng15.488 ngư?i08-Dec-201100: 38Không áp d?ng
File_ext_dialin_resource.bg_bg.ResourcesKhông áp d?ng17,77008-Dec-201100: 38Không áp d?ng
File_ext_dialin_resource.ca_es.ResourcesKhông áp d?ng13,08408-Dec-201100: 38Không áp d?ng
File_ext_dialin_resource.cs_cz.ResourcesKhông áp d?ng12,61408-Dec-201100: 38Không áp d?ng
File_ext_dialin_resource.da_dk.ResourcesKhông áp d?ng12.049 ngư?i08-Dec-201100: 38Không áp d?ng
File_ext_dialin_resource.de_DE.ResourcesKhông áp d?ng13.078 ngư?i08-Dec-201100: 38Không áp d?ng
File_ext_dialin_resource.el_gr.ResourcesKhông áp d?ng19,64408-Dec-201100: 38Không áp d?ng
File_ext_dialin_resource.es_es.ResourcesKhông áp d?ng12,94508-Dec-201100: 38Không áp d?ng
File_ext_dialin_resource.et_ee.ResourcesKhông áp d?ng12,21808-Dec-201100: 38Không áp d?ng
File_ext_dialin_resource.fi_fi.ResourcesKhông áp d?ng12,71508-Dec-201100: 38Không áp d?ng
File_ext_dialin_resource.fr_FR.ResourcesKhông áp d?ng13,98508-Dec-201100: 38Không áp d?ng
File_ext_dialin_resource.he_il.ResourcesKhông áp d?ng15,13908-Dec-201100: 38Không áp d?ng
File_ext_dialin_resource.hi_in.ResourcesKhông áp d?ng21,13808-Dec-201100: 38Không áp d?ng
File_ext_dialin_resource.hr_hr.ResourcesKhông áp d?ng12,33408-Dec-201100: 38Không áp d?ng
File_ext_dialin_resource.hu_hu.ResourcesKhông áp d?ng13,36508-Dec-201100: 38Không áp d?ng
File_ext_dialin_resource.it_IT.ResourcesKhông áp d?ng12,35708-Dec-201100: 38Không áp d?ng
File_ext_dialin_resource.ja_jp.ResourcesKhông áp d?ng13,98908-Dec-201100: 38Không áp d?ng
File_ext_dialin_resource.kk_kz.ResourcesKhông áp d?ng17.202 ngư?i08-Dec-201100: 38Không áp d?ng
File_ext_dialin_resource.ko_kr.ResourcesKhông áp d?ng12,93208-Dec-201100: 38Không áp d?ng
File_ext_dialin_resource.lt_lt.ResourcesKhông áp d?ng12,62708-Dec-201100: 38Không áp d?ng
File_ext_dialin_resource.lv_lv.ResourcesKhông áp d?ng12,84308-Dec-201100: 38Không áp d?ng
File_ext_dialin_resource.nb_no.ResourcesKhông áp d?ng12,21308-Dec-201100: 38Không áp d?ng
File_ext_dialin_resource.nl_nl.ResourcesKhông áp d?ng12,46808-Dec-201100: 38Không áp d?ng
File_ext_dialin_resource.pl_pl.ResourcesKhông áp d?ng13,06108-Dec-201100: 38Không áp d?ng
File_ext_dialin_resource.pt_br.ResourcesKhông áp d?ng12,50808-Dec-201100: 38Không áp d?ng
File_ext_dialin_resource.pt_pt.ResourcesKhông áp d?ng12,96808-Dec-201100: 38Không áp d?ng
File_ext_dialin_resource.ro_ro.ResourcesKhông áp d?ng13,08808-Dec-201100: 38Không áp d?ng
File_ext_dialin_resource.ru_ru.ResourcesKhông áp d?ng17.100 ngư?i08-Dec-201100: 38Không áp d?ng
File_ext_dialin_resource.sk_sk.ResourcesKhông áp d?ng12,98208-Dec-201100: 38Không áp d?ng
File_ext_dialin_resource.sl_si.ResourcesKhông áp d?ng11,99808-Dec-201100: 38Không áp d?ng
File_ext_dialin_resource.sr_latn_cs.ResourcesKhông áp d?ng12.454 ngư?i08-Dec-201100: 38Không áp d?ng
File_ext_dialin_resource.sv_se.ResourcesKhông áp d?ng12,35808-Dec-201100: 38Không áp d?ng
File_ext_dialin_resource.th_th.ResourcesKhông áp d?ng21,09008-Dec-201100: 38Không áp d?ng
File_ext_dialin_resource.tr_tr.ResourcesKhông áp d?ng12,84008-Dec-201100: 38Không áp d?ng
File_ext_dialin_resource.uk_ua.ResourcesKhông áp d?ng16,78008-Dec-201100: 38Không áp d?ng
File_ext_dialin_resource.zh_CN.ResourcesKhông áp d?ng10,92108-Dec-201100: 38Không áp d?ng
File_ext_dialin_resource.zh_tw.ResourcesKhông áp d?ng11.230 ngư?i08-Dec-201100: 38Không áp d?ng
File_ext_joinlauncher_antixsslibrary.dll3.1.3524.16873761,75216-Nov-201107: 14x 86
File_ext_launch.jsKhông áp d?ng24,66416-Nov-201107: 14Không áp d?ng
File_ext_launchv1425.jsKhông áp d?ng17,93723-Jun-201100: 23Không áp d?ng
File_ext_launchv143.jsKhông áp d?ng21,28620 Tháng b?y, 201106: 34Không áp d?ng
File_ext_lynclogo.pngKhông áp d?ng3,30716-Nov-201107: 14Không áp d?ng
File_ext_microsoft.RTC.Internal.Collaboration.appsharing.dll4.0.7577.1391,579,86408-Mar-201109: 45x 86
File_ext_microsoft.RTC.Internal.joinlauncher.dll4.0.7577.183269,13616-Nov-201112: 12x 86
File_ext_microsoft.RTC.Internal.webrelay.dll4.0.7577.183461,63216-Nov-201112: 13x 86
File_ext_myutilities.jsKhông áp d?ng11,68616-Nov-201107: 14Không áp d?ng
File_ext_officelogo2011.pngKhông áp d?ng4,74516-Nov-201107: 14Không áp d?ng
File_ext_pluginloader.jsKhông áp d?ng7.068 ngư?i16-Nov-201107: 14Không áp d?ng
File_ext_reachclient.CSSKhông áp d?ng4,37516-Nov-201107: 14Không áp d?ng
File_ext_reachweb_client_bin_microsoft_rtc_internal_reachjoin_dll4.0.7577.139228,15208-Mar-201109: 43x 86
File_ext_reachweb_client_bin_resources_da_dk4.0.7577.18315,20016-Nov-201112: 14Không áp d?ng
File_ext_reachweb_client_bin_resources_de_de4.0.7577.18315,71216-Nov-201112: 14Không áp d?ng
File_ext_reachweb_client_bin_resources_en_us4.0.7577.18315,71216-Nov-201112: 12Không áp d?ng
File_ext_reachweb_client_bin_resources_es_es4.0.7577.18315,20016-Nov-201112: 14Không áp d?ng
File_ext_reachweb_client_bin_resources_fi_fi4.0.7577.18315,20016-Nov-201112: 14Không áp d?ng
File_ext_reachweb_client_bin_resources_fr_fr4.0.7577.18315,71216-Nov-201112: 14Không áp d?ng
File_ext_reachweb_client_bin_resources_it_it4.0.7577.18315,20016-Nov-201112: 14Không áp d?ng
File_ext_reachweb_client_bin_resources_ja_jp4.0.7577.18315,71216-Nov-201112: 13Không áp d?ng
File_ext_reachweb_client_bin_resources_ko_kr4.0.7577.18315,71216-Nov-201112: 14Không áp d?ng
File_ext_reachweb_client_bin_resources_nb_no4.0.7577.18315,20016-Nov-201112: 14Không áp d?ng
File_ext_reachweb_client_bin_resources_nl_nl4.0.7577.18315,20016-Nov-201112: 13Không áp d?ng
File_ext_reachweb_client_bin_resources_pt_br4.0.7577.18315,20016-Nov-201112: 13Không áp d?ng
File_ext_reachweb_client_bin_resources_ru_ru4.0.7577.18316,73616-Nov-201112: 14Không áp d?ng
File_ext_reachweb_client_bin_resources_sv_se4.0.7577.18315,20016-Nov-201112: 14Không áp d?ng
File_ext_reachweb_client_bin_resources_zh_cn4.0.7577.18315,20016-Nov-201112: 13Không áp d?ng
File_ext_reachweb_client_bin_resources_zh_tw4.0.7577.18315,20016-Nov-201112: 13Không áp d?ng
File_ext_reachweb_client_clientbin_microsoft_ocg_rc_extcmp_xapKhông áp d?ng3,635,92516-Nov-201112: 16Không áp d?ng
File_ext_reachweb_client_clientbin_microsoft_ocg_rc_extres_xapKhông áp d?ng708,88715-Jan-201100: 33Không áp d?ng
File_ext_reachweb_client_clientbin_microsoft_ocg_reachclient_xapKhông áp d?ng1,527,50716-Nov-201112: 16Không áp d?ng
File_ext_reachweb_client_resources_communicatorlogotype_pngKhông áp d?ng5,06816-Nov-201107: 14Không áp d?ng
File_ext_reachweb_client_resources_reachclient_cssKhông áp d?ng4,37516-Nov-201107: 14Không áp d?ng
File_ext_reachweb_client_scripts_rc_globals_jsKhông áp d?ng3.41216-Nov-201107: 14Không áp d?ng
File_ext_reachweb_client_scripts_utilities_jsKhông áp d?ng11,68616-Nov-201107: 14Không áp d?ng
File_ext_reachweb_client_webpages_reachjoin_aspxKhông áp d?ng39,19408-Mar-201104: 42Không áp d?ng
File_ext_reachweb_web.configKhông áp d?ng4,82616-Nov-201109: 37Không áp d?ng
File_ext_supportmatrix_da_dkKhông áp d?ng30,47129 Tháng mư?i m?t năm 201002: 33Không áp d?ng
File_ext_supportmatrix_de_deKhông áp d?ng30,47129 Tháng mư?i m?t năm 201002: 33Không áp d?ng
File_ext_supportmatrix_es_esKhông áp d?ng30,47129 Tháng mư?i m?t năm 201002: 33Không áp d?ng
File_ext_supportmatrix_fi_fiKhông áp d?ng30,47129 Tháng mư?i m?t năm 201002: 33Không áp d?ng
File_ext_supportmatrix_fr_frKhông áp d?ng30,47129 Tháng mư?i m?t năm 201002: 33Không áp d?ng
File_ext_supportmatrix_it_itKhông áp d?ng30,47129 Tháng mư?i m?t năm 201002: 33Không áp d?ng
File_ext_supportmatrix_ja_jpKhông áp d?ng30,47129 Tháng mư?i m?t năm 201002: 33Không áp d?ng
File_ext_supportmatrix_ko_krKhông áp d?ng30,47129 Tháng mư?i m?t năm 201002: 33Không áp d?ng
File_ext_supportmatrix_nb_noKhông áp d?ng30,47129 Tháng mư?i m?t năm 201002: 33Không áp d?ng
File_ext_supportmatrix_nl_nlKhông áp d?ng30,47129 Tháng mư?i m?t năm 201002: 33Không áp d?ng
File_ext_supportmatrix_pt_brKhông áp d?ng30,47129 Tháng mư?i m?t năm 201002: 33Không áp d?ng
File_ext_supportmatrix_ru_ruKhông áp d?ng30,47129 Tháng mư?i m?t năm 201002: 33Không áp d?ng
File_ext_supportmatrix_sv_seKhông áp d?ng30,47129 Tháng mư?i m?t năm 201002: 33Không áp d?ng
File_ext_supportmatrix_zh_cnKhông áp d?ng30,47129 Tháng mư?i m?t năm 201002: 33Không áp d?ng
File_ext_supportmatrix_zh_twKhông áp d?ng30,47129 Tháng mư?i m?t năm 201002: 33Không áp d?ng
File_ext_utilities.jsKhông áp d?ng11,68616-Nov-201107: 14Không áp d?ng
File_ext_web.configKhông áp d?ng1,82316-Nov-201109: 37Không áp d?ng
File_ext_webticketmanager.jsKhông áp d?ng61,39316-Nov-201107: 14Không áp d?ng
File_gac_microsoft.RTC.Server.mcuinfrastructure.dll4.0.7577.1832,288,46416-Nov-201112: 12x 86
File_gac_microsoft.RTC.Server.webinfrastructure.dll4.0.7577.1842,312,01608-Dec-201100: 38Không áp d?ng
File_int_communicatorlogotype.pngKhông áp d?ng5,06816-Nov-201107: 14Không áp d?ng
File_int_default.aspxKhông áp d?ng19,04816-Nov-201109: 37Không áp d?ng
File_int_defaultmobile.aspxKhông áp d?ng13,36816-Nov-201109: 37Không áp d?ng
File_int_defaultresource.aspx.ar_sa.ResourcesKhông áp d?ng3,85208-Dec-201100: 39Không áp d?ng
File_int_defaultresource.aspx.bg_bg.ResourcesKhông áp d?ng4,27108-Dec-201100: 39Không áp d?ng
File_int_defaultresource.aspx.ca_es.ResourcesKhông áp d?ng3.17508-Dec-201100: 39Không áp d?ng
File_int_defaultresource.aspx.cs_cz.ResourcesKhông áp d?ng3,23608-Dec-201100: 39Không áp d?ng
File_int_defaultresource.aspx.da_dk.ResourcesKhông áp d?ng3.00008-Dec-201100: 39Không áp d?ng
File_int_defaultresource.aspx.de_DE.ResourcesKhông áp d?ng3,34408-Dec-201100: 39Không áp d?ng
File_int_defaultresource.aspx.el_gr.ResourcesKhông áp d?ng4,74708-Dec-201100: 38Không áp d?ng
File_int_defaultresource.aspx.en_US.ResourcesKhông áp d?ng2,92116-Nov-201109: 37Không áp d?ng
File_int_defaultresource.aspx.es_es.ResourcesKhông áp d?ng3,14308-Dec-201100: 39Không áp d?ng
File_int_defaultresource.aspx.et_ee.ResourcesKhông áp d?ng2.979 ngư?i08-Dec-201100: 38Không áp d?ng
File_int_defaultresource.aspx.fi_fi.ResourcesKhông áp d?ng3,07308-Dec-201100: 39Không áp d?ng
File_int_defaultresource.aspx.fr_FR.ResourcesKhông áp d?ng3.269 ngư?i08-Dec-201100: 39Không áp d?ng
File_int_defaultresource.aspx.he_il.ResourcesKhông áp d?ng3.452 ngư?i08-Dec-201100: 38Không áp d?ng
File_int_defaultresource.aspx.hi_in.ResourcesKhông áp d?ng5,07308-Dec-201100: 38Không áp d?ng
File_int_defaultresource.aspx.hr_hr.ResourcesKhông áp d?ng3,20708-Dec-201100: 38Không áp d?ng
File_int_defaultresource.aspx.hu_hu.ResourcesKhông áp d?ng3,30708-Dec-201100: 38Không áp d?ng
File_int_defaultresource.aspx.it_IT.ResourcesKhông áp d?ng3,23708-Dec-201100: 39Không áp d?ng
File_int_defaultresource.aspx.ja_jp.ResourcesKhông áp d?ng3,59608-Dec-201100: 39Không áp d?ng
File_int_defaultresource.aspx.kk_kz.ResourcesKhông áp d?ng4,09808-Dec-201100: 38Không áp d?ng
File_int_defaultresource.aspx.ko_kr.ResourcesKhông áp d?ng3,34208-Dec-201100: 39Không áp d?ng
File_int_defaultresource.aspx.lt_lt.ResourcesKhông áp d?ng3.21708-Dec-201100: 38Không áp d?ng
File_int_defaultresource.aspx.lv_lv.ResourcesKhông áp d?ng3,35308-Dec-201100: 38Không áp d?ng
File_int_defaultresource.aspx.nb_no.ResourcesKhông áp d?ng3,01108-Dec-201100: 39Không áp d?ng
File_int_defaultresource.aspx.nl_nl.ResourcesKhông áp d?ng3.205 ngư?i08-Dec-201100: 39Không áp d?ng
File_int_defaultresource.aspx.pl_pl.ResourcesKhông áp d?ng3,32308-Dec-201100: 38Không áp d?ng
File_int_defaultresource.aspx.pt_br.ResourcesKhông áp d?ng3.195 ngư?i08-Dec-201100: 39Không áp d?ng
File_int_defaultresource.aspx.pt_pt.ResourcesKhông áp d?ng3,13608-Dec-201100: 38Không áp d?ng
File_int_defaultresource.aspx.ro_ro.ResourcesKhông áp d?ng3,24508-Dec-201100: 38Không áp d?ng
File_int_defaultresource.aspx.ru_ru.ResourcesKhông áp d?ng4,01708-Dec-201100: 39Không áp d?ng
File_int_defaultresource.aspx.sk_sk.ResourcesKhông áp d?ng3,26308-Dec-201100: 38Không áp d?ng
File_int_defaultresource.aspx.sl_si.ResourcesKhông áp d?ng3,17408-Dec-201100: 38Không áp d?ng
File_int_defaultresource.aspx.sr_latn_cs.ResourcesKhông áp d?ng3.134 ngư?i08-Dec-201100: 38Không áp d?ng
File_int_defaultresource.aspx.sv_se.ResourcesKhông áp d?ng3,03308-Dec-201100: 39Không áp d?ng
File_int_defaultresource.aspx.th_th.ResourcesKhông áp d?ng4,91008-Dec-201100: 38Không áp d?ng
File_int_defaultresource.aspx.tr_tr.ResourcesKhông áp d?ng3,21008-Dec-201100: 38Không áp d?ng
File_int_defaultresource.aspx.uk_ua.ResourcesKhông áp d?ng4,28108-Dec-201100: 38Không áp d?ng
File_int_defaultresource.aspx.zh_CN.ResourcesKhông áp d?ng2.839 ngư?i08-Dec-201100: 39Không áp d?ng
File_int_defaultresource.aspx.zh_tw.ResourcesKhông áp d?ng2.909 ngư?i08-Dec-201100: 39Không áp d?ng
File_int_dialinform.jsKhông áp d?ng91,71316-Nov-201107: 14Không áp d?ng
File_int_dialin_resource.ar_sa.ResourcesKhông áp d?ng15.488 ngư?i08-Dec-201100: 38Không áp d?ng
File_int_dialin_resource.bg_bg.ResourcesKhông áp d?ng17,77008-Dec-201100: 38Không áp d?ng
File_int_dialin_resource.ca_es.ResourcesKhông áp d?ng13,08408-Dec-201100: 38Không áp d?ng
File_int_dialin_resource.cs_cz.ResourcesKhông áp d?ng12,61408-Dec-201100: 38Không áp d?ng
File_int_dialin_resource.da_dk.ResourcesKhông áp d?ng12.049 ngư?i08-Dec-201100: 38Không áp d?ng
File_int_dialin_resource.de_DE.ResourcesKhông áp d?ng13.078 ngư?i08-Dec-201100: 38Không áp d?ng
File_int_dialin_resource.el_gr.ResourcesKhông áp d?ng19,64408-Dec-201100: 38Không áp d?ng
File_int_dialin_resource.es_es.ResourcesKhông áp d?ng12,94508-Dec-201100: 38Không áp d?ng
File_int_dialin_resource.et_ee.ResourcesKhông áp d?ng12,21808-Dec-201100: 38Không áp d?ng
File_int_dialin_resource.fi_fi.ResourcesKhông áp d?ng12,71508-Dec-201100: 38Không áp d?ng
File_int_dialin_resource.fr_FR.ResourcesKhông áp d?ng13,98508-Dec-201100: 38Không áp d?ng
File_int_dialin_resource.he_il.ResourcesKhông áp d?ng15,13908-Dec-201100: 38Không áp d?ng
File_int_dialin_resource.hi_in.ResourcesKhông áp d?ng21,13808-Dec-201100: 38Không áp d?ng
File_int_dialin_resource.hr_hr.ResourcesKhông áp d?ng12,33408-Dec-201100: 38Không áp d?ng
File_int_dialin_resource.hu_hu.ResourcesKhông áp d?ng13,36508-Dec-201100: 38Không áp d?ng
File_int_dialin_resource.it_IT.ResourcesKhông áp d?ng12,35708-Dec-201100: 38Không áp d?ng
File_int_dialin_resource.ja_jp.ResourcesKhông áp d?ng13,98908-Dec-201100: 38Không áp d?ng
File_int_dialin_resource.kk_kz.ResourcesKhông áp d?ng17.202 ngư?i08-Dec-201100: 38Không áp d?ng
File_int_dialin_resource.ko_kr.ResourcesKhông áp d?ng12,93208-Dec-201100: 38Không áp d?ng
File_int_dialin_resource.lt_lt.ResourcesKhông áp d?ng12,62708-Dec-201100: 38Không áp d?ng
File_int_dialin_resource.lv_lv.ResourcesKhông áp d?ng12,84308-Dec-201100: 38Không áp d?ng
File_int_dialin_resource.nb_no.ResourcesKhông áp d?ng12,21308-Dec-201100: 38Không áp d?ng
File_int_dialin_resource.nl_nl.ResourcesKhông áp d?ng12,46808-Dec-201100: 38Không áp d?ng
File_int_dialin_resource.pl_pl.ResourcesKhông áp d?ng13,06108-Dec-201100: 38Không áp d?ng
File_int_dialin_resource.pt_br.ResourcesKhông áp d?ng12,50808-Dec-201100: 38Không áp d?ng
File_int_dialin_resource.pt_pt.ResourcesKhông áp d?ng12,96808-Dec-201100: 38Không áp d?ng
File_int_dialin_resource.ro_ro.ResourcesKhông áp d?ng13,08808-Dec-201100: 38Không áp d?ng
File_int_dialin_resource.ru_ru.ResourcesKhông áp d?ng17.100 ngư?i08-Dec-201100: 38Không áp d?ng
File_int_dialin_resource.sk_sk.ResourcesKhông áp d?ng12,98208-Dec-201100: 38Không áp d?ng
File_int_dialin_resource.sl_si.ResourcesKhông áp d?ng11,99808-Dec-201100: 38Không áp d?ng
File_int_dialin_resource.sr_latn_cs.ResourcesKhông áp d?ng12.454 ngư?i08-Dec-201100: 38Không áp d?ng
File_int_dialin_resource.sv_se.ResourcesKhông áp d?ng12,35808-Dec-201100: 38Không áp d?ng
File_int_dialin_resource.th_th.ResourcesKhông áp d?ng21,09008-Dec-201100: 38Không áp d?ng
File_int_dialin_resource.tr_tr.ResourcesKhông áp d?ng12,84008-Dec-201100: 38Không áp d?ng
File_int_dialin_resource.uk_ua.ResourcesKhông áp d?ng16,78008-Dec-201100: 38Không áp d?ng
File_int_dialin_resource.zh_CN.ResourcesKhông áp d?ng10,92108-Dec-201100: 38Không áp d?ng
File_int_dialin_resource.zh_tw.ResourcesKhông áp d?ng11.230 ngư?i08-Dec-201100: 38Không áp d?ng
File_int_joinlauncher_antixsslibrary.dll3.1.3524.16873761,75216-Nov-201107: 14x 86
File_int_launch.jsKhông áp d?ng24,66416-Nov-201107: 14Không áp d?ng
File_int_launchv1425.jsKhông áp d?ng17,93723-Jun-201100: 23Không áp d?ng
File_int_launchv143.jsKhông áp d?ng21,28620 Tháng b?y, 201106: 34Không áp d?ng
File_int_lynclogo.pngKhông áp d?ng3,30716-Nov-201107: 14Không áp d?ng
File_int_microsoft.RTC.Internal.Collaboration.appsharing.dll4.0.7577.1391,579,86408-Mar-201109: 45x 86
File_int_microsoft.RTC.Internal.joinlauncher.dll4.0.7577.183269,13616-Nov-201112: 12x 86
File_int_microsoft.RTC.Internal.webrelay.dll4.0.7577.183461,63216-Nov-201112: 13x 86
File_int_myutilities.jsKhông áp d?ng11,68616-Nov-201107: 14Không áp d?ng
File_int_officelogo2011.pngKhông áp d?ng4,74516-Nov-201107: 14Không áp d?ng
File_int_pluginloader.jsKhông áp d?ng7.068 ngư?i16-Nov-201107: 14Không áp d?ng
File_int_reachclient.CSSKhông áp d?ng4,37516-Nov-201107: 14Không áp d?ng
File_int_reachweb_client_bin_microsoft_rtc_internal_reachjoin_dll4.0.7577.139228,15208-Mar-201109: 43x 86
File_int_reachweb_client_bin_resources_da_dk4.0.7577.18315,20016-Nov-201112: 14Không áp d?ng
File_int_reachweb_client_bin_resources_de_de4.0.7577.18315,71216-Nov-201112: 14Không áp d?ng
File_int_reachweb_client_bin_resources_en_us4.0.7577.18315,71216-Nov-201112: 12Không áp d?ng
File_int_reachweb_client_bin_resources_es_es4.0.7577.18315,20016-Nov-201112: 14Không áp d?ng
File_int_reachweb_client_bin_resources_fi_fi4.0.7577.18315,20016-Nov-201112: 14Không áp d?ng
File_int_reachweb_client_bin_resources_fr_fr4.0.7577.18315,71216-Nov-201112: 14Không áp d?ng
File_int_reachweb_client_bin_resources_it_it4.0.7577.18315,20016-Nov-201112: 14Không áp d?ng
File_int_reachweb_client_bin_resources_ja_jp4.0.7577.18315,71216-Nov-201112: 13Không áp d?ng
File_int_reachweb_client_bin_resources_ko_kr4.0.7577.18315,71216-Nov-201112: 14Không áp d?ng
File_int_reachweb_client_bin_resources_nb_no4.0.7577.18315,20016-Nov-201112: 14Không áp d?ng
File_int_reachweb_client_bin_resources_nl_nl4.0.7577.18315,20016-Nov-201112: 13Không áp d?ng
File_int_reachweb_client_bin_resources_pt_br4.0.7577.18315,20016-Nov-201112: 13Không áp d?ng
File_int_reachweb_client_bin_resources_ru_ru4.0.7577.18316,73616-Nov-201112: 14Không áp d?ng
File_int_reachweb_client_bin_resources_sv_se4.0.7577.18315,20016-Nov-201112: 14Không áp d?ng
File_int_reachweb_client_bin_resources_zh_cn4.0.7577.18315,20016-Nov-201112: 13Không áp d?ng
File_int_reachweb_client_bin_resources_zh_tw4.0.7577.18315,20016-Nov-201112: 13Không áp d?ng
File_int_reachweb_client_clientbin_microsoft_ocg_rc_extcmp_xapKhông áp d?ng3,635,92516-Nov-201112: 16Không áp d?ng
File_int_reachweb_client_clientbin_microsoft_ocg_rc_extres_xapKhông áp d?ng708,88715-Jan-201100: 33Không áp d?ng
File_int_reachweb_client_clientbin_microsoft_ocg_reachclient_xapKhông áp d?ng1,527,50716-Nov-201112: 16Không áp d?ng
File_int_reachweb_client_resources_communicatorlogotype_pngKhông áp d?ng5,06816-Nov-201107: 14Không áp d?ng
File_int_reachweb_client_resources_reachclient_cssKhông áp d?ng4,37516-Nov-201107: 14Không áp d?ng
File_int_reachweb_client_scripts_rc_globals_jsKhông áp d?ng3.41216-Nov-201107: 14Không áp d?ng
File_int_reachweb_client_scripts_utilities_jsKhông áp d?ng11,68616-Nov-201107: 14Không áp d?ng
File_int_reachweb_client_webpages_reachjoin_aspxKhông áp d?ng39,19408-Mar-201104: 42Không áp d?ng
File_int_reachweb_web.configKhông áp d?ng4,99916-Nov-201109: 37Không áp d?ng
File_int_supportmatrix_da_dkKhông áp d?ng30,47129 Tháng mư?i m?t năm 201002: 33Không áp d?ng
File_int_supportmatrix_de_deKhông áp d?ng30,47129 Tháng mư?i m?t năm 201002: 33Không áp d?ng
File_int_supportmatrix_es_esKhông áp d?ng30,47129 Tháng mư?i m?t năm 201002: 33Không áp d?ng
File_int_supportmatrix_fi_fiKhông áp d?ng30,47129 Tháng mư?i m?t năm 201002: 33Không áp d?ng
File_int_supportmatrix_fr_frKhông áp d?ng30,47129 Tháng mư?i m?t năm 201002: 33Không áp d?ng
File_int_supportmatrix_it_itKhông áp d?ng30,47129 Tháng mư?i m?t năm 201002: 33Không áp d?ng
File_int_supportmatrix_ja_jpKhông áp d?ng30,47129 Tháng mư?i m?t năm 201002: 33Không áp d?ng
File_int_supportmatrix_ko_krKhông áp d?ng30,47129 Tháng mư?i m?t năm 201002: 33Không áp d?ng
File_int_supportmatrix_nb_noKhông áp d?ng30,47129 Tháng mư?i m?t năm 201002: 33Không áp d?ng
File_int_supportmatrix_nl_nlKhông áp d?ng30,47129 Tháng mư?i m?t năm 201002: 33Không áp d?ng
File_int_supportmatrix_pt_brKhông áp d?ng30,47129 Tháng mư?i m?t năm 201002: 33Không áp d?ng
File_int_supportmatrix_ru_ruKhông áp d?ng30,47129 Tháng mư?i m?t năm 201002: 33Không áp d?ng
File_int_supportmatrix_sv_seKhông áp d?ng30,47129 Tháng mư?i m?t năm 201002: 33Không áp d?ng
File_int_supportmatrix_zh_cnKhông áp d?ng30,47129 Tháng mư?i m?t năm 201002: 33Không áp d?ng
File_int_supportmatrix_zh_twKhông áp d?ng30,47129 Tháng mư?i m?t năm 201002: 33Không áp d?ng
File_int_utilities.jsKhông áp d?ng11,68616-Nov-201107: 14Không áp d?ng
File_int_web.configKhông áp d?ng1,82316-Nov-201109: 37Không áp d?ng
File_int_webticketmanager.jsKhông áp d?ng61,39316-Nov-201107: 14Không áp d?ng
File_webcompperf.dll4.0.7577.18342,26416-Nov-201112: 12x 64
File_webticket_web_ext.configKhông áp d?ng7,30716-Nov-201109: 37Không áp d?ng
File_webticket_web_int.configKhông áp d?ng7,53716-Nov-201109: 37Không áp d?ng
Int_error.aspx.ar_sa.ResXKhông áp d?ng6,60508-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Int_error.aspx.bg_bg.ResXKhông áp d?ng6,75508-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Int_error.aspx.ca_es.ResXKhông áp d?ng6,61808-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Int_error.aspx.cs_cz.ResXKhông áp d?ng6,55008-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Int_error.aspx.da_dk.ResXKhông áp d?ng6,51408-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Int_error.aspx.de_DE.ResXKhông áp d?ng6,64208-Dec-201100: 38Không áp d?ng
Int_error.aspx.el_gr.ResXKhông áp d?ng6,81308-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Int_error.aspx.es_es.ResXKhông áp d?ng6,63708-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Int_error.aspx.et_ee.ResXKhông áp d?ng6,59808-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Int_error.aspx.fi_fi.ResXKhông áp d?ng6,53408-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Int_error.aspx.fr_FR.ResXKhông áp d?ng6,60808-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Int_error.aspx.he_il.ResXKhông áp d?ng6,60308-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Int_error.aspx.hi_in.ResXKhông áp d?ng6,93408-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Int_error.aspx.hr_hr.ResXKhông áp d?ng6,56508-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Int_error.aspx.hu_hu.ResXKhông áp d?ng6,59108-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Int_error.aspx.it_IT.ResXKhông áp d?ng6,53608-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Int_error.aspx.ja_jp.ResXKhông áp d?ng6,62308-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Int_error.aspx.kk_kz.ResXKhông áp d?ng6,75408-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Int_error.aspx.ko_kr.ResXKhông áp d?ng6,56308-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Int_error.aspx.lt_lt.ResXKhông áp d?ng6,58408-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Int_error.aspx.lv_lv.ResXKhông áp d?ng6.572 ngư?i08-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Int_error.aspx.nb_no.ResXKhông áp d?ng6,52708-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Int_error.aspx.nl_nl.ResXKhông áp d?ng6,56208-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Int_error.aspx.pl_pl.ResXKhông áp d?ng6,61208-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Int_error.aspx.pt_br.ResXKhông áp d?ng6,58708-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Int_error.aspx.pt_pt.ResXKhông áp d?ng6,57008-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Int_error.aspx.ro_ro.ResXKhông áp d?ng6,57708-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Int_error.aspx.ru_ru.ResXKhông áp d?ng6,76908-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Int_error.aspx.sk_sk.ResXKhông áp d?ng6,56608-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Int_error.aspx.sl_si.ResXKhông áp d?ng6,57708-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Int_error.aspx.sr_latn_cs.ResXKhông áp d?ng6,54408-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Int_error.aspx.sv_se.ResXKhông áp d?ng6,54108-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Int_error.aspx.th_th.ResXKhông áp d?ng6,95708-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Int_error.aspx.tr_tr.ResXKhông áp d?ng6,53508-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Int_error.aspx.uk_ua.ResXKhông áp d?ng6,80508-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Int_error.aspx.zh_CN.ResXKhông áp d?ng6,50108-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Int_error.aspx.zh_tw.ResXKhông áp d?ng6,49208-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Int_rgsclients.ar_sa.ResXKhông áp d?ng6,32808-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Int_rgsclients.bg_bg.ResXKhông áp d?ng6,32808-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Int_rgsclients.ca_es.ResXKhông áp d?ng6,32808-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Int_rgsclients.cs_cz.ResXKhông áp d?ng6,32808-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Int_rgsclients.da_dk.ResXKhông áp d?ng6,32808-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Int_rgsclients.de_DE.ResXKhông áp d?ng6,32808-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Int_rgsclients.el_gr.ResXKhông áp d?ng6,32808-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Int_rgsclients.es_es.ResXKhông áp d?ng6,32808-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Int_rgsclients.et_ee.ResXKhông áp d?ng6,32808-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Int_rgsclients.fi_fi.ResXKhông áp d?ng6,32808-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Int_rgsclients.fr_FR.ResXKhông áp d?ng6,32808-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Int_rgsclients.he_il.ResXKhông áp d?ng6,32808-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Int_rgsclients.hi_in.ResXKhông áp d?ng6,32808-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Int_rgsclients.hr_hr.ResXKhông áp d?ng6,32808-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Int_rgsclients.hu_hu.ResXKhông áp d?ng6,32808-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Int_rgsclients.it_IT.ResXKhông áp d?ng6,32808-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Int_rgsclients.ja_jp.ResXKhông áp d?ng6,32808-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Int_rgsclients.kk_kz.ResXKhông áp d?ng6,32808-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Int_rgsclients.ko_kr.ResXKhông áp d?ng6,32808-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Int_rgsclients.lt_lt.ResXKhông áp d?ng6,32808-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Int_rgsclients.lv_lv.ResXKhông áp d?ng6,32808-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Int_rgsclients.nb_no.ResXKhông áp d?ng6,32808-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Int_rgsclients.nl_nl.ResXKhông áp d?ng6,32808-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Int_rgsclients.pl_pl.ResXKhông áp d?ng6,32808-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Int_rgsclients.pt_br.ResXKhông áp d?ng6,32808-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Int_rgsclients.pt_pt.ResXKhông áp d?ng6,32808-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Int_rgsclients.ro_ro.ResXKhông áp d?ng6,32808-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Int_rgsclients.ru_ru.ResXKhông áp d?ng6,32808-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Int_rgsclients.sk_sk.ResXKhông áp d?ng6,32808-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Int_rgsclients.sl_si.ResXKhông áp d?ng6,32808-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Int_rgsclients.sr_latn_cs.ResXKhông áp d?ng6,32808-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Int_rgsclients.sv_se.ResXKhông áp d?ng6,32808-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Int_rgsclients.th_th.ResXKhông áp d?ng6,32808-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Int_rgsclients.tr_tr.ResXKhông áp d?ng6,32808-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Int_rgsclients.uk_ua.ResXKhông áp d?ng6,32808-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Int_rgsclients.zh_CN.ResXKhông áp d?ng6,32808-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Int_rgsclients.zh_tw.ResXKhông áp d?ng6,32808-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Int_tab.aspx.ar_sa.ResXKhông áp d?ng8,30908-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Int_tab.aspx.bg_bg.ResXKhông áp d?ng8,60208-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Int_tab.aspx.ca_es.ResXKhông áp d?ng8,10308-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Int_tab.aspx.cs_cz.ResXKhông áp d?ng7,88608-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Int_tab.aspx.da_dk.ResXKhông áp d?ng7,89208-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Int_tab.aspx.de_DE.ResXKhông áp d?ng8,06008-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Int_tab.aspx.el_gr.ResXKhông áp d?ng8,81008-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Int_tab.aspx.es_es.ResXKhông áp d?ng8,14908-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Int_tab.aspx.et_ee.ResXKhông áp d?ng7.95308-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Int_tab.aspx.fi_fi.ResXKhông áp d?ng7,99008-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Int_tab.aspx.fr_FR.ResXKhông áp d?ng8,10308-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Int_tab.aspx.he_il.ResXKhông áp d?ng8,17308-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Int_tab.aspx.hi_in.ResXKhông áp d?ng9,17708-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Int_tab.aspx.hr_hr.ResXKhông áp d?ng7,87808-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Int_tab.aspx.hu_hu.ResXKhông áp d?ng8,01708-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Int_tab.aspx.it_IT.ResXKhông áp d?ng7,94608-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Int_tab.aspx.ja_jp.ResXKhông áp d?ng8,45408-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Int_tab.aspx.kk_kz.ResXKhông áp d?ng8,63408-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Int_tab.aspx.ko_kr.ResXKhông áp d?ng8,12008-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Int_tab.aspx.lt_lt.ResXKhông áp d?ng7,91608-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Int_tab.aspx.lv_lv.ResXKhông áp d?ng8.044 ngư?i08-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Int_tab.aspx.nb_no.ResXKhông áp d?ng7,88108-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Int_tab.aspx.nl_nl.ResXKhông áp d?ng7,97108-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Int_tab.aspx.pl_pl.ResXKhông áp d?ng8,10808-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Int_tab.aspx.pt_br.ResXKhông áp d?ng8,00608-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Int_tab.aspx.pt_pt.ResXKhông áp d?ng8,10808-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Int_tab.aspx.ro_ro.ResXKhông áp d?ng8,04208-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Int_tab.aspx.ru_ru.ResXKhông áp d?ng8,62008-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Int_tab.aspx.sk_sk.ResXKhông áp d?ng7,94508-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Int_tab.aspx.sl_si.ResXKhông áp d?ng7,88008-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Int_tab.aspx.sr_latn_cs.ResXKhông áp d?ng7,82808-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Int_tab.aspx.sv_se.ResXKhông áp d?ng7,96008-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Int_tab.aspx.th_th.ResXKhông áp d?ng9,51208-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Int_tab.aspx.tr_tr.ResXKhông áp d?ng7,94108-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Int_tab.aspx.uk_ua.ResXKhông áp d?ng8,64508-Dec-201100: 38Không áp d?ng
Int_tab.aspx.zh_CN.ResXKhông áp d?ng7,81308-Dec-201100: 39Không áp d?ng
Int_tab.aspx.zh_tw.ResXKhông áp d?ng7,83108-Dec-201100: 39Không áp d?ngTHAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các b?n c?p nh?t m?i nh?t cho Lync Server 2010, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2493736 C?p Nh?t cho Lync Server 2010


Thu?c tính

ID c?a bài: 2652446 - L?n xem xét sau cùng: 30 Tháng Giêng 2012 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Lync Server 2010 Standard Edition
 • Microsoft Lync Server 2010 Enterprise Edition
T? khóa: 
kbqfe kbsurveynew kbexpertiseinter kbfix atdownload kbhotfixrollup kbmt KB2652446 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2652446

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com