C?p Nh?t 2 cho Windows Server các gi?i pháp th?c hành t?t nh?t Analyzer 1.0 có s?n

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2652984 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Gi?i thi?u

Bài vi?t này mô t? Update 2 cho Windows Server các gi?i pháp th?c hành t?t nh?t Analyzer 1.0. C?p Nh?t 2 thêm m?i th?c ti?n t?t nh?t cho Windows Server các gi?i pháp th?c hành t?t nh?t Analyzer 1.0.

Windows Server gi?i pháp t?t nh?t th?c ti?n Analyzer 1.0 (Windows Server gi?i pháp BPA) là m?t công c? ch?n đoán đư?c xây d?ng trên công ngh? Microsoft Baseline c?u h?nh phân tích (MBCA). Windows Server gi?i pháp BPA quét máy tính đang ch?y m?t h? đi?u hành sau, và so sánh các cài đ?t máy ch? hi?n có đ? m?t b? đ?nh s?n đư?c đ? ngh? th?c hành t?t nh?t:
 • Tiêu chu?n máy ch? doanh nghi?p nh? 2011 Windows
 • C?a s? máy ch? doanh nghi?p nh? 2011 Essentials
 • Windows Storage Server 2008 R2 Essentials
 • H? ph?c v? Windows đa 2011
Windows Server gi?i pháp BPA th?c hi?n các tác v? sau:
 • Thu th?p thông tin v? máy ch?
 • Xác đ?nh cài đ?t máy ch? th?c hi?n theo m?t t?p h?p các th?c hành t?t nh?t đư?c khuy?n khích b?i Microsoft
 • Cung c?p m?t báo cáo c?a các k?t qu? quét (báo cáo xác đ?nh s? khác nhau gi?a các cài đ?t máy ch? và th?c hành t?t nh?t đư?c khuy?n cáo)
 • Xác đ?nh các đi?u ki?n mà có th? gây ra v?n đ? v?i h? ph?c v?
 • Đ? xu?t các gi?i pháp cho các v?n đ? ti?m năng

THÔNG TIN THÊM

C?p nh?t thông tin

Làm th? nào đ? có đư?c c?p nh?t này

Đ? có đư?c c?p nh?t này, h?y ch?y Windows Server các gi?i pháp th?c hành t?t nh?t Analyzer 1.0.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng b?n c?p nh?t này, b?n ph?i ch?y m?t h? đi?u hành sau:
 • Tiêu chu?n máy ch? doanh nghi?p nh? 2011 Windows
 • C?a s? máy ch? doanh nghi?p nh? 2011 Essentials
 • Windows Storage Server 2008 R2 Essentials
 • Windows Multipoint Server 2011 chu?n
 • Windows Multipoint Server 2011 Premium
Ngoài ra, b?n ph?i có Windows Server gi?i pháp t?t nh?t th?c ti?n Analyzer 1.0 đư?c cài đ?t.

Đăng k? thông tin

Đ? áp d?ng các C?p Nh?t trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? đăng k?.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n không ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này.

C?p nh?t thông tin thay th?

B?n c?p nh?t này s? thay th? C?p Nh?t sau đây:
2600333 M?t b?n c?p nh?t cho Windows Server các gi?i pháp th?c hành t?t nh?t Analyzer 1.0 có s?n

Các gi?i pháp máy ch? Windows BPA th?c hành t?t nh?t

Sau khi b?n cài đ?t b?n c?p nh?t này, Windows Server gi?i pháp BPA th?c hi?n ki?m tra sau đây:
 1. Ki?m tra xem các d?ch v? DNS Client đư?c c?u h?nh đ? t? kh?i đ?ng
 2. Ki?m tra xem các d?ch v? DHCP Client đư?c c?u h?nh đ? t? kh?i đ?ng
 3. Ki?m tra xem các d?ch v? IIS Admin đư?c c?u h?nh đ? t? kh?i đ?ng
 4. Ki?m tra xem các d?ch v? Publishing World Wide Web đư?c c?u h?nh đ? t? kh?i đ?ng
 5. Ki?m tra xem d?ch v? đăng k? t? xa đư?c c?u h?nh đ? t? kh?i đ?ng
 6. Ki?m tra xem các d?ch v? t? xa máy tính đ? bàn Gateway đư?c c?u h?nh đ? t? kh?i đ?ng
 7. Ki?m tra xem các d?ch v? th?i gian Windows đư?c c?u h?nh đ? t? kh?i đ?ng
 8. Ki?m tra xem các d?ch v? c?p nh?t Windows đư?c c?u h?nh đ? t? kh?i đ?ng
 9. Ki?m tra xem các d?ch v? MSDTC đư?c c?u h?nh đ? t? kh?i đ?ng
 10. Ki?m tra xem các d?ch v? Netlogon đư?c c?u h?nh đ? t? kh?i đ?ng
 11. Ki?m tra xem các d?ch v? DNS Server đư?c c?u h?nh đ? t? kh?i đ?ng
 12. Ki?m tra xem các d?ch v? Windows SBS Manager đư?c c?u h?nh đ? t? kh?i đ?ng
 13. Ki?m tra xem các d?ch v? DNS Client đ? b?t đ?u
 14. Ki?m tra xem các d?ch v? Windows Update đ? b?t đ?u
 15. Ki?m tra xem các d?ch v? DHCP Client đ? b?t đ?u
 16. Ki?m tra xem các d?ch v? IIS Admin đ? b?t đ?u
 17. Ki?m tra xem các d?ch v? Publishing World Wide Web đ? b?t đ?u
 18. Ki?m tra xem d?ch v? đăng k? t? xa đ? b?t đ?u
 19. Ki?m tra xem các d?ch v? t? xa máy tính đ? bàn Gateway đ? b?t đ?u
 20. Ki?m tra xem các d?ch v? th?i gian Windows đ? b?t đ?u
 21. Ki?m tra xem các d?ch v? MSDTC đ? b?t đ?u
 22. Ki?m tra xem các d?ch v? Netlogon đ? b?t đ?u
 23. Ki?m tra xem các d?ch v? DNS Server đ? b?t đ?u
 24. Ki?m tra xem các d?ch v? Windows SBS Manager đ? b?t đ?u
 25. Ki?m tra xem tài kho?n đăng nh?p cho d?ch v? DNS Client là NT AUTHORITY\\Network Service
 26. Ki?m tra xem tài kho?n đăng nh?p cho các d?ch v? Windows Update là h? th?ng c?c b?
 27. Ki?m tra xem tài kho?n đăng nh?p cho các d?ch v? DHCP Client là NT AUTHORITY\\LocalService
 28. Ki?m tra xem tài kho?n đăng nh?p cho các d?ch v? IIS Admin là h? th?ng c?c b?
 29. Ki?m tra xem tài kho?n đăng nh?p cho các d?ch v? Publishing World Wide Web là h? th?ng c?c b?
 30. Ki?m tra xem tài kho?n đăng nh?p cho các d?ch v? t? xa máy tính đ? bàn Gateway là NT AUTHORITY\\Network Service
 31. Ki?m tra xem tài kho?n đăng nh?p cho d?ch v? th?i gian Windows là NT AUTHORITY\\Network Service
 32. Ki?m tra xem tài kho?n đăng nh?p cho các d?ch v? MSDTC là NT AUTHORITY\\Network Service
 33. Ki?m tra xem tài kho?n đăng nh?p cho các d?ch v? Netlogon là h? th?ng c?c b?
 34. Ki?m tra xem tài kho?n đăng nh?p cho các d?ch v? DNS Server là h? th?ng c?c b?
 35. Ki?m tra xem tài kho?n đăng nh?p cho các d?ch v? Windows SBS Manager là h? th?ng c?c b?
 36. Ki?m tra đó h? đi?u hành b?n đang ch?y trên máy tính
 37. Ki?m tra li?u máy ch? có th? ping đ?a ch? IP c?a c?ng m?c đ?nh
 38. Ki?m tra cho dù b? đi?u h?p m?ng n?i b? đư?c ch? đ?nh ch? có m?t đ?a ch? IP
 39. Ki?m tra xem IP l?c b? vô hi?u hóa
 40. Ki?m tra cho dù vai tr? Hyper-V không đư?c g?i đ?n máy ch? Windows doanh nghi?p nh? ch? 2011
 41. Ki?m tra cho dù giao th?c IPv6 đư?c kích ho?t
 42. Ki?m tra li?u h?t nhân ch? đ? xác th?c là vô hi?u hoá
 43. Ki?m tra li?u d?ch v? máy ch? Windows MultiPoint Server đư?c c?u h?nh đ? t? kh?i đ?ng
 44. Ki?m tra xem tài kho?n đăng nh?p cho Windows MultiPoint Server máy ch? d?ch v? là h? th?ng c?c b?
 45. Ki?m tra xem các d?ch v? d?ch v? máy tính đ? bàn t? xa đ? b?t đ?u
 46. Ki?m tra xem Windows MultiPoint Server máy ch? d?ch v? đ? b?t đ?u
 47. Ki?m tra xem có trương m?c ngư?i dùng SRCShell
 48. Ki?m tra cho dù h? bơi ?ng d?ng cho truy c?p trang Web t? xa s? d?ng trương m?c m?c đ?nh
 49. Ki?m tra cho dù h? bơi ?ng d?ng cho truy c?p trang Web t? xa s? d?ng phiên b?n m?c đ?nh c?a các.NET Framework
 50. Ki?m tra cho dù h? bơi ?ng d?ng cho truy c?p trang Web t? xa s? d?ng m?c đ?nh ch? đ? đư?ng ?ng d?n qu?n l?
 51. Ki?m tra cho dù h? bơi ?ng d?ng cho truy c?p trang Web t? xa s? d?ng m?c Bitness m?c đ?nh
 52. Ki?m tra ho?t đ?ng cho dù đư?c xây d?ng trong qu?n tr? viên có quy?n đăng nh?p như m?t công vi?c hàng lo?t
 53. Ki?m tra xem tư?ng l?a c?a Windows đư?c b?t
 54. Ki?m tra xem ghi tài nguyên DNS máy ch? lưu tr? (A) ch? ra m?t đ?a ch? IP chính xác
 55. Ki?m tra xem v? m?ng n?i b? đư?c c?u h?nh đ? đăng k? đ?a ch? IP c?a nó trong DNS
 56. Ki?m tra cho dù giá tr? c?a khóa s? đăng k? ForwardingTimeout và giá tr? c?a khóa s? đăng k? RecursionTimeout là gi?ng h?t nhau
 57. Ki?m tra cho dù cơ ch? m? r?ng cho DNS (EDNS) b? vô hi?u hóa
 58. Ki?m tra cho dù khu DNS chuy?n ti?p cho vùng Active Directory cho phép ch? an toàn thông tin C?p Nh?t năng đ?ng
 59. Ki?m tra cho dù khu DNS chuy?n ti?p cho vùng _msdcs.* cho phép ch? an toàn thông tin C?p Nh?t năng đ?ng
 60. Ki?m tra xem c?u h?nh b?o m?t nâng cao c?a Internet Explorer đư?c kích ho?t cho nhóm ngư?i qu?n tr?
 61. Ki?m tra xem c?u h?nh b?o m?t nâng cao c?a Internet Explorer đư?c kích ho?t cho các nhóm ngư?i dùng
 62. Ki?m tra xem Windows SBS là th?c s? đ?t tên mi?n
 63. Ki?m tra xem Windows SBS là b?c th?y c?a cơ s? h? t?ng
 64. Ki?m tra xem Windows SBS là ti?u Domain Controller Master
 65. Ki?m tra xem Windows SBS là b?c th?y tương đ?i ID (RID)
 66. Ki?m tra xem Windows SBS là b?c th?y lư?c đ?
 67. Ki?m tra xem máy ch? ngu?n t?n t?i trong Default-tên đ?u tiên-trang web-
 68. Ki?m tra xem máy ch? ngu?n t?n t?i trong các đơn v? t? ch?c SBSComputers
 69. Ki?m tra xem các thông s? DNS MaxCacheTTL đư?c c?u h?nh
 70. Ki?m tra xem các m?c đ?nh tên mi?n chính sách Group Policy t?n t?i
 71. Ki?m tra cho dù có nh?ng b?n ghi tài nguyên DNS tên máy ch? (NS) ? khu v?c phía trư?c tra c?u
 72. Ki?m tra cho dù có nh?ng b?n ghi tài nguyên DNS tên máy ch? (NS) trong khu v?c _msdcs
 73. Ki?m tra xem có ghi c?a tài nguyên máy ch? (NS) tên DNS cho vùng chuy?n ti?p tra c?u ?y _msdcs
 74. Ki?m tra xem nhóm xác th?c ngư?i dùng là thành viên c?a nhóm Pre-Windows 2000 tương thích truy c?p
 75. Ki?m tra li?u máy s? d?ng DNS đư?c c?u h?nh đ? tr? ch? đ?n đ?a ch? IP n?i b? c?a máy ch?
 76. Ki?m tra cho dù giá tr? c?a RootVer khóa s? đăng k? cho các.NET Framework là chính xác
 77. Ki?m tra xem máy ch? này có th? ping m?t ho?c nhi?u b? đi?u khi?n vùng
 78. Ki?m tra xem RDP Port có giá tr? m?c đ?nh
 79. Ki?m tra cho dù giá tr? c?a khóa s? đăng k? SysvolReady là chính xác
 80. Ki?m tra xem c?p Sysvol không đư?c chia s?
 81. Ki?m tra cho dù m?t ho?c nhi?u kh?i tin đ? không đ? không gian tr?ng
 82. Ki?m tra xem s? lư?ng t?i đa công nhân quy tr?nh cho h? bơi ?ng d?ng DefaultAppPool đư?c c?u h?nh đ? giá tr? m?c đ?nh
 83. Ki?m tra cho dù tên c?a các cơ quan c?p gi?y ch?ng nh?n có dây không h?p l?
 84. Ki?m tra cho dù giá tr? c?a khóa s? đăng k? HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\Microsoft\\Microsoft SQL Server\\90\\Machines\\OriginalMachineName là chính xác
 85. Ki?m tra cho dù giá tr? c?a khóa s? đăng k? HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\Microsoft\\Microsoft SQL Server\\100\\Machines\\OriginalMachineName là chính xác
 86. Ki?m tra li?u Exchange Server 2010 Service Pack 1 (SP1) đư?c cài đ?t
 87. Ki?m tra xem Windows SBS là trong m?t t?nh tr?ng b?c t?p chí
 88. Ki?m tra li?u Exchange Server 2010 đư?c c?u h?nh đ? s? d?ng phương pháp m?c đ?nh cho xác th?c bên ngoài
 89. Ki?m tra li?u Exchange Server 2010 đư?c c?u h?nh đ? s? d?ng phương pháp m?c đ?nh cho xác th?c n?i b?
 90. Ki?m tra cho dù Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1) đư?c cài đ?t
 91. Ki?m tra xem các d?ch v? Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) đư?c cài đ?t
 92. Ki?m tra cho dù có nh?ng thùng ch?a các máy ch? có s?n ph?m nào trong t? ch?c Exchange
 93. Ki?m tra xem tên m?c đ?nh ch?p nh?n tên mi?n là chính xác
 94. Ki?m tra cho dù h? bơi ?ng d?ng cho SharePoint s? d?ng trương m?c m?c đ?nh
 95. Ki?m tra cho dù h? bơi ?ng d?ng cho SharePoint s? d?ng phiên b?n m?c đ?nh c?a các.NET Framework
 96. Ki?m tra cho dù h? bơi ?ng d?ng cho SharePoint s? d?ng m?c đ?nh ch? đ? đư?ng ?ng d?n qu?n l?
 97. Ki?m tra cho dù h? bơi ?ng d?ng cho SharePoint s? d?ng m?c Bitness m?c đ?nh
 98. Ki?m tra cho dù h? bơi ?ng d?ng cho PowerShell s? d?ng trương m?c m?c đ?nh
 99. Ki?m tra cho dù h? bơi ?ng d?ng cho PowerShell s? d?ng phiên b?n m?c đ?nh c?a các.NET Framework
 100. Ki?m tra cho dù h? bơi ?ng d?ng cho PowerShell s? d?ng m?c đ?nh ch? đ? đư?ng ?ng d?n qu?n l?
 101. Ki?m tra cho dù h? bơi ?ng d?ng cho PowerShell s? d?ng m?c Bitness m?c đ?nh
 102. Ki?m tra xem các d?ch v? Web thư m?c ho?t đ?ng đư?c c?u h?nh đ? ch? đ? b?t đ?u m?c đ?nh
 103. Ki?m tra xem các d?ch v? Web thư m?c ho?t đ?ng đ? b?t đ?u
 104. Ki?m tra xem tài kho?n đăng nh?p m?c đ?nh cho các d?ch v? ho?t đ?ng Web Directory là h? th?ng c?c b?
 105. Ki?m tra xem các t?p tin Console.Log là l?n hơn 1 gigabyte (GB)
 106. Ki?m tra bao nhiêu ki?m tra Windows Server gi?i pháp BPA đ? hoàn thành
 107. Ki?m tra phiên b?n Windows máy ch? gi?i pháp BPA b?n đang ch?y
 108. Ki?m tra xem tài kho?n SPSearch là trương m?c m?c đ?nh cho SharePoint b?
 109. Ki?m tra cho dù h? bơi ?ng d?ng SharePoint trung Admin s? d?ng tài kho?n spfarm
 110. Ki?m tra xem tên ngư?i dùng và m?t kh?u cho SharePoint qu?n l? tài kho?n là h?p l?
 111. Ki?m tra cho dù b?n nên s? d?ng Psconfig.exe đ? nâng c?p cơ s? d? li?u SharePoint
 112. Ki?m tra cho dù b?n nên s? d?ng Psconfig.exe đ? nâng c?p SharePoint
 113. Ki?m tra xem các t?p tin RemoteAccess.log là l?n hơn 1 GB
 114. Ki?m tra xem các t?p tin POP3service.log là l?n hơn 1 GB
 115. Ki?m tra xem các thư m?c đăng nh?p SmtpReceive là l?n hơn 1 GB
 116. Ki?m tra xem các thư m?c đăng nh?p SmtpSend là l?n hơn 1 GB
 117. Ki?m tra xem các thư m?c Nh?t k? c?a trang web "trang Web" là l?n hơn 1 GB
 118. Ki?m tra xem các thư m?c Nh?t k? c?a trang web Companyweb là l?n hơn 1 GB
 119. Ki?m tra xem các thư m?c Nh?t k? c?a trang web SBS SharePoint là l?n hơn 1 GB
 120. Ki?m tra xem các thu?c tính HomeMDB đư?c c?u h?nh đ? giá tr? m?c đ?nh
 121. Ki?m tra xem nh?ng c?p nh?t m?i nh?t đư?c cài đ?t
 122. Ki?m tra xem c?ng c?a máy ch? truy c?p khách hàng đư?c c?u h?nh đ? 443
 123. Ki?m tra xem các đ? án c?a máy ch? truy c?p khách hàng đư?c c?u h?nh đ? HTTPS
 124. Ki?m tra xem giá tr? AbsolutePath c?a máy ch? truy c?p khách hàng là chính xác
 125. Ki?m tra xem tên máy ch? lưu tr? c?a máy ch? truy c?p khách hàng là chính xác
 126. Ki?m tra xem tên máy ch? lưu tr? c?a máy ch? Offiline s? đ?a ch? là đúng
 127. Ki?m tra xem tên máy ch? lưu tr? c?a máy ch? d?ch v? Web Exchange là đúng
 128. Ki?m tra xem tên máy ch? lưu tr? c?a máy ch? Autodiscover là đúng
 129. Ki?m tra xem tên máy ch? cho Outlook b?t c? nơi nào là đúng
 130. Ki?m tra xem thi?t đ?t xác th?c cho Outlook b?t c? nơi nào là thi?t l?p m?c đ?nh
 131. Ki?m tra xem có là ràng bu?c cho SSL trên t?t c? các đ?a ch? IP
 132. Ki?m tra xem có là ràng bu?c cho SSL trên trang web "trang Web"
 133. Ki?m tra xem ch?ng ch? máy ch? s? h?t h?n trong v?ng 30 ngày
 134. Ki?m tra xem các ch? đ? gi?y ch?ng nh?n là đúng
 135. Ki?m tra xem các thi?t đ?t xác th?c cho thư m?c ?o /autodiscover là thi?t l?p m?c đ?nh
 136. Ki?m tra xem các thi?t đ?t xác th?c cho thư m?c ?o /ews là thi?t l?p m?c đ?nh
 137. Ki?m tra xem các thi?t đ?t xác th?c cho thư m?c ?o /OAB là thi?t l?p m?c đ?nh
 138. Ki?m tra xem các thi?t đ?t xác th?c cho thư m?c ?o /rpc là thi?t l?p m?c đ?nh
 139. Ki?m tra xem các thi?t l?p SSL cho thư m?c ?o /RPCWithCert là thi?t l?p m?c đ?nh
 140. Ki?m tra xem chi?u dài n?i dung đư?c phép t?i đa cho thư m?c ?o /Rpc là giá tr? m?c đ?nh
 141. Ki?m tra xem chi?u dài n?i dung đư?c phép t?i đa cho thư m?c ?o /RpcWithCert là giá tr? m?c đ?nh
 142. Ki?m tra xem các bi?n môi trư?ng đư?ng d?n t?n t?i trong thư m?c rác trên máy ch? trao đ?i
 143. Ki?m tra xem các bi?n môi trư?ng ExchangeInstallPath t?n t?i
 144. Ki?m tra xem tài kho?n ngư?i dùng có trùng l?p CN tên
 145. Ki?m tra xem m?t trang web khác nhau xung đ?t v?i trang web "trang Web"
 146. Ki?m tra xem MMS C?p Nh?t đư?c cài đ?t
 147. Ki?m tra cho dù m?t b?n C?p Nh?t đư?c khuy?n cáo, đư?c mô t? trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c 2524478 đư?c cài đ?t
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2652984 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Hai 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows Small Business Server 2011 Standard
 • Windows Small Business Server 2011 Essentials
 • Windows Multipoint Server 2011 Standard
 • Windows Multipoint Server 2011 Premium
 • Windows Storage Server 2008 R2 Essentials
T? khóa: 
kbfix atdownload kbsurveynew kbinfo kbexpertiseadvanced kbmt KB2652984 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2652984

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com