M?t b?n C?p Nh?t gi?i thi?u h? tr? cho các tính năng AlwaysOn t? SQL Server 2012 các.NET Framework 3,5 SP1

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2654347 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Gi?i thi?u

B?n c?p nh?t này gi?i thi?u h? tr? cho các tính năng Microsoft SQL Server 2012 AlwaysOn thu?n Microsoft.NET Framework 3,5 Service Pack 1 (SP1):
 • ApplicationIntent
  Khi các ApplicationIntent tài s?n đư?c thi?t l?p đ? ReadOnly, các khách hàng yêu c?u m?t ho?t đ?ng đ?c truy c?p khi nó k?t n?i v?i b? máy cơ s? d? li?u cho phép AlwaysOn. Các máy ch? s? th?c thi các ho?t đ?ng truy c?p ch? đ?c vào th?i gian k?t n?i, và trong m?t S? D?NG b? máy cơ s? d? li?u báo cáo, nhưng ch? đ?n m?t b? máy cơ s? d? li?u cho phép AlwaysOn. Khi các ApplicationIntent tài s?n đư?c thi?t l?p đ? ReadWrite, các khách hàng yêu c?u m?t ho?t đ?ng thư?ng xuyên (đ?c-ghi) truy c?p khi nó k?t n?i v?i b? máy cơ s? d? li?u cho phép AlwaysOn. Các thi?t l?p m?c đ?nh cho các ApplicationIntent ch? ? ReadWrite.
 • Đ?c ch? đ?nh tuy?n
  Ch? đ?c đ?nh tuy?n là m?t tính năng mà có th? đ?m b?o s? s?n có c?a m?t ch? đ?c đ?ng g?i c?a m?t b? máy cơ s? d? li?u. Đ? kích ho?t đ?c ch? đ?nh tuy?n:
  • B?n ph?i k?t n?i t?i m?t luôn luôn trên s?n có nhóm s?n có nhóm nghe.
  • Các ApplicationIntent k?t n?i chu?i t? khóa ph?i đư?c thi?t l?p đ? ReadOnly.
  • Nhóm s?n có ph?i đư?c c?u h?nh b?i ngư?i qu?n tr? b? máy cơ s? d? li?u đ? cho phép ch?-đ?c đ?nh tuy?n.
 • MultiSubnetFailover (bao g?m h? tr? cho trư?ng h?p đư?c đ?t tên theo)
  Luôn luôn xác đ?nh MultiSubnetFailover = True Khi b?n k?t n?i đ?n m?t SQL Server 2012 s?n có nhóm nghe, ho?c đ?n m?t SQL Server 2012 chuy?n đ?i d? ph?ng c?m s?n có nhóm nghe. MultiSubnetFailover cho phép nhanh hơn chuy?n đ?i d? ph?ng cho t?t c? các nhóm s?n có và chuy?n đ?i d? ph?ng t?t c? c?m các trư?ng h?p trong SQL Server năm 2012, và s? đáng k? làm gi?m th?i gian chuy?n đ?i d? ph?ng cho m?ng con duy nh?t và multi-subnet AlwaysOn topo. Trong m?t chuy?n đ?i d? ph?ng multi-subnet, khách hàng s? c? g?ng k?t n?i song song.Hotfix này c?ng bao g?m h? tr? cho AlwaysOn tên trường h?p k?t n?i.

  Lưu ? Hotfix này không có thêm h? tr? cho các SqlConnectionStringBuilder.ApplicationIntent b?t đ?ng s?n ho?c cho các SqlConnectionStringBuilder.MultiSubnetFailover b?t đ?ng s?n. Thay vào đó, các thu?c tính có th? đư?c truy c?p b?ng cách s? d?ng các SqlConnectionStringBuilder ["ApplicationIntent"] m?c ch? d?n và SqlConnectionStringBuilder ["MultiSubnetFailover"] m?c ch? d?n.

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các tính năng SQL Server AlwaysOn, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
Gi?i thi?u v? SQL Server AlwaysOn

C?p nh?t thông tin

Làm th? nào đ? có đư?c các b?n c?p nh?t này

Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Trung tâm t?i v?:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
hệ điều hànhC?p Nh?t
T?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows XP SP3
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i xu?ng gói c?p nh?t bây gi?.
T?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows XP SP3
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i xu?ng gói c?p nh?t bây gi?.
T?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows XP SP3
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i xu?ng gói c?p nh?t bây gi?.
T?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Server 2008 SP2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i xu?ng gói c?p nh?t bây gi?.
T?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 SP2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i xu?ng gói c?p nh?t bây gi?.
T?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 SP2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i xu?ng gói c?p nh?t bây gi?.
T?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2 SP1
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i xu?ng gói c?p nh?t bây gi?.
T?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2 SP1
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i xu?ng gói c?p nh?t bây gi?.
T?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2 SP1
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i xu?ng gói c?p nh?t bây gi?.
Lưu ?Khi b?n cài đ?t chuyên bi?t các gói ph?n m?m C?p Nh?t, b?n có th? nh?n th?y r?ng các gói C?p Nh?t áp d?ng cho Khuôn kh? .NET 2.0. Đi?u này là b?i v? vi?c s?a ch?a m? trong l?p Khuôn kh? .NET 2.0, đư?c bao g?m trong các.NET Framework 3,5 SP1.

Cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i Microsoft h? tr? t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? các b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét tranh virus. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng b?n c?p nh?t này, b?n ph?i có các.NET Framework 3,5 SP1 đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính.

ki?m nh?p thông tin

Đ? s? d?ng các b?n C?p Nh?t trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n không c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này n?u các t?p tin b? ?nh hư?ng đang không đư?c s? d?ng.

C?p nh?t thông tin thay th?

B?n c?p nh?t này không thay th? m?t C?p Nh?t phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Các phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó b? chuy?n thành gi? c?c b?. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các múi thời gian th? tab trong các Ngày và th?i gian m?c trong Panel điều khiển.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows XP SP3
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
System.Data.dll2.0.50727.57132,972,67223 Tháng 1, 201207: 33x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows XP SP3
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
System.Data.dll2.0.50727.57133,145,21622-Jan-201223: 15x 64
System.Data.dll2.0.50727.57132,972,67223 Tháng 1, 201207: 33x 86
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows XP SP3
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
System.Data.dll2.0.50727.57133,301,88822-Jan-201223: 29IA-64
System.Data.dll2.0.50727.57132,972,67223 Tháng 1, 201207: 33x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Server 2008 SP2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
System.Data.dll2.0.50727.57302,972,67208 Tháng 12 năm 201110: 58x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 SP2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
System.Data.dll2.0.50727.57303,145,21608 Tháng 12 năm 201110: 58x 64
System.Data.dll2.0.50727.57302,972,67208 Tháng 12 năm 201110: 58x 86
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 SP2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
System.Data.dll2.0.50727.57303,301,88808 Tháng 12 năm 201110: 51IA-64
System.Data.dll2.0.50727.57302,972,67208 Tháng 12 năm 201110: 58x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2 SP1
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
System.Data.dll2.0.50727.57182,972,67230 Tháng 1, 201223: 34x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2 SP1
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
System.Data.dll2.0.50727.57183,145,21630 Tháng 1, 201223: 29x 64
System.Data.dll2.0.50727.57182,972,67230 Tháng 1, 201223: 34x 86
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2 SP1
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
System.Data.dll2.0.50727.57183,301,88830 Tháng 1, 201223: 23IA-64
System.Data.dll2.0.50727.57182,972,67230 Tháng 1, 201223: 34x 86

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là s? c? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thu?c tính

ID c?a bài: 2654347 - L?n xem xét sau cùng: 25 Tháng Chín 2012 - Xem xét l?i: 5.0
Áp d?ng
 • Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1
T? khóa: 
kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew atdownload kbmt KB2654347 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2654347

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com