Da?as tik?an?s, kas tiek pl?nota sestdien?s paz?d no Outlook 2010 kalend?ra skats.

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2655312 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

SIMPTOMI

Da?as no kalend?ra skats programm? Outlook 2010 paz?d tik?an?s, kas tiek pl?nota sestdien?s (ieskaitot 2011. gada 31 decembris un v?l?k sestdien?s). Tas notiek p?c tam, kad j?s instal?jiet atjaunin?jumu, kas ir aprakst?ta Microsoft Knowledge Base (KB) rakst? 2633952. Konkr?t?k, ka paz?d no skata kalend?ra tik?an?s ir tik?an?s, kas lieto Samoa laika zona, un tika izveidotas pirms instal??anas atjaunin?jumu.

Piez?mePieejama zin??anu b?zes rakst? 2633952 aprakst?tais atjaunin?jums maina Rietumsamoa standarta laiks no UTC -11: 00 UTC 13.

PROFILAKSE


Lai apietu ?o probl?mu, palaidiet Outlook laika joslu datu atjaunin??anas r?ks, kas ir pieejams KB raksta:
 
931667 K? risin?t laika joslas izmai?as, izmantojot Microsoft Office Outlook laika joslu datu atjaunin??anas r?ks

Tie?i lejupiel?d?t Outlook laika joslu datu atjaunin??anas r?ku, noklik??iniet uz ??s saites, attiec?gi:

Laika joslu datu atjaunin??anas r?ku pakotnes 32 bitu versiju lejupiel?d?t tagad

Laika joslu datu atjaunin??anas r?ku pakotn? 64 bitu versiju lejupiel?d?t tagad

Piez?me ?? probl?ma nerodas, programm? Outlook 2003 vai Outlook 2007. Pat tad, ja tik?an?s paz?d no skata kalend?ru, ir bez datu zuduma. Tik?an?s v?l var apskat?t, noklik??inot uzSkats, noklik??inot uz Main?t skatu, un p?c tam noklik??inot uz Saraksta skata. ?? probl?ma neietekm? sapulces atk?rto?an?s.

STATUSS

Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas uzskait?ti sada?? "Attiecas uz".

Rekviz?ti

Raksta ID: 2655312 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: otrdiena, 2011. gada 20. decembris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
  • Microsoft Outlook 2010
Atsl?gv?rdi: 
kbsurveynew kbexpertisebeginner kbmt KB2655312 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2655312

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com