Dài th?i gian kí nh?p khi b?n thi?t l?p m?t phiên h?p RD đ?n m?t máy ch? lưu tr? phiên làm vi?c d?a trên Windows Server 2008 R2 RD n?u chuy?n hư?ng máy in đư?c kích ho?t

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2655998
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n có m?t máy ch? Windows Server 2008 R2 d?a trên máy ch? phiên t? xa máy tính đ? bàn (RD) trong môi trư?ng mi?n Thư mục Họat động.
 • B?n áp d?ng các thi?t l?p máy in chuy?n hư?ng chính sách nhóm đ? RD phiên k?t n?i v?i h? ph?c v?.
 • B?n liên t?c thành l?p RD bu?i đ?n máy ch? t? m?t máy tính khách hàng có nhi?u máy in đư?c cài đ?t chuyên bi?t.
Trong trư?ng h?p này, th?i gian kí nh?p làm tăng m?i khi b?n thi?t l?p m?t k?t n?i RD. Ngoài ra, Bá tư?c % th?i gian đ?c quy?n tăng trong quá tr?nh Svchost.exe r?ng máy ch? b?n ghi d?ch v? ch? đ? s? d?ng c?m b?t lên và ch?y (Umpnpmgr.dll) trên máy ch?. Hành vi này x?y ra m?i khi mà b?n kí nh?p vào, kí xu?t, ho?c thi?t l?p l?i m?t bu?i RD.

Hành vi này có th? gây ra các v?n đ? hi?u su?t như kh?i đ?ng ch?m, ch?m kí nh?p, h? th?ng treo c?ng, ho?c không chuy?n hư?ng máy in và ánh x? ổ đĩa.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra v? b?n ghi d?ch v? t? xa máy tính đ? bàn b?n ghi d?ch v? thi?t b? Redirector t?o m?t c?ng m?i m?i khi m?t bu?i RD đư?c thành l?p. Tuy nhiên, các c?ng không ho?t đ?ng không đư?c tái ch?. Thay vào đó, các c?ng không ho?t đ?ng trên máy in chuy?n hư?ng tích l?y theo khóa registry sau trên máy ch?:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\DeviceClasses\{28d78fad-5a12-11D1-ae5b-0000f803a8c2}\##?#root#RDPBUS#0000#{28d78fad-5a12-11D1-ae5b-0000f803a8c2}\

GI?I PHÁP

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, không có m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, truy c?p vào web site c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y Windows Server 2008 R2 ho?c Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1). Ngoài ra, b?n ph?i có vai tr? máy ch? phiên RD b?n ghi d?ch v? cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin v? Service Pack 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

ki?m nh?p thông tin

Đ? áp d?ng hotfix trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p tin có thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính đ?a phương c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian local c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngb?n ghi d?ch v? chi nhánh
  6.1.760 0.21xxxWindows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1.21xxxWindows Server 2008 R2SP1LDR
 • Các t?p tin b?n kê (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thông tin b? sung t?p tin cho Windows Server 2008 R2". MUM và b?n kê t?p và t?p catalô (.cat) b?o m?t liên quan, là c?c k? quan tr?ng đ? duy tr? nhà nư?c c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Umrdp.dll6.1.7600.21124195,58411-Jan-201206: 28x 64
Umrdp.dll6.1.7601.21895214,52811-Jan-201206: 23x 64

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t hotfix này, b?n c?ng s? c?n ph?i lo?i b? b?t k? c?ng hi?n không ho?t đ?ng ph?c v? đ?u cu?i. Hotfix này ngăn không ho?t đ?ng Terminal Server c?ng tích l?y. V? v?y, b?n ch? c?n lo?i b? các c?ng m?t l?n sau khi b?n đ? cài đ?t chuyên bi?t hotfix này trên Windows Server 2008 R2.

Đ? có chúng tôi lo?i b? các c?ng hi?n không ho?t đ?ng ph?c v? đ?u cu?i cho b?n, h?y vào các "S?a ch?a nó cho tôi"ph?n.

S?a ch?a nó cho tôiĐ? lo?i b? b?t k? c?ng h? ph?c v? đ?u cu?i không ho?t đ?ng hi?n t?i t? đ?ng, b?m vào các S?a ch?a nó nút ch?n m?t ho?c đư?ng d?n. Sau đó b?m Ch?y trong các T?i t?p xu?ng hộp thoại h?p, và làm theo các bư?c trong các S?a ch?a nó thu?t s?.


S?a v?n đ? này
Microsoft Fix it 50833


Ghi chú
 • Đi?u này có th? Fixit c?ng đư?c s? d?ng đ? d?n d?p không ho?t đ?ng Terminal Server c?ng trên t?t c? các phiên b?n c?a Windows Server 2003 và Windows Server 2008, Windows 7 trong m?t VDI k?ch b?n và có th? đư?c t? đ?ng ch?y trên m?t cơ s? theo l?ch tr?nh. Đ? bi?t thêm chi ti?t, xin vui l?ng xemhttp://blogs.technet.com/b/askperf/Archive/2012/03/06/performance-issues-due-to-inactive-Terminal-Server-ports.aspx.
 • Thu?t s? này có th? b?ng ti?ng Anh ch?. Tuy nhiên, vi?c s?a ch?a t? đ?ng c?ng làm vi?c cho các phiên b?n ngôn ng? khác c?a Windows.
 • N?u b?n không ph?i trên máy tính có v?n đ?, ti?t ki?m các s?a ch?a nó gi?i pháp cho m?t ổ đĩa flash ho?c đ?a compact và sau đó ch?y nó trên máy tính có v?n đ?.
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? vi?c chuy?n hư?ng máy in, truy c?p vào web site c?a Microsoft sau đây:
Thông tin chung v? máy in chuy?n hư?ng
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin thêm t?p

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pAmd64_3fa953577d7d1ef5281e74af83e76b68_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21124_none_283f0e03f23d0d0a.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin723
Ngày (UTC)11-Jan-2012
Th?i gian (UTC)11: 12
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_5bfeae5b817170f1bd59c2ed5ba20fcf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21895_none_d2977157f84c5304.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin723
Ngày (UTC)11-Jan-2012
Th?i gian (UTC)11: 12
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-t...ICES-portredirector_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21124_none_be673547d7e28cb7.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin20.927 ngư?i
Ngày (UTC)11-Jan-2012
Th?i gian (UTC)07: 22
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-t...ICES-portredirector_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21895_none_c0030b01d540a24f.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin20.927 ngư?i
Ngày (UTC)11-Jan-2012
Th?i gian (UTC)07: 27
N?n t?ngkhông áp d?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 2655998 - L?n xem xét sau cùng: 11 Tháng Năm 2012 - Xem xét l?i: 6.0
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbprint kbrd kbsurveynew kbexpertiseinter kbfixme kbmsifixme kbmt KB2655998 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2655998

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com