Office 2010 kumulat?vais atjaunin?jums febru?r? 2012

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2658222 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

IEVADS

Febru?r? 2012 kumulat?vo atjaunin?jumu pakotnes satur jaun?ko labojumfailu Microsoft Office 2.010 kodols suite lietojumprogramm?m un Microsoft Office 2.010 serveriem.

M?s iesak?m p?rbaud?t labojumfailus, pirms izvieto?anas ra?o?anas vid?. Jo pamat? ir kumulat?vi, katru jauno labojums release ietver labojumfailus un dro??bas labojumi, kas bija iek?auta iepriek??j? atjaunin?juma pakotne. Ieteicams izv?rt?t, piem?rojot jaun?ko fix release, kas ir iek?auts labojumfails, kas jums nepiecie?ams.

RISIN?JUMS

K? ieg?t febru?r? 2012 kumulat?vo atjaunin?jumu pakotn?m

Atbalsta kumulat?vo atjaunin?jumu pakotnes kopa, tagad ir pieejami no Microsoft. Tom?r katrs iepakojums ir dom?ts tikai ?aj? rakst? uzskait?t?s lietojumprogrammas. Iepakojumu piem?ro tikai t?m sist?m?m, kur?m ir ??s ?pa??s probl?mas. Ja j?s nopietni neietekm? nevienu no ??s probl?mas, ieteicams pagaid?t n?kamaj? atjaunin?jumu pakotne, kur? ir labojumfailus ?os kumulat?vo atjaunin?jumu pakotn?m.

Piez?me Ja rodas papildu probl?mas vai jebkuru probl?mu nov?r?anu ir nepiecie?ama, iesp?jams, b?s j?izveido atsevi??s pakalpojuma piepras?jums. Parasti atbalsta izmaksas attiecas uz jaut?jumiem par papildu atbalstu un probl?m?m, kas neattiecas uz konkr?tu kumulat?vo atjaunin?jumu paketi. Lai izveidotu atsevi??u pakalpojuma piepras?jumu, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support

Paketes, kas febru?r? 2012 kumulat?vaj? atjaunin?jum?


Saiti uz Microsoft zin??anu b?zes rakst?, kas apsprie? katru labojumfailu tiks atbr?vota, k? rakstu k??st pieejama. Ieg?t konkr?to labojumfailu, sazinieties ar atbalstu un l?gtu labojumfailu, atsaucoties uz zin??anu b?zes raksta numura.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par Office 2.010 komplekts jaut?jumi, kas ir noteiktas ?aj? kumulat?vaj? atjaunin?jum?, noklik??iniet uz ??da raksta numura un skatiet rakstu Microsoft Knowledge Base (KB).

Office 2010 klienta atjaunin?jumi

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Labojumfailu pakotnes nosaukumsZin??anu b?zes raksta numuraProdukts
x 86 ace-x-none.msp, x 64 ace-x-none.msp
2598026Access 2010 labojumfailu pakotni (x 86 ace-x-none.msp, x 64 ace-x-none.msp) apraksts: February 28, 2012
Piek?uvi 2010
Acewss x none.msp Stslist x none.msp
2597943Access 2010 labojumfailu pakotni (Acewss-x-none.msp, Stslist x none.msp) apraksts: February 28, 2012
Piek?uvi 2010
Piek?uves-x-none.msp
2597935Access 2010 labojumfailu pakotni (Access x none.msp) apraksts: February 28, 2012
Piek?uvi 2010
Excel-x-none.msp, Graph-x-none.msp, Oart-x-none.msp, Oartconv-x-none.msp
2597949Apraksts Excel 2010 labojumfailu pakotni (Excel-x-none.msp, Graph-x-none.msp, Oart-x-none.msp, Oartconv-x-none.msp): February 28, 2012
Excel 2010
Excel x none.msp Graph-x-none.msp
2597940Excel 2010 labojumfailu pakotni (Excel-x-none.msp, Graph x none.msp) apraksts: February 28, 2012
Excel 2010
x 86 Excel-x-none.msp, x 64 Excel-x-none.msp
2597142Excel 2010 labojumfailu pakotni (x 86 Excel-x-none.msp, x 64 Excel x none.msp) apraksts: February 28, 2012
Excel 2010
x 86 ime-J?-jp.msp, x 64 ime-J?-jp.msp
2598023Office 2010 labojumfailu pakotni (x 86 ime-J?-jp.msp, x 64 ime-J?-jp.msp) apraksts: February 28, 2012
Office 2010
Gfx-x-none.msp
2597948Office 2010 labojumfailu pakotni (Gfx-x-none.msp) apraksts: February 28, 2012
Office 2010
Stslist x none.msp
2597945Office 2010 labojumfailu pakotni (Stslist x none.msp) apraksts: February 28, 2012
Office 2010
Mso-x-none.msp, Msores x none.msp
2597941Office 2010 labojumfailu pakotni (Mso-x-none.msp, Msores x none.msp) apraksts: February 28, 2012
Office 2010
Apliecin?jums-lv-us.msp
2597938Office 2010 labojumfailu pakotni (pier?d?jumu lv us.msp) apraksts: February 28, 2012
Office 2010
x 86 Oart-x-none.msp, x 64 Oart-x-none.msp
2597148Office 2010 labojumfailu pakotni (x 86 Oart-x-none.msp, x 64 Oart x none.msp) apraksts: February 28, 2012
Office 2010
filterpack x none.msp
2597139Office 2010 labojumfailu pakotni (filterpack x none.msp) apraksts: February 28, 2012
Office 2010
86 outexum-x-none.msp, x 64 outexum x none.msp x
2598024Outlook 2010 labojumfailu pakotni (x 86 outexum-x-none.msp, 64 outexum x none.msp x) apraksts: February 28, 2012
Outlook 2010
x 86 Outlook-x-none.msp, x 64 Outlook-x-none.msp
2597137Outlook 2010 labojumfailu pakotni (x 86 Outlook-x-none.msp, x 64 Outlook x none.msp) apraksts: February 28, 2012
Outlook 2010
x 86 Powerpoint-x-none.msp, x 64 Powerpoint-x-none.msp Pptview-x-none.msp
2597145PowerPoint 2010 labojumfailu pakotni (x 86 Powerpoint-x-none.msp, x 64 Powerpoint-x-none.msp Pptview x none.msp) apraksts: 28 febru?ris 2011
PowerPoint 2010
Projekts-x-none.msp
2597942Project 2010 labojumfailu pakotni (Project x none.msp) apraksts: February 28, 2012
Projekts 2010
x 86 Groove-x-none.msp, x 64 Groove x none.msp
2597939SharePoint darbvietu 2010 labojumfailu pakotni (x 86 Groove-x-none.msp, x 64 Groove x none.msp) apraksts: February 28, 2012
SharePoint darbvietu 2010
Visio-x-none.msp, Vviewer x none.msp
2597140Visio 2010 labojumfailu pakotni (Visio-x-none.msp, Vviewer x none.msp) apraksts: February 28, 2012
Visio 2010
Word-x-none.msp
2598021Word 2010 labojumfailu pakotni (Word-x-none.msp) apraksts: February 28, 2012
Word 2010
Atsevi???m servera atjaunin?jumus

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Labojumfailu pakotnes nosaukumsZin??anu b?zes raksta numuraProdukts
Duetserver x none.msp
2597130Microsoft SharePoint un SAP labojumfailu pakotni (Duetserver x none.msp) duets uz??muma apraksts: February 28, 2012
Duets uz??muma Microsoft SharePoint un SAP
Fsserver x none.msp
2597131FAST Search Server 2010 SharePoint labojumfailu pakotni (Fsserver x none.msp) apraksts: February 28, 2012
?TR?S mekl??anas serveri 2010 SharePoint
wacwfe x none.msp
2598022Office Web Apps labojumfailu pakotni (wacwfe x none.msp) apraksts: February 28, 2012
Office Web Apps
Ppsmawfe x none.msp Ppsmamui xx xx.msp
2598025SharePoint Server 2010 labojumfailu pakotni (Ppsmawfe-x-none.msp, Ppsmamui xx xx.msp) PerformancePoint pakalpojumu apraksts: February 28, 2012
PerformancePoint pakalpojumiem SharePoint Server 2010
Ppsmawfe x none.msp
2597936SharePoint Server 2010 labojumfailu pakotni (Ppsmawfe x none.msp) PerformancePoint pakalpojumu apraksts: February 28, 2012
PerformancePoint pakalpojumiem SharePoint Server 2010
Pjsrvwfe x none.msp Pjsrvmui xx xx.msp
2597932Project Server 2010 labojumfailu pakotni (Pjsrvwfe-x-none.msp, Pjsrvmui xx xx.msp) apraksts: February 28, 2012
Project Server 2010
Pjsrvwfe x none.msp
2597138Project Server 2010 labojumfailu pakotni (Pjsrvwfe x none.msp) apraksts: February 28, 2012
Project Server 2010
Searchdctm x none.msp
2597934SharePoint 2010 indeks??anas savienot?js Documentum labojumfailu pakotni (Searchdctm x none.msp) apraksts: February 28, 2012
SharePoint 2010 indeks??anas savienot?js Documentum
Ifswfe x none.msp
2597144SharePoint Server 2010 labojumfailu pakotni (Ifswfe x none.msp) apraksts: February 28, 2012
SharePoint Server 2010

Priek?noteikumi

Priek?noteikumi ir uzskait?tas atsevi??i iepakotiem KB rakstu.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2658222 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2012. gada 29. febru?ris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Office Home and Business 2010
 • Microsoft Office Home and Student 2010
 • Microsoft Office Professional 2010
 • Microsoft Office Professional Plus 2010
 • Microsoft Office Standard 2010
 • Microsoft Office Starter 2010
 • Microsoft Access 2010
 • Microsoft Excel 2010
 • Microsoft Groove Server 2010
 • Microsoft OneNote 2010
 • Microsoft PowerPoint 2010
 • Microsoft Project Professional 2010
 • Microsoft Project Server 2010
 • Microsoft Project Standard 2010
 • Microsoft SharePoint Foundation 2010
 • Microsoft SharePoint Server 2010
 • PerformancePoint Services for SharePoint 2010
Atsl?gv?rdi: 
kbqfe kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2658222 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2658222

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com