Labojums: K??das zi?ojumu, atverot dar?juma integrators tras??anas failu Host Integration Server 2010: "failu nevar interpret?t - TI laika form?ts nav atpaz?ts"

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2658584 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Tverot dar?juma integrators tras??anas failu server?, kur? darbojas Microsoft Host Integration Server 2010. Atverot tras??anas failu server?, kur? darbojas Host Integration Server, tiek par?d?ts ??ds Trace Viewer utility k??das zi?ojums:
Tras??anas faila k??da - path\trace_file_name
Failu nevar interpret?t - TI laika form?ts nav atpaz?ts.

Piez?me?? probl?ma rodas, ja j?s sag?st?t dar?juma integrators izseko?anas sist?mu, ko lieto datuma un laika form?tu, ko izmanto skaitlisku v?rt?bu m?nes?, piem?ram, v?rt?ba 12 p?rst?v?t decembra m?nes?.

IEMESLS

?? probl?ma rodas, jo uz??m?ja integr?cijas serveris Trace Viewer utility p?rbauda tr?s burtu v?rdu m?nes?, kad t? pars?, datuma un laika laukus tras??anas failu.

RISIN?JUMS

Inform?cija par labojumfailu

Labojumfails, kas nov?r? ?o probl?mu, ir iek?auts kumulat?vo atjaunin?jumu pakete 3 Host Integration Server 2010.

Lai ieg?tu papildinform?ciju, k? ieg?t kumulat?vo atjaunin?jumu pakotnes, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
2654652 Kumulat?vo atjaunin?jumu pakete 3 Host Integration Server 2010

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas ir min?ti sada?? "Attiecas uz".

Rekviz?ti

Raksta ID: 2658584 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2012. gada 22. febru?ris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
  • Microsoft Host Integration Server 2010
Atsl?gv?rdi: 
kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbbug kbsurveynew kbmt KB2658584 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2658584

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com