Virtual Machine Manager 2007 SP2 không báo cáo SQL Server 2008 R2 trong báo cáo "Gi?y phép 01 D" sau khi b?n cài đ?t SQL Server 2008 R2 SP1

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2659258 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
  • B?n cài đ?t SQL Server 2008 R2 trên m?t máy ch? mà thu?c v? m?t System Center Virtual Machine Manager 2007 Service Pack 2 (SP2)-d?a trên trang web.
  • B?n b?t tính năng tài s?n trí tu? và tính năng ki?m kê b?ng cách s? d?ng bàn đi?u khi?n qu?n tr? viên qu?n l? c?u h?nh.
  • B?n cài đ?t Virtual Machine Manager 2007 SP2 khách hàng trên máy ch?.
  • B?n ch?y m?t hành đ?ng ph?n c?ng hàng t?n kho trên trang web và ki?m tra báo cáo "Gi?y phép 01 D" gi?y phép Ledger.
  • Báo cáo gi?y phép Ledger báo cáo r?ng SQL Server 2008 R2 đư?c cài đ?t trên máy ch?.
  • B?n cài đ?t SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1) trên máy ch?.
  • B?n ch?y m?t hành đ?ng ph?n c?ng hàng t?n kho trên trang web m?t l?n n?a và ki?m tra báo cáo "Gi?y phép 01 D" gi?y phép Ledger.
Trong trư?ng h?p này, các báo cáo c?a gi?y phép Ledger không c?n báo cáo r?ng SQL Server 2008 R2 đư?c cài đ?t trên máy ch?.

GI?I PHÁP

Các gói ph?n m?m hotfix sau gi?i quy?t v?n đ? trong vai tr? máy ch? trang web c?a System Center Virtual Machine Manager 2007 SP2.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, cài đ?t các gói hotfix sau trên máy ch? trang web chính c?a System Center Virtual Machine Manager 2007 SP2.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các bư?c đ? tri?n khai m?t hotfix gói đ?n máy ch? trang web System Center Virtual Machine Manager 2007 SP2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2477182 System Center Virtual Machine Manager 2007 Hotfix cài đ?t hư?ng d?n
Lưu ? Gói hotfix sau đây có th? đư?c cài đ?t trên m?t máy ch? trang web System Center Virtual Machine Manager 2007 SP2 đang ch?y m?t x 86 d?a trên phiên b?n c?a h? đi?u hành ho?c m?t x 64 d?a trên phiên b?n c?a h? đi?u hành:
SCCM2007-SP2-2659258-X 86-ENU.msi

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, đó là m?t "Hotfix download available" ph?n đ?u c?a bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? cài đ?t hotfix này, b?n ph?i có Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2007 Service Pack 2 (SP2) đư?c cài đ?t.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

N?u b?n đóng giao di?n đi?u khi?n Virtual Machine Manager ngư?i qu?n tr? trư?c khi cài đ?t hotfix này, b?n không c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n ti?ng Anh (Hoa K?) c?a hotfix này cài đ?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính đ?a phương c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian local c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian có th? đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
System Center Virtual Machine Manager 2007 t?p tin thông tin ghi chú
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
AssetAdvisor.dll4.0.6487.2198312,16801/02/201009: 05x 86
SCCM2007AC-SP2-KB2659258-x 86-ENU.mspKhông áp d?ng531,45601/02/201009: 05Không áp d?ng
VAppCollector.exe4.0.6487.2198255,33601/02/201009: 05x 86

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? gi?y phép Ledger báo cáo, truy c?p vào trang web c?a Microsoft sau đây:
T?ng h?p thông tin v? gi?y phép Ledger báo cáo
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? tài s?n trí tu?, truy c?p vào trang web c?a Microsoft sau đây:
Làm th? nào đ? kích ho?t tài s?n trí tu?
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2659258 - L?n xem xét sau cùng: 11 Tháng Giêng 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 2
T? khóa: 
kbqfe kbautohotfix kbhotfixserver kbsurveynew kbexpertiseinter kbfix kbmt KB2659258 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2659258

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com